İLKSAN ana statüsünde değişiklik! (7 Temmuz 2018)

İLKSAN ana statüsünde değişiklik! (7 Temmuz 2018)
MEB, İLKSAN yönetmeliğinde değişiklik yaptı! Milli Eğitim Bakanlığınca, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde değişikliğe gidildi. İLKSAN ana statüsünde gidilen değişiklik 7 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 7 Temmuz 2018 Resmi Gazete'de yayımlanan İLKSAN yönetmelik değişiklikleri

MEB, İLKSAN yönetmeliğinde değişiklik yaptı! Milli Eğitim Bakanlığınca, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde değişikliğe gidildi. İLKSAN ana statüsünde gidilen değişiklik 7 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 7 Temmuz 2018 Resmi Gazete'de yayımlanan İLKSAN yönetmelik değişiklikleri

Millî Eğitim Bakanlığından:

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI

ANASTATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE l – Bu Ana Statünün amacı, 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN)’nın idaresini, işleyiş tarzını ve esaslarını tespit etmektir.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Genel Müdür: Sandığın Genel Müdürünü,”

“e) Genel Müdürlük: Sandığın Genel Müdürlüğünü,”

“f) İşletme: Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için kâr amacı ile açacağı müessese ve tesisler ile vergi mevzuatı gereği Sandık tüzel kişiliğinin dışında kurulan, Sandığın tam veya iştirak halinde malik olduğu iktisadi, sosyal ve ticari amaçlı şirketleri,”

“ğ) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN)’nı,”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) İşbu sebeplerle ayrılan üyenin yerine getirilecek yedek yok ise Genel Müdürlüğün talebi ve İl Milli Eğitim Müdürünün intihabı ile yeni temsilci atanır, İl Milli Eğitim Müdürünce intihap edilen temsilcinin görevi İlk Olağan Temsilciler Kurulu seçimine kadar devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sandığın yıllık bilançosu, gelir tablosu ve faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporu üzerinde inceleme yapmak, tasdiki halinde Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra etmek,”

“c) Sandığın idari ve mali işlemleri ile faaliyetlerine ilişkin diğer hususlarla ilgili olarak Yönetim Kurulunca sunulan konularda karar vermek, görüş ve tekliflerde bulunmak,”

“ç) Denetleme Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek ve aylık ücretlerini tespit etmek,”

“f) Sandığın gelir kaynakları ile gider yerlerini ve bir önceki yılın kesin hesap durumunu gösteren yıllık bütçesini incelemek, uygun görürse tasdik etmek,”

“g) Ana Statü değişiklik teklifini Bakanlığa sunulmak üzere Yönetim Kuruluna tevdi etmek.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (e), (h), (k), (m) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık bilançoyu ve gelir tablolarını incelemek, Sandığın gelir ve giderlerini izlemek,”

“e) Dava açmak, icra takipleri yapmak, feragat etmek, gerektiğinde sorunları tahkim veya arabuluculuk yolu ile halletmek,”

 “h) Sandık adına imza verecek başkan, başkan vekili yanında bir üyeye de yetki vermek, verilen yetkinin sınırını ve derecesini tespit etmek, Sandığı ilzam edecek imza sirkülerini hazırlatıp usulünce tescil, neşir ve ilan etmek,”

“k) Sandığın iş muameleleri için Genel Müdürlükçe hazırlanacak talimat, prensip ve yönergeleri incelemek ve onaylamak,”

“m) Sandık bilançosunu, gelir tablosunu, yıllık faaliyet raporunu ve denetçiler raporunu toplantı duyurusu ile birlikte Temsilciler Kurulu üyelerine göndermek,”

“r) Sandığın bilançosunu ve gelir tablosunu yıl içerisinde Tebliğler Dergisinde yayınlatmak.”

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Milli Eğitim Bakanı tarafından gösterilecek, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan ve iktisat, maliye, hukuk, kamu yönetimi, işletme, bankacılık veya denetim alanlarında ihtisas sahibi, tecrübeli, yükseköğrenimli 4 adaydan 2 asıl, 2 yedek üye,”

MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Bakan’a” ibaresi “Bakanlık makamına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Ana Statünün 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Genel Müdürlük, Sandık Genel Müdürü ile ihtiyaca göre sayıları tespit olunacak genel müdür yardımcıları, personel ve yardımcı hizmetlerden oluşur.

a) Genel Müdür ve yardımcılarının işletme ekonomisi, maliye, hukuk, bankacılık ve muhasebe alanlarında ihtisas ve tecrübe sahibi ve yükseköğrenim görmüş olmaları zorunludur.

b) Genel Müdür, işletme ekonomisi, maliye, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından  mezun olanlar arasından Yönetim Kurulunca atanır.

c) Genel müdür yardımcıları, (b) bendindeki şartlara haiz kişiler arasından Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

ç) Avukat, Kontrolör ve Müdür unvanlı kadrolara atanacak personelin, görev alanları ile ilgili olarak ihtisas sahibi olması esastır.”

MADDE 9 – Aynı Ana Statünün 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Sandık çalışanlarının hizmete alınmalarında aranacak nitelikler ve şartlar, uymak zorunda oldukları kurallar, yükselme ve tecziye şekilleri yönetmelikle belirlenir.

a) Sandık personeli görevlerini; Genel Müdürün emri altında, Kanun, bu Ana Statü ve yönetmeliklerle, Yönetim Kurulu kararlarına göre yerine getirir.

b) Genel müdür yardımcıları, muhasebe müdürü veya muhasebeciler her türlü ödeme ve hesap işlerinden dolayı birlikte sorumludurlar.

c) Sandık çalışanları kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak, ayniyat ve yayınları iyi muhafazaya mecbur ve bunların kayıtlarından sorumludurlar.

ç) Çalışanlar kendi kusurlarıyla doğacak olan zararları tazmin edecekleri gibi ayrıca haklarında kanuni takibat yapılır.

d) Sandığın hesap dönemi takvim yılıdır.”

MADDE 10 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

  “b) Karşılıksız yardımlar kapsamında üyelere, ölüm ve maluliyet halinde yapılan emeklilik ödemeleri, evlilik, afet, sağlık destek, doğum, şehit, cenaze yardımları, sağlık ve sosyal muhtevalı diğer yardımlar ile üyelerin kaza, sağlık, maluliyet ve ölüm risklerini sigorta ettirmek sureti ile temin edilecek diğer faydalar.”

“c) Sigorta kapsamına alınacak riskler ve sağlanacak faydalar ile sigorta süreleri, Yönetim Kurulu kararları ile tespit olunur.”

MADDE 11 – Aynı Ana Statünün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sandığın idari ve mali işlemleri, 3 yılı geçmeyen aralıklarla Bakanlıkça denetlenir.”

MADDE 12 – Aynı Ana Statünün 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan kadrolu ve sözleşmeli,

a) Sınıf öğretmenleri,

b) Aday/stajyer olarak çalışan sınıf öğretmenleri,

c) Özel eğitim kurumlarında ilk tahsili veren öğretmenler,

ç) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri,

d) Maarif müfettişleri,

e) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli memurlar,

f) Sandık işlerinde çalışanlar,

sandık üyesidir.”

“(2) Sandık üyesi iken;

a) 120 ay aidat ödemiş olanlardan emekliye ayrılanlar,

b) 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında bir başka göreve atananlar,

istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler. İsteğe bağlı olarak üyelik sürdürenler yürürlükte bulunan Sandık Mevzuatına tabi olurlar.”

“(4) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere talep etmeleri halinde, birikmiş aidatları yasal faizi ile birlikte ödenir. Bu kişilere emekli yardımı ödenmez. Ancak bu kişiler, isterlerse Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olacakları tarihe kadar bekleyip, Sandıktaki birikmiş aidatları ve son ödedikleri aidat tutarı esas olmak kaydı ile Emekli Yardımı alabilirler.”

MADDE 13 – Aynı Ana Statünün 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Temsilciler Kurulu üyeleri acele posta, kargo, iadeli-taahhütlü şekilde veya elektronik ortamda gönderilen mektupla davet edilir. Ayrıca il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri kanalıyla da duyuru yapılabilir.”

MADDE 14 – Aynı Ana Statünün 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Davet mektupları ile birlikte gündemin gönderilmesi zorunludur. Olağan toplantı gündemlerinde;

a) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunup müzakere edileceğinin,

b) Sandığın gelir ve gider hesapları, bilanço ve yıllık bütçesinin açıklanıp görüşüleceğinin,

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinin seçimlerinin (seçim dönemlerinde),

ç) Gerekli görülen diğer hususların,

belirtilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen zorunlu hususların dışında gündeme alınıp kabul edilen konular, aksine karar alınmadığı müddetçe geçerlidir.

(3) Olağanüstü toplantı gündemlerinde; toplantıyı gerektiren hususlar toplantının gündemi olacaktır.

(4) Temsilciler Kurulu Toplantılarının yeri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Kurullarda her üye bir oy hakkına sahiptir. Vekâleten oy kullanılamaz.

(6) İl Millî Eğitim Müdürlüklerince bildirilen temsilcilerin ad ve soyadları ile ikametgâhlarını gösteren liste Yönetim Kurulunca hazırlanır ve toplantıya iştirak eden temsilciler tarafından imzalanır.

(7) Divan Başkanlığınca tutulan tutanağın bir örneği bilgi için Bakanlığa sunulur.”

MADDE 15 – Aynı Ana Statünün 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin görevlerine gerektiği hallerde Temsilciler Kurulu kararı ile son verilebilir.

(2) Bakan gerektiğinde müfettişlerce yapılan soruşturma sonucuna göre kurulları feshederek yeniden seçimlere karar verebilir.

(3) Azami 6 ay içinde Sandık kurullarının oluşturulması zorunludur. Bu süre içerisinde Bakan tarafından 3 kişilik geçici Yönetim Kurulu atanır.”

MADDE 16 – Aynı Ana Statünün 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Denetleme Kurulu üyeliği Yönetim Kurulu üyeliği ile birleşmez. Görevi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmedikçe Denetleme Kurulu üyesi seçilemezler.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları Denetleme Kurulu üyeliğine seçilemezler.

(3) Bu durumları sonradan anlaşılanlar derhal çekilmeye mecburdurlar.”

MADDE 17 – Aynı Ana Statünün 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sandığın gelir tablosu ve bilançosu, yıllık rapor ile birlikte Temsilciler Kurulunun olağan toplantısından en az 15 gün önce Sandık merkezinde üyelerden talep edenlerin incelemesine hazır bulundurulur.”

MADDE 18 – Aynı Ana Statünün 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sandık, öncelikle üyelerinin ve üye yakınlarının istifade etmesi, ikincil fayda olarak da gelir temin edilmesini sağlamak amacıyla sağlık, sosyal ve eğitim alanlarında tesisler açar ve işletir.”

MADDE 19 – Aynı Ana Statünün geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Ana Statü hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.