İLKSAN İkraz ve Personel Yönetmeliğinde Değişikliğe Gidildi!

İLKSAN İkraz ve Personel Yönetmeliğinde Değişikliğe Gidildi!
İLKSAN İkraz Yönetmeliğinde yapılan değişiklik yayımlandı. 'İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği', 'İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği' ile 'İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel Yönetmeliğinde 'değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikler 2018 Temmuz Tebliğler Dergisinde yayımlandı.

İLKSAN İkraz Yönetmeliğinde yapılan değişiklik yayımlandı. 'İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği', 'İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği' ile 'İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel Yönetmeliğinde 'değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikler 2018 Temmuz Tebliğler Dergisinde yayımlandı.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI
AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- Ekim 2017 tarihli ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir.
“MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı İLKSAN üyelerinin aidatlarının tasfiyesinin
hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, Sandık üyelerinin yardımlara nasıl hak kazanacağı,
yapılacak yardım miktarı, müracaat şekli ve ibrazı gereken belgelere ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.”
MADDE 2 - Aynı yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik İLKSAN üyelerinin, aidatlarının tasfiyesi, üyeliğin
sürdürülmesi, Sandığa olan borçların mahsubu ile Sandık tarafından üyelere yapılacak
yardımlar ile ilgili hususları kapsar.”
MADDE 3- Aynı yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 3179 sayılı
Kanunla değişik 14 üncü maddesi gereğince, 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü
hükümleri gereğince hazırlanmıştır.”
MADDE 4 - Aynı yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aidat: Ana Statünün 7/d ve 19 uncu maddeleri kapsamında üyelerin maaşlarından
her ay kesilen parayı,
b) Aidat iadesi: Üyeliği sona erenlere yapılan ödemeyi,
c) Ana Statü: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünü,
ç) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
d) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
e) Cenaze yardımı: Sandık üyesi iken vefat eden üyelerin vârislerine yapılan yardımı,
f) Afet yardımı: Sandık üyesi iken afete maruz kalanlara yapılan yardımı,
g) Doğum yardımı: Sandık üyelerine doğum sonrası yapılacak yardımı,
ğ) Emekli yardımı: Emekli yardımı almaya hak kazananlara yapılan yardımı,
h) Evlenme yardımı: Evlenme yardımı almaya hak kazananlara yapılan yardımı,
ı) Genel Müdürlük: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel
Müdürlüğünü,
i) Sağlık destek yardımı: Üyenin tedavisi sırasında yapılacak konaklama yardımını,
j) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını,
k) Sigorta: Üyelerin çeşitli risklere karşı güvence altına alındığı sözleşmeleri,
l) Şehit yardımı: Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerin vârislerine yapılan yardımı,
m) Üye: 4357 sayılı Kanun kapsamında atananları,
n) Yönetim Kurulu: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim
Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 5 - Aynı yönetmeliğin doğal afet yardımı başlıklı 7 nci maddesi madde adı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Afet yardımı
MADDE 7 - (1) Afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana
getiren deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör
gibi olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken
veya ikâmetinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde hasar tespit oranına göre
yapılan yardımdır.
(2) Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca ve hasar oranlarına göre
belirlenir. Bu miktar, üyenin afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla
olamaz.
(3) Son aidat tutarı terfi ayına denk gelmiş ise afet yardımının hesaplanmasında bir
aidat tutarı esas alınır.
(4) Afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine
de ayrı ayrı yapılır.
(5) Terör nedeniyle, Bakanlar Kurulu Kararı ile kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen
mahalde ikametgahı bulunan ve meskeni bu nedenle yıkılan üyeye ağır hasarlı, yalnızca
eşyasının ve evinin kısmen zarar görmesi halinde ise orta hasarlı olarak işlem yapılır.
(6) Afet yardımının yapılabilmesi için üyelerden;
a) Form dilekçe,
b) Üyenin ikâmetgâhını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli
eğitim müdürlüğünden alınacak belge,
c) Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi adına kayıtlı meskeni ise tapu tescil belgesi,
kiralık ise kira sözleşmesi,
ç) İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından
hazırlanan hasar tespit raporu,
d) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il
veya ilçe temsilcisinin de dâhil edildiği ilgili mülki idare amirliğince oluşturulan komisyon
tarafından düzenlenen hasar tespit raporu,
e) Terör nedeniyle ağır hasar görülmesi durumunda, Afet riski altındaki alanlardan,
kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanı Kararının, bu
maddenin yayımından önceki dönemlere müteallik taleplerde ise Bakanlar Kurulu Kararının
örneği; orta hasar görmesi halinde ise, ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden
alacakları hasar durumunu gösterir belge,
istenir.”
MADDE 6 - Aynı yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c ve ç) bendi ile
altıncı fıkrasının (ç ve d) bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“MADDE 8-
c) Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen, hizmet süresi ve aylığın bağlandığı tarihi
gösteren resmi yazının fotokopisi.
ç) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya er öğretmen ya da er olduğunu
gösteren askerlik durum belgesinin fotokopisi
istenir.
ç) Ölüm raporu ya da ölüm belgesi veya ölü olduğunu gösterir vukuatlı nüfus kayıt
sureti,
d) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya er öğretmen ya da er olduğunu
gösteren askerlik durum belgesinin fotokopisi,”
MADDE 7 - Aynı yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde düzenlenmiştir.
“MADDE 10 -(2)
b) Aile Nüfus kayıt örneği istenir.
MADDE 8 - Aynı yönetmeliğe 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere 12/A maddesi
eklenmiştir.

Sigortadan sağlanacak faydalar
MADDE 12/A (1) Üyelerin sağlık, kaza, malûliyet ve ölüm risklerini sigorta ettirmek
sureti ile temin edilecek diğer faydaları kapsar,
(2)Sigorta kapsamına alınacak riskler ve sağlanacak faydalar ile sigorta süreleri,
Yönetim Kurulu kararları ile tespit olunur.”
MADDE 9 - Aynı yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir.
“MADDE 13 -
(5) Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Bakanlık bünyesinde olmak kaydı
ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini
sürdürebilirler. İsteğe bağlı olarak üyelik sürdürenler yürürlükte bulunan sandık mevzuatına
tabi olurlar.”
MADDE 10 - Aynı yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde düzenlenmiştir.
“MADDE 18 - (1) Ana Statü ve işbu Yönetmelik hükümlerine göre, üyelikleri sona
erip, aidatları iade edilenlerden yeniden üyelik kapsamında bir göreve başlayanların,
geçmişe yönelik borçlanmaları kabul edilmez. Ancak yeniden üyelik kapsamına girdikleri
tarihten itibaren üyelik süresi ve yatırmış oldukları aidatlarına göre sosyal yardımlardan
faydalanırlar.
(2) Ana Statü ve işbu Yönetmelik hükümlerine göre, üyelikleri sona erdiği halde,
aidatları iade edilmeyenler; Sandığa üye iken ödedikleri toplam aidatlarına ve üyelik
sürelerine göre sosyal yardımlardan faydalanırlar.”
MADDE 11 - Aynı yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir.
“MADDE 21 -
(3) Evlenme ve Doğum Yardımı ödemelerinde, üyenin vadesi geçmiş ikraz taksitleri
varsa bu taksitler yapılacak ödemeden mahsup edilir.”
MADDE 12 - Aynı yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“MADDE 22 - (1) Üyeler; Sosyal yardım ve aidat iadesine ilişkin başvurularını;
istenilen belgeler ile birlikte posta veya e-devlet portalı ile online olarak Genel Müdürlüğe
gönderirler.”
MADDE 13 - Aynı yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir.
“MADDE 23 - (2) Üyeden tahsil edilen meblağın; üyenin aidat kesilmeyen aylardaki
derece/kademesine tekabül eden tutarı üyenin aidat hesabına, aidat geliri olarak kalan
miktar ise Sandığın diğer gelir kalemlerine gelir kaydedilir.”

MADDE 14 - Aynı yönetmeliğe 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 23/A
maddesi eklenmiştir.
“Aidatların kesimi
MADDE 23/A – (1) Kadrolu olarak görev yapan üyelerden, Emekli keseneği
matrahlarının %2 si oranında,
(2) Sözleşmeli olarak görev yapan üyelerden, sigorta primine esas kazanç tutarının
%2 si oranında,
(3) Sandıkta 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan personelden, Sosyal Güvenlik
Kurumunca kısmen veya tamamen prim kesintisine tabi tutulan tüm ücret ve kazançlarının
o aya ilişkin toplam matrahının %2 si oranında belirlenir.”
MADDE 15 - Aynı yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“MADDE 24 - (1) Sosyal yardım ödemeleri ve aidatların iadesinde; 11/1/2011 tarihli ve
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilen genel zamanaşımı süresi uygulanır. Sosyal
yardımlarda, sosyal yardımın kaynağı olan olayın gerçekleşme tarihi, aidat iadelerinde ise
her ne sebeple olursa olsun üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih, zamanaşımı süresinin
başlangıç tarihi olarak kabul edilir.”
MADDE 16 - Aynı yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“MADDE 25 - (1) Sosyal yardımlara ait müracaat evrakı ve ekli belgeler ile aidat iadesi
evrakları, Genel Müdürlük tarafından 10 yıl muhafaza edildikten sonra Genel Müdürlük 
tarafından oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon marifetiyle imha edilebilir ve imha
edilmesi durumunda, imha işlemi tutanağa bağlanır.”
MADDE 17 - Aynı yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“MADDE 26 - (1) Aralık 2007 tarihli ve 2603 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak
yürürlüğe giren, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı, Aidat ve Sosyal
Yardımlar Yönetmeliği hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.”

MADDE 18 - Aynı yönetmeliğin 27 nci maddesi olarak numaralandırılan Geçici 1.
Maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“Cenaze yardımı yürürlük
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde bahsi geçen cenaze yardımı
2/3/2017 tarihli ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık
ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün değişikliğinin yayımlandığı tarihte yürürlüğe
girer.”
MADDE 19 - Aynı yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 2. Madde eklenmiştir.
“Afet yardımı yürürlük
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde bahsi geçen ve Afet
yardımlarına eklenen terör durumunda yapılacak olan yardım, Bakanlar Kurulu Kararı ile
terör nedeniyle Afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan
edilen bölgelerde, 1/1/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.”
MADDE 20 - Aynı yönetmeliğin 28 ve 29 uncu maddeleri madde numaraları 27 ve 28
olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir
“Yürürlük
MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik, hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.”
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelik, hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK
VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- Ekim 2017 tarihli ve 2721 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin
1’inci fıkrasının f bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1)
f) İkraz: Üyelerine karşılıklı yardımlar kapsamında verilebilecek borç parayı,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5’inci maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Genel İkraz
MADDE 5 – ”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7’nci maddesine aşağıdaki 2’ nci fıkra eklenmiştir.
“MADDE 7 –
(2) Bu ikrazın yıl içerisinde hangi dönemlerde uygulamaya konulacağı, İkraz
Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu
Başkanı tarafından belirlenir.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Üyeye;
a) Kendisinin, eşinin, çocuklarının, annesinin veya babasının hastalıklarının tedavileri,
b) Kendisinin veya eşinin doğum yapması,
c) Kendisinin veya eşinin tüp bebek tedavileri,
ç) Çocuğunun sünnet olması,
sebebiyle verilen karşılıklı yardımdır.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11’inci maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Afet ikrazı
“MADDE 11 – (1) Sandık üyesi iken afete maruz kalan ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık
ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde düzenlenen afet
yardımını hak eden üyelere kullandırılan karşılıklı yardımdır.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin 1’inci, 5’inci, 10’uncu ve 11’inci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Genel İkraz miktar ve vadeleri;
a) 12 aylık ikraz için 15.000,00 TL’ye,
b) 18 aylık ikraz için 20.000,00 TL’ye,
c) 24 aylık ikraz için 30.000,00 TL’ye,
ç) 36, 48 aylık ikraz için 50.000,00 TL’ye,
kadardır.
 (5) Afet ikrazının vadesi 12, 18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ye kadardır.
(10) Üyenin, özel günler ikrazı, evlilik ikrazı, sağlık ikrazı, afet ikrazı ve aile destek
ikrazı talebi, genel ikrazdan ayrı olarak değerlendirilir.
(11) Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak, İkraz
komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine;
 a) İkraz miktar ve vadelerini iki katına kadar artırmaya veya azaltmaya ve mahsup
şartlarını belirlemeye,
 b) Mevcut ikraz çeşitlerini yürürlükten kaldırmaya veya yeni ikraz çeşitleri belirlemeye,
yürürlüğe koymaya, ikrazların tamamını veya bir kısmını durdurmaya,
Yönetim Kurulu, yetkilidir.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 4’üncü bölümünün bölüm başlığı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
İkraz Kullanım Şartları
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının d bendi, 4’üncü
fıkrasının b, c, ç, d ve e bentleri, 5’inci fıkrasının a ve b bentleri, 6’ncı ve 7’nci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1)
d) Sandık üyesi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan ve
fiilen görevinin başında olan bir kişinin müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterilmesi,
(4)
b) Genel ikraz borcunun tamamını ya da taksitlerinin Yönetim Kurulunca belirlenen
oranını ödemeden yeniden genel ikraz talebinde bulunamaz.
c) Özel günler ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin Yönetim Kurulunca
belirlenen oranını ödemeden yeniden özel günler ikrazı talebinde bulunamaz.
ç) Sağlık ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin Yönetim Kurulunca belirlenen
oranını ödemeden yeniden sağlık ikrazı talebinde bulunamaz.
d) Aile destek ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin Yönetim Kurulunca
belirlenen oranını ödemeden yeniden aile destek ikrazı talebinde bulunamaz.
e) Afet ikrazı borcunun tamamını ödemeden yeniden afet ikrazı talebinde bulunamaz.
(5)
a) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşidine ait ödemekte olduğu ikraz taksit miktarı, talep
ettiği ikraza ait taksit miktarı ve aylık icra kesinti miktarının toplamı net maaşının yarısından
fazla olan üyenin,
b) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşitlerine ait ikraz borcu ile icralık borçlarının toplamı ya
da sadece icralık borçlarının toplamı ikraz limitini aşan üyenin,
ikraz talebi kabul edilmez.
(6) İcra ikrazı talebi kabul edilen üyenin, genel ikraz borcu bulunması durumunda
öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki
üyeden, daha önce kullandığı ikraz borcunun Yönetim Kurulunca belirlenen oranını
ödemiş olması şartı aranır.
(7) Gayrimenkul ikrazı talebi kabul edilen üyenin, genel ikraz borcu bulunması
durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir.
Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandığı ikraz borcunun Yönetim Kurulunca belirlenen
oranını ödemiş olması şartı aranır.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15’inci maddesinin 2’nci ve 4’üncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (2) Gerektiğinde ikraz başvuru evraklarındaki bilgilerin doğruluğu Genel
Müdürlükçe teyit ettirilir.
 (4) Üye, bu Yönetmelikte bahsi geçen ve uygulamaya konulan ikraz çeşitlerinin hepsi
için gerekli şartları sağlaması halinde talepte bulunabilir.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 16’ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Müşterek ve müteselsil borçlu göstererek ikraz talebinde bulunan
üyelerden;
a) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum
amirlerinden onaylı ikraz istek form ve taahhütnamesi,
b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun son aya ait kurum amirinden onaylı
maaş bordroları,
c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı kimlik
belgeleri,
ç) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu,
d) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum
amirlerinden onaylı imza sirküleri formu,
istenir.
(2) Müşterek ve müteselsil borçlu göstermeden ikraz talebinde bulunan üyelerden;
a) Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi,
b) Borçlunun son aya ait kurum amirinden onaylı maaş bordrosu,
c) Borçlunun vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı kimlik belgesi,
ç) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu,
d) Üye tarafından imzalanmış İkraz Kefalet Sigortası Formu,
e) Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı imza sirküleri formu istenir.
(3) Evlilik ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada
istenilenlere ilave olarak; evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan nüfus
kayıt örneği istenir.
(4) Sağlık İkrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada
istenilenlere ilave olarak;
a) Tedavi halinde, son altı ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastaneleri, üniversite
hastaneleri veya SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden alınmış tedavi görüldüğünü belirtir
sağlık raporu veya ilgili medikal malzemenin gerekliliğine ilişkin rapor,
b) Doğum halinde, doğumu takip eden üç ay içerisinde başvurmak kaydıyla nüfus kayıt
örneği,
c) Tüp bebek tedavisi halinde, tedavi başlangıcında veya tedavinin bitimini müteakip
son 6 ay içerisinde alınmış Uzman Doktor Raporu,
istenir.
 (5) Afet ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere
ilave olarak;
a) Üyenin ikametgahını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli
eğitim müdürlüğünden alınacak belge,
b) Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi meskeni ise tapu tescil belgesi,
c) İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından
hazırlanan hasar tespit raporu,
ç) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya
ilçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından
düzenlenen hasar tespit raporu,
d) Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, Afet riski altındaki alanlardan, kentsel
dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanı Kararının, bu maddenin
yayımından önceki dönemlere müteallik taleplerde ise Bakanlar Kurulu Kararının örneği
veya ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir
belge,
istenir.
 (6) Gayrimenkul İkrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada
istenilenlere ilave olarak; üyeye veya eşine ait gayrimenkul alımını belgeleyen tapu belgesi
istenmektedir.
(7) Aile destek ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada
istenilenlere ilave olarak; evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan nüfus
kayıt örneği istenir.
(8) İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin disiplin amiri
veya Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylı olması istenir.
(9) Emekli olup üyeliklerini sürdüren üyelerin İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi veya
maaş bordrolarının bulundukları yerdeki SGK Müdürlüğünce onaylı olması istenir.
(10) İcra ikrazından yararlanmak isteyen üyelerin, birinci veya ikinci fıkrada istenilen
belgelerinin İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden onaylı olması istenir.
(11) Üyenin ikraz ertelemesi talebinde bulunması halinde;
 a) Askerlik nedeniyle taksit erteleme talebinde bulunan üyelerden;
1) Erteleme talebine neden olan olayı müteakip son 6 ay içinde Genel Müdürlüğe
ulaşan, erteleme istenen süreyi belirten dilekçe,
2) Askerlik sevk belgesi,
istenir.
 b) Doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılıp taksit erteleme talebinde bulunan üyelerden;
1) Erteleme talebine neden olan olayı müteakip son 6 ay içinde Genel Müdürlüğe
ulaşan, erteleme istenen süreyi belirten dilekçe,
2) Doğum belgesi,
3) Ücretsiz izin belgesi,
İstenir.
c) Afete veya teröre maruz kalmaları nedeniyle taksit erteleme talebinde bulunan
üyelerden;
1) Erteleme talebine neden olan olayı müteakip son 6 ay içinde Genel Müdürlüğe
ulaşan, erteleme istenen süreyi belirten dilekçe,
2) Üyenin ikametgahını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli
eğitim müdürlüğünden alınacak belge,
3) Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi mülkü ise tapu tescil belgesi; kiralık ise kira
sözleşmesi,
4) İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından
hazırlanan hasar tespit raporu,
5) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya
ilçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından
düzenlenen hasar tespit raporu,
6) Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, Afet riski altındaki alanlardan, kentsel
dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanı Kararının, bu maddenin
yayımından önceki dönemlere müteallik taleplerde ise Bakanlar Kurulu Kararının örneği
veya ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir
belge,
istenir.
ç) Annesinin, babasının, eşinin veya çocuğunun vefatı nedeniyle taksit erteleme
talebinde bulunan üyelerden,
1) Vefatı takip eden 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ulaşan, erteleme istenen süreyi
belirten dilekçe,
2) Nüfus kayıt örneği,
3) Ölüm belgesi,
istenir.
(12) İkraz çeşidine göre başvurularda istenilen belgelere ilave belge istenilmesine veya
mevcut belgelerin iptal edilmesine; yapılacak başvuruların usul ve şartlarını düzenlemeye,
İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu
yetkilidir.”
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 17’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) İkraz başvuruları, ikraz çeşidine göre istenilen belgeler ile birlikte
elden, posta yolu veya e-devlet portalı ile online olarak Sandık Genel Müdürlüğüne yapılır.
(2) Yapılacak başvuruların usul ve şartlarını düzenlemeye, İkraz Komisyonunun
değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir.”
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 19’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının c bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (2)
c) Kritik hastalıklarının tedavileri nedeniyle sağlık ikrazı kullanan üyeler, ikraz hayat
sigortası kapsamında değerlendirmeye alınmaz.”
MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 20’nci maddesinin 1’ inci ve 3’üncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) İkraz ödemeleri, İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel
Müdürlüğün teklifi üzerine, Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır. Ödeme
tarihlerinin tatil gününe denk gelmesi halinde, ödeme günü takip eden ilk iş günüdür. Tahsis
edilen ikraz ödemeleri üyenin hesabına gönderilmek üzere Sandığın aracı kurumdaki
hesabına gönderilir. Sandık veznesinden ödeme yapılmaz.
 (3) Evlilik ikrazı eşit taksitlerle geri ödenir. Evlilik ikrazından, İkraz Komisyonunun
değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından
belirlenen miktarda aylık ikraz gideri alınır. ”
MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 21’inci maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) İkraz alan üyenin ilk taksit ödeme günü, takip eden ayın maaş
ödeme günüdür. İlksan kesintilerinin, üyelerin maaşlarından harcama birimleri veya İlksan
tarafından Maliye Bakanlığı sistemi üzerinden yapılması sağlanır. Kesinti yapılmasını
müteakip 15 gün içerisinde muhasebe birimlerince İlksan hesaplarına yatırılır.”
 (2) Üyenin ikraz borcuna ait ilk taksiti maaşından kesildikten sonra üye, vadesi
gelmemiş taksitleri için erken ödeme yapabileceği gibi borcun tamamını da kapatabilir.
Üye, borcuna karşılık vadesi gelmemiş kaç taksiti ödeyeceğini Genel Müdürlüğe iletir ve
Genel Müdürlük tarafından erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak yapılan hesaplama
doğrultusunda, nema indirimi yapılır. Üyeye ödeyeceği miktar bildirilir. Üye bu miktarı
Genel Müdürlüğün ilgili banka hesap numarasına yatırır.
MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 25’inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
İkrazların mahsup ve taksit erteleme işlemleri
“MADDE 25 – (1) İkraz borcu bulunan üyenin ölümü, emekli olması veya üyeliğinin
sona ermesi halinde kalan borcu; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı 
Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak sosyal yardımlardan
veya diğer alacaklarından, bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre sırasıyla;
a) Evlilik ikrazı borcu,
b) Afet ikrazı borcu,
c) Sağlık ikrazı borcu,
ç) Özel günler ikrazı borcu,
d) Aile destek ikrazı borcu,
e) İcra ikrazı borcu,
 f) Gayrimenkul ikrazı borcu,
g) İkraz borcu
mahsup edilir.
(2) İkraz borcu bulunan üyenin ölümü halinde; üye ikraz hayat sigortası kapsamında
ise Sandık alacağı sigorta şirketinden tahsil edilir. Sigortadan alınacak miktarın üyenin
borcunu karşılaması halinde; Sandıktan alacağı sosyal yardımlar varislerine kesintisiz
olarak ödenir.
(3) Herhangi bir nedenle Sandıkla ilişiği kesilip, Sandıktaki alacakları borçlarına
mahsup edilen üyelerin, iş bu mahsup tutarlarının toplam borcu karşılamaması halinde,
mahsuba esas meblağ ara ödeme olarak kabul edilir. Bakiye Sandık alacaklarının tahsiline
ara verilmeksizin devam edilir.
(4) İkraz taksitlerinin Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödeyen üyenin yeniden
ikraz talebinde bulunması durumunda, ikraz borç bakiyesi, damga vergisi ve sigorta prim
kesintileri kullanacağı ikrazdan mahsup edilerek kalan miktar üyeye ödenir.
(5) Yeniden ikraz talebinde bulunmak için ikraz taksitlerinin Yönetim Kurulunca
belirlenen oranını defaten ödeyen üyenin ikraz talebinden vazgeçmesi halinde yatırdığı
miktar üyenin şahsi hesabına iade edilir.
(6) Üyelerin talepleri halinde;
a) İkraz kullanıp askerlik nedeniyle görevine ara veren asker üyeler ile askerlik görevini
yerine getirirken ikraz talebinde bulunan asker üyelerin ikraz taksitlerini nema yansıtılması
şartıyla 6 aya kadar ertelemeye,
b) İkraz kullanıp doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılan üyelerin ikraz taksitlerini nema
yansıtılması şartıyla 6 aya kadar ertelemeye,
c) Afete veya teröre maruz kalan üyelerin kullanmış oldukları veya yeni kullanacakları
ikrazlara ait taksitlerini, ağır hasarlılar için nemasız olarak 3 aya kadar, orta ve hafif
hasarlılar için nemalı olarak 3 aya kadar ertelemeye,
ç) İkraz kullanıp annesinin, babasının, eşinin veya çocuğunun vefatı nedeniyle, ikraz
taksitlerini nema yansıtılması şartıyla 6 aya kadar ertelemeye,
İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim
Kurulu Başkanı yetkilidir.
MADDE 16- Aynı yönetmeliğin 26’ncı maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Sandıktan ikraz alan üye, borcunun tamamını ödemiş olsa bile İkraz
İstek Form ve Taahhütnamesi ile ekli belgeleri kendisine iade edilmez. İkraz İstek Form
ve Taahhütnamesi ve ekli belgeler Borçlar Kanununda yer alan genel zaman aşımı süresi
sonunda Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle imha
edilebilir ve imha edilmesi durumunda, imha işlemi tutanağa bağlanır.”
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK
VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- Ekim 2017 tarihli ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin
1 inci fıkrasının f bendinin 6 ncı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“MADDE 7-
6) Mülga”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve (s) fıkrası eklenmiştir.
“MADDE 13-
f) Çalışanların, gelişen ve değişen strateji, hedef ve teknolojiye uyumlarının
sağlanabilmesi bakımından, gerektiğinde bilgi düzeylerinin geliştirilmesi ve yükseltilmesi
için eğitim verilmesi ile eğitim ihtiyaçlarının karşılanması,
s) Kalite Yönetim Sisteminin etkin ve verimli şekilde uygulanması.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
“MADDE 20- Mülga”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı Maddesinin 1 inci Fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve 2 nci fıkrasının e bendinin 2 nci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı fıkranın g bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“MADDE 26- (1) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerine alınacak personelde aranacak
genel şartlar:
a) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin 1,4 ve 5 inci
alt bentlerindeki şartları taşımak,
c) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
ç) Daha önce kamu veya özel sektör tarafından yüz kızartıcı fiilleri nedeniyle Disiplin
cezası almamış, İş Kanununda sayılan haller nedeni ile işten çıkarma cezası ile tecziye
edilmemiş olmak.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
2) En az beş yılı müdür ve dengi görevlerde olmak kaydıyla, kamu kurum ve
kuruluşlarında, profesyonel fon/portföy/risk yöneticiliklerinde, bankacılık sektöründe veya
özel sektör kuruluşlarında toplam en az on yıl iş tecrübesine sahip olmak ya da Sandık
bünyesinde en az beş yılı şeflik veya en az üç yılı kontrolörlük ve hukuk müşavirliği
görevlerinde olmak üzere toplam en az sekiz yıl görev yapmış olmak.
g) Mülga”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28-
b) Askerlik durum belgesi,
ç) Hakkında bilgi alınabilecek en az iki kişinin bilgileri,”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 35 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35- (1) Doğum sonrası için verilecek ücretsiz izinler, İş Kanunu hükümlerine
tabidir.
(2) Görevdeyken askere giden personel askerlik hizmeti boyunca ücretsiz izinli sayılır.
(3) Çalışanlara, 1 inci ve 2 inci fıkralardaki süreler haricinde, Yönetim Kurulu tarafından
uygun görülecek sebeplerle çalışma süresi boyunca toplam bir yıla kadar ücretsiz izin
verilebilir.
(4) Ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler hizmette geçmiş sayılmaz. Çalışanlar, ücretsiz
izin döneminde Sandıkça yapılan hiçbir ödemeye hak kazanamazlar.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 61 inci Maddesinin 2 nci fıkrasının c bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 61-
c) Birim müdürü, hukuk müşaviri, müşavir ve kontrolörler için 5 katından,”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 64- (1) Kanuni izin, geçici görev ve benzeri sebeplerle geçici olarak
görevlerinden ayrılan personelin yerine veya boş kadrolara, aynı veya bir alt pozisyondaki
personelin vekalet etmesi esastır. 
(2) Kimlerin hangi göreve vekalet edeceği Genel Müdür tarafından belirlenir.
(3) Genel Müdüre vekalet edecekleri belirlemeye Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.
(4) Vekalet eden personele ayrıca bir ücret ödenmez. Ancak vekalet eden personelin
bir alt pozisyonda olması ve vekalet süresinin bir ayı geçmesi halinde bir ayı geçen süreler
için vekalet eden personele aldığı net aylık ücret ve görev tazminatı ile vekalet edilen
pozisyon için ödenen net aylık ücret ve görev tazminatı arasındaki fark ayrıca ödenir.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinden sonra gelmek üzere 65/A maddesi
eklenmiştir.
“Personel Ücret Avansı
MADDE 65/A- Sandığımız personelinin talebi halinde, her ayın 15’inde çıplak ücretinin
% 50’sini geçmemek kaydıyla avans verilir.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 69- (1) Genel Müdürlükçe her personel için bir özlük dosyası tutulur.
(2) Bu dosyada personelin adı ve soyadı, kimlik ve iletişim bilgileri, hizmet sözleşmesi,
cinsiyeti, öğrenim belgeleri, hizmetiçi eğitime ilişkin belgeler, askerlik durum belgesi,
çalıştığı süre içerisinde aldığı ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ait
evraklar, verilen disiplin cezaları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmışsa
hükümlülük veya beraat kararları, sağlık durumları, aldığı izin ve hastalık raporlarına
ilişkin bilgi ve belgeler, işe alınırken istenen belgeler, amirlerince hakkında doldurulan
performans raporları ve benzeri diğer evraklar bulunur.”
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin 7 nci Fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
“Geçici MADDE: 1
(7) Mülga”
Yürürlük
MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik, hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin Disiplin Amirleri Listesi (EK-1) aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir


Kamubiz.com Özel Haber

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.