İşte Eğitim Bir-Sen'in toplu sözleşme masasına taşıdığı teklifler

İşte Eğitim Bir-Sen'in toplu sözleşme masasına taşıdığı teklifler
İşte eğitim hizmet kolunda yetkili Eğitim Bir Sen'in, eğitim çalışanları adına 2019 yılı toplu sözleşme masasına taşıdığı talepler...

Eğitim hizmet kolunda yetkili Eğitim Bir Sen'in, eğitim çalışanları adına toplu sözleşme masasına taşıdığı talepler..

4 üncü Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin 2020-2021 yılları için de devamı

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış yapılması; Hazırlık ödeneğinin, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 165'i oranında ve Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine ödenmesi

Geliştirme Ödeneğinin süresinin uzatılması; Geliştirme ödeneği ödenmesine 5. Dönem Toplu Sözleşme süresi boyunca (2021 yılı sonuna) kadar devam edilmesi

Öğretmenlere ek gösterge artışı; Öğretmenlerin ek gösterge rakamlarının 3600'e çıkarılması

Eğitim-Öğretim Tazminatında artış yapılması; Öğretmenlere ödenmekte olan eğitim-öğretim tazminatı oranlarının 30 puan artırılması

Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan öğretmenlere ilave tazminat ödenmesi; Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan öğretmenlere, görev yaptığı yere göre yüzde 10 ila yüzde 90 arasında değişen oranlarda ilave tazminat ödenmesi

Ek ders birim ücretlerinde artış yapılması; Ek ders birim ücretlerine esas gösterge rakamının 140'dan 200'e yükseltilmesi

Aşçı, fotoğrafçı ve kameraman kadrosunda çalışanların Teknik Hizmetler Sınıfına dahil edilmesi; mali ve idari özlük haklarının Teknik Hizmetler Sınıfına göre düzenlenmesi

Şef kadrosunda bulunanların özel hizmet tazminatı oranlarında 50 puan artış yapılması

VHKİ iken şef kadrolarına atananlarla daktilograf veya memur kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananların özlük haklarının eşitlenmesi

Eğitim kurumlarının yöneticilerinin haftada 6 saat olan aylık karşılığı ders görevlerinin isteklerine bırakılması

Ek ders ücretlerinin fiilen girilen ders saati sınırlaması olmaksızın yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 25, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 40 oranında fazlasıyla ödenmesi

Ders yükünün belirlenmesinde genel tatil günlerine tekabül eden günlerde aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması

Öğretmenlerin katılımlarının zorunlu tutulduğu hizmet içi eğitim, kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklerin hafta içi çalışma saatleri içerisinde düzenlenmesinin esas olması; bu etkinliklerin kurumlarınca, hafta içi normal çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarında düzenlenmesi halinde etkinliklere katılan yönetici ve öğretmenlere, her saat için 1 saat ek ders ücreti ödenmesi

Hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretlerine artış yapılması; Halen her 10 ders saatine karşılık 1 saat olarak ödenmekte olan hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretinin her 6 saate karşılık 1 saat olarak ödenmesi

Aylık karşılığı ders yüklerinin 15 saatte eşitlenmesi; Tüm öğretmenler yönünden aylık karşılığı ders yükünün haftada 15 saat olarak uygulanması

Yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde artış yapılması; Eğitim kurumu yöneticilerine ödenmekte olan yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde artış yapılması

Kurslarda görevli yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi; DYK haricindeki kurslar ile İYEP kurslarında görevli yönetici ve öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretlerinin yüzde 100 artırımlı ödenmesi

Nöbet görevi karşılığı ek ders ücretinin nöbet görevi bulunan bütün eğitim kurumları yönünden ödenmesi;Tam gün yapılan eğitim kurumları ile haftada birden fazla nöbet görevi halinde artırımlı ödenmesi

Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilmesi ve fiilen yapılan görev karşılığında ek ders ücreti ödenmesi

Belleticilik görevi verilen öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretinin artırılması ve aylık sınırlamanın kaldırılması

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ödenmekte olan ek ders ücretinin haftada 18 saat olarak uygulanması

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu yöneticilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinin haftada 4 saat artırımlı ödenmesi

Yaz tatili ve ara tatili dönemlerinde tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda görevlendirilen rehberlik öğretmenlerine bu dönemde geçerli olmak üzere her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi

Yurt dışında düzenlenen eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminer görevleri veya yurt dışına bir aydan az süreyle geçici görevle görevlendirilen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin bu sürelerde üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevlerinin yapılmış sayılması

Ara tatili dönemlerinde öğretmenlere, seminer dönemi için öngörülen tutarda ek ders ücreti ödenmesi

İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli memur ve hizmetlilere haftalık 40 saati aşan çalışmaları karşılığında, birim fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına ve sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atananlar, 7179 sayılı Askeralma Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında askerlik yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak atandıkları yerde yerine getirebilmeleri

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmalarını müteakip askerlik yükümlülüğünü yerine getirenlerin askerlikte geçen sürelerinin, sözleşmeli öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınması

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanların hizmet puanlarının artırımlı hesaplanması

Yurtdışında görevlendirilen eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatili izin süreleri, öğretmenler için öngörülen genel hükümlere tabi tutulması

Yurtdışında geçici görevlendirilen öğretmenlere, 657 sayılı Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personel için yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen usul ve esaslara göre kira bedeli ödenmesi

Rehberlik öğretmenlerine tatil dönemlerinde çalışma karşılığı ilave ek ders ücreti ödenmesi ve nöbet görevinin isteklerine bırakılması

Eğitimi kurumu yöneticilerinin muhakkiklik görevi karşılığında Harcırah Kanununda müfettişler için öngörülen haklardan faydalandırılmaları

Kurs merkezlerinde görevli memur ve hizmetli personele artırımlı ücret ödenmesi; DYK kurslarında, hafta sonu kurslarında ve İYEP kurslarında görevli memur ve hizmetlilere mesai saati harici ve hafta sonu çalışmaları karşılığı artırımlı fazla çalışma ücreti ödenmesi

Öğretmenlik kariyer basamaklarına dayalı ilave özel hizmet tazminatı ödenmesi; 8 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlara uzman öğretmen, 12 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlara başöğretmen için öngörülen özel hizmet tazminatı ödenmesi

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenleme yapılması; şiddet mağduru eğitim çalışanlarının vazife başında yaralanan veya şehit düşen kamu görevlileri için öngörülen haklardan faydalandırılmaları

Üniversite ödeneği oranlarına artış yapılması; Üniversite akademik personeline ödenmekte olan üniversite ödeneği oranlarında 50 puan artış yapılması

Üniversite idari personeline geliştirme ödeneği ödenmesi; Üniversite idari personelinin öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlar için öngörülen geliştirme ödeneği oranlarıyla orantılı olarak geliştirme ödeneğinden faydalandırılması

Üniversite idari personeline yükseköğretim tazminatı ödenmesi

Öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlara geliştirme ödeneğinin tam olarak ödenmesi

Üniversite idari personeline döner sermaye katkı payı ödenmesi; Üniversitelerde döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan idari personele de döner sermaye katkı payı ödenmesi

Üniversite idari personeline sınav görevi verilmesi; Üniversite idari personelinin ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sınav görevlisi olarak görevlendirilebilme hakkı verilmesi

Araştırma görevlilerine daimi kadro tahsisi, derece yükseltilmesi ve yeşil pasaport hakkı tanınması; 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına atanması; 33/a kadrolarında sözleşme süresi sınırının kaldırılarak bunların daimi kadroya dönüştürülmesi; araştırma görevlilerinin 1. dereceye kadar yükselebilmeleri

Üniversitelerdeki görevlendirmelerin denetim altına alınması; 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 ve 52/f maddesi kapsamındaki görevlendirmelerin personelin isteğine ve denetlenebilir, somut, haklı, açık gerekçelere bağlanması

Üniversite idari personeline üniversiteler arasında merkezi olarak isteğe, mazerete bağlı ve karşılıklı yer değiştirme hakkı tanınması

Üniversite görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının YÖK veya ÖSYM tarafından bütün üniversiteleri kapsayacak ve bağlayacak şekilde merkezi olarak gerçekleştirilmesi

Doçent unvanının alındığı tarih itibariyle halen doçent kadrolarına atanmamış ve de 3. derecede bulunmayan doçentlerin, doçent kadrolarının sahip oldukları özlük haklarından faydalandırılmaları

Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında üniversitelerde bulunan kamu konutlarının (hizmet tahsisli konutlar dikkate alınmaksızın) yüzde 80'i sıra tahsisli konut kapsamında tahsis edilmesi; üniversitelerde kamu konutları tahsisini düzenleyen yönetmelik, yönerge vb. düzenlemelerde 2914 sayılı Kanuna tabi personel ile 657 sayılı Kanuna tabi personel arasında ayrımcılık getiren türden hükümler tesis edilememesi

Üniversite mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanların ücret ve tazminatlarının YÖK'te görev yapan mali hizmetler uzmanı kadroları için öngörülen ücret ve tazminat gösterge rakamları üzerinden ödenmesi

Üniversitelerde görev yapan idari personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan memurlara, birim fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi

Gemi adamı kadrosunun hizmet sınıfının Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmesi ve haftalık 40 saati aşan çalışmaları karşılığında birim fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi

memurlar.net

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
14 Yorum