MEB Adaylık Kaldırma Kılavuzu (AKS) Yayımlandı! Aday Öğretmenlerin Sınav Tarihi 9 Aralık 2018

MEB Adaylık Kaldırma Kılavuzu (AKS) Yayımlandı! Aday Öğretmenlerin Sınav Tarihi 9 Aralık 2018
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Kılavuzu yayımlandı. İşte MEB'in sitesinde yayımlanan aday öğretmenlerin sınav takvimi, AKS kılavuzu ve sınava giriş şartları..

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) e-KILAVUZU ARALIK 2018

Bu kılavuz MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri ile MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri ve 2018/Pr Nu:16 No'lu protokole göre hazırlanmıştır.

SINAV TAKVİMİ

SINAV ÜCRETİ YATIRMA

SINAV

SINAV SONUÇ İLANI

09/11/2018

21/11/2018

09/12/2018

Sınavın yapıldığı tarihten itibaren

Pazar Günü

en geç 15 (on beş) iş günü içinde

Saat: 10:00

ilan edilecektir.

Aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu) istek, talep ve sorularını bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir.

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve

kamuoyuna duyurulur.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 43. Maddesi gereğince oluşturulan 17 Nisan 2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri ile 19 Ekim 2018 tarih ve 19729239 sayılı Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere (sözleşmeli/kadrolu) yazılı sınav yapılacaktır.

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların sınav ücretlerini yatırmaları halinde başvuruları alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır.

Adaylık Kaldırma Sınavı 09 Aralık 2018 Pazar Günü Saat: 10.00'da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonraki ilk sınava alınır.

2. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girecek olan aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmak,

b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmak,

c. Sınava giriş ücretini süresi içindeyatırmış olmak, şartlarını sağlaması gerekir.

UYARI: 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmaz.

3. SINAV İŞLEMLERİ

3.1. SINAV ÜCRETİ

a. Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 100 TL'yi (Yüz Türk Lirası KDV dahil) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya

Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile ADAYLIK KALDIRMA YAZILI SINAVI adı ile 09/11/2018-21/11/2018 tarihleri arasında yatıracaktır. Aday, kendisine ait T.C. Kimlik Numarası ile ücret yatırırken geçerli bir cep telefonu numarası beyan etmek zorundadır.

b. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

c. Sınav ücreti sadece 3.1.a maddesinde anılan şekilde bankaya yatırılacaktır. Mektup, elden, havale veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir. ç. Sınav Ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler sınava alınmayacaklardır.

d. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan ve ÖDSGM tarafından sınav yerleştirmesi yapılarak sınav evrakı düzenlenen adayların ödedikleri sınav ücreti iade edilmeyecektir.

e. ÖYGGM tarafından ÖDSGM'ye gönderilen aday listesinde adı olmadığı halde sınav ücreti yatıran adayların sınav ücret iadeleri sınavın tamamlanmasından sonra tek yanlı olarak Döner Sermaye İşletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır. Ücretler, hangi bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir. Ücret iadesi hak eden adaylara iade işlemi gerçekleştiğinde ücret yatırırken beyan etmiş olduğu cep telefonu numarasına mesaj gönderilecektir.

UYARI: Aday, sınav ücretini yatırarak Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3.2. SINAV GİRİŞ BELGESİ

a. Adaylık Kaldırma Yazılı Sınavına adaylardan başvuru alınmayacaktır.

b. MEBBİS kayıtlarına göre sınava giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran adaylara sınava giriş belgesi düzenlenerek www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

c. MEBBİS bilgilerinin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenmemiş olması durumunda sınava girecek adaylar açısından sınava girememesi gibi sonuçlar doğurabileceğinden, sorumlu birimlerin adayların bilgilerini güncellemesi ile ilgili gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Aday bilgilerinin MEBBİS'te hatasız, eksiksiz ve sınav kılavuzuna uygun olması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile görev yaptığı il milli eğitim müdürlüğüne ait olacaktır.

ç. Sınava girecek adaylardan MEBBİS kayıtlarına göre engelli olanlardan sınav esnasında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, MEBBİS aday öğretmen modülünde "yazılı sınavda almak istediği hizmet" seçenekleri arasından uygun olan hizmeti 09/11/2018-19/11/2018 tarihleri arasında seçerek; bir çıktı alıp imzalayarak kurum müdürüne teslim edeceklerdir. Süresi içinde herhangi bir hizmet talebinde bulunmayan engelli adaylar için ÖDSGM tarafından sınav hizmeti planlaması yapılamayacaktır. Okuyucu-kodlayıcı sınav tedbiri talep eden adaylara tek kişilik salonda okuyucu-kodlayıcı ve ek süre hizmeti planlanacaktır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday ve MEBBİS özlük bilgilerini kaydeden personel, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Adayların konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır.

d. Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav merkezinde (görev yaptığı ilde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

e. Adayların görev yaptığı ilde sınava girmesi esastır. Ancak mazereti nedeniyle başka bir sınav merkezinde sınava girmek isteyen aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) dilekçelerini ve belgelerini en geç 20 Kasım 2018 mesai bitimine kadar ÖYGGM'ne ulaştırmaları halinde talepleri değerlendirilecektir. Bu tarihe kadar ÖYGGM'ne ulaşmayan belgeler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3.3. SINAVLA İLGİLİ ESASLAR

3.3.1. SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda, adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru sorulacaktır.

Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;

A. 657 ve 4483 sayılı kanunlar (%15),

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç ),

2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),

1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

2. 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler,

3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu,

4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat,

a) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, ç) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

d) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

e) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,

f) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği,

g) MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi,

ğ) Aday Öğretmenlik Yetiştirme Süreci.

C. Öğretmenlik uygulamaları (%50),

1. Eğitim öğretimin planlanması,

2. Öğrenme ortamları,

3. Sınıf yönetimi,

4. Öğretim yöntem ve teknikleri,

5. Ölçme ve değerlendirme.

Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5).

3.3.2. SINAVIN UYGULANMASI

a. Adaylık Kaldırma Sınavı 09 Aralık 2018 Pazar günü saat 10.00'da başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecektir.

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30'da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınava gelirken yanlarında sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı veya geçerlik süresi devam eden pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

c. Sınav giriş belgesi ile üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya geçerlik süresi devam eden pasaport) yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

ç. Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

d. Adaylar, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç sınava; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav binasına alınmayacaklardır. Bu eşyaları, sınav sırasında yanında bulunduran adayların sınavı, sınav kurallarını ihlal ettiği için geçersiz sayılacaktır.

e. Adaylar sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik poşetlerini adayların önünde açarak cevap kağıtlarını dağıtacaktır.

f. Aday; cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kağıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

g. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala adaylar sınav salonundan çıkamayacaklardır.

ğ. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

h. Aday, cevap kağıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

ı. Cevap kağıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

i. Cevap kağıdında bulunan "Bu Bölüme Dokunmayınız" kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

j. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü bulunmaktadır. Aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir.

k. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

l. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

m. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kağıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

n. Sınavda cevap kağıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

o. Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

ö. Adaylar, sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

p. Sınav bitiminden sonra;

Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kağıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını (soru kitapçığı, cevap kağıdı ve varsa tutanakları) adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik poşetine koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik poşetlerini ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir.

3.3.3. SINAV DEĞERLENDİRMESİ

a. Adayın cevap kağıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Okutulan cevap kağıtlarında doğru ve yanlış cevap sayıları tespit edilerek 4 (dört) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecektir.

c. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

ç. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek; hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

3.3.4. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Sınava giriş şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,

b. Cevap kağıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, eksik çıkması veya yırtılarak zarar görmesi,

c. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan özel kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı veya geçerlik süresi devam eden pasaport) ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

d. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

e. Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

f. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,

g. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

ğ. Cevap kağıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya çekildiğinin tespit etmesi,

h. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kağıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri),

ı. Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda sınav görevlilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılır.

3.3.5. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

3.3.6. SINAV İTİRAZLARI

a. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlara ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM' ye yapabileceklerdir.

b. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası herhangi birine 20 TL (yirmi TL KDV Dahil)

SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM'ne teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM'ne gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.

d. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

e. Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7'nci maddesine göre aday dahil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

4. SINAV SONRASI İŞLEMLER

Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılır.

Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılır.

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği usul ve esaslarınca il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamda da aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder.

5. DİĞER HUSUSLAR

Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemeler ile ilgili yetkili birim Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüdür. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.