MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı

MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı
Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Teftiş Kurulu Yönetmeliği 14 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık maarif başmüfettişi, Bakanlık maarif müfettişi ve Bakanlık maarif müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin yükümlülüklerini, Bakanlık maarif başmüfettişi, Bakanlık maarif müfettişi ve Bakanlık maarif müfettiş yardımcılarının mesleğe alı

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2017 tarihli ve 30160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık maarif başmüfettişi, Bakanlık maarif müfettişi ve Bakanlık maarif müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin yükümlülüklerini, Bakanlık maarif başmüfettişi, Bakanlık maarif müfettişi ve Bakanlık maarif müfettiş yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, atanmaları, çalışma merkezlerinde görevlendirilmeleri, çalışma usul ve esaslarını kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Kurul Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320 nci maddesinde sayılan görevleri yapmak.

b) Bakanlığın amaçlarını gerçekleştirmek; mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Başkan, ilgili mevzuat hükümlerine göre atanır. Başkanın herhangi bir nedenle geçici olarak görevden ayrılması ya da kadrosunun boşalması durumunda Başkanlığa atanma koşullarını taşıyanlardan biri, Bakan tarafından başkan vekili olarak görevlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık teşkilâtında görevli olup Cumhurbaşkanı kararı veya Cumhurbaşkanı onayı ile atanan memurlar hakkındaki ön inceleme, rehberlik, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma onayları ile diğer memurlar hakkındaki rehberlik, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma onaylarını Bakanlık Makamına sunmak, bu görevleri yapacak müfettişleri görevlendirmek.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yeterlilik” ibaresi “yeterlik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarışma ve yeterlik sınav kurulları, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında kurulda müfettişlik mesleğinden gelen daire başkanları ile Bakanlık maarif başmüfettişleri arasından Bakan tarafından seçilen en az üç veya daha üstü tek sayıda üyeden oluşur. Kurullara üye sayısı kadar yedek üye görevlendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ile üçüncü fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.”

“4) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.”

“1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Müfettiş yardımcıları, yetiştirme programı kapsamında Başkanlıkça belirlenen konularda tez hazırlarlar. Tez konularının belirlenmesi, tez jürisi oluşturulması, tezin kabulü gibi hususlar Başkanlıkça belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tespit edilenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Müfettişliğe atanma

MADDE 30 – (1) Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışıp yeterlik sınavında başarılı olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre müfettişliğe atanırlar. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde müfettiş yardımcılığı kıdemi dikkate alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe 32 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Kıdem

MADDE 32/A – (1) Kıdem, dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş sınavındaki, müfettişler arasında yeterlik sınavındaki başarı puanına göre, dönemleri farklı müfettişler ve müfettiş yardımcılarında ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

(2) Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde başmüfettişlik sınavındaki başarı puanı, puan eşitliği halinde ise mesleki kıdem esas alınır. Dönemleri farklı başmüfettişlerde ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

(3) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan tekrar müfettişliğe dönenlerin kıdemi kendi dönemlerinin sonunda, bu dönemden kimse kalmamış ise bir önceki dönemin sonunda olacak şekilde belirlenir.

(4) Kurul Başkanlığı veya daire başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

(5) Kurula, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.

(6) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen mülga geçici 12 nci madde uyarınca Bakanlık maarif müfettişi olarak ataması yapılanlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen hizmet sürelerinin tamamı ile diğer hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri yapmak.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkanlıkça belirlenecek” ibaresi “en kıdemli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı, TBMM” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe 45 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 45/A – (1) Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve meslekî bilgilerini artırmak üzere Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde en çok bir yıl süreyle yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporları, döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kurul Başkanlığına sunar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “/Müsteşarlık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.