MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Değerlendirmesi

MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Değerlendirmesi
MEB 2018 Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Neler Değişti? Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, 21.6.2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Peki okul ve kurumlara müdür, müdür yardımcısı görevlendirme esaslarında neler değişti? İşte sitemiz yazarı Salih Hazır'ın, 24 maddelik 2018 yılı MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği değerlendirmesi:

MEB 2018 Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Neler Değişti? Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, 21.6.2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Peki okul ve kurumlara müdür, müdür yardımcısı görevlendirme esaslarında neler değişti? İşte sitemiz yazarı Salih Hazır'ın, 24 maddelik 2018 yılı MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği değerlendirmesi:

1-Yöneticilik yine ikinci görev olarak değerlendirilmektedir.

2-Yönetmelikte öğretmen tanımı yapılarak sözleşmeli öğretmenlerin de eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilebilmeleri yönünde düzenleme yapılmıştır.

3-Aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak şartı devam etmektedir.

4-Müdür başyardımcılığı kadrosu kaldırılmıştır.Yalnız 4 yılları dolana kadar devam edecek. 4 yılı dolanlar yeniden görevlendirme sürecinde müdür yardımcısı olabilecekler. Müdür yardımcılarının yeniden görevlendirmesi sürecine tabi olacaklar. Yöneticilik görevi sona erenler, yeniden görevlendirme kapsamında müdür yardımcılığında görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Bu talepler 28 inci madde kapsamında değerlendirilir.
Bu konumda olanlardan müdür yardımcısı olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen müdür yardımcısı olarak görevlendirilemeyenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

5-Müdür yardımcılığında iki yıl öğretmenlik şartı, müdürlükte ise bir yıl yöneticilik şartı bulunmaktadır.

6-Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre; yöneticiliğe yeniden görevlendirme ise Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu belirlenen puanlar dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce test usulü ile yazılı sınav yapılacaktır. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olacaktır.

7-Yazılı sınavı sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak; sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

8-Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ı dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Mevcut MEB Yöneticileri İçin Yeni Yönetmelikte Mülakat Kaldırılmıştır.

10-Sınav otuz  gün önceden duyurulması,otuz gün sonra açıklanması ,beş gün içerisinde itiraz edilmesi ve on gün içinde karara bağlanması hükme bağlanmıştır.

11-Müdür olarak ilk defa veya yeniden görevlendirilecek adaylardan; Okul Öncesi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerinden fen liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Beden Eğitimi alan öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenlerinden imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Özel Eğitim alan öğretmenlerinden özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puana beş puan daha ilave edilecektir.

12-Müdür/müdür yardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür/müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür/müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puana dört puan daha ilave edilecektir.

13-"Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde başlatılan iş ve işlemler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır."maddesi var. Yani şu anda sözlü sınavı yapılan ve görevlendirme bekleyenler için süreç eski yönetmeliğe göre devam edecek.

14-Müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, bu maddenin birinci ve durumlarına göre ikinci veya üçüncü fıkralarına göre belirlenen puanlar üzerinden puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

15-Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yönetim alanında doktora yapan, diğer alanlarda doktora yapan, yönetim alanında yüksek lisans yapan, diğer alanlarda yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.

16-Anaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Okul Öncesi alan öğretmenleri arasından; ilkokulların müdür yardımcılarından en az biri Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri arasından; fen liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından; spor liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından; imam hatip liselerinin müdür yardımcılarından en az biri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri arasından; imam hatip ortaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri arasından; özel eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri Özel Eğitim alan öğretmenleri arasından; meslekî ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilecektir. Belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilecektir.

17-Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacaktır. Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması hâlinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması hâlinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günü olarak değerlendirilecektir.

18-Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda geçen sekiz yıllık sürenin hesabında; aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacaktır. Bu durumda olanların yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması hâlinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması hâlinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günü olarak değerlendirilecektir.

19-Yönetici olarak görev yapmakta iken diğer eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin bu görev süreleri ile yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilecektir.

20-Yöneticilik görevi:
(a) Görevlendirildikleri tarihe göre dört yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının, dört yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması hâlinde ise dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği,
b) Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla sekiz yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının, sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması hâlinde ise sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği,
(c) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak atananlar ile Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla yurt dışında görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenlerin bu atama veya görevlendirmenin yapıldığı,
(ç) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı, bunlardan Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumları dışındaki kurumlarda bir yıldan az süreyle görevlendirilenlerin ise toplamda bir yılın dolduğu,
(d) Bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izin alanların aylıksız izinlerinin başladığı,
(e) 4688 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izne ayrılanların aylıksız izinlerinin başladığı tarihten itibaren sona erecektir.
Yöneticilik  görevi sona erenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması hâlinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacaktır.

21-Müdür veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 10 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

22-Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığı eğitim kurumuna müdür normu verildikten sonra yapılacak ilk müdür görevlendirmesinde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puana ayrıca dört puan daha ilave edilir.

23-Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının müdürlüğüne, görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir. Müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının müdür yardımcılıklarına; görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir.

24-Müdür olarak ilk defa görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına göre belirlenen puanlar üzerinden puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Salih Hazır / Eğitimci Yazar

Kamubiz.com ÖZEL

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.