MHP'den öğretmenlere 3600 ek gösterge, ek ödeme ve özlük hakları için kanun teklifi

MHP'den öğretmenlere 3600 ek gösterge, ek ödeme ve özlük hakları için kanun teklifi
MHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen kanun teklifinde öğretmenlerin özlük hakları ile ek göstergelerinde iyileştirme yapılması hedefleniyor. Teklif ile, öğretmenlere, görev yaptıkları bölge ölçütü gözetilmeksizin her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmesi, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin artırılması, öğretmenlerin ek gösterge rakamlarının yükseltilmesi ve öğretmenlere yapılan ek ödemelerin, sürekli görev yapmak üzere atandıkları kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde görev

Öğretmen Özlük Hakları ve Ek Göstergelerinin İyileştirmesi Hakkında Kanun Teklifi Verildi. MHP tarafından verilen kanun teklifinde öğretmenlerin özlük hakları ve ek göstergelerinde iyileştirme yapılması hedeflendi. Teklif ile, öğretmenlere, görev yaptıkları bölge ölçütü gözetilmeksizin her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmesi, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin artırılması, öğretmenlerin ek gösterge rakamlarının yükseltilmesi ve öğretmenlere yapılan ek ödemelerin, sürekli görev yapmak üzere atandıkları kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde görev yaptıkları aylar için on puan artırımlı uygulanması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazi Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim, gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim 20142018 
İsmail Faruk Aksu/ İstanbul Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 
Gelecek nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesi ve gittikçe artan uluslararası rekabette Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan gücünün artırılmasında Milli Eğitim Bakanlığının üstüne büyük bir sorumluluk düştüğü tartışmasızdır. 
Mezkûr Bakanlığın, nitelikli personele sahip olmasının gençlerimizin aldığı eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması açısından büyük önem arz ettiği de bir gerçektir. Eğitim sistemindeki sorunların çok boyutlu olduğu ve bu sorunların tekrar nüksetmesine izin vermeyecek şekilde çözümü ve ihyası için birçok düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiği de malûmdur. OECD'nin PISA sıralamasında kötü bir dereceye sahip olduğumuz da dikkate alındığında, bu başarısızlığın giderilmesini temin etmek üzere bir an önce önlemlerin alinması gerektiği ortadadır. 
Eğitim sistemindeki sorunlardan biri, öğretmenliğin maddî gerekçelerle cazibesini yitirmekte olmasından kaynaklanmaktadır. Kutsal bir meslek olan öğretmenliğin daha cazip hâle getirilmesi, öğretmenlik için yapılacak başvuruların artmasına ve daha nitelikli eleman temin edilmesine yardımcı olacaktır. Daha nitelikli bir öğretmen kadrosunun da daha nitelikli hizmet sunumu sağlayacağı ve Türkiye'nin gelecek nesillerinin daha iyi bir şekilde geleceğe hazırlayacağı bir gerçektir. Oysa, öğretmenlerimizin mali ve sosyal hakları, hak ettikleri seviyenin çok altındadır. 
Bu itibarla; 
-Kalkınmada 1.derece öncelikli yörelere, zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak sürekli görevle atanan Devlet memurlarına, bu yerlerde geçirdikleri her iki yıl hizmet süresi karşılığında ilave bir kademe verilmesi uygulamasında, öğretmenlerin kalkınmada 1.derece öncelikli yöreler dışındaki yerlerde geçirecekleri hizmet sürelerinin de dikkate alınması, 
-Öğretmenler hakkında aylık dereceleri itibariyle 657 sayılı Kanunda sırasıyla “%100, %95 ve %85" şeklinde belirlenmiş olan ve toplu sözleşme hükümleri gereği halen sırasıyla "%120,56, %115,56 ve %105,56" şeklinde uygulanmakta olan Eğitim ve Öğretim Tazminatı oranlarının, sırasıyla "%140, %135 ve %125" seviyesine yükseltilmesi suretiyle öğretmen maaşlarında artışa gidilmesi ve bu yolla 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memuriyete başlayan öğretmenlerin emeklilik haklarının da kısmen iyileştirilmesinin sağlanması, (bu değişiklik, 2018 yılı ikinci yarısında geçerli olan katsayılara göre 15/10/2008 tarihinden önce göreve başlayanların aylık net maaşında 216 TL, bu tarihten sonra göreve başlayanların aylık net maaşında ise 190 TL artış sağlayacaktır) 
-Öğretmenlere her yıl ödenen ve miktarı toplu sözleşmeler artırılan öğretim yılına hazırlık ödeneği miktarının (2018 yılında 1.130 TL olarak ödendi), en düşük öğretmen maaşı esas alınmak suretiyle belirlenerek artırilmasi, (2018 yılının ikinci yarısında geçerli olan katsayılara göre en düşük öğretmen aylık net maaşı 3.320 TL'dir) 
-Öğretmenlerin aylik maaş ve emeklilik hakları bakımından önemli bir unsur olan ek göstergelerin, her derecedeki öğretmen için yükseltilerek aylık maaşlarının yanı sıra özellikle de emeklilik haklarında iyileştirme sağlanması, 
-Kamu görevlileri arasında ücret dengesini sağlamak amacıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen ve en yüksek Devlet memuru aylığının belli oranlarına göre yapılan ek ödemeden en düşük oranda (%65) yararlanan kamu görevlileri arasında yer alan öğretmenlerden, kalkınmada 1.derecede öncelikli yerlerde görev yapanların ek ödeme puanının 10 puan artırılması (bu değişiklik, 2018 yılı ikinci yarısında geçerli olan katsayılara göre öğretmen aylık net maaşında 111 TL artış sağlayacaktır) uygun olacaktır. 

Bu gerekçelerle hazırlanan Kanun Teklifi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bazı değişiklikler yapmak suretiyle, öğretmen kadrosunda görev yapan Devlet memurlarına her iki yıl hizmetleri karşılığında ilave bir kademe verilmesi; aylık maaşlarının önemli unsuru olan eğitim öğretim tazminatı oranlarının yükseltilmesi; her yıl ödenen hazırlık ödeneği miktarının en düşük öğretmen maaşına göre belirlenmesi; haklarında geçerli olan ek göstergelerin her derecede artırılması öngörülmektedir. Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bir madde eklemek suretiyle öğretmenler hakkında geçerli olan ek ödeme oranının 10 puan artırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, öğretmenlerin sadece kalkınmada 1.derece öncelikli yörelerde sürekli görevle bulunmaları halinde yararlanabildikleri her iki yıl hizmet karşılığı ilave bir kademe ilerlemesi uygulamasından, görev yaptıkları yere bakılmaksızın bütün öğretmenlerin yararlanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 
MADDE 2- 657 sayılı Kanunun Zam ve Tazminatlara ilişkin 152. nci maddesinde değişiklik yapılarak, öğretmen kadrolarında bulunanlar hakkında aylık dereceleri itibariyle geçerli olan ve toplu sözleşme hükümleri gereği daha yüksek oranlarda ödenmekte olan Eğitim ve Öğretim Tazminatı oranlarının artırılması öngörülmektedir. 
MADDE 3- 657 sayılı Kanunun Ek 32 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, öğretmenlere her yıl ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneği miktarının belirlenme usulünün değiştirilmesi ve bu ödeneğin miktarının artırılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 4- 657 sayılı Kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde değişiklik yapılmak suretiyle, öğretmen kadrosunda görev yapanlar hakkında her derecede geçerli olan ek göstergelerin artırılması ve böylelikle, öğretmen emeklilerinin hayat standartlarının yükseltilmesi öngörülmektedir. 
MADDE 5- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bir ek madde eklemek suretiyle, öğretmenler hakkında geçerli olan ek ödemenin oranının 10 puan artırılması öngörülmektedir. 
MADDE 6- Yürürlük maddesidir. MADDE 7. Yürütme maddesidir. 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fikrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 
"Bu fikra hükmünden yararlanmada, öğretmen kadrolarında fiilen görev yapanlar için, belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunma şartı aranmaz.” 
MADDE 2- 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar” fikrasının “B EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMINATI” başlıklı bendinin birinci alt bendinde yer alan "%100", "%95" ve "%85" ibareleri, sırasıyla "%140", "%135." ve "%125” olarak değiştirilmiştir. 
MADDE 3- 657 sayılı Kanunun Ek 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil) her yıl Eylül ayı maaşı ile birlikte, 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde göreve yeni başlayan bekar ve çocuksuz öğretmen net maaşı tutarında öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir..: 
Çeşitli sebeplerle Eylül ayından sonra ve birinci dönem ders yılı bitiminden önce göreve : başlayanlara öğretim yılına hazırlık ödeneğinin %85'i; birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise öğretim yılına hazırlık ödeneğinin %75'i oranında ödeme yapılır. ” 
MADDE 4-657 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Derece 

“b) Öğretmen ve diğer personel 
Derece         Ek Gösterge : 
1            3600 
2            3000 
3            2200 
4            1600 
5            1300 
6            1150
7            950
8            850" 
MADDE 5- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
"EK MADDE 37- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlar hakkında ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenmiş olan ek ödeme oranları, sürekli görev yapmak üzere atandıkları kalkınmada 1.derece öncelikli yörelerde görev yaptıkları aylarda 10 puan artırımlı ödenir.” 
MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
10 Yorum