Öğretmenlerin 18-22 Kasım Mesleki Çalışma Programı ve Seminer Konuları Açıklandı

Öğretmenlerin 18-22 Kasım Mesleki Çalışma Programı ve Seminer Konuları Açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2019 yılı Kasım ayı mesleki çalışma programı ve seminer konularını yayımladı. işte öğretmenlerin 18-22 Kasım 2019 tarihlerini kapsayacak mesleki seminer çalışma programının ayrıntıları...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılı Kasım Ayı Mesleki Çalışma Programını açıkladı. İşte MEB'in yayımladığı açıklama

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRETMENLERİN 2019 KASIM DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA 2019

Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği.

d) 15.10.2019 tarihli 30919 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin bireysel, mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik temelli uygulamaya dayalı yeni bir mesleki gelişim programı hazırlanmıştır.

Bu kapsamda ilgi (a) Yönetmelik'in 38, ilgi (b) Yönetmelik'in 87. ve 88, ilgi (c) Yönetmelik'in 52. maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin artırılması amacıyla etkinlik temelli uygulamaya dayalı olarak Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanan Kasım 2019 mesleki çalışma programı aynı tarihlerde ilgi (d) Yönetmelik kapsamında kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası programı çerçevesinde "Öğretmene Vefa" temasında gerçekleştirilecektir.

1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.

2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.

4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.

5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.

7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.

9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

2. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

3. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.

2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programları uygulamalarının değerlendirilmesi.

3. Okul Dışı Öğrenme Etkinlikleri: Okul dışı öğrenme ortamlarında işlenecek ders ve kazanımlara uygun yeni etkinliklerin üretilmesi ve paylaşılması.

4. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.

5. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.

6. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.

7. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.

8. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.

9. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.

10. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.

1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)

2. Kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesine yönelik öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi eğitimi

3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi

4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi

5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi

6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme

7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi

8. Zeka oyunları uygulamaları eğitimi

9. Akıl ve zeka oyunları eğitimi

10. Müze eğitimi

11. Masal anlatıcılığı eğitimi

12. Oryantiring eğitimi

13. Doğa yürüyüşü eğitimi (Kış)

14. Orff eğitimi

15. Bir öğretmen bin ritim eğitimi

16. Halk oyunları eğitimi

17. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi

18. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi

19. Öğretmenlik mesleği etiği eğitimi

20. Okul aile iş birliği eğitimi

21. Okul tabanlı afet eğitimi

22. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi

23. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi

24. Okulda ilk yardım eğitimi

25. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi

26. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler

27. Okul ve çevre güvenliği eğitimi

28. Değerler eğitimi

29. Kaynaştırma eğitimi

30. Bireyselleştirilmiş eğitim programları

31. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

32. Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler

33. STEM eğitimi

34. Robotik ve kodlama eğitimi

35. Teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi

([*]) Güzel Sanatlar Lisesi bulunan ya da tüm okul türlerinde görev yapan amatör veya profesyonel müzisyen ve yorumcu öğretmenlerin bulunduğu illerimiz kendi belirleyecekleri bir takvim doğrultusunda il merkezi ve ilçelerinde 5 günde 5 ayrı müzik türünde konserler düzenleyecektir. (**) İl milli eğitim müdürlükleri 24 Kasım Öğretmenler Günü tören ve kutlamalarında en az 2 türde gösteri sanatlarına yer vereceklerdir.

(**) İl milli eğitim müdürlükleri 24 Kasım Öğretmenler günü tören ve kutlamalarında yöresel halk oyunu ve folklor gösterilerine yer vereceklerdir.

(**) Drama etkinliği düzenleyecek il milli eğitim müdürlükleri, UNESCO kültürel mirası başta olmak üzere Dede Korkut, Orta Asya kültür masalları, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli konulu drama etkinliği düzenleyecektir.

(***) İl milli eğitim müdürlükleri ilin tarihi önemi olan mekanlarında, müzelerde, alışveriş merkezlerinde görsel sanatlar alanında en az bir sergi açılışı ile AVM ve/veya kentin yoğun kullanıldığı mekanlarda öğretmenlere yönelik müzik performansı gerçekleştireceklerdir. []

--------------------------------------------------------------------------------

[*] İklimin uygun olduğu illerimizde konserlerin açık havada düzenlenmesine özen gösterilecektir.

[*] İl milli eğitim müdürlükleri takım ve bireysel sporlarda en az ikişer dalda il genelinde yarışmalar düzenleyip dereceye giren öğretmenlerimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerinde ödüllendireceklerdir.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum