Öğretmenlerin Ek Ders Yönetmeliğinde Neler Değişti?

Öğretmenlerin Ek Ders Yönetmeliğinde Neler Değişti?
Bilindiği üzere 03.07.2017 tarihli resmi gazetede, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda yapılan değişiklik yayımlanmıştı. Peki yapılan yeni düzenleme ile öğretmenlerin ek ders yönetmeliğinde neler değişti? Ayrıntılar madde madde özel haberimizde...

Bilindiği üzere 03.07.2017 tarihli resmi gazetede, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda yapılan değişiklik  yayımlanmıştı. Peki yapılan yeni düzenleme ile öğretmenlerin ek ders yönetmeliğinde neler değişti?  İşte madde madde değerlendirmemiz...

MADDE 1 - 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan "ders görevleri hariç olmak üzere," ibaresi "ders görevleri ile" şeklinde değiştirilmiştir. 

( Eski madde : n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını, ) 

Bu madde kapsamında apılan değişiklikle; 'yüz yüze eğitim' tanımında yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve böylelikle işletmelerde meslek eğitim ve staj kapsamında yapılan ders görevleri yüz yüze eğitim kapsamına dahil edilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımız ile ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda," 

( Eski madde : 3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda, ) 

Bu madde kapsamında yapılan değişiklikle; Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kurslarının kapsamı genişletilerek koruma altındaki yabancı uyruklular (örneğin suriyeliler) dahil edilmiş ve mevzuat eksikliği giderilmiştir. 

MADDE 3 - Aynı Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate," ( Eski madde : 2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir. ) 

Bu madde kapsamında yapılan değişiklikle; bir önceki madde de yapılan değişiklik birlikte ele alınmıştır. Resmi görevi bulunmayan ve emeklilerin, yabancı uyrukluların (örneğin suriyelilerin) eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde ders ücreti karşılığında görevlendirilmeleri sağlanarak öğretmen ihtiyacı giderilmek istenmiştir.

MADDE 4 - Aynı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

( Eski madde : MADDE 12- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir. ) 

Bu madde kapsamında yapılan değişiklikle; sınav görevi kapsamında görevini ifa etmek isteyen görevli öğretmenlerin mağduriyeti giderilmek istenmiştir.

MADDE 5 - Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "ek" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

( Eski madde : İşletmelerde meslek eğitimi MADDE 15- (1) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır. (2) Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde "işletmelerde meslek eğitimi" adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada; a) Mesleki eğitim merkezlerinde; 1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati, 2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati, b) Diğer okul ve kurumlarda; 1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati, 2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati, geçmemek üzere okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsamında verilir. (3) Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir. ) 

Bu madde kapsamında yapılan değişiklikle; işletmelerdeki mesleki eğitim, ek ders görevi (Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri)kapsamından çıkartılarak sıradan bir ders görevi kapsamına dahil edilmiştir.

Yönetmelikte yapılan en can alıcı değişiklik bu madde kapsamında yapılmıştır. Zira dikkat edileceği üzere bu madde kapsamında yapılan değişiklikle işletmelerdeki mesleki eğitim özerklikten çıkartılarak sıradan bir ders görevi haline dönüştürülmüştür. Dolayısıyla aylık karşılığı ders görevini tamamlayamayan Meslek dersi öğretmenleri ile Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin öncelikle aylık karşılığı ders görevini tamamlamaları sağlanacaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda işletmelerdeki mesleki eğitim  dersleri ile bu açık kapatılacaktır.

Özetle; yapılan değişiklik Meslek Liselerinin normunda bir değişiklik getirmeyecek var olan ders yükü aynen kalacaktır. Değişiklik sadece aylık karşılığını doldurmayıp (örneğin 10 saat aylık karşılığı çalışan Atölye ve laboratuvar öğretmenleri ile meslek dersi öğretmenlerini etkileyecektir. Bu öğretmenler aylık karşılığı ders görevlerini, işletmelerdeki beceri eğitimi dersleri ile telafi edeceklerdir. Bu durumda da ayrıca her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi ek ders ücreti olarak kendilerine ödenecektir.


Kamubiz.com ÖZEL

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.