Öğretmenlerin Norm Kadro İle İlgili Sorular ve Cevapları

Öğretmenlerin Norm Kadro İle İlgili Sorular ve Cevapları
Öğretmenlere norm kadro hangi kritere ve tarihe göre yapılır? Norm kadro çizelgeleri değiştirilebilir mi? Norm kadro fazlası öğretmenlere nöbet görevi verilebilir mi? Görevinden istifa eden müdür yardımcısının norm kadroya göre durumu ne olur? Gönüllü olarak norm kadro fazlası kalınabilir mi? İşte norm kadro hakkında bilinmesi gerekenler...

Öğretmenlere norm kadro hangi kritere ve tarihe göre yapılır? Norm kadro çizelgeleri değiştirilebilir mi? Norm kadro fazlası öğretmenlere nöbet görevi verilebilir mi? Görevinden istifa eden müdür yardımcısının norm kadroya göre durumu ne olur? Gönüllü olarak norm kadro fazlası kalınabilir mi? İşte norm kadro hakkında bilinmesi gerekenler...

SORU-1 Norm kadro hangi kritere ve tarihe göre yapılır?

CEVAP-1 Norm kadro Danıştay 5.dairesinin norm kadro hizmet puanına göre yapılacaktır. kararlarına göre hizmet puanına göre yapılır hizmet puanından başka herhangi bir kriter yoktur. 2001/14 nolu genelge hükümlerine göre de 11.08.2000 tarihinde okulda mevcut kadrolu öğretmenlerden branşlarında ihtiyaç bulunan sayılara göre ( bu sayılar ek 1. de belirtilir) hizmet puanlarına göre norm kadro ile ilişkilendirilirler.ve ek 2.belgesine yazılırlar Fazla olanlarda norm kadro fazlası olarak ek-3 belgesine yazılır. Bu çizelgelerdeki (ek.1 ek.2 ek.3) isimler 3797 sayılı kanunun 62. maddesinin 3.fıkrasına göre değiştirilemez örneğin norm kadro fazlası 5.öğretmen varsa bir tane ihtiyaç doğduğu zaman 1.sıradaki norm kadro ile ilişkilendirilir norm kadro fazlası sayısı 4. indirilir ve norm kadro fazlası olarak buraya başka atama yapılamaz.açığa çıkan 5.norm kadro fazlası kadrosu il milli eğitim müdürlüğüne aktarılır (3797 madde 62)

SORU-2 Norm kadro çizelgeleri değiştirilebilir mi?

CEVAP-2 Norm kadro çizelgeleri 3797 sayılı kanunun 62. maddesinin 3. fıkrasına,ve norm kadro yönetmeliğinin 19 maddesine norm kadro yönetmeliğinin 18 maddesinde sayılan haller dışında göre değiştirilemez. Sadece öğrenci sayılarının artması veya azalması halinde norm kadroya giren veya çıkan olur. Tabi bu durumda en son giren en önce çıkar.

SORU-3 Aylık karşılığı ders saatlerini dolduramayan norm kadro fazlası Öğretmenler idari çalışmalarda görevlendirilebilir mi?

CEVAP-3 Aylık karşılığı ders saatlerini dolduramayan norm kadro fazlası Öğretmenlerin idari çalışmalarda görevlendirilmek suretiyle aylık karşılığı ders görevlerini tamamlattırma yoluna gidileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Nitekim norm kadro uygulaması kapsamında aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders görevlerini görevli oldukları kurumlarda dolduramayan öğretmenlerin branşlarında Öğretmen ihtiyacı bulunan diğer kurumlarda görevlendirilmeleri gerekmektedir. Personel Genel müdürlüğünün 06/03/2000 tarih ve 24845 sayılı yazısı. Dolayısıyla da norm kadro fazlası öğretmenlerin idari görev altında çalıştırılmaları mümkün değildir.

SORU-4 Norm kadro fazlası öğretmenlere nöbet görevi verilebilir mi?

CEVAP-4 norm kadro fazlası öğretmenlere branşında ihtiyaç duyulmadığından norm kadro fazlası olarak tespit edilmişlerdir. norm kadro okullarda ihtiyaç bulunan personeli tespit ettiğine göre okullarda nöbet hizmetleri de tespit edilen bu öğretmenlerce yürütülecektir ayrıca norm kadro fazlası öğretmenler 4359 sayılı kanunla serbest kadrolara atanmış ve 657 sayılı kanun 91 maddeyle kadroları kaldırılmış devlet memurları gibidir. Ve her türlü hakları koruma altına alınmıştır bu nedenle norm kadro içerisinde yer alan bir öğretmen gibi nöbet görevi verilemez.

SORU-5 Norm kadro fazlası teknik öğretmenler maaş karşılığını doldurmak için mesai saatleri dışında yüz yüze eğitimde görevlendirilebilir mi?

CEVAP-5 Yüz yüze eğitim mesai saatleri içinde yapılırsa görevlendirilebilir fakat mesai saatleri dışında yapıldığından devlet memurları kanununa göre mesai saatleri dışında memur çalıştırılamaz çalıştırılırsa karşılığında ücret ödenir. 81 nolu genelge ve ücret yönetmeliği bu konuda açıktır.

SORU-6 Norm kadro yönetmeliğinden önce müdür yardımcısı olan biri öğrenci sayılarının düşmesi sebebiyle norm kadro dışarısına çıkarılır mı.

CEVAP -6 Norm kadro yönetmeliğinden önce idareci olan bir öğrenci sayılarının düşmesiyle norm kadro dışına çıkarılamaz (4359 sayılı kanunun geçici 2. maddesi)

SORU-7 Norm kadro fazlası teknik öğretmenlere maaş karşılığı atölye görevi verilebilir mi?

CEVAP-7 2000/81 nolu genelgenin görevlendirmeler bahsi

"5) 18 inci maddesi kapsamında ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, öğretim programı ve malzemelerini hazırlama, geliştirme, inceleme, araştırma; eğitim ve öğretim kurumlarına grafik, fotoğraf, ders araç-gereci hazırlama veya sağlama; makine, Teçhizat ve ders aracı üretme; belirli bir projede uzmanlık kazandırma çalışmalarında, görevlendirilebileceklerdir."

Hükümleri gereğince teknik öğretmenler atölyelerde maaş karşılığı görevlendirilmektedirler. fakat adı geçen 18 madde ise bu görevlendirmenin kapsamını belirtir ve yetkinin milli eğitim bakanının kendisinde olduğunu söyler ve yapılan hizmetin karşılığında 6 ay süreyle ücret ödenmesi gerektiğini söyler zaten atölye görevi gibi bir tanım öğretmenlerin maaş karşılığı yapacakları işler arasında değildir ve öğretmenlerin 4359 sayılı kanunun geçici 3. maddesi 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 9.maddesi ve 657 sayılı kanunun 91 maddeleri gereğince norm kadro fazlası öğretmenlerin maaş karşılığı olarak branşı dışında bir işle maaş karşılığının doldurulması kanunlara aykırıdır.

Bu kanun maddeleri sebebiyle maaş karşılıklarını doldurma mecburiyetleri yoktur. Zaten maaşlarını dolduracak kadar dersleri bulunsa norm kadro içerisine girerler. Ücret yönetmeliğinin 18 maddesi aşağıdadır.

"Ders Kitabı ve Aracı Hazırlama Görevi

Madde 18- (Değişik:20.05.1999/23700) Ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, Öğretim programı ve malzemelerini hazırlamak, geliştirmek, incelemek, araştırmak; eğitim ve öğretim kurumlarına grafik, fotoğraf, ders araç-gereci hazırlamak veya sağlamak; makine, teçhizat ve ders aracı üretmek; belirli bir projede uzmanlık kazandırmak amacıyla Bakanlıkça görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere,

görevlendirildikleri tarihte ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın haftada; kadrolarının bulunduğu okul veya kurumlarda branşlarındaki emsali yönetici ve öğretmenlere ödenen ek ders ücreti kadar ücret bir takvim yılında 6 ayı geçmemek üzere ödenir. Ancak, hizmet gerekleri bakımından 6 aylık sürenin yeterli olmadığı durumlarda gerekçe ve personel sayısına da yer verilerek ek ders ödeme süresi Bakan onayı ile 12 aya kadar uzatılabilir."

Kısaca atölyede görevlendirme ücret yönetmeliğinin 18 maddesi kapsamında olması gerekir ve bu yetki sadece bakanın kendisine aittir. Ve karşılığında 6 ay boyunca ücret ödenmesi gerekir.

SORU-8 Norm kadro fazlası olan bir okula, bir bölgeye, koordinatör okula veya yerleşim merkezine aynı branştan atama yapılması mümkün mü dür?

CEVAP-8 Norm kadro yönetmeliğinin geçici 1. maddesinin son fıkrasında "Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branştan o yerleşim merkezi veya eğitim bölgesine dahil okul ve kurumlara atama yapılmaz." 2000/22 sayılı genelgenin " C. NORM KADRO FAZLASI ÖGRETMENLERIN KOORDINATÖR OKUL VEYA KURUMA ATANMASI VE BUNLARIN NORM KADROYLA ILISKILENDIRILMESI

4. Ayni Eğitim bölgesi veya yerleşim yerinde daha sonra o branştan oluşacak öğretmen ihtiyacı, fazla konumda bulunan öğretmenlerden yukarıda belirtilen yöntemle atama işlemine devam edilerek karşılanacak ve bu fazlalık giderilinceye kadar o Eğitim bölgesi veya yerleşim yerine o branştan hiçbir şekilde öğretmen ataması yapılmayacaktır. "

hükümleri gereğince okula, eğitim bölgesine koordinatör okula atama yapılamaz bu kişiler 4855 sayılı kanun 2003/33 sayılı genelge hükümleri gereğince il milli eğitim müdürlüğü emrine verilen % 5 lik kadrolara atanabilir.

SORU-9 Norm kadro fazlası öğretmen var iken öğretmen olmayan birilerine okulda vekil öğretmenlik adı altında ücretli ders verilebilir mi?

CEVAP-9 ücret yönetmeliğinin "Madde 19............... Aynı belediye sınırları içinde, branşında aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler diğer branşlardaki öğretmenler ile 9'uncu maddede sayılanlara verilemez.

İlköğretim okullarında; resim, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlâk bilgisi, laboratuar derslerini münhasıran okutan sınıf öğretmenlerinden, aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini kendi okullarında dolduramayanlar hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır." Madde 9. ise "Madde 9- Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde,

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Esaslar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8. sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, ortaöğretim kurumlarında 24 saate, kadar,

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden,

1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta Öğretim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında, ek ders görevi verilebilir."

Hükümlerini içerir. Buna göre norm kadro fazlası öğretmen var iken dışarıdan birisine ücretli ders verilemez.

SORU-10 Görevinden istifa eden müdür yardımcısının norm kadroya göre durumu ne olur?

CEVAP-10 2000 /68 nolu genelge madde 6.da "6. İlgi (a) Yönetmelik gereği her derece ve türdeki okul ve Kurumların yönetici norm kadroları öğretmen norm kadrolarının dışında belirlenmiştir. Bu nedenle, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından norm kadro ile ilişkilendirilmelerinden sonra herhangi bir şekilde bu görevlerinden ayrılanlar, bulundukları okul ve kurumda branşlarında açık öğretmen norm kadrosu bulunması durumunda öncelikle bu kadroyla ilişkilendirileceklerdir. Bunlardan görevli olduğu okul veya kurumda branşında açık öğretmen norm kadrosu bulunmaması nedeniyle ilişkilendirilemeyenler birden fazla Eğitim bölgesi oluşturulan yerlerde koordinatör okula, Eğitim bölgesi oluşturulmayan veya tek Eğitim bölgeli yerlerde ise ayni yerleşim yeri içindeki branşında bos öğretmen norm kadrosu bulunan okul ve kurumlara atanacaklardır. Bunun mümkün olamaması halinde, bulundukları okul veya kurumda norm kadro fazlası öğretmen olarak kalacaklardır." Hükümlerine göre norm kadro fazlası olarak belirlenecektir.

SORU-11 Öğrenci sayılarının düşmesi halinde müdür yardımcıları sayısında değişiklik olur mu?

CEVAP -11 Norm kadro yönetmeliğinden önce müdür yardımcısı olanlar hariç norm kadro yönetmeliğine göre müdür yardımcısı atanan var ise öğrenci sayısının düşmesi halinde bu müdür yardımcısı da norm kadro dışında kalır puanının yüksek olması önemli değildir norm kadro yönetmeliğine göre müdür yardımcısı olmuşsa yönetmelik kriterine göre öğrenci sayısının düşmesiyle kendiside norm kadro dışında kalır. Norm kadro yönetmeliğinden önce müdür yardımcısı olan kişinin puanı düşük olsa dahi 4359 sayılı kanun geçici 2. maddesi gereğince görevine devam eder.

SORU-12. Norm kadro fazlası öğretmenler kütüphane, yemekhane ve benzeri görevlerde maaş karşılığı görevlendirilebilir mi?

CEVAP -12 Norm kadro fazlası öğretmenlerin ilgili mevzuatına göre (3797,4359,ve 657nin 91 maddesi) bütün hakları koruma altına alınmıştır bu öğretmenlerin maaş karşılıklarını doldurmaları için 340 sayılı kara gereğince branşlarındaki derslere girmesi gerekmektedir. Branşlarında ihtiyaç fazlası olduklarına göre de bir öğretmeni memurmuş gibi öğretmenlik görevi dışında başka bir işte görevlendirmek yasal değildir.

SORU-13 Gönüllü olarak norm kadro fazlası kalınabilir mi?

CEVAP -13 Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun madde 9.da

"Madde 9 - Öğretmenlerin Yukarıdaki Maddelere Göre Kabulüne Mecbur Oldukları görevlerin herhangi birinden çekilmeleri esas vazifelerinden istifa etmiş sayılmalarını gerektirir. Öğretmenlikte veya Milli Eğitim hizmetlerinde yirmi beş yılı tamamlayanlara muvafakat etmedikleri takdirde ek ders verilemez."

Hükümleri yer alır buna göre gönüllü olarak bir öğretmen norm kadro fazlası yapılamaz.

Salih HAZIR / Eğitimci YAZAR

Kamubiz.com ÖZEL HABER

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4 Yorum