Soru Ceveplarla MEB Görevde Yükselme Yönetmeliği

Soru Ceveplarla MEB Görevde Yükselme Yönetmeliği
Şube müdürü ve Şef kadrosuna atanmak için hangi şartlar lazımdır? Sınavda başarılı olmak için kaç puan almak lazımdır? Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları nasıldır? Başarı puanı nasıl belirlenir? İlçe millî eğitim müdürü kadrolarına nasıl atama yapılır? İşte MEB Görevde yükselme sınavında merak edilenler ve cevapları:

Şube müdürü ve Şef kadrosuna atanmak için hangi şartlar lazımdır? Sınavda başarılı olmak için kaç puan almak lazımdır? Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları nasıldır? Başarı puanı nasıl belirlenir? İlçe millî eğitim müdürü kadrolarına nasıl atama yapılır? İşte MEB Görevde yükselme sınavında merak edilenler ve cevapları:
 

1-Şube müdürü kadrosuna atanmak için hangi şartlar lazımdır?

a) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,
c) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

Not: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68. Madde b Bendi gereği 10 Yıllık Hizmet süresi şartı gerekmektedir ki bunun en az 4 yıllık süresi Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak geçmiş olması istenmektedir.Yani; 10 Yıllık Hizmet sürenin hesabında MEB’den önce özelde geçmiş sürelerin 3’te 2’si (en fazla 6 yılı) ile askerlikte geçen sürenin toplamı ile beraber en az 4 yıldır MEB’de öğretmen olanların bu sürelerin toplamında 10 yıllık hizmet süresi olanlar şube müdürlüğüne başvurabileceklerdir.

2-Şef kadrosu için hangi şartlar lazımdır?

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak,
3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak,
4) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.
c) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı kadrosu için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.
3- Sayman kadrosu için hangi şartlar lazımdır?;
1) Dört yıllık fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,
3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

4- Ayniyat saymanı kadrosu için hangi şartlar lazımdır?

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,
3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

5- Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için hangi şartlar lazımdır?

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,
3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) Üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak,
5) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

6- Bilgisayar işletmeni kadrosu için hangi şartlar lazımdır?;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,
3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

7- Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için hangi şartlar lazımdır?;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,
3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

8-Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici kadroları için hangi şartlar lazımdır?;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.

9-Sekreter kadrosu için hangi şartlar lazımdır?

1) Büro yönetimi veya sekreterlik eğitimi veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.

10- Şoför kadrosu için hangi şartlar lazımdır?

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,
3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.”

11-Sınavda başarılı olmak için kaç puan almak lazımdır?

60 puan almak yeterlidir.

12-Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olanlardan ne kadarı çağrılacaktır?

Duyuruda ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

13-Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları nasıldır?

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi %20,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü %15,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu %15,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı %15,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği %20,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı %15,

14-Sözlü sınava giren adaylar, Ek-1 Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna göre  kaç puan alanların ki değerlendirilir?

Ek-1 Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır ve başvuruda bulunduğu unvana atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur.

15-Yazılı sınav sonuçlarına ve Sözlü sınav sonuçlarına ne zaman itiraz edilir?

Yazılı sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren duyuruda belirtilen süre içinde ilgililerce görev yaptıkları birimler aracılığıyla yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu itirazlar, en geç on iş günü içinde Merkez Sınav Kurulu tarafından incelenir veya sınavı yapan birime/kuruma incelettirilir ve sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilir. 
Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren duyuruda belirtilen süre içinde merkezde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, illerde il millî eğitim müdürlüklerine itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgili sözlü sınav ve değerlendirme komisyonunca en geç on iş günü içinde incelenerek oy çokluğuyla karara bağlanır ve itirazların muhatabı birimlerce itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilir.”

16- Başarı puanı nasıl belirlenir?

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanların sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Atanmak üzere başvuruda bulunan adayların atamaları, başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınarak yapılır.

17- Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla ne yapılır?

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

18-Atanma isteğinde bulunanlara en fazla kaç tercih hakkı verilir?

20

Not:1-Başarılı oldukları halde yapılan duyuruda tercihte bulunmayanlar atama hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.
2-Atanma hakkından vazgeçmiş sayılanlar ile göreve başlamama nedeniyle ataması iptal edilenlerin, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.”
3- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “30 Haziran” ibaresi “30 Eylül” ve “kesintisiz en az beş yıl” ibaresi “kesintisiz en az üç yıl” olarak değiştirilmiştir.

19- İlçe millî eğitim müdürü kadrolarına nasıl atama yapılır?

 İlçe millî eğitim müdürü kadrolarına; öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavını kazanarak şube müdürü kadrolarına atananlardan en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olanlar arasından atama yapılır.”

20-Ek 1 formu nasıl bir formdur?
 

Salih HAZIR
Eğitimci YAZAR

Kamubiz.com ÖZEL HABER

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3 Yorum