Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya atanmaları için kanun teklifi verildi

Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya atanmaları için kanun teklifi verildi
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında sözleşmeli statüde görev yapan öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına hizmet sürelerine, hizmet bölgelerine ve hizmet puanlarına bakılmaksızın naklen atanmaları amacıyla verilen kanun teklifi 15.10.2018 tarihinde Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna geldi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim.
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
MAHMUT TANAL

GENEL GEREKÇE

Bütün eğitim süreçlerinin en temel öğesi olan öğretmenlik mesleği 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nun 43. maddesinde “ihtisas mesleği" olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye, 5 Ekim 1996 tarihinde, UNESCO ve ILO'nun ortaklaşa olarak karar aldığı "Öğretmenlerin Statü Tavsiyesini" imzalamıştır. Bu belgede "öğretmenlerin çalışma koşulları, eğitimin en yüksek derecede etkinliğini sağlayacak nitelikte olmalı ve öğretmenlere, kendilerini tümüyle mesleksel uğraşlarına adama olanağı verilmelidir" denilmektedir.

Özellikle döneminde sözleşmeli öğretmenlik, ücretli öğretmenlik gibi istihdam usulleri yaygınlaştırılmıştır. SÖZLEŞMELİ öğretmenlik döneminde yaygınlaşmıştır Bu durum ihtisas mesleği olarak tanımlanan öğretmenlik mesleğine zarar vermekte, eğitimin niteliğini düşürmektedir.

Sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler arasında hiçbir ayrım yok denmesine rağmen sözleşmeli öğretmenler birçok bakımdan kadrolu öğretmenlerin sahip oldukları haklardan mahrum bırakılmıştır. Bu kanun teklifi bu haksızlıkları ortadan kaldırmak amacıyla verilmiştir.
.
Sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar, KPSS'ye tekrar girmek için ders çalışmakta, işlerine yoğunlaşamamaktadır. Sözleşmeli öğretmenlerin problemlerinin başında kadrolu bir işe sahip olamama ve gelecek kaygısı taşımalarıdır. Hal böyle olunca öğretmenliğin en temel unsuru olan mesleğe bağlılık ve kendisi mesleğine ait hissetme duygusu "sözleşmeli" statüleri sebebiyle maalesef zedelenmektedir. Yargı kararları ile sabittir ki, öğretmenlik asli ve sürekli bir ihtisas mesleğidir.

Bu kanun teklifi ile, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında sözleşmeli statüde görev yapan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına hizmet sürelerine, hizmet bölgelerine ve hizmet puanlarına bakılmaksızın naklen atanmaları öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile sözleşmeli öğretmenlik istihdamına son verilmektedir.
MADDE 2- Madde ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında sözleşmeli statüde görev yapan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına hizmet sürelerine, hizmet bölgelerine ve hizmet puanlarına bakılmaksızın naklen atanmaları öngörülmektedir.
MADDE 3- Yürürlük maddesidir.
MADDE 4- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin Sözleşmeli Personel başlıklı B bendindeki "Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 30.04.1992 tarihli ve 3797 sayılı. Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 4- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 4. maddesinin B bendi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına hizmet sürelerine, bölgelerine ve puanlarına bakılmaksızın naklen atanırlar.
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına atananların sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin C bendinin 6. fıkrası hükmüne göre kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir.

Sözleşmeli öğretmen olarak en az bir yıl çalışanlardan temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimde başarılı olanların adaylıkları memuriyete atandıkları tarih itibariyle kaldırılmış sayılır. Bir yıldan az hizmeti bulunanlar ile eksik eğitimleri olanların eksik eğitimleri ve hizmet sürelerini tamamlandıkları tarih itibariyle adaylıkları kaldırılır,
Sözleşmeli statüde öğretmenlik yaparken çeşitli nedenlerle (istifa, sözleşme yenilememe, sözleşme feshi) ayrılan öğretmenler bu kanun kapsamında en son görev yaptıkları eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır.

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanlığı yönetir.

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ