Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında 1 soru önergesi 5 kanun teklifi birden

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında 1 soru önergesi 5 kanun teklifi birden
Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) mağdurları olarak bilinen milyonlarca insanımızın kazanılmış haklarının iade edilmemesi ülkemizin kanayan bir yarası haline gelmiştir. Türkiye genelinde 1999 yılından önce sigortalı olup emekli olabilmeleri için yaş sınırları uzatılan yaklaşık 3 milyondan fazla kişinin mağduriyeti giderilmelidir. Emeklilik hakkı elde etmelerine rağmen yaşları bahane edilerek yıllarca bekletilen insanlarımız büyük bir haksızlığa uğramıştır ve bu haksızlığın sona erdirilmesi için de b

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) mağdurları olarak bilinen milyonlarca insanımızın kazanılmış haklarının iade edilmemesi ülkemizin kanayan bir yarası haline gelmiştir. Türkiye genelinde 1999 yılından önce sigortalı olup emekli olabilmeleri için yaş sınırları uzatılan yaklaşık 3 milyondan fazla kişinin mağduriyeti giderilmelidir. Emeklilik hakkı elde etmelerine rağmen yaşları bahane edilerek yıllarca bekletilen insanlarımız büyük bir haksızlığa uğramıştır ve bu haksızlığın sona erdirilmesi için de bir an önce girişimlerde bulunulmalıdır.

Bu kapsamda aşağıdaki sorularımın Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim.03.10.2018

Dr. Müzeyyen ŞEVKİN CHP Adana Milletvekili

1- Türkiye genelinde 1999 yılından önce sigortalı olup emekli olabilmeleri için yaş
sınırları uzatılan ve emeklilikte yaşa takılan mağdur sayısı tam olarak kaçtır?
2- Emeklilik hakkı elde etmelerine rağmen emekli edilmeyen, yaşlı olduklarıgerekçesiyle de herhangi bir işyerinde çalıştırılmayan insanlarımızın ekonomik kriz ortamında hayatlarını nasıl idame ettireceklerini düşünüyorsunuz?
3- 1999 yılında mağduriyete neden olan 4447 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmeden önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bağlı olarak sigortalı bir işe girenlerin bu kanuna değil de işe girdikleri tarihlerdeki emeklilik şartlarına tabi tutularak sorunun çözülmesi gerekmez mi?
4- EYT'de olduğu gibi Türkiye'deki yasaların geriye doğru işletilmesinin başka bir örneği var mıdır?
5- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nu toplanmasını isteyen CHP Grup Başkanvekilleri Sayın Engin Altay, Sayın Özgür Özel ve Sayın Engin Özkoç'un meclisin konuyu çözmesi yönündeki çağrılarını bakanlık olarak siz de değerlendirecek misiniz?
6- Emeklilik için gerekli prim gün sayısı ve hizmet süresini tamamlayan ancak yaşa takılan insanlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklitim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim.
Ayhan BARUT Adana Milletvekili

GEREKÇE
07.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için anılan tarihte halen aktif sigortalı olanlar için "emeklilik koşullarına” yaş koşulu eklenmiştir. Söz konusu yaşlar 4447 sayılı yasa ile kademeli olarak belirlenmiştir. Daha sonra 1999 öncesi sigortalılar için Anayasa Mahkemesinin 2002 yılında verdiği karar uyarınca yeniden kademeli yaş düzenlemesi yapılmıştır.

Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak gündeme gelen konu söz konusu kişileri kapsamaktadır. Ancak bu tarihten sonra sigorta primi ödemeye başlayanlar emekli olmak için prim gününü doldurduğu halde getirilen yaş sınırına takılmışlardır. Bu durum dâhilinde emekli olamayan yüzbinlerce mağdur vatandaşımız bulunmaktadır.

Prim gününü doldurup yaş sınırına takılan vatandaşlarımızın emekli olması hem kişilerin mağduriyetini giderecek hem de genç işsizliği önlemek adına çok önemli bir adım olacaktır.
Ülkemizde bu mağduriyet içinde bulunan vatandaşlarımız arasında hem işsiz kalan hem de emeklilik için yaşının dolmasını bekleyen yüzbinler, her açıdan büyük sorun ve sıkıntı yaşamaktadır. Bu durumdaki vatandaşlarımızı işverenler işe girmek için “yaşlı" görürken, devlet emeklilik hakkı vermek için genç" olarak değerlendirmektedir."
Bu durumda bulunan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve genç işsizliğin önlenmesi amacıyla emeklilikte yaşa takılanların emekli edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
Kanun teklifimiz ile emeklilikte yaşa takılanlar diye adlandırılan emeklilik hakları elinden alınmış vatandaşlarımızın bu haklarının iade edilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması amaçlanmıştır.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİÇİ MADDE 78- Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun ile mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik için gereken prim gün sayısı ve sigortalılık süresi koşullarını sağlayıp, yaş koşulunu sağlamayanlardan, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden itibaren, Kuruma yazılı olarak başvuranlara yaşlılık aylığı bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 02.10.2018
Bayam Yılmazkaya Gaziantep Milletvekili

GEREKÇE

8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlar normalde yaş şartı olmaksızın, prim günü ve sigortalılık süresiyle emekli olacakken, yapılan yasal düzenleme ile prim gününün yanında yaş şartını da getirmiştir. O dönemde, SSK'lı olanlar için 8.9.1999 gününe kadar emeklilik için iki şart bulunmaktaydı. Sigortalılık süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl) ile 5000 günlük prim ödeme gün sayısı bu iki şartı oluşturmaktaydı. Yeni şartla, 8.9.1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen yaş bekleme süresi getirildi. Örneğin 1974 doğumlu ve 1992'de çalışmaya başlayan bir kadın çalışan 2012 yılında emekli olabilecekken, bu yasal düzenleme ile emekli olma tarihi 2023 yılına uzamıştır. 23 Mayıs 2002 tarihli 4759 sayılı kanun ile 1999 yılından önce işe başlayanla sigortalı yurttaşlarımızın emekli olacağı yaş 3 ila 11 yıl arasında uzatmıştır.

Hükümet ise bu mağduriyeti yaşayanlar için formül arayışına girmişse de kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, daha düşük emekli aylığı bağlamak şartıyla isteyeni emekli etme formülü üzerinde durmaktadır. Her şeyden önce böyle bir formül, mağdur vatandaşlarımıza kötünün iyisini seçmeye zorunlu kılmaktır. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Yurttaşların haklarının elinden alınması veya yurttaşlara verilen haklarda sınırlamaya gidilecek düzenlemeler yapılması sosyal hukuk devleti ilkesi ile çelişkilidir.

Ayrıca, emekli olmak için yaşı bekleyen ama bu süre zarfında işsiz kalan ve belirli bir yaşın üzerinde oldukları için yeni bir iş bulmakta zorlanan yurttaşlarımız için emeklilik bir hayal olmuştur. Bu yurttaşlarımız sağlık sigortası güvencesinden de yoksundurlar.

Bu kanun teklifi ile prim ödeme gün sayısı hem de sigortalılık süresini doldurmuş ama son şart olan yaş şartını yerine getiremeyenlere bir kere olmak üzere emeklilik hakkı tanımaktadır.

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-31.05.2013 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 28'inci maddesinin son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“17.07.1964 tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olarak 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar istisnadır. Bu istisnadan yararlanmak için başvuruda bulunanların yaşlılık aylığından yararlanabilmeleri için; a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az beş bin gün veya, b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az üç bin altı yüz gün yahut, c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az beş bin gün, Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şarttır."
MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifim ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Av. Mahmut TANAL İstanbul Milletvekili

GENEL GEREKÇE

08.09.1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan kadın 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün, erkek 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün ile yaş şartına tabi olmadan emekli olabiliyordu. 25.8.1999 tarihinde kabul edilen ve 8.9.1999 tarihinde 23810 sayı ile yayımlanan kanun ile kademeli emeklilik getirilmiş kadınlar kademeli olarak 40 ile 58 yaş, erkekler kademeli olarak 44 ile 60 yaşında emekli olabilmektedir.

Bu durum makable şamil olmama şeklindedir. İlk işe başlama tarihinde hangi şartlarda emekli olacağını bilen sigortalıların emeklilik hakları geriye dönük olarak değiştirilmiş ve bu nedenle hak kayıplarına sebebiyet verilmiştir.

Anayasamızın 5 inci maddesine göre “Devletin temel amaç ve görevleri, temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” Maddesinde de belirtildiği gibi temel hakları korumak devletin en önemli görevidir.
İlk işe başladığında emekli olacağı tarihi bilip buna göre çalışanların, sisteme girdikten sonra emeklilik şartlarının sigortalının aleyhine değiştirilmesi çalışma hayatında yüzbinlerce sigortalının mağduriyetine neden olmaktadır. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumlar ve Aktüeryal dengelerde göz önüne alınarak, 08.09.1999 öncesinde sigortalı olmuş kadın ve erkeklerin;18 yaşından sonra kadınların 20 yıl 5000 gün, erkeklerin 25 yıl 5000 gün primlerini tamamlaması sonrasında emekli olacakları tarihte kendilerine tam aylığı hak edecek şekilde emeklilik işlemlerinin yapılmasını teklif ederek, yasanın geriye dönük vatandaşların aleyhine durumun ortadan kaldırılması ve sosyal devlet ilkelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici madde eklenerek;
18 yaşından sonra kadınların 20 yıl 5000 gün, erkeklerin, 25 yıl 5000 gün primlerini tamamlaması şartıyla, emekli olacakları tarihte kendilerine tam aylığı hak edecek şekilde emeklilik işlemlerinin yapılması sağlanarak, vatandaşın aleyhine işleyen durum ortadan kaldırılacak, sosyal devlet ilkesi yeniden tesis edilmiş olacak.
Madde 2- Yürürlük maddesidir.
Madde 3- Yürütme maddesidir.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 70- 08.09.1999 tarihi öncesinde sigortalı olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun ile mülga sosyal güvenlik kanunları hükümlerine göre,
Emeklilik için gereken sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim gün sayısı koşulunun sağlanıp vaş koşulunu sağlayamayanlardan bu maddenin yayım tarihinden itibaren kuruma yazılı olarak başvuranlara yaşlılık aylığı bağlanır. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim, gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim. Saygılarımla.
Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Sigortalılar 8 Eylül 1999 tarihinden önce yaş şartı aranmaksızın, prim günü ve sigortalılık süresiyle emekli olmaktaydı. Dolayısıyla 20 yıl sigortalı olan kadınlar ve 25 yıl sigortalı olan erkekler 5.000 gün prim ödeme koşuluyla emekli olmaktaydı.

4447 Sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilirken Anayasa Mahkemesi 4447 Sayılı Kanunun bu maddesini iptal etmiştir. Ancak 4759 Sayılı Kanun ile emeklilikte kademeli geçiş yeniden düzenlenmiştir.
4759 Sayılı Kanun ile 8.9.1999 gününden önce işe giren kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen yaş bekleme süresi getirilmiştir. Bu kanun hükmü gereği sigortalılar, prim ödeme gün sayısını doldurmuş olsalar bile emekli aylığından yararlanabilmek için öngörülen yaş koşulunu sağlayana kadar beklemek zorunda kalmıştır. Bu düzenleme sonucu 1999 yılından önce işe başlayan sigortalıların emeklilik yaşı 3 ile 11 yıl arasında uzatılmıştır.

Özellikle özel sektörde çalışanlar çeşitli nedenlerle işten çıkartılmış veya ayrılmak zorunda kalmıştır. Emekli olmak için yaşı bekleyen ama bu süre zarfında işsiz kalan vatandaşlarımız işe girmek istediklerinde işveren tarafından yaşlısın denilmekte, emekli olmak istediklerinden hükümet tarafından gençsin denilmektedir. Dolayısıyla iş bulmak için zorlanan bu vatandaşlarımız emekli olamamaktadır.

Kanun teklifimiz ile; 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran ancak yaş şartını yerine getiremeyen sigortalılara emeklilik hakkı tanınmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Sigortalılar 8 Eylül 1999 tarihinden önce prim günü ve sigortalılık süresini doldurma şartıyla emekli olmaktaydı. 08.09.1999 tarihli 4447 Sayılı Kanun ile emeklilik için prim gününün yanında yaş şartı getirilmiştir. Düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartı kaldırılmaktadır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesinin dokuzuncu fikrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir.
“ 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar yukarıdaki fikraların hükümleri dışındadır. Bu tarihten önce sigortalı olanların;
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün
veya,
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri
sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise
20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları pirimi ödemiş olması, yeterlidir.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla. 02.08.2018
Metin ERGUN
Muğla Milletvekili

GEREKÇE

8/9/1999 tarihli ve 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle emeklilik beklentisinde olan milyonlarca vatandaşımızın emeklilik hakları, planlarının çok ötesindeki ileri bir tarihe ertelenmiş, telafi edilemez bir şekilde mağduriyetlerine neden olmuştur.

4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi ile emekliliğe hak kazanma sona ermiştir, Anayasa Mahkemesinin 23/2/2001 tarihinde aldığı karar ile 4447 sayılı kanunun emeklilik yaşını düzenleyen maddeleri iptal edilmiş, iptal talebinde ise şu ifadeler yer almıştır:

“... Anayasa Mahkemesi kararlarına göre hukuk devleti, "vatandaşlarına ve onların haklarına saygılı" devlet demektir. Yıllar önce, o günkü düzenlemeler çerçevesinde çalışmaya başlayan ve hayatını buna göre programlayan insanların, yolun yarısında haklarının elinden alınması hukuk dışı bir muameledir. Çünkü, Anayasa Mahkemesi'ne göre sosyal hukuk devleti "adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmeye kendini yükümlü sayan Devlet"tir. Devlet yönetimi ciddi bir iştir. Devlet, yurttaşlarına karşı, mızıkçı sokak çocukları gibi davranıp, oyunun yarısında "ben oynamıyorum" diyemez.
Bilindiği gibi sosyal sigortalar sözleşmesi bir iltihakı sözleşme (katılma sözleşmesi)dir. Bu sözleşmenin kurallarını tek taraflı olarak Devlet koymuştur. Bir kısım vatandaşlar da o kuralları benimseyerek sözleşmeye katılmışlardır. Katılımcılar (sigortalılar) işe başlayıp çalışmalarına devam ederken hatta bazıları yolun tam sonuna varmakta iken, Devlet "Ben kuralları değiştiriyorum!" diyor.

Diyor ama, sadece ve sadece "bir tek gün" sebebiyle bazı kadın üyelerin emeklilik hakkını tam "üç yıl", bazı erkek üyelerin emeklilik haklarını ise "iki yıl" engelliyor..."
Ancak, 23/2/2002 tarihli ve 4759 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına Ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile emeklilikte kademeli geçiş yeniden düzenlenmiş, 08/09/1999 tarihinden önce işe giren kadınlarda 40-58, erkeklerde 44-60 yaş aralığında değişen "yaş bekleme" süreleri getirilmiştir.

Erken yaşta çalışmaya başlayıp primlerini eksiksiz ödeyen ve prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlarımız için cezaya dönüşen bu uygulama ile milyonlarca vatandaşımız çaresizce emeklilik planlarını rafa kaldırmak zorunda kalmıştır.
Emekli olmak için yaş bekleyen ve bu süre zarfında işsiz kalan ve ileri yaşları yüzünden yeni iş bulma zorluğu çeken vatandaşlarımız sağlık güvencesinden de mahrum bırakılmakta, bu durum sosyal devlet ilkesi ile de bağdaşmamaktadır.
Tüm bunların yanı sıra ülkemizde işsizlik sorunu giderek artan oranlarda can yakmaya devam etmekte ve bu sorunun çözümü için yeterli politikalar üretilememektedir.

Teklifimizin kanunlaşması halinde emekli olmak isteyip de yaş bekleyen vatandaşların mağduriyeti giderilecek aynı zamanda açılan yeni kadrolar ile, ülkemizde yaşanan birçok ekonomik kriz sonrası oluşan işsizler ordusu için de yeni fırsatlar yaratılmış olacaktır.

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 77-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanuna ve mülga 8/9/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre emeklilik için gereken prim gün sayısı koşulunu sağlayıp yaş koşulunu sağlayamayanlardan isteyenler, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde emekliliğe hak kazanırlar.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.