Staj ve Çıraklık Mağdurları İçin 5510 Sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik (Kanun Teklifi)

Staj ve Çıraklık Mağdurları İçin 5510 Sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik (Kanun Teklifi)
Çırak ve Staj Süresinin Sigorta Başlangıcı Olması Kanun Teklifi TBMM’de Nisan 2019. 17 Nisan 2019 itibarıyla plan ve bütçe komisyonundan havale edilen Çırak ve stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelere ilişkin borçlanma hakkı ve uzun vadede sigorta başlangıcı sayılması için kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifi içeriği ve gerekçeleri haberimizde

Teklif ile, mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğretimleri sırasında zorunlu staja tabi olan çırak, bursiyer, kursiyer ve stajyerlerin çıraklık ve staja başladıkları tarihin, sigortalılıklarının başladığı tarih olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
5510 sayılı Sigortalar ve Genel Sağılık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Suzan Şahin /Hatay Milletvekili 

-GENEL GEREKÇE 
Zorunlu staj, bazı meslek gruplarında mesleğin hem teknik hem de uygulama alanlarında başarılı bir şekilde icra edilmesi için önemlidir. Özellikle mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin tabi oldukları zorunlu staj, hem mesleğe hem de çalışma hayatına adapte olmaları için büyük önem taşımaktadır. 
Zorunlu staja tabi olan kişilerin, diğer işçilerden hiçbir farkı yoktur. Aksine hem eğitim hayatlarını hem de çalışma hayatını birlikte yürüttükleri için daha fazla emek sarf ediyor. Ancak bu emek yürürlükte olan mevcut kanun maddeleri nedeniyle yok sayılmakta, staj süreleri fiilen çalışma olmasına rağmen sigortalı sayılmayıp bu süre emekli hesabında da başlangıç olarak kabul edilmemektedir, 
Bu durum Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, 49'uncu maddesiyle düzenlenen "Çalışma hakkı ve ödevi” maddesini, 60'inci maddesiyle düzenlenen "Sosyal güvenlik hakki" maddesini de ihlal etmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin temeli olan Anayasa'yı ihlal eden bu durum acilen ortadan kaldırılmalıdır. . . Mesleki eğitimin özendirilmesi açısından sigortalılık başlangıç tarihinin çıraklık ve 
staja başlangıç tarihi olarak esas alınması ve mağduriyetin giderilmesi açıcından oluşan bu yasal çarpıklığın giderilmesi büyük önem arz etmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MAADE 1- Madde ile kısa vadeli sigorta kollarına tabi olan çırak, bursiyer, kursiyer ve stajyerlerin uzun vadeli sigorta kolları açısından da sigortalı olarak tanımlanması amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Madde ile çıraklık, kursiyerlik ve staj sürelerinin başlangıç tarihinin, hizmet ve sigorta başlangıç tarihi olarak sayılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
sigorta 
MADDE 3- Madde ile çıraklık, kursiyerlik ve staj sürelerinin uzun vade kolları açısından borçlanılabilmesi amaçlanmıştır. . 
MADDE 4- 08.09.1999 tarihinde önce yapılan çıraklık ve staj sürelerinin uzun vadeli sigorta kolları açısından borçlanılabilmesine ve borçlanılan bu sürelerin sigortalılık başlangıcından önce ise borçlanılan süre kadar geriye götürülmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
MADDE 5- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 6- Yürütme maddesidir. 

5510 SAYILI SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası KanunuN 5'inci maddesine aşağıdaki (h) fikrası eklenmiştir. “(h) Maddenin (b) ve (e) fikraları kapsamındaki sigortalılar Kuruma başvurmak şartıyla, uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılırlar.” . 
MADDE 2- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 7'inci maddesinin birinci fikrasının (a) bendine "bursiyer" ibaresinden sonra gelmek üzere “kursiyer” ibaresi ve aşağıdaki fikra eklenmiştir. “Birinci fıkranin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalılık başlangıç tarihi kusa vadeli sigortalılık tarihinin başlangıcı olarak tanımlanır. Sigortalı 18 yaşından küçük ise uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalılık başlangıç tarihi olarak 18 yaşını doldurduğu gün esas olarak alınır." 
MADDE 3- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 41'inci maddesinin birinci fikrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“k) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46'ıncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin bu bentte belirtilen sigortalılık süreleri," 

“a) Birinci fikranın (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h), (j) ve (k) bentleri gereği borçlananlar borçlandığı tarihteki 4'üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre," 

MADDE 4- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 78- Bu kanuna tabi olarak çalışan veya isteğe bağlı sigortaya yahut topluluk sigortasına prim ödemekte olan sigortalılardan; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ve mesleki ve teknik ortaöğretim ile . 
yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknikM. M. ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da eğitimi göre öğrenciler, kamu kurun HALK ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayti 

Yükseköğretim Kanunun 46'inci maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin bu kanunun beşinci maddesinin (b) ve (e) fikralarına göre geçen süreleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82'inci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %20'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. 
Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı, sigortalının prim ödeme süresine katılır. Şu kadarki 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için, bu Kanununa göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.” 
MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini 

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
54 Yorum