EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği (11 Nisan 2019)

EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği (11 Nisan 2019)
İçişleri Bakanlığı Emniyet Teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 11 Nisan 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin tam metni ve ekleri haberimizde. Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş ve görevleriyle, Teftiş Kurulu Başkanı ve Müfettişlerin atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Müfettişlerin çalışma usul ve e

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)’ndan:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş ve görevleriyle, Teftiş Kurulu Başkanı ve Müfettişlerin atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Müfettişlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile taşra teşkilatını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: İçişleri Bakanını,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Başkan: Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

ç) Başkanlık/Kurul: Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığını,

d) Başkan Yardımcısı: Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarını,

e) Birim: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı birimlerini,

f) Emniyet Teşkilatı: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile taşra teşkilatını,

g) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

h) Müfettiş: Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri ve Polis Müfettişlerini,

ı) Mülakat: Yarışma sınavını,

ifade eder.

Kuruluş

MADDE 5 – (1) Başkanlık, Genel Müdüre doğrudan bağlı olup;

a) Başkan,

b) Başkan Yardımcıları,

c) Başkanlık İdari Büro Amirliği,

ç) Çalışma Merkezleri,

d) Müfettişler,

e) Şube Müdürlüklerinden,

oluşur.

Bağlılık

MADDE 6 – (1) Başkanlık doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

(2) Müfettişler; teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturmalarını Genel Müdür adına yaparlar.

Görev merkezi

MADDE 7 – (1) Başkanlığın görev merkezi Ankara'dır. Müfettişlik hizmetlerinde etkinliği sağlamak üzere gerektiğinde Bakanın onayı ile Ankara dışında gerekli görülen illerde Çalışma Merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir. Bunlar aynı yolla değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

(2) Çalışma Merkezlerinde, Başkanlıkça verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büro ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve müfettişler arasında uyumlu bir çalışma düzeninin sağlanması amacıyla, bu merkezlerdeki kıdemli Başmüfettişlerden biri Başkanlıkça Koordinatör olarak görevlendirilir.

(3) Müfettişlerin görevlendirilecekleri merkezler, müfettişlerin talebi de dikkate alınarak Başkan tarafından belirlenir.

(4) Çalışma Merkezlerinde, idari işlerin yürütülebilmesi ve hizmetin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla geçici veya sürekli personel görevlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Başkanlığın görevleri

MADDE 8 – (1) Başkanlığın görevleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Birimlerin amaçlarını etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirme derecesini saptamak, bu maksatla çalışmalarını, çalışma yerlerini, yerleşme durumlarını, kullanılan araç, gereç, silah ve metotları, çalışma esas ve usullerini, yapılan iş ve işlemleri, personelin tutum ve davranışlarının sıfat ve görev gereklerine uygun olup olmadığını ilgili mevzuata göre teftiş etmek.

b) Birimlerde Genel Müdürün onayı üzerine araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak; müfettişlerce teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması sırasında öğrenilen ön inceleme ve disiplin soruşturmasını gerektirir nitelikteki konularda ön inceleme ve disiplin soruşturma emri alınmak suretiyle kanunların verdiği yetkiye dayanarak ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak.

c) Birimlerin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını sağlamak amacıyla, çalışmalarda ve uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile öngörülen amaçlardan ve mevzuattan sapmalar, iç hukukun parçası haline gelmiş insan hakları standartlarına aykırılıklar, eksiklikler ve hatalar varsa veya mevzuat gerçek ihtiyaç ve duruma uygun değilse, bunların nedenlerini ortaya çıkarmak ve düzeltilmesi için uygun çözüm yollarını ve gerekli önerileri hazırlayıp sunmak.

ç) Genel Müdür tarafından müfettişlik göreviyle ilgili olarak verilecek görevlerle kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen teftiş, denetleme ve inceleme işlerini yapmak.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Başkan, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup görevleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Başkanlığın, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen görevlerini Genel Müdürün onayı üzerine Genel Müdür adına yürütmek.

b) Başkanlığı yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.

c) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla bizzat teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak.

ç) Yıllık çalışma ve teftiş programlarını Bakanlık Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ile işbirliği yaparak koordineli şekilde hazırlamak ve Genel Müdürün onayından sonra uygulanmasını sağlamak.

d) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturma onayları üzerine müfettişleri görevlendirmek, görevlerin yerine getirilişini takip etmek.

e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili makamlara göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak.

f) Başkan Yardımcılarının görevlendirilmelerinde Genel Müdüre öneride bulunmak, iş bölümünü düzenlemek, Çalışma Merkezlerinde görevlendirilecek Koordinatör müfettişi belirlemek.

g) Müfettişlerin çalışma ve ikamet merkezlerini onaylamak.

ğ) Müfettişlik ve Başmüfettişlik Mülakat Komisyonu ile Yeterlilik Mülakat Komisyonuna başkanlık etmek.

h) Müfettişliğe atananların hizmet içi eğitimlerini sağlamak.

ı) Müfettişlerin, hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmalarını sağlamak, müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak.

i) Mevzuatın müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulanabilirliğin sağlanması için gerekli önlemleri almak.

j) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturma işlerinde, müfettişlerin Genel Müdür ile ilişkilerinde aracılık etmek.

k) Genel Müdürlüğün diğer birimleri ile koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

l) Teftiş öncesi ve sonrası değerlendirmeler yapmak amacıyla, Genel Müdürlük merkez birimleri ile müfettişlerin katılacağı toplantılar yapılmasını sağlamak.

m) Büro hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak, müfettişlerin ve Başkanlıkta görevli diğer personelin performans değerlendirmelerini yapmak.

n) Teftiş Rehberinin hazırlanmasını, değişen mevzuata uygunluğunu sağlamak ve uygulanmasını takip etmek.

o) Mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmak, araştırma ve inceleme yapmak üzere yurt dışına gönderilecek müfettişleri teklif etmek.

ö) Kanun ve yönetmeliklerde gösterilen ve Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.

Başkan Yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Başkan Yardımcıları, Başmüfettişler arasından, Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir.

(2) Başkanlıkta, en fazla üç Başkan Yardımcısı görevlendirilebilir.

(3) Başkan Yardımcılarına, zorunluluk olmadıkça teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturma görevleri verilmez.

(4) Başkan Yardımcıları;

a) Başkanın görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak, hizmetlerin uyum içerisinde yürütülmesini sağlamak,

b) Sorumlu olduğu şubeler arasında koordinasyonu sağlamak,

c) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

ç) Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkanlık görevine vekalet etmek,

ile görevlidir.

Başkana vekalet

MADDE 11 – (1) Başkanın, herhangi bir sebeple geçici olarak görev başında bulunmaması halinde, Başkan Vekilliği görevi Başkan Yardımcılarından biri tarafından Genel Müdür onayıyla yerine getirilir. Başkan Yardımcılarının da bulunmaması durumunda Başkanlığa, Genel Müdürce belirlenecek Başmüfettişlerden biri vekalet eder.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Müfettişler, Genel Müdürün onayı üzerine Genel Müdür adına;

a) Birimlerin çalışmalarını ve işlemlerini mevzuata göre teftiş etmek,

b) Birimlerin yürüttüğü işlemlerin, kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirlere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini incelemek,

c) Birimlerde görevli, suç işledikleri anlaşılan veya ihbar, iddia ve şikayet olunan personel hakkında verilen araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturma emrine göre işlem yapmak,

ç) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması sırasında öğrendikleri veya tespit ettikleri suçların sübut delillerine el koyarak sorumlular hakkında gerekli ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak üzere Başkanlıktan ön inceleme ve disiplin soruşturma emri talep etmek,

d) Disiplin suçu işlediği iddia edilen personel hakkında araştırma ve disiplin soruşturması yapmak,

e) Denetledikleri birimin amir ve memurları hakkında personel değerlendirme raporu düzenlemek,

f) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması sonucunda düzenledikleri raporu Başkanlığa göndermek,

g) Önceki teftişlerde tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların giderilip giderilmediğini, giderilmemiş ise sebeplerini araştırarak gerekirse sorumlular hakkında işlem yapılmasını teklif etmek,

ğ) Birimlerin çalışmalarında öngörülen amaçlardan ve mevzuattan sapmalar veya eksiklik ve aksaklıklar varsa bunların düzeltilmesi için önerilerde bulunmak,

h) Personelin görev bilincini, yeterlilik ve başarı derecesini, eğitim ve disiplin durumunu, tutum ve davranışlarını, halkla ilişkilerini incelemek, araştırmak ve değerlendirmek,

ı) Personelin uzmanlık alanlarına ve yeteneğine uygun olarak istihdam edilip edilmediklerini araştırmak,

i) Yerleşim durumu, bina, araç, gereç ve silahların bakımlı, düzenli ve ihtiyaca yeterli olup olmadığını tespit etmek,

j) Personelin sağlık ve moral durumlarının yeterli olup olmadığını araştırarak yetersizlik görüldüğünde iyileştirici önerilerde bulunmak,

k) Teftiş sırasında görevlilere rehberlik etmek, yol göstermek, eğiticilik ve öğreticilik yapmak,

l) Teftiş Rehberinde gösterilen işleri yürütmek,

m) Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

n) Kanun ve yönetmeliklerde gösterilen ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

ile görevlidir.

Müfettişlerin araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yetkileri

MADDE 13 – (1) Müfettişler, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturma görevlerini; 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu usullerinden faydalanarak yerine getirirler.

(2) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili olarak yapılan araştırma ve soruşturmalarda müfettişler, yetkilerini bu Kanun hükümlerine göre yürütür.

Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri

MADDE 14 – (1) Müfettişler, yürüttükleri işlerle ilgili hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteğinde bulunmak, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.

(2) İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve müfettişlerin sorularını cevaplamakla yükümlüdür.

(3) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla tasdik edilmiş örnekleri dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

Müfettişlerin görevden uzaklaştırma yetkileri

MADDE 15 – (1) Müfettişler, geçici bir önlem niteliğinde olmak ve gerekçesini açıkça ortaya koymak üzere, durumu bir tutanakla tespit ederek teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturmasının her aşamasında, 7068 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre;

a) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturmasını güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunan,

b) 3628 sayılı Kanunun 17 nci maddesi kapsamına giren eylemlerde bulunan,

c) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olan,

ç) İrtikap, rüşvet, zimmet, ihtilas, hırsızlık, kasten adam öldürme, cinsel suçlar gibi yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunan,

d) Kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmaları sakıncalı olan,

kişileri görevden uzaklaştırabilirler.

Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler

MADDE 16 – (1) Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettişler tarafından gerekçesi ile birlikte görevden uzaklaştırılana, amirine, mülki amire, Başkanlığa ve aylığının ödendiği birime hemen bildirilir.

(2) Söz konusu fiil adli yönden de suç teşkil ediyor ve ilgili hakkında da henüz adli makamlarca bir işlem yapılmamış ise konu aynı zamanda yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına da tevdi edilir.

(3) Soruşturma sonucunda, disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılan görevliler hakkında, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması, müfettişler tarafından bekletilmeksizin atamaya yetkili amire ve Başkanlığa bildirilir.

(4) Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması yetkili amir tarafından 657 sayılı Kanunun 142 nci ve 144 üncü maddeleri hükümlerine göre yerine getirilir.

Müfettişlerin kurumsal veri tabanlarındaki bilgilere erişim yetkileri

MADDE 17 – (1) Müfettişlere, görev emrinin konusu ile ilgili olarak, Başkanın uygun görmesi halinde, Personel Daire Başkanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS) kurumsal veri tabanına erişim için yetki ve şifre verilebilir.

(2) Müfettişler bu şekilde edindikleri bilgileri dosya kapsamı dışında kullanamazlar.

Gizlilik

MADDE 18 – (1) Başkanlıkta yürütülen işlemlerde gizlilik esastır.

(2) Müfettişlerce hazırlanan raporlar hakkında ilgili ve yetkili makam ve kişiler dışında hiçbir makam ve kişiye, basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına bilgi veya demeç verilemez.

Sorumluluk

MADDE 19 – (1) Müfettişler, 7068 sayılı Kanun, 3201 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun, 4483 sayılı Kanun, diğer kanunlar ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Seçilme ve Atanmaları

Müfettiş alınması

MADDE 20 – (1) Başkanlığa, gerekli görüldüğünde, kadro ve ihtiyaç durumu göz önüne alınarak yeterli sayıda müfettiş alınır.

(2) Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı üzerine, müfettiş alınmasına ilişkin işlemlere başlanır ve Emniyet Teşkilatına duyurulur.

Müfettişliğe atanma koşulları

MADDE 21 – (1) Müfettişliğe atanabilmek için;

a) 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olmak,

b) Zorunlu Bölge (2 nci Bölge) hizmetini tamamlamış olmak,

c) Son üç performans puanı iyi veya çok iyi olmak,

ç) Son üç yılda kıdeme müessir disiplin cezası almamış olmak,

d) Meslekten veya memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hakkında disiplin soruşturması yapılıyor olmamak,

e) Sağlığı, yurdun her yerinde görev yapabilecek ve her türlü iklim koşullarında yolculuk edebilecek durumda olmak,

f) Müfettişlik mülakatı sonucunda başarılı olmak,

gerekir.

Aday belirlenmesi ve mülakata çağrılma

MADDE 22 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip personelin; performans puanları, taltif ve başarı belgeleri, sahip olduğu sertifikalar, yabancı dil bilgileri, cezaları gibi hususlar incelenerek birlikte değerlendirilir.

(2) İnceleme ve değerlendirme, adayların Emniyet Teşkilatında göreve başladıkları tarihten, inceleme ve değerlendirme tarihine kadar geçen süreyi kapsar.

(3) İnceleme ve değerlendirme işlemleri, Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından birlikte yapılır.

(4) İnceleme ve değerlendirme sonucunda müfettiş olarak görevlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilenler Başkanın teklifi üzerine Genel Müdür onayıyla mülakata çağrılırlar.

Mülakat

MADDE 23 – (1) Mülakat Ankara ilinde, Emniyet Genel Müdürlüğünde yapılır.

(2) Mülakat mesleki konularda yapılır.

(3) Mülakatın tarihi ile başlama ve bitiş saatleri Başkanlıkça belirlenir.

(4) Mülakata, müfettişliğe başvuranlar, deneme süresi sonunda yeterliliği belirlenecek olan müfettişler ve gerektiğinde başmüfettişliğe atanacak müfettişler katılır.

Mülakat komisyonları

MADDE 24 – (1) Müfettişlik ve Başmüfettişlik Mülakat Komisyonu, Başkanın Başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ile Başkanın görevlendireceği bir Başmüfettişten oluşur.

(2) Yeterlilik Mülakat Komisyonu, Başkan ve Başkanın görevlendireceği iki Başmüfettişten oluşur.

(3) Ayrıca, Başmüfettişler arasından iki yedek üye belirlenir.

(4) Mülakat komisyonları Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Atanma

MADDE 25 – (1) Mülakatta; meslek bilgileri, inceleme, araştırma, yazılı ve sözlü anlatım yetenekleri, tutum ve davranışların değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanlar, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile müfettişliğe atanırlar.

(2) Atama sırasında haklarında ön inceleme veya disiplin soruşturması yapılanların atamaları soruşturma sonucuna göre yapılır.

(3) Atamalarda eşitlik halinde kıdemli olana öncelik tanınır.

Yetişme, deneme dönemi ve yeterlilik

MADDE 26 – (1) Müfettişliğe ilk defa atananlar bir yıl süre ile yetişme ve deneme dönemi geçirirler. Bu dönem içinde kendilerine Başkanın uygun göreceği en az iki kıdemli müfettişin yanında teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturma işleri gösterilip öğretilir.

(2) Kıdemli müfettişler, müfettişlerin yetişmeleri için kendilerine gerekli ilgiyi göstererek yardımcı olurlar ve bu süre zarfında müfettişlerin çalışmaları, meslek bilgileri, yetenekleri, tutum ve davranışları hakkındaki görüşlerini rapor şeklinde Başkana bildirirler.

(3) Yetişme ve deneme süresini tamamlayan müfettişlerin yeterli olup olmadıklarını belirlemek için; Başkan ve görevlendireceği iki Başmüfettişten oluşan Komisyon tarafından mülakat yapılır.

(4) Mülakatta; meslek bilgileri, inceleme, araştırma, yazılı ve sözlü anlatım yetenekleri, tutum ve davranışların değerlendirilmesi sonucunda yeterli görülenler başarılı sayılırlar.

(5) Yetişme ve deneme dönemi içinde veya sonunda yeterli görülmeyenlerle yeterlilik mülakatını kazanamayanlar, eski görevlerine veya denk görevlere atanırlar.

(6) Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen; 2 nci meslek derecesinde bulunanların atanmalarında gerektiğinde aynı usul uygulanır.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 27 – (1) Müfettişler, 2 nci meslek derecesini almaları halinde, kadro ve ihtiyaç durumları göz önüne alınarak Başmüfettiş kadrolarına mülakat sonucuna göre atanabilecekleri gibi, 2 nci meslek derecesinde bulunanlar da Başmüfettiş kadrolarına Bakan onayı ile atanabilirler.

Teftiş Kurulu Başkanlığına atanma

MADDE 28 – (1) Başkanlığa, Başkanlıkta görevli Başmüfettişler arasından, Bakan tarafından atama yapılır.

Müfettişlerin kıdemi

MADDE 29 – (1) Müfettişlerin kıdem sıralaması, Emniyet Teşkilatı personelinin kıdem sıralamasına göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Çalışma Usul ve Esasları

Görevlendirme

MADDE 30 – (1) Müfettişler, Genel Müdürün onayı üzerine görev emirlerini Başkandan alırlar. Müfettişler Bakan, Genel Müdür ve Başkan dışında hiçbir makam ve merciden emir alamazlar.

Görevin devamlılığı ve devri

MADDE 31 – (1) Müfettişler, başladıkları görevleri ara vermeden, bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar.

(2) Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa veya görevlerin sonuçlandırılması başka yerlerde de araştırma ve disiplin soruşturması yapılmasını gerektiriyor ise, müfettişler durumu Başkanlığa bildirerek Başkandan alacakları izin veya emre göre hareket ederler.

Müfettişlerin birlikte çalışması

MADDE 32 – (1) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturmalarında, Başkanlıkta görevli birden çok müfettiş görevlendirilebilir. Bu durumda müfettişlerin en kıdemlisi Grup Başkanı olarak işleri yürütür.

(2) Grup Başkanı, Başkanlıkla iletişimi sağlar ve görevin zamanında bitirilmesini sağlayacak düzenleyici önlemler alır.

(3) Başkan, müfettişlerin çalışma gruplarını, görevlerini ve görev yerlerini değiştirebilir.

Diğer bakanlık ve kuruluş müfettişleriyle birlikte çalışma

MADDE 33 – (1) Birden fazla kamu kurum ve kuruluşunu ilgilendiren ön inceleme ve disiplin soruşturmaları, 10/1/1983 tarihli ve 83/5929 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Bakanlık Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ile birlikte görev yapılması durumunda, Mülkiye Müfettişi heyetin başkanı olup, görevle ilgili usul ve esaslar konusunda koordinatör görevini yürütür. Müfettişler, çalışma sonucu hakkında Başkanlığa bilgi verirler.

Müfettişlere yardım yükümlülüğü

MADDE 34 – (1) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere yardımcı olmak, görev süresince uygun bir çalışma yeri, yeterli araç, gereç ve personel sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadır.

Yazışma usulü

MADDE 35 – (1) Müfettişler, görevleriyle ilgili konularda, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler.

(2) Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalar Başkanlık aracılığı ile yapılır.

Müfettişlerin uyacakları hususlar

MADDE 36 – (1) Müfettişler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

(2) Ayrıca;

a) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması için görevlendirildikleri yerlerdeki birimin iş ve işlemlerine müdahale anlamına gelecek işlemler yapamazlar.

b) İnceledikleri belge ve defterlerde işlemlerin teftiş edildiğini gösterir tarih ve imza dışında evrak ve defterler üzerinde açıklama ve düzeltme yapamazlar.

c) Görev emri kapsamında gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

ç) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturmasıyla görevli bulundukları sırada bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar.

d) Doğrudan ve dolaylı olarak görevleri ile ilgili olan kişilerin hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bu kişilerle alış veriş yapamazlar, bu kişilerden borç alıp, bu kişilere borç veremezler.

(3) Protokol ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teftiş, Denetleme, İnceleme, Araştırma, Ön İnceleme ve

Disiplin Soruşturması İşlemleri

Teftiş

MADDE 37 – (1) Teftiş, birimlerin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve birimlerin gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmak için yapılan işlemlerdir.

(2) Genel teftişler, Başkanlıkça hazırlanan Teftiş Rehberine göre yıllık olarak planlanır ve tüm birimlerin belirlenecek zaman programına göre teftiş edilmesi esasına dayanır. Programda yer alan birimlerin teftişinde görev alacak müfettişler Başkan tarafından belirlenir.

(3) Özel teftişler, belirli birimlerin belirli konulardaki faaliyet ve işlemlerinin denetlenmesi ya da genel teftiş sonuçlarının denetlenmesi amacıyla yapılır.

(4) Birimlerde müfettişlerce teftiş yapılması Genel Müdürün onayı ile olur.

Denetleme

MADDE 38 – (1) Denetleme, birimlerdeki iş akışını, hizmet anındaki aksaklıkları, kırtasiyeciliğe yol açan uygulamaları, hiyerarşik ilişkilerdeki olumsuzlukları tespit etmek, personelin moral, motivasyon ve uyumunu araştırmak, görevlerin yürütülmesini olağan işleyişleri içinde izlemek, personeli işbaşında değerlendirmek, yöneticilerin astlarını hizmete yönlendirmedeki bilgi ve becerilerini, astları üzerindeki otoritelerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla haberli ve habersiz olarak yapılan işlemlerdir.

(2) Birimlerde müfettişlerce denetleme yapılması Genel Müdürün onayı ile olur.

İnceleme

MADDE 39 – (1) İnceleme, birimlerin sorumlu olduğu faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesi, bu hizmetlerle ilgili politika, standart ve hedeflerin belirlenmesi, planlama, koordinasyon ve denetiminin sağlanması, eğitimi, izlenmesi ve değerlendirilmesi, ilgili mevzuat ve diğer bilgi ve verilerin toplanarak analizinin ve yorumlamasının yapılması suretiyle etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla yapılan işlemlerdir.

(2) Birimlerde müfettişlerce inceleme yapılması Genel Müdürün onayı ile olur.

Teftişin personelin huzurunda yapılması

MADDE 40 – (1) Teftiş görevi, hizmeti aksatmadan ve zorunlu haller dışında görevli personelin huzurunda yapılır.

Önceki teftiş sonuçlarının araştırılması

MADDE 41 – (1) Müfettişler, teftişe başladıklarında, teftiş defterlerini ve dosyalarını inceleyerek önceki teftişte yapılan eleştirilerin ve güncel teftişlere ilişkin emir ve genelgelerin gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini tespit ederler ve bunu raporlarında belirtirler.

(2) Eksikliklerin yerine getirilmemiş olması ve ilgili personelin bu konudaki açıklamalarının yetersiz bulunması halinde, konuların önemine göre, ceza veya disiplin yönünden gereğinin takdiri için, konu yetkili makama bildirilir.

Teftiş sırasında suç tespiti

MADDE 42 – (1) Teftiş sırasında herhangi bir suçun işlendiğinin öğrenilmesi ve bu suçun geçmiş yıllarda da işlenildiğinden şüphe duyulması halinde geçmiş yılların işlemleri de teftiş edilir. Suçun sübut delillerine el konularak gerekli ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak üzere Başkanlıktan ön inceleme ve disiplin soruşturma emri talep edilir.

Teftiş sonunda yapılacak işlemler

MADDE 43 – (1) Müfettişler, teftişleri sonunda her birim için ayrı ayrı rapor düzenlerler.

(2) Teftiş sonunda düzenlenen raporlarda belirtilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesinden hiyerarşik yapı içerisinde bütün amirler sorumlu olup, bu raporlar değişen amirler arasında devir teslim edilerek takibi ve gereği yeni amirler tarafından yerine getirilir.

Teftiş defteri

MADDE 44 – (1) Teftişe tabi her birimde örneğine uygun bir Teftiş Defteri bulunur.

(2) Müfettişler teftişin başlayış ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teftiş ettiklerini, düzenledikleri raporların tarih ve sayısını, teftiş edilen personelin görevini, adını ve soyadını bu deftere yazarak imzalarlar.

(3) Teftişle ilgili olarak Genel Müdürlükten gönderilen emir ve genelgelerin tarih ve sayılarıyla özetleri teftiş olunan personel tarafından özet bölümüne yazılarak imzalanır.

Teftiş raporlarında belirtilen eksikliklerin giderilmesi

MADDE 45 – (1) Teftiş edilen birimlerle ilgili düzenlenen raporlarda belirtilen eksiklikler, ilgili birimlerce yerine getirilerek Başkanlığa bildirilir.

Acele konular

MADDE 46 – (1) Teftiş sırasında zamanaşımına veya hak düşürücü sürelere ilişkin hükümlerden ötürü idarenin zarara uğrayacağı tespit edilirse, durum teftişin sonu beklenmeksizin bir raporla yetkili makama bildirilir.

(2) Rapor örneği Genel Müdürlüğe gönderilir ve durum teftiş raporunda belirtilir.

Toplantı düzenlenmesi

MADDE 47 – (1) Müfettişler, yararlı görürler ise teftişe başlamadan önce sorunların belirlenmesi, teftiş sonrasında ise teftiş sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla ilgili personel ile toplantılar düzenleyebilirler.

Araştırma

MADDE 48 – (1) Araştırma, Emniyet Teşkilatı personelinin eylemleri ile ilgili olarak, adli, idari, mali ve disiplin yönünden bir işlem yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti amacıyla yapılan çalışmalardır.

(2) Emniyet Teşkilatı personeli hakkında müfettişlerce araştırma yapılması Genel Müdürün onayı ile olur.

Ön inceleme

MADDE 49 – (1) Ön inceleme, Emniyet Teşkilatında çalışan her sınıftan memur hakkında, görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı hukuki durumun tespit edilerek, ilgili personelin yargılanıp yargılanamayacağını ortaya çıkarmaya elverişli bütün delillerin elde edilmesi için 4483 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan işlemlerdir.

(2) Merkez teşkilatı birimlerinde görevli personel hakkında ön inceleme yapılması Genel Müdürün onayı ile olur.

(3) Ön incelemeyi talep eden makamın Valilik ya da Kaymakamlık olması halinde de ilgili personel hakkında Müfettişlerce ön inceleme yapılması Genel Müdürün onayı ile olur.

Disiplin soruşturması

MADDE 50 – (1) Disiplin soruşturması, Emniyet Teşkilatı personelinin eylemlerinin 657 sayılı Kanun ile 7068 sayılı Kanun ve açık olarak suç sayılan hareketlerin yazıldığı ceza hükmü içeren diğer kanunlara göre suç teşkil etmesi halinde gerekli kanuni işlemlere bağlanması için yapılan işlemlerdir.

(2) Emniyet Teşkilatı personeli hakkında müfettişlerce disiplin soruşturması yapılması Genel Müdürün onayı ile olur.

İfade alma ve yeminli katip bulundurma

MADDE 51 – (1) Müfettişler ifade alırken; ön inceleme kapsamında 4483 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, araştırma ve disiplin soruşturması kapsamında ise 7068 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ve 5271 sayılı Kanundaki usullerden faydalanarak hareket ederler.

(2) Müfettişler zorunluluk hallerinde ve gerek gördüklerinde kişilerin ifadelerini yazılı olarak da isteyebilirler.

(3) Yazılı ifade istemlerinde ilgili personelin kendisi ile ilgili olarak iddia olunan suçun neden ibaret olduğu yazı ile bildirilir ve ifade için yedi günden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

(4) İlgili, verilen süreyi yeterli bulmadığını bildirdiği takdirde kendisine bir defaya mahsus olmak üzere ek süre tanınabilir.

(5) Bu süreler içinde ifadesini göndermeyen personel ifade verme hakkından vazgeçmiş sayılır.

(6) Müfettişler, ifade alırken yeminli bir katip bulundururlar.

Delillerin toplanması

MADDE 52 – (1) Müfettişler, hakkında araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yaptıkları personelin lehinde ve aleyhindeki bütün delilleri toplarlar.

Hakkında ön inceleme ve disiplin soruşturması yapılanların bulunamaması

MADDE 53 – (1) Müfettişler, bütün aramalara rağmen hakkında ön inceleme ve disiplin soruşturması yapılan kişi veya kişilere ulaşamadığı takdirde, durumu belgelendirmek suretiyle raporlarında belirtirler.

(2) Bu kişiler hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Suça katılan memurlar ve diğer şahıslar

MADDE 54 – (1) Müfettişler, ön inceleme ve disiplin soruşturması yaptıkları sırada olayda;

a) Emniyet Teşkilatı personeli dışında, bakanlıklara veya kuruluşlara mensup kamu görevlilerinin bulunması halinde ilgililer haklarında kendi kurumlarınca ön inceleme ve/veya disiplin soruşturması yapılması için durumu Başkanlığa bildirirler.

b) Emniyet Teşkilatı personeli dışında, kamu görevlisi olmayan şahısların bulunması ve olayın adli yönden soruşturulmasının gerekmesi halinde ise, düzenledikleri evrakın bir nüshasını yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderirler ve durumu raporlarında belirtirler.

Birimlerin teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturma talepleri

MADDE 55 – (1) Birimlerin teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturma taleplerinden Genel Müdür tarafından uygun bulunanlar Başkanlığa iletilir.

(2) Doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilen ihbar ve şikayet yazıları;

a) Merkez veya taşra birimlerinin hangisini ilgilendiriyorsa öncelikle bu birime incelettirilip soruşturması yaptırılır.

b) Ancak, incelenen konular müfettişlik bilgi ve yeteneği gerektiriyor ise, konu Personel Daire Başkanlığınca Genel Müdürün onayına sunularak Başkanlığa intikal ettirilir.

(3) Taşra birimlerine intikal eden ihbar veya şikayetler;

a) Önce ilgili birim tarafından incelenir. Mahallinde soruşturmacı tayini suretiyle soruşturulması mümkün olan konular ilgili yerde sonuçlandırılır.

b) Ancak, incelenen konular müfettişlik bilgi ve yeteneği gerektiriyor ise, 2 nci fıkranın (b) bendinde belirtildiği şekilde işlem yapılır.

(4) Müfettişler, Genel Müdür tarafından verilen onay üzerine görev emrinde belirtilen konularda Emniyet Teşkilatı personeli hakkında ön inceleme ve disiplin soruşturmasına başlarlar.

(5) Müfettişler, bu çalışmalar sırasında görev emrinde yer almayan, ancak araştırma ve disiplin soruşturma konuları ile ilgili başka bir suç tespit ederler ise, sorumlular hakkında Başkanlık aracılığı ile ek soruşturma emri talep ederler.

Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması sırasında izinler

MADDE 56 – (1) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme veya disiplin soruşturmasına başlanan birimin personeline verilmiş yıllık izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine ilgili görev tamamlanıncaya kadar ertelenebilir.

(2) İzin kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça görevlerine geri çağrılmazlar.

ALTINCI BÖLÜM

Raporlar

Rapor çeşitleri

MADDE 57 – (1) Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

a) Araştırma Raporu,

b) Denetleme Raporu,

c) Disiplin Soruşturma Raporu,

ç) İnceleme Raporu,

d) Ön İnceleme Raporu,

e) Personel Değerlendirme Raporu,

f) Tazmin Raporu,

g) Teftiş Raporu,

ğ) Tevdii Raporu,

düzenlerler.

(2) Rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Başkanlığa bildirilir.

(3) Raporlar ve yazışmalar, Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.

Araştırma raporu

MADDE 58 – (1) Araştırma raporu; bir ihbar, şikayet, iddia, olay veya yürütülen işlerle ilgili olarak Emniyet Teşkilatı personeli ve diğer kişiler hakkında adli, idari, mali ve disiplin yönünden işlem yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan rapordur.

Denetleme raporu

MADDE 59 – (1) Denetleme raporu; birimlerin ve Emniyet Teşkilatı personelinin günlük faaliyetleri içindeki hizmetlerinin kalitesini, hizmet anındaki aksaklıkları tespit etmek, birimlerin hizmet standartlarının iyileştirilmesini sağlamak, personeli işbaşında değerlendirmek, yöneticilerin astlarını hizmete yönlendirmedeki bilgi ve becerilerini, astları üzerindeki otoritelerini ölçmek amacıyla yapılan işlemlerin sonunda düzenlenen rapordur.

Disiplin soruşturma raporu

MADDE 60 – (1) Disiplin soruşturma raporu; Emniyet Teşkilatı personelinin eylemlerinin, 657 sayılı Kanuna, 7068 sayılı Kanuna ve açık olarak suç sayılan hareketlerin yazıldığı ceza hükmü içeren diğer kanunlara göre suç teşkil etmesi halinde, personele disiplin cezası verilip verilmeyeceğini ortaya çıkarmaya elverişli bütün delillerin elde edilmesi için yapılan işlemlerin sonunda düzenlenen rapordur.

İnceleme raporu

MADDE 61 – (1) İnceleme raporu; birimlerin sorumlu olduğu faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesi, bu hizmetlerle ilgili politika, standart ve hedeflerin belirlenmesi, planlama, koordinasyon ve denetiminin sağlanması, eğitimi, izlenmesi ve değerlendirilmesi, ilgili mevzuat ve diğer bilgi ve verilerin toplanarak analizinin ve yorumlamasının yapılması suretiyle etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla yapılan işlemlerin sonunda düzenlenen rapordur.

Ön inceleme raporu

MADDE 62 – (1) Ön inceleme raporu; 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ön inceleme ile görevlendirilenlerin, hakkında inceleme yapılan Emniyet Teşkilatı personelinin ifadesini de almak suretiyle, yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini de içerecek şekilde düzenledikleri rapordur.

Personel değerlendirme raporu

MADDE 63 – (1) Personel değerlendirme raporu; genel tutum ve davranışları incelenen Emniyet Teşkilatı personeli hakkında düzenlenen rapordur.

Tazmin raporu

MADDE 64 – (1) Tazmin raporu; yapılan araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması sonunda, Emniyet Teşkilatı personelinin haksız fiilleri sebebiyle idareye verdikleri zararlar ile haksız kazanımların tazmini için gerekli işlemlere esas olmak üzere düzenlenen rapordur.

Teftiş raporu

MADDE 65 – (1) Teftiş raporu; birimlerde yapılan genel ve özel teftişler sonrasında hazırlanan rapordur.

Tevdii raporu

MADDE 66 – (1) Tevdii raporu; 4483 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan, 5237 sayılı Kanun, 3628 sayılı Kanun ve açık olarak suç sayılan hareketlerin yazıldığı ceza hükmü içeren diğer kanunlar kapsamına giren bir suçla ilgili teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması sırasında delil ya da emare elde edildiğinde, durumu Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek için düzenlenen rapordur.

Raporlara ilişkin işlemler

MADDE 67 – (1) Raporlar, Başkan veya görevlendireceği yeteri kadar müfettiş tarafından incelenir.

(2) Raporlarda düzeltilmesi veya tamamlanması gereken hususlar var ise bunların düzeltilmesi ilgili müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde Başkanca belirlenecek görüşe göre işlem yapılır.

(3) Müfettişler, mühür, paraf ve imzalarında mavi renkli mürekkep kullanırlar.

(4) Raporların her sayfası mühürlenerek görevli müfettişlerce paraflanır ve isimlerin yer aldığı sonuç bölümü imzalanır. Raporların ekleri ise mühürlenir.

(5) Birden çok müfettiş görevlendirilmesi halinde rapor ve ekleri kıdemli müfettişin mührü ile mühürlenir.

(6) İmza ile mührün üst üste gelmemesine dikkat edilir. İmza ve mühür, metin bölümünün okunmasını engellemeyecek şekilde sayfada yer alır.

(7) Raporlar dizi pusulasına bağlanarak Başkanlığa gönderilir. Başkanlığa gelen raporlar incelenerek Genel Müdüre sunulur.

Fiilin ceza ve disiplin yönünden suç teşkil etmesi

MADDE 68 – (1) Emniyet Teşkilatı personelinin eylemlerinin disiplin suçu ile birlikte ceza kanunları yönünden de suç teşkil etmiş olması ve bu suçun 4483 sayılı Kanun kapsamında olması halinde, ilgili personel hakkında hem ön inceleme hem de disiplin soruşturması yapılır.

(2) Emniyet Teşkilatı personelinin eylemlerinin bir disiplin suçu ile birlikte ceza kanunları yönünden de suç teşkil etmiş olması ve bu suçun 4483 sayılı Kanun hükümlerine girmeyip de adli makamlarca doğrudan takibat yapılması gereken suçlardan olması halinde ise, personel hakkında sadece disiplin soruşturması yapılarak rapor düzenlenir. Ancak, suç hakkında henüz adli makamlarca bir işlem yapılmamış ise, düzenlenecek evrak bir nüsha fazla yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilir.

Araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturma raporlarında bulunacak hususlar

MADDE 69 – (1) Araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturma raporlarında; görev emrinin tarih ve sayısı, olayın türü, yeri, tarihi, şikayetçi, ihbarcı, tanık, bilgisine başvurulan kişiler ve hakkında araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapılan personelin kimlik bilgileri ile ifade özetleri, suçun sübut delilleri, ayrıntılı inceleme ve sonuç yazılır.

(2) Ayrıntılı inceleme bölümünde, hakkında araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapılan personel hakkındaki iddiaların her biri ayrı ayrı ele alınarak elde edilen delillere göre suçun sabit olup olmadığı değerlendirilir.

(3) Sonuç bölümünde, gerekçelere dayalı olarak;

a) Ön inceleme raporlarında, personelin yargılanmasına gerek olup olmadığı görüşü,

b) Disiplin soruşturma raporlarında, personel hakkında disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise gerekli disiplin cezasına ilişkin görüş,

c) Araştırma raporlarında, personel hakkında adli, idari, mali ve disiplin yönünden işlem yapılmasına gerek olup olmadığı görüşü,

belirtilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Başkanlığa Bağlı Birimler

Başkanlık İdari Büro Amirliği

MADDE 70 – (1) Başkanlık İdari Büro Amirliği, özel kalem, belge yönetimi ve Başkana doğrudan bağlı olarak çalışan müfettişlerin personel ve özlük işlemleri ile ilgili görevleri yerine getirir.

Çalışma Merkezleri

MADDE 71 – (1) Çalışma Merkezleri, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması görevlerinin daha etkin şekilde yapılabilmesi amacıyla Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ankara dışında faaliyet gösterirler.

İdari İşler Şube Müdürlüğü

MADDE 72 – (1) İdari İşler Şube Müdürlüğü, Başkanlığın mevzuat takip, strateji geliştirme, bilgi teknolojileri, maaş, yolluk, satın alma ve bakım-onarım hizmetlerini sağlamak üzere kurulmuş olup, aşağıdaki büro amirliklerinden oluşur:

a) İdari Büro Amirliği.

b) Bilgi Teknolojileri Büro Amirliği.

c) Mevzuat Büro Amirliği.

ç) Strateji Geliştirme ve Destek Büro Amirliği.

Soruşturma Şube Müdürlüğü

MADDE 73 – (1) Soruşturma Şube Müdürlüğü, müfettişlerce yapılan araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması ile ilgili işlemleri takip etmek için kurulmuş olup, aşağıdaki büro amirliklerinden oluşur:

a) İdari Büro Amirliği.

b) Dosya İnceleme Büro Amirliği.

c) Görevlendirme Büro Amirliği.

ç) İfade Alma ve Rapor Düzenleme Büro Amirliği.

Teftiş ve Denetleme Şube Müdürlüğü

MADDE 74 – (1) Teftiş ve Denetleme Şube Müdürlüğü, müfettişlerce yapılan teftiş, denetleme ve inceleme ile ilgili işlemleri takip etmek için kurulmuş olup, aşağıdaki büro amirliklerinden oluşur:

a) İdari Büro Amirliği.

b) Denetleme Büro Amirliği.

c) Teftiş Büro Amirliği.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik belgesi

MADDE 75 – (1) Müfettişlere, Başkan ve Genel Müdür tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir.

(2) Kimlik belgesi istenildiğinde ve teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme veya disiplin soruşturmasına başlanıldığı sırada ilgililere gösterilir.

(3) Kimlik belgesinde, müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler bulunur.

Mühür

MADDE 76 – (1) Müfettişlere, beratıyla birlikte numaralı bir resmi mühür verilir.

Araç ve gereçler

MADDE 77 – (1) Müfettişlere, imkanlar ölçüsünde dizüstü bilgisayar, donanım ve benzeri mesleki araç ve gereçler Başkanlıkça sağlanır.

Kayıt ve dosya işleri

MADDE 78 – (1) Müfettişler, yazdıkları rapor ve diğer yazıları kayıt defterine işlerler, özel sayılarını verirler ve birer nüshasını, kendilerine gelen yazılarla genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

Yolluk ve diğer hakların alınması

MADDE 79 – (1) Müfettişler, avans, maaş, yevmiye, yolluk ve benzeri diğer haklarını saymanlıklardan alırlar.

(2) Çekilecek avans miktarının hak edilecek harcama tutarını aşmaması asıldır.

(3) Müfettişler, yolluk ve yevmiyelerine esas olacak şekilde; göreve giderken ve görevden dönerken kullandıkları vasıtalar için ödenen ulaşım ücretlerini gösteren belgeler ile konakladıkları yerleri ve bu yerlere ödenen ücretleri gösteren belgeleri en kısa süre içerisinde ve en geç takip eden ayın ilk haftasında Başkanlığa gönderirler.

Bilgi verme

MADDE 80 – (1) Müfettişler, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması için görev merkezlerinden ayrılışlarıyla dönüşlerini, görev mahalline varış ve ayrılışlarını Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden, acil durumlarda ise uygun iletişim araçlarını kullanarak Başkanlığa bildirirler.

Hizmet içi eğitim

MADDE 81 – (1) Başkanlık, müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim programları ve kamu kuruluşlarıyla müşterek geliştirme programları düzenleyebilir. Kurum dışında düzenlenen toplantı, seminer ve çalıştaylara müfettiş gönderebilir.

(2) Başkanlık, imkanlar ölçüsünde müfettişlerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmak amacıyla özel veya resmi eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim görmelerini sağlar.

Toplantılar

MADDE 82 – (1) Başkanlık, müfettişler arasında mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla ve Başkanın uygun göreceği diğer konularda toplantılar düzenleyebilir.

Yayınlar ve kitaplık

MADDE 83 – (1) Müfettişlere, Resmî Gazete, kanunlar, yönetmelikler ile ilgili resmi ve özel yayınlar Başkanlık tarafından sağlanır. Başkanlık ve Çalışma Merkezlerinde mevzuatla ilgili birer kitaplık bulunur. Kitaplık yönetimi Ankara’da Başkan, Çalışma Merkezlerinde Koordinatör tarafından görevlendirilecek personelce yerine getirilir.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 84 – (1) Müfettişler, Genel Müdür tarafından belirlenecek konularda inceleme, araştırma yapmak ve mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmaya yönelik eğitim görmek amacıyla 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde bir yılı aşmamak üzere, Bakan onayı ile yurt dışına gönderilebilir.

(2) Yurt dışına gönderilenler, döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporlarını Başkanlığa sunarlar.

Yönerge

MADDE 85 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar yönergelerle düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 86 – (1) 4/8/1994 tarihli ve 22011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 87 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 88 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.