EGM'de Görevli Sivil Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik (2017 Resmi Gazete)

EGM'de Görevli Sivil Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik (2017 Resmi Gazete)
İçişleri Bakanlığınca, emniyet teşkilatında emniyet hizmetleri sınıfı dışında görevli sivil memurların, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarında yapılan değişiklik bugünkü 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

 İçişleri Bakanlığınca, emniyet teşkilatında emniyet hizmetleri sınıfı dışında görevli sivil memurların, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarında yapılan değişiklik bugünkü 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET TEŞKİLATINDA EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDAKİ

GÖREVLİ PERSONELİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Emniyet Teşkilatında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personel hariç, Emniyet Teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelden, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu, 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

b) Ana hizmet grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

ç) Bakan: İçişleri Bakanını,

d) Başkanlık: Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığını,

e) Emniyet Teşkilatı: Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerini,

f) Görev grubu: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmet gruplarını,

g) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevde yükselmeye tabi kadrolara aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,

h) Personel: Emniyet Teşkilatında görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel hariç, 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan diğer personeli,

ı) Toplam hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan hizmet süresini,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman ve sivil savunma uzmanı.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, santral memuru, şoför, gemi adamı.

d) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Aşçı, hayvan bakıcısı, teknisyen yardımcısı, hizmetli.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Çocuk gelişimcisi,

b) Programcı,

c) Öğretmen,

ç) Prodüktör,

d) Mütercim,

e) Antrenör,

f) Spiker,

g) Ses kayıtçısı,

ğ) Mühendis,

h) Mimar,

ı) İstatistikçi,

i) Kimyager,

j) Matematikçi,

k) Fizikçi,

l) Tekniker,

m) Teknik ressam,

n) Teknisyen,

o) Veteriner hekim,

ö) Biyolog,

p) Psikolog,

r) Sosyal çalışmacı,

s) Diyetisyen,

ş) Fizyoterapist,

t) Hemşire,

u) Sağlık memuru,

ü) Sağlık teknikeri,

v) Sağlık teknisyeni,

y) Laborant,

z) İmam,

aa) Kütüphaneci,

bb) Avukat.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşıması,

b) Son performans değerlendirme puanının en az üç olması,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olması

gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına görevde yükselme suretiyle atanacaklarda bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki genel şartları taşımaları kaydı ile aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülteden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle; uzman, sivil savunma uzmanı veya şef unvanlarının birinde en az üç yıl Emniyet Teşkilatında çalışmış olmak kaydı ile toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.

b) Emniyet Teşkilatında yürütülen bilgi teknolojileri hizmetlerinin merkez ve taşradaki şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Dört yıllık eğitim veren mühendislik fakültelerinin; bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik bölümlerinden ya da bu bölümlere denk diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle; mühendis unvanında en az üç yıl Emniyet Teşkilatında çalışmış olmak kaydı ile toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.

c) Emniyet Teşkilatında yürütülen inşaat-emlak hizmetlerinin merkez ve taşradaki şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Dört yıllık eğitim veren mühendislik veya mimarlık fakültelerinin; inşaat, elektrik, elektrik-elektronik, makina veya mimarlık bölümlerinden ya da bu bölümlere denk diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle; mühendis veya mimar unvanında en az üç yıl Emniyet Teşkilatında çalışmış olmak kaydı ile toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle; en az iki yıl bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, santral memuru, şoför, gemi adamı, çocuk gelişimcisi, programcı, öğretmen, prodüktör, mütercim, antrenör, spiker, ses kayıtçısı, mühendis, mimar, istatistikçi, kimyager, matematikçi, fizikçi, tekniker, teknik ressam, teknisyen, veteriner hekim, biolog, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, laborant, imam, kütüphaneci, avukat veya çözümleyici kadrosunda olmak üzere en az altı yıl toplam hizmet süresi bulunmak.

d) Sivil savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülteden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle; en az iki yıl bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, santral memuru, şoför, gemi adamı, çocuk gelişimcisi, programcı, öğretmen, prodüktör, mütercim, antrenör, spiker, ses kayıtçısı, mühendis, mimar, istatistikçi, kimyager, matematikçi, fizikçi, tekniker, teknik ressam, teknisyen, veteriner hekim, biolog, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, laborant, imam, kütüphaneci, avukat, çözümleyici ya da şef kadrosunda olmak üzere toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanacaklar için, yukarıdaki şartları taşımaları kaydıyla her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabileceğine dair sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülteden mezun olmak,

2) Programcı veya tekniker unvanlarında en az iki yıl Emniyet Teşkilatında çalışmış olmak.

f) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve santral memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim kurumu mezunu olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle; en az bir yıl aşçı, hayvan bakıcısı, teknisyen yardımcısı, hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam iki yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanacaklar için, yukarıdaki şartları taşımaları kaydıyla; Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, yetkili özel eğitim kurumları veya yükseköğrenim kurumlarından birinin vermiş olduğu bilgisayar eğitimine ilişkin sertifikaya sahip olmak ya da bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak.

g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim kurumu mezunu olmak,

2) Sınav ilanında belirtilen sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son başvuru tarihi itibariyle; en az bir yıl aşçı, hayvan bakıcısı, teknisyen yardımcısı, hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam iki yıl hizmet süresi bulunmak.

ğ) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim kurumu mezunu olmak,

2) Mesleği ile ilgili ehliyet belgesine sahip olmak,

3) Son başvuru tarihi itibariyle; en az bir yıl aşçı, hayvan bakıcısı, teknisyen yardımcısı, hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam iki yıl hizmet süresi bulunmak.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacak personelin;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşıması,

b) Son performans değerlendirme puanının en az üç olması,

c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olması

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki genel şartları taşımaları kaydı ile aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

a) Çocuk gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için; üniversitelerin en az dört yıllık yükseköğrenim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin en az dört yıllık yükseköğrenim veren bölümlerinden mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak veya en az iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak,

2) Emniyet Teşkilatında kullanılmakta olan işletim sistemi ve programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, yetkili özel eğitim kurumları veya yükseköğrenim kurumlarından birinin vermiş olduğu ilgili sertifika ile belgelendirmek.

c) Prodüktör, mütercim, antrenör, spiker, ses kayıtçısı, mühendis, mimar, istatistikçi, kimyager, öğretmen, matematikçi ve fizikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin en az dört yıllık yükseköğrenim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Mütercim kadrolarına atanabilmek için, yukarıdaki şartı taşımak kaydı ile son beş yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan en az YDS (B) düzeyine denk bir puana sahip olmak.

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; yüksekokulların ilgili bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak.

d) Teknisyen ve teknik ressam kadrosuna atanabilmek için; mesleki veya teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

e) Biyolog, psikolog, veteriner hekim, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve fizyoterapist kadrosuna atanabilmek için; üniversitelerin en az dört yıllık yükseköğrenim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

f) Sağlık teknikeri kadrosuna atanabilmek için; yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

g) Hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni ve laborant kadrosuna atanabilmek için; kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak.

ğ) İmam kadrosuna atanabilmek için;

1) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

2) Yeterlilik belgesine sahip olmak.

h) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ı) Avukat kadrolarına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Genel Esaslar

Sınav kurulu veya kurulları

MADDE 10 – (1) Sınav kurul veya kurulları, Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve Bakan onayı ile belirlenecek; Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbeli personelin başkanlığında, biri İkinci veya Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbeli personel, biri Başkanlık temsilcisi ve diğer iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye belirlenir ve ihtiyaç olması halinde birden fazla sözlü sınav kurulu da oluşturulabilir.

(2) Sınav Kurulu üyeleri, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim veya ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulu üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katılacağı sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alamazlar. Bu durumdaki asil üyelerin yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyelerin katılmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri, Başkanlık tarafından yerine getirilir.

Sınav kurullarının görevleri

MADDE 11 – (1) Sınav kurullarının görevleri şunlardır:

a) Yazılı sınavın hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav takvimini belirlemek,

b) Yazılı sınavda sorulacak soruların konu başlıkları, soru sayısını ve sınav ücretini belirlemek,

c) Yazılı ve sözlü sınav sorularının hazırlanmasını sağlamak,

ç) Yazılı ve sözlü sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

d) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ve yazılı sınavda başarılı olanların duyurulmasını sağlamak,

e) Yazılı ve sözlü sınava ilişkin itirazların usul ve esaslarını belirlemek,

f) Yazılı ve sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak,

g) Yazılı ve sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Yazılı sınavların duyurulması

MADDE 12 – (1) Emniyet Teşkilatının mevcut boş kadroları arasından hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, ihtiyaçlar doğrultusunda Bakan onayı ile belirlenen kadrolara görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı yapılmasına karar verilebilir.

(2) Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, başvuru şartları, tarihleri ve yeri, yazılı sınavda sorulacak soruların konu başlıkları, soru sayısı, sınav tarihi ve sınav ücreti ile diğer hususlar sınavın yapılacağı tarihten en az 45 gün önce Emniyet Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesinden ilgililere duyurulur.

Başvuru esasları

MADDE 13 – (1) Sınav duyurusunun yapılmasını müteakip, bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden, ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanları, duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadroların yalnızca birisinden sınava girmek istediklerini belirten sınav başvuru formlarını, son başvuru tarihine kadar doldurup imzalı dökümüyle birlikte personel işlerinden sorumlu birimlerine verirler.

(2) İlanda belirtilen unvanlardaki boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip olduğu tespit edilen adayların başvuruları ilk olarak personel birimlerince kontrol edilir, gerekli şartları haiz olduğu tespit edilen adayların sınav başvuru formları onaylanır. Onaylanan formlar, personelin görevli olduğu personel biriminde muhafaza edilir.

(3) Onaylanan sınav başvurularının incelenmesi sonucunda, başvuruları kabul edilenlere ilişkin liste Başkanlık tarafından ilan edilir.

(4) Başvuruları kabul edilmeyenler, personel işlerinden sorumlu birimlere iki iş günü içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içerisinde karara bağlanır ve verilen karar gerekçesiyle birlikte ilgililere bildirilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan kurum personelinin başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılamayacak personel

MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumda olanlar, o dönem açılan görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılamazlar:

a) Aday memur olanlar,

b) Görevden uzaklaştırılanlar, tutuklu veya hükümlü bulunanlar,

c) Kurum personeli olmayanlar,

ç) 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanlar,

d) Bu Yönetmelikte aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler.

Yazılı sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınav; sınav kurulunun kararı doğrultusunda, Polis Akademisi Başkanlığına yaptırılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Anadolu Üniversitesine veya diğer yükseköğretim kurumlarından herhangi birine düzenlenecek olan protokol ile yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az altmış puan almak şarttır.

(3) Yazılı sınav sonuç listesi, puan sıralamasına göre oluşturulur ve ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 16 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan personelden, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en fazla beş katına kadar aday sözlü sınava tabi tutulur. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınava alınan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),

konularında yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi üzerinden ilan edilir.

İtiraz

MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve sonucu ilgililere bildirilir.

(2) Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde ilgili sınav kuruluna/kurullarına yazılı olarak yapılır ve en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere bildirilir.

(3) Her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(4) Yazılı sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar, diğer sorulara eşit şekilde dağıtılır.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Sınavlarda; kopya çekenler, kopya verenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar ile başka bir kişinin yerine sınava katıldığı anlaşılanlar sınav salonundan çıkarılır ve tutulacak tutanakla haklarında yasal işlem başlatılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce bir sonraki sınava kadar saklanır. Ancak, dava konusu olan sınav belgeleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar muhafaza edilir.

Başarı puanı ve listesi

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

(2) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması esas alınmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak her unvan için ayrı olmak şartı ile başarı listesi tespit edilir.

(3) Puanları eşit olan adayların atanmalarına esas sıralamalarında;

a) Öncelikle toplam hizmet süresi fazla olana,

b) Toplam hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

c) Eğitim düzeyinin eşit olması halinde mezuniyet notu yüksek olana,

ç) Mezuniyet notunun eşit olması halinde son performans değerlendirme puanı yüksek olana,

d) Bunun da eşit olması halinde kurum sicil numarası küçük olana

öncelik verilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden, o dönem için duyuruda bildirilmek şartı ile en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir.

Atanmaya ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı listesinin kesinleşmesini müteakip, başarı sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere en geç üç ay içinde atanır.

(2) Sınav ilanında belirtilmek kaydı ile başarı sıralamasının kesinleşmesini müteakip adayların görev yeri tercih sıralaması alınabilir. Tercihlerin alınması durumunda, tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler her dönem için o dönemin sınav ilanında belirtilir. Bu durumda adayların, başarı puanı ve tercih sıralamasına göre atamaları yapılır.

(3) İlan edilen sınav sonuçları, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar geçerlidir.

(4) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan veya boşalan kadrolara; başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(5) Görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavı neticesinde sınavı kazananlar, atama onay tarihinden itibaren en geç iki ay içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

(6) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça atanma hak ve talebinde bulunamazlar.

(8) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(9) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olan adaylar, sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça bu unvana denk kabul edilen diğer unvanlı görevlere de atanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı ana hizmet grubunun alt görev grubunun sadece kendi içinde olmak üzere, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla sınav yapılmaksızın atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Emniyet Teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, atanılacak kadronun özelliklerini taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel; görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaksızın atanılmak istenilen unvanın bu Yönetmelikte belirlenen şartlarını taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olan uzman ve aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolardan ise öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Engellilerin sınavları

MADDE 23 – (1) Emniyet Genel Müdürlüğü, gerekli koşulları taşıyan ve atanacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları asaleten görev yapmak kaydıyla saklıdır.

Naklen atamalar

MADDE 25 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atamaları yapılabilir. Ancak bu şekilde atanacaklarda, bu Yönetmelikte atanacak kadro için aranan şartlardan, bazı alt görevlerde ve Kurumda belirli bir süre çalışma şartı dışındaki, tüm şartlar aranır.

Özelleştirilen kurumlardan atama

MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 ncimaddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 20/7/2006 tarihli ve 26234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Kamubiz.com. Özel Haber

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.