Emniyet Teşkilatı Personeli görev riski tazminatı teklifi

Emniyet Teşkilatı Personeli görev riski tazminatı teklifi
3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi CHP İzmir Milletvekili Murat BAKAN tarafından 7 Mayıs 2019 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu. Teklif ile, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin haftalık çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi ve ilgili mevzuatta 'fazla çalışma ücreti' olarak adlandırılan ödemelerin 'görev riski tazminatı' şeklinde adlandırılması amaçlanmaktadır.

GEREKÇE: 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Ek 21 inci maddesi kapsamında fazla çalışma yapıp yapmadığına bakılmaksızın ödenen fazla çalışma ücretinin normal çalışma dışında yapılan fazla çalışma karşılığı olarak değil, görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda emniyet hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlardan görev yapılan birime göre salt bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle her ay sabit olarak yapılan tazminat niteliğinde bir ödeme olduğu yönündeki Danıştay 11, Dairesinin kararı doğrultusunda görev tazminatı niteliğindeki bu ödemenin görevin taşıdığı risk unsurları, işin önem ve mahiyeti ile ölçülü ve orantılı bir ödemeye dönüştürülmesi gerekmektedir. 3201 sayılı Kanuna göre ödenen ve normal çalışma süreleri içinde yapılan çalışmaların karşılığı olan bu ödemenin, gerçekte yapılan fazla çalışmaların karşılığı olmadığı için isminin görev riski tazminatı olarak değiştirilmesi uygun olacaktır. 
Bu durumda normal çalışma süreleri ve saatleri belirlenmiş olan Emniyet Teşkilatı personelinin normal çalışma saatleri dışında yaptığı çalışmalarının karşılığını alabilmesinin önü açılmış olacaktir. 250 bini aşkın Emniyet teşkilatı mensuplarının çalışma saatlerinin düzenlenmesi ile halen uygulanmakta olan çalışma sistemlerinin adaletsizliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Emniyet teşkilatında görev yapan memurların yaptığı fazla çalışmaların karşılığını alabilmeleri için saat başına ücretlendirme yöntemi uygulanarak yaptırılacak çalışmaların karşılığının verilmesi sağlanmış olacaktır. 
 
Kanun teklifi ile ayrıca 657 sayılı Kanunun 99. Maddesiyle belirlenen haftalık 40 saatlik çalışma süresi bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle gene haftalık 40 saatlik çalışma süresini aşmayacak şekilde düzenlenmesi öngörülmektedir. Kurumların memurlar için farklı uygulamalar yapmasının önüne geçebilmek ve bütün memurların çalışma süresinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun 61. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilerek; Emniyet Hizmetleri Sınıfi personelinin ağır çalışma koşulları göz önüne alınarak, haftalık çalışma süresi yeniden düzenlenmiş, çalışma saatleri kanun güvencesi altına alınmıştır. 

MADDE 2- 3201 sayılı Kanuna 13/7/1993 tarih ve 486 sayılı KHK/17. ile eklenen Ek 21.maddesinin birinci fıkrasının son bendinde yer alan "fazla çalışma ücreti" ibaresi yerine "görev riski tazminatı" getirilerek, Emniyet Teşkilatında mesai içinde yapılan görevlerin, görev yeri ve süresi, görevin zorluk ve risk derecesi gibi hususlar dikkate alınarak ödenen paranın görev riski tazminat olarak ödemesi için düzenleme yapılmıştır. 

MADDE 3- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenerek, Emniyet Teşkilatında birim amirlerince yaptırılan fazla çalışmaların saat başına ücretle karşılanabilmesi için düzenleme yapılması amaçlanmıştır. 

MADDE 4 - Yürürlük maddesidir. 

MADDE 5- Yürütme maddesidir. 

3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun 61. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 61 - Emniyet Teşkilatında görevli memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Polislerin günlük çalışma süresi kesintisiz olarak 8 saati hiçbir şekilde aşamaz. Nöbet usulüyle çalışanların gece görevlerinde geceye rastlayan çalışmalar açısından çalışma süreleri normal çalışma sürelerinin bir buçuk katı olarak hesaplanır ve haftalık çalışma süreleri her iki çalışmanın toplamından oluşur. Polis memurlarına umumi hükümlere göre senelik mezuniyetlerinden başka haftada en az bir gün hafta izni verilir. Savaş, Sıkıyönetim ve Olağanüstü durumlar dışında bu izin süresi kesilemez." 

MADDE 2- 3201 sayılı Kanuna 13/7/1993 tarih ve 486 sayılı KHK/17. ile eklenen Ek 21.maddesinin birinci fıkrasının son bendinde yer alan "fazla çalışma ücreti” ibaresi "görev riski tazminatı” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3-3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE (34) – Emniyet teşkilatında çalışan memurlara 40 saatlik haftalık çalışma süreleri haricinde birim amirlerince yaptırılan çalışmalar fazla çalışma olarak tanımlanır ve fazla çalışmalar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 178. maddesi hükümleri uygulanır. 
Emniyet teşkilatında 1.,2. Ve 3. Derece yönetici kadrosunda bulunanlar haricinde bir memura ayhk en fazla 80 saat fazla çalışma yaptırılabilir. Aylık 80 saat fazla çalışma üzerine olağanüstü durumlarda yaptırılacak fazla çalışmalar için Mülki Amirin onayı alınması gerekir. Bu durumlarda yaptırılacak çalışmalar için ödenecek ücret katsayısı iki kat artırılır. 
Ayrıca, birim amirlerince yaptırılacak fazla çalışmaların birim saatinin ücretlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenir. Bu yönetmelikte farklı görevlerde bulunan memurlar için fazla çalışma ücretinin hesaplanmasında görev yeri, süresi ve zamanı, görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin sorumluluğu ile benzeri unsurlar dikkate alınarak farklı katsayı oranları belirlenebilir. " 

MADDE 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum