İşte AK Parti tarafından polisler için TBMM'ye sunulan 95 maddelik kanun teklifinin tam metni (18 Kasım 2019)

İşte AK Parti tarafından polisler için TBMM'ye sunulan 95 maddelik kanun teklifinin tam metni (18 Kasım 2019)
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 18 Kasım 2019 tarihinde İçişleri Komisyonuna havale edildi. Teklif ile; İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde zorunlu en az bekleme süresinin iki yıla yükseltilmesi; polis eğitim ve öğretim kurumları ile polis moral eğitim merkezlerinde birim yöneticisi olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personel ile İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin mali

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır. Gereğini arz ederiz. 
GENEL GEREKÇE 
6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alinması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve teşkilat yapışından çıkarılarak silahli bir genel kolluk kuvveti statüsü kazanmıştır. Bu değişiklik ile doğrudan ve her yönüyle İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu haline gelen Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile seferberlik ve savaş hali dışında herhangi bir bağı kalmamıştır. Bu kapsamda eskiden Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu mevzuata istinaden yürütülen hususlarda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanmış olması nedeniyle çeşitli kanunlarda düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin tek merkezden kontrol edilebilmesi, karar alma ve uygulama, temsil ve yönetimde etkinliğe sahip, hızlı reaksiyon gösterecek ve müdahale edecek bir yapıya kavuşturulabilmesi, bu kapsamda personel görevlendirilebilmesi ve bu personelin özlük haklarının belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılmasi ihtiyacı bulunmaktadır. Diğer taraftan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra ortaya çikan gelişmeler ve uygulamada yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, göç yönetimi sisteminin daha da güçlendirilmesi amacıyla çeşitli düzenlemelerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. 
Bu kapsamda Kanun Teklifimiz ile; . 
- İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde zorunlu en az bekleme süresinin 2 yıla yükseltilmesi, 
- Polis eğitim ve öğretim kurumları ile polis moral eğitim merkezlerinde birim yöneticisi olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personel ile İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin mali ve özlük haklar açısından emsalleriyle aralarında ortaya çıkan farkların ortadan kaldırılması, 
- Personelin ödüllendirilmesi hususunda İçişleri Bakanlığına bağli genel kolluk kuvvetleri arasında yeknesaklığın sağlanması, 
- Komiser yardımcılığı sınavlarına müracaat için polis memuru, başpolis ve kıdemli başpolislerde aranan yaş şartının kaldırılması, 
-Takviye kuvvet olarak diğer illere gönderilen çevik kuvvet birimlerine görevlendirildikleri il valiliğince sağlanan olanaklardan, takviye kuvvet olarak görevlendirilen diğer personelin de yararlandırılması, 
-Terörle mücadele sırasında alıkonulan veya kaybolan Emniyet Teşkilati personelinin ailelerinin, gaiplik kararı alınıncaya kadar her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam ederek mağdur olmamaları, 
- Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı destekleme kapsamindaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi mahrum yerlerde görev yapan personelin tedavilerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemelerini herhangi bir ücret ve katılım payı alınmaksızın kullanılabilmesi, 
- Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeline verilebilecek madalya ve ödüllere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, 
- Uzman jandarmalardan branşı görevini yapamayacak derecede hastalığı olanlara branş değişikliği hakki tanınması, 
- İkamet izni başvurularının yoğunluğu nedeniyle nitelikleri İçişleri Bakanlığınca belirlenecek aracı kurumlar vasıtasıyla başvuru işlemlerinin yapılabilmesine imkan sağlanması, 
Ülkemizin karşı karşıya kaldığı düzensiz göç akını göz önüne alındığında, düzensiz göçle mücadelede daha verimli sonuçlar alınabilmesi ve düzensiz göç sahasının dinamik yapısına cevap verilebilmesini teminen düzenlemeler yapılması, . . 
- Düzensiz göçmenlerin tamamının geri gönderme merkezlerinde barındırılmasının kamu maliyesi üzerinde oluşturduğu yükü azaltmak ve yabancıları gönüllülük çerçevesinde geri 
e teşvik etmek amacıyla idari gözetime alternatif yükümlülükler düzenlenmesi, 
- Düzensiz göçmenlerin gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması, 
- Refakatsiz çocukların geri gönderme merkezlerinde barındırılmasının doğuracağı sorunların önüne geçilmesi, 
- Ülkemizden koruma talep eden yabancıların ülkemizde dengeli bir nüfus dağılımı içinde ikamet etmeleri ve yükümlülüklere uymalarının sağlanması, 
ve benzeri konularda düzenlemeler yapılması öngörülmektedir. 
Bu düzenlemelerin yanında, Kanun Teklifimizle ayrıca; - Kumar oynayanlara verilecek idari para cezasının bin Türk Lirasına yükseltilmesi, 
- Cumhurbaşkanınca belirlenen ihracat tutarını sağlayan ihracatçılara sağlanan iki yıl süreli hususi damgali pasaport hakkının süresinin dört yıla çıkarılması, . 
- 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemlerin üç yıllık süreyle il ve ilçe idare kurullarınca yürütülebilmesi, 
- Radyo ve televizyonlarda uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele, trafik, yol ve yolcu güvenliği, suçun önlenmesi, afet yönetimi, nüfus hizmetleri ve düzensiz göçle mücadele konularında ayda en az doksan dakika süreyle uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar yapılması, 
ve diğer bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. 
MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununda mülki idare amirleri açısından birinci sınıf statüsünün kazanılması hususu düzenlenmekle birlikte hangi hallerde birinci sinif statüsünün kaybedileceği düzenlenmemektedir. Madde ile, 1700 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi yeniden düzenlenerek mülki idare amirlerinin birinci sınıf statüsünü kaybetme hallerinin düzenlenmesi öngörülmektedir. 
MADDE 2-Madde ile, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde düzenleme yapılarak Özel Güvenlik Denetleme Başkanı ile Özel Harekat Başkanı görev unvanları "Başkanlık" başlığı altında birleştirilmiş, yapılan düzenlemeye uygun olarak Başkanlıklarda 1 inci meslek derecesindeki Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin “Başkan”, 2. meslek derecesindeki Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin “Başkan Yardımcısı" olarak görevlendirilmesi, İkinci Sinif Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin Şube Müdürü olarak görevlendirilebilmesine imkan sağlanmaktadır. Böylece Başkanlık ve birimlerinin temsil, karar alm daha tecrübeli yönetici kadroların istihdam edilmesiyle sağlanabileceği öngörülmektedir. 
Madde ile ayrıca, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin ilçe emniyet müdürü olarak görevlendirildiği önemli ilçelerde halihazırda unvani ilçe emniyet müdürü ve şube müdürü olan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin bu ilçelerde ilçe emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilmesine imkân sağlanmaktadır. 
MADDE 3- Madde ile, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yapılan değişikliğe uyumlu olarak Özel Güvenlik Denetleme Başkanı ile Özel Harekat Başkanı görev unvanları "Başkanlık" başlığı altında birleştirilmektedir. 
MADDE 4- Madde ile, 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde düzenleme yapılarak 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden personelin hizmetinden en iyi şekilde istifade edilebilmesi ve personelin kendini bir üst rütbenin gereklerine uygun şekilde yetiştirebilmesi amacıyla, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede zorunlu en az bekleme süresi bir yıldan iki yıla çıkarılmaktadır. 
Yüksek Değerlendirme Kurulunun kadro sayılarını aşmamak kaydıyla her yıl hizmet ihtiyacına göre amir rütbesinde bulunması gereken sayıyı belirleyebilmesi amaçlanmaktadır. 
Mevcut sistemde amir sinifi personel, bir üst rütbeye terfi edebilmek için her rütbe geçişinde yazılı ve sözlü sınava girmektedir. Bu rütbe geçişi işlemleri görevde yükselme kapsamında olmadığından sınavlar ile hizmet içi eğitimler sadece üst düzey yöneticiliğe adım atacak Emniyet Amiri rütbesinden Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfide uygulanacak şekilde düzenlenmektedir.. 
.Başpolis ve kıdemli başpolis memurlarının komiser yardımcılığı rütbesine yükselmelerine ilişkin esaslar 3201 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesinde düzenlendiğinden maddedeki ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Mevcut durumda bulundukları rütbede 5. yıl süreyle terfi edemeyen Emniyet Amiri ve Emniyet Müdürü rütbesindeki personel re'sen emekli edilmektedir. Yapılan düzenleme ile yetişmiş personel kaybının önüne geçmek için, hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiili hizmet sürelerinin Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayı ile ikişer yıl periyotlarla toplamda dört yıl olmak üzere uzatılabilmesine imkan sağlanmaktadır, 
Hizmet ihtiyacı sebebiyle göreve devam ettirilen personelden bu süre içerisinde kendi isteğiyle emekli olmak isteyenlerin hak kaybına uğramaması için re'sen emekli edilenlerle aynı haklara sahip olmaları hükme bağlanmaktadır. 
MADDE 5- Madde ile, 3201 sayılı Kanunun 86 nci maddesinde düzenleme yapılarak Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin çeşitli ödüller ile taltif edilebilmesi, ödül ve madalya verilecek durumlar ile madalya, para ödülleri ve diğer ödüllerin bütçesinin belirlenmesi, emniyetin icra ettiği görevler açısından ödül verilecek durumların ortaya konulması amaçlanmaktadır. 
MADDE 6- Çevik Kuvvet birimlerinin bağlı bulundukları kadrolarından diğer illerde görevlendirilmeleri halinde beslenme ve barınma ihtiyaçları geçici görevli bulundukları il valiliğince karşılanmaktadır. Madde ile, 3201 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesinde düzenleme yapılarak çevik kuvvet dışında geçici olarak görevlendirilen diğer personelin de beslenme ve barınmasına ilişkin ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmektedir. 
MADDE 7- Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanması kapsamında; benzer iş yapan birimlerini birleştirilerek personel tasarrufu sağlanması, yalınlaştırma ve sadeleştirme amacıyla 3201 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 
MADDE 8- Madde ile, 3201 sayılı Kanunun ek 31 inci maddesinde düzenleme yapılarak mali ve özlük haklar bakımından; büyükşehir olmayan illerde görevli il emniyet müdürleri, Ankara, İstanbul ve İzmir dışında görevli il emniyet müdürlerine; polis eğitim ve öğretim kurumları ile polis moral eğitim merkezlerinde birim yöneticisi olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personel, polis başmüfettişlerine eşitlenerek aynı rütbede farklı birimlerde görev yapan birim yöneticileri açısından hak kaybı olmaması amaçlanmıştır. 
MADDE 9- Madde ile, 3201 sayılı Kanuna ek madde eklenerek Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli Emniyet Teşkilatı personelinden; terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaybolan veya alıkonulanların ailelerinin mağdur edilmemesi amacıyla ilgili personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar geçen süre içerisinde ailelerinin personelin aylıklarını alabilmelerine ve her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlana bilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. 
MADDE 10- Madde ile, 3201 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinde düzenleme yapılarak Polis Akademisinden mezun amirlerle, memurluktan amirliğe geçen personel arasındaki farklılığın kaldırılarak üniversite mezunu amirlerin (A) grubu, yüksekokul ve daha aşağı derecede eğitime sahip amirlerin (B) grubu amir sayılması sağlanmaktadır. 
MADDE 11- Madde ile, 3201 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesinde düzenleme yapılarak komiser yardımcılığı sınavlarına müracaat için polis memuru, başpolis ve kidemli başpolislerde aranan yaş ve lisans şartının birçoğu fiilen komiser yardımcılığı rütbesi karşılığı görev unvanlarında çalıştırılan başpolis ve kıdemli başpolis memurlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. 
MADDE 12- Madde ile, üst düzey personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Kanunun yürürlük tarihinden itibaren on yıllık süre ile Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin genel kadro sayısına oranının onbinde 35, İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin oranının onbinde 50 olarak uygulanması öngörülmektedir. 
MADDE 13- 2016 yılında yapılan düzenleme ile belirlenen ihracat tutarını sağlayan ihracatçılarımıza iki yıl süreli hususi damgali pasaport hakkı verilmiştir. Madde ile, ihracatçılarımızın yeni pazarlara girmelerini ve mevcut pazarlarda devamlılıklarını sağlamaları amacıyla hususi damgalı pasaport şüresinin iki yıldan dört yıla çıkarılması düzenlenmektedir, 
MADDE 14- Madde ile, Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar illerimizde meydana gelen depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır. 

MADDE 15- Madde ile, 257 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde düzenleme yapılarak Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli er ve erbaşların harçlıklarının ödenmesine ilişkin olarak, birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ödeme yapılacak birliklerin tespitinin yetkisi İçişleri Bakanlığına tanınmaktadır. 
MADDE 16- Madde ile, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde bulunan ve alanında uzman yetişmiş personelin Komutanlığımız bünyesinde çalışmaya devam etmesini sağlamak ve mevcut istisnai memurların özlük haklarında hak kayıplarının yaşanmaması maksadıyla düzenleme yapılmaktadır. 
MADDE 17- Madde ile, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması doğrultusunda uyum düzenlemesi yapılmaktadır. 
MADDE 18- Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde bulunan “ek hizmet tazminatı alabilecek” Tabur Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı eşiti görev yerlerinin İçişleri Bakanlığınca belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
Ayrica Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görevli uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve uzman olanlara 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesine göre sağlık hizmetleri tazminatı ödenebilmesi imkânı sağlanmakta ve ile usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin tasarruf yetkisi İçişleri Bakanlığına tanınmaktadır. 
MADDE 19- Madde ile, 2018 yılından itibaren 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine istinaden temin edilmeye başlayan sözleşmeli personelin de Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli arasında sayılması, diğer tüm statülerde olduğu gibi tabi oldukları mevzuatın belirtilmesi ve diğer tüm personel gibi tayın bedeli alabilmesi maksadıyla düzenleme yapılmaktadır. 
MADDE 20- Madde ile, Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması doğrultusunda uyum düzenlemesi yapılmaktadır. 
MADDE 21- Madde ile, 2692 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde düzenleme yapılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin çeşitli ödüller ile taltif edilebilmesi, ödül ve madalya verilecek durumların belirlenmesi, madalya, para ödülleri ve diğer ödüllere ilişkin mali düzenlemelerinin yapılması, her statüden personelin aynı katsayı üzerinden hesaplanan miktarlarda ödül alabilmelerini sağlayarak daha hakkaniyetli bir sistem tesis edilmesi, Sahil Güvenlik Komutanlığının icra ettiği görevler açısından ödül verilecek durumların daha açık ve net olarak ortaya konulmasına ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 22- Madde ile, 2692 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinde düzenleme yapılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilk defa kurulacak vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler ve eğitim merkezleri ile kantinlerin ilk kuruluş sermayelerinin Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanabilmesi ve madde metninde sayılan tesislerin yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenen genel giderlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığında olduğu gibi genel bütçeden karşılanabilmesi bu yerlerin tamamı veya bir kısmının kiraya verilebilmesi, bu yerlerin gelirlerinden hazine payı ödenebilmesi, tesislerden istifade edenlerden üye aidatı ve kart ücreti alınabilmesi ile bu suretle elde edilen gelirlerin harcanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensubu personelin bu tesislerden karşılıklı olarak istifade edebilmeleri amaçlanmaktadır, 
MADDE 23- Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline verilecek madalya ve ödüller 2692 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde düzenlendiğinden ek 5 inci madde yürürlükten kaldırılmaktadır. 
MADDE 24- Madde ile 2692 sayılı Kanuna ek madde eklenerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan 2803 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin yürürlük tarihinden önce ve sonra nasbedilen personel için mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin ortak düzenleme yapılması ve uygulamada yaşanan farklılıklarının giderilerek mecburi hizmet yükümlülüğünde yeknesaklığın sağlanması amaçlanmıştır.. 
7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan pilotların 15+3 yıl olan yükümlülük süresi 15+6 olarak değiştirilmiş, aynı Kanunla 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 98 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere "İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan uçuculardan, kendi mevzuatlarında belirtilen mecburi hizmet sürelerini tamamlamadan sağlık : durumları hariç olmak üzere bir mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği kesilenler, istifa edenler veya müstafi sayılanlar kalan mecburi hizmet süresi dolmadan yeterlik belgesinin sağladığı yetki ve imtiyazları kullanamazlar.” hükmü eklenmiştir. Özellikle büyük maliyetlerle eğitim verilerek mezun edilen uçucu personelin, kamu hizmetinin aksamaması ve yetişmiş personelin tecrübesinden verimli şekilde faydalanılabilmesi amacıyla ilave mecburi hizmet süresinin 3 yıldan 6 yıla çıkarılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 25- Madde ile, 2692 sayılı Kanuna ek madde 11 eklenerek Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin izin işlemlerinde standardın sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Sahil Güvenlik Komutanlığında aynı görevi ifa eden ancak, sosyal ve özlük hakları bakımından ayrı mevzuata tabi olan personel arasında "izin” hakkının kullanılmasi bakımından oluşan farklı uygulamalar ortadan kaldırılarak, çalışma barışına katkı sağlanması öngörülmektedir 
MADDE 26- 2692 sayılı Kanuna ek madde 12 eklenerek Teröristle mücadele ve sinir ötesi operasyonlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibarıyla hastalara/yaralılara tabipler tarafından reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilerek hastaya ulaştırılmasının güç olduğu ve hastaların ya da yaralıların ikinci ve üçüncü basamak sağlık teşkillerine sevklerinin zorlukla ve geç yapılabildiği veya yapılamadığı durumlara ilişkin olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki ilaç ve tibbi sarf malzemesinin herhangi bir ücret veya katılım payı alıninaksızın bu koşullarda görev yapan personelin tedavilerinde kullanılabilmesi ve konuya ilişkin usul ve esasların İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 27- Madde ile, 2692 sayılı Kanuna ek madde 13 eklenerek görevden uzaklaştırılan, hakkında görevden uzaklaştırma veya tutuklama tedbiri ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları devam eden uzman erbaşların, subay ve astsubaylarda olduğu gibi terfi, derece ve kademe ilerleme işlemlerinin durdurulması suretiyle uygulamada birliğin sağlanması amaçlanmaktadır. 
MADDE 28- Madde ile, 2692 sayılı Kanuna geçici madde 13 eklenerek Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek geçici 94 üncü ve ek geçici 97 nci madde hükümleri kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçenler bakımından rütbe yaş hadlerinin yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.  
MADDE 29- Madde ile, 2803 sayılı Kanunun 13/A maddesinde düzenleme yapılarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğrenim gören subay ve astsubay adaylarından (yabancı uyruklular hariç) öğrenciliği sona erdirilenlerin kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarının 4 kati yerine benzer düzenlemelerde olduğu gibi kanuni faiziyle birlikte geri alınması amaçlanmaktadır. 
Ayrıca, madde ile Akademide subay ve astsubay naspedilmek üzere eğitim alan şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının, akademik başarısızlık sebebiyle ilişiklerinin kesilmesi hallerinde tazminat yükümlülüğünden muaf tutulması amaçlanmaktadır. 
MADDE 30- Madde ile, 2803 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde düzenleme yapılarak Jandarma Genel Komutanlığında görevli sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar ve uzman erbaşların ilişik kesme işlemleri 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında yürütüldüğünden ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır. 
MADDE 31- Madde ile, 2803 sayılı Kanunun ek 3. üncü maddesinde düzenleme yapılarak Jandarma Genel Komutanlığı personelinin izin işlemlerinde standardın sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Jandarma Genel Komutanlığında aynı görevi ifa eden ancak, sosyal ve özlük hakları bakımından ayrı mevzuata tabi olan personel arasında “izin" hakkının : kullanılması bakımından oluşan farklı uygulamalar ortadan kaldırılarak, çalışma barışına katkı sağlanması öngörülmektedir. 
MADDE 32- Madde ile, 2803 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinde düzenleme yapılarak Jandarma Genel Komutanlığı vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler ve eğitim merkezleri ile kantinlerin tamamı veya bir kısmının kiraya verilebilmesi, bu yerlerin gelirlerinden hazine payı ödenebilmesi, tesislerden istifade edenlerden üye aidatı ve kart ücreti alınabilmesi ile bu suretle elde edilen gelirlerin harcanması usul ve esaslarının belirlenebilmesi ve ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personelin bu tesislerden karşılıklı olarak istifade edebilmeleri amaçlanmaktadır. 
MADDE 33- Madde ile, 2803 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinde düzenleme yapılarak Jandarma Genel Komutanlığı personelinin çeşitli ödüller ile taltif edilebilmesi, ödül ve madalya verilecek durumların belirlenmesi, madalya, para ödülleri ve diğer ödüllere ilişkin mali düzenlemelerinin yapılması, her statüden personelin aynı katsayı üzerinden hesaplanan miktarlarda ödül alabilmelerini sağlayarak daha hakkaniyetli bir sistem tesis edilmesi, Jandarma Genel Komutanlığının icra ettiği görevler açısından ödül verilecek durumların daha açık ve net olarak ortaya konulmasına ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 34- Madde ile, 2803 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesinde düzenleme yapılarak 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Jandarma Genel Komutanlığı personeli için Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına yapılmış olan atıfların İçişleri Bakanlığına yapılmış sayılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 35- Madde ile, 2803 sayılı Kanuna ek 14 üncü madde eklenerek Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan 2803 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin yürürlük tarihinden önce ve sonra nasbedilen personel için mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin ortak düzenleme yapılması ve uygulamada yaşanan farklılıklarının giderilerek mecburi hizmet yükümlülüğünde yeknesaklığın sağlanması amaçlanmaktadır. 
7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan pilotların 15+3 yıl olan yükümlülük süresi 15+6 olarak değiştirilmiş, aynı Kanunla 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 98 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere "İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan uçuculardan, kendi mevzuatlarında belirtilen mecburi hizmet sürelerini tamamlamadan sağlık durumları hariç olmak üzere bir mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği kesilenler, istifa edenler veya müstafi sayılanlar kalan mecburi hizmet süresi dolmadan yeterlik belgesinin sağladığı yetki ve imtiyazları kullanamazlar," hükmü eklenmiştir. Özellikle büyük maliyetlerle eğitim verilerek mezun edilen uçucu personelin, kamu hizmetinin aksamaması ve yetişmiş personelin tecrübesinden verimli şekilde faydalanılabilmesi amacıyla ilave mecburi hizmet süresinin 3 yıldan 6 yıla çıkarılması amaçlanmaktadır. 

MADDE 36- Madde ile, 2803 sayılı Kanuna ek 15 inci madde eklenerek teröristle mücadele ve sinir ötesi operasyonlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibariyle hastalara/yaralılara tabipler tarafından reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilerek hastaya ulaştırılmasının güç olduğu ve hastaların ya da yaralıların ikinci ve üçüncü basamak sağlık teşkillerine sevklerinin zorlukla ve geç yapılabildiği veya yapılamadığı durumlara ilişkin olarak Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin herhangi bir ücret veya katılım payı alınmaksızın bu koşullarda görev yapan personelin tedavilerinde kullanılabilmesi ve konuya ilişkin usul ve esasların İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmesi amaçlanmaktadır, 
MADDE 37- Madde ile, 2803 sayılı Kanuna ek 16 nci madde eklenerek uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçenlerin rütbe yaş hadlerinin yeniden düzenlenerek uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personel bakımından uygulanan rütbe yaş hadleriyle uyum sağlanması amaçlanmaktadır. 

MADDE 38- Madde ile, 2803 sayılı Kanuna ek 17 nci madde eklenerek görevden uzaklaştırılan, hakkında görevden uzaklaştırma veya tutuklama tedbiri ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları devam eden uzman erbaşların subay, astsubay ve uzman jandarmalarda olduğu gibi terfi, derece ve kademe ilerleme işlemlerinin durdurulması suretiyle uygulamada birliğin sağlanması amaçlanmaktadır. 

MADDE 39- Madde ile, mecburi hizmet süreleri 2803 sayılı Kanunda ek madde ile kalıcı olarak düzenlendiğinden Kanunun geçici 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 
MADDE 40- Madde ile, 2803 sayılı Kanuna geçici 12 nci madde eklenerek 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek geçici 94 üncü ve ek geçici 97 nci madde hükümleri kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçenler bakımından rütbe yaş hadlerinin.. yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 41- Madde ile, 2918 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenleme yapılarak İçişleri Bakanlığının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki görev ve yetkileri düzenlenmektedir. 
MADDE 42- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünün yetkileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne verildiğinden madde ile, 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde düzenleme yapılarak maddedeki sürücü belgesi iptalinin belgeyi veren kurum tarafından yapılması 
düzenlenmektedir. 
MADDE 43- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile il Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünün yetkileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne verildiğinden madde ile, 2918 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde uyum düzenlemesi yapılmaktadır. 
.MADDE 44- Madde ile, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar arasına görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar eklenmiş ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 45- 2918 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle İçişleri Bakanlığının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki görev ve yetkileri düzenlendiğinden madde ile Kanunun 5/A maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 
MADDE 46- Madde ile, Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması çerçevesinde Trafik Araştırma Merkezinin kuruluşuna ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır. 
MADDE 47-21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa değişiklikleri 16/4/2017 tarihinde halkoylamasına sunularak kabul edilmiş, buna ilişkin 27/4/2017 tarihli ve 663 sayılı Yüksek Seçim Kurulu Kararı 27/4/2017 tarihli ve 30050 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 6771 sayılı Kanunun 18 inci maddesini (a) bendinde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların göreve gelmesini düzenleyen 106 nci maddesinin 27/4/2017 tarihinden sonra birlikte yapılan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. Seçimler 24/6/2018 tarihinde yapılmıştır. Getirilen düzenlemeyle yeni sistemde göreve gelen Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların sağlık hakkı bakımından mevzuattaki boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır 

MADDE 48- Madde ile, 3152 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinde düzenleme yapılarak İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunda Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli ile ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılara Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürünün katılımı öngörülmektedir. 
MADDE 49- Madde ile, 3466 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde düzenleme yapılarak uzman jandarmalardan branşı hizmetine elverişli olmadığına dair haklarında sağlık kurulu raporu düzenlenen uzman jandarmaların branş değişikliği yapabilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 50- Madde ile, 3466 sayılı Kanuna geçici madde eklenerek branşı görevini yapamayacak derecede hastalığı olan uzman jandarmaların yeniden rapor alarak başvurmaları halinde branş değişikliği işlemine tabi tutulabilmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 51- Madde ile, 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenmesine yönelik olarak düzenleme yapılmaktadır. 
MADDE 52- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bu üyeliği sona erenler ve 24/6/2018 tarihinden önce dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin bazı resmi evrak işlemlerinin ilgilinin yerleşim yerinin bulunduğu ilde veya Ankara'da yapılabileceği hususunda seçimlik bir imkan getirilmektedir. 

MADDE 53- Madde ile, 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde valilerin, Cumhurbaşkanı kararıyla atanan kaymakamlar, ilde, merkez ilçede, bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisine dair husus düzenlenmektedir. 
MADDE 54- Madde ile, 4721 sayılı Kanunun 409 uncu maddesinde düzenleme yapılarak kişilerin akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanması için gerekli olan raporun koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması kararının verilmesi usulüne göre alınacağı hükme bağlanmaktadır. 
MADDE 55- Madde ile, kişinin bir sağlık kuruluşuna yerleştirilebilmesi ve resmi sağlık kurulu raporunun alınabilmesi için hekim ön raporu usulü düzenlenmekte, kişinin sağlık kurulusunda bulundurulabileceği süre yirmi günle sınırlandırılmaktadır. Yine, bu süre zarfında. gerekmesi halinde, gerekli tibbi müdahalelerin yapılması, vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle kıl, tükürük, tırnak gibi numunelerin alınabilmesi imkânı getirilmektedir. Ayrıca, madde kapsaminda alınan kararların icrası için gerektiğinde ilgili kişi hakkında zor kullanılabilmesi ve sağlık görevlilerinden gerekli tibbi yardım alınabilmesi öngörülmektedir. 
MADDE 56-Madde ile, 4721 sayılı Kanunun 437 nci maddesinde düzenleme yapılarak koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması kararında hâkimin ilgili kişiyi dinleyeceği ve gecikmeksizin karar vereceği açık bir şekilde vurgulanmaktadır. 
MADDE 57- Madde ile, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fikrasında yer alan hibe ve yardım karşılıklarının İçişleri Bakanlığı bütçelerine de konulmasını içeren hüküm eklenerek uygulamada birliğin sağlanması amaçlanmaktadır. 
MADDE 58- Madde ile, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede etkinliği arttırmak amacıyla suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde mevcut cezaların yarısına kadar, örgüt oluşturarak işlenmesi halinde yarısından bir katına kadar artırılarak uygulanması öngörülmektedir. 
MADDE 59- Uygulamada kişilerin rızası ve bilgisi dışında derneklere üye olarak kaydedildikleri veya dernek üyeliğinden istifa ettikleri halde üyelikten çıkarılarak kayıtlara işlenmediği gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. 
Vatandaşların bir derneğe bilgisi dışında üye olarak kaydedilip kaydedilmediği veya üyelikten ayrıldığı halde derneğin kayıtlarının düzeltilip düzeltilmediği mevcut durumda sorgulanamamaktadır.' 
Diğer taraftan katılımcı demokrasinin gereği olarak sivil toplum kuruluşlarının karar süreçlerine dâhil edilebilmesi için, kamu kurumlarının ilgili mevzuatı gereğince oluşturdukları kurullarda, kendi görev alanları (sağlık, çevre, kadın-çocuk-gençlik, engelli, spor vb.) çerçevesinde faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip dernek temsilcisine yer vermek üzere dernek üye sayıları ile ilgili bilgileri talep etmeleri nedeniyle bu bilgilerin kısa bir süre içinde verilebilmesi amacıyla ve aynı zamanda Içişleri Bakanlığınca derneklerin kamu yararı statüsü, izin almadan yardım toplama yetkisi ve adlarında izne tabi kelime kullanma taleplerinin değerlendirilmesinde güncel üye sayılarının bilinmesi gerekli olduğundan, derneklere üye olan veya üyelikten çıkan ya da çıkarılan veya üyeliği kendiliğinden sona eren kişilerin bilgilerinin bildirimlerinin zamanında, doğru ve düzenli bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. 
5253 sayılı Dernekler Kanununun 15 inci maddesi gereğince de derneklerin mahkeme tarafından feshedilmesi durumunda derneğin tüm para, mal ve haklarının aktarılacağı, derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğin tespit edilmesi sağlanacaktır. 
Madde ile, dernek üyelik bilgilerinin doğru ve düzenli bir şekilde bildirilmesine ve dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından kendilerine ait bilgiler yönüyle e-Devlet üzerinden üyeliklerin sorgulanabilmesine ve kamu yararı açısından, hatalı kayit nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesine imkân sağlanmaktadır. 
MADDE 60- Uygulamada "Şehit” ve “Gazi" kelimelerinin dernek isimlerinde kullanılmasının ortaya çıkardığı bazı suistimaller ve sıkıntılar bulunmaktadır. Madde ile, “Şehit" ve "Gazi" kelimelerinin taşıdığı anlam ve kutsiyeti korumak amacıyla bu kelimeler izinle kullanılabilecek kelimeler arasına alınmaktadır. 
MADDE 61- Derneklerin kurulmasına ilişkin iş ve işlemler ile derneklerin idareye vermeleri gereken bildirimler, beyannameler, tutacakları defterler, gelirlerinin toplanmasında kullanılan alındı belgelerinin düzenlenmesi ve benzeri yükümlülükleri 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmiş, yine adı geçen Kanunlarda derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütecek mercilere yer verilmiştir. 
Madde ile, 5253 sayılı Kanuna ek madde eklenerek dernekler tarafından fiziksel ortamda yapılan bildirimler, işlemler, tutulan defter ve alındı belgesi gibi kayıtlar ile yetkili merciler tarafından derneklere ilişkin olarak fiziksel ortamda tutulan her türlü kayıtların, hem dernekler hem de söz konusu yetkili merciler tarafından, etkin ve hızlı bir şekilde elektronik ortamda yapılabilmesine imkân tanınmaktadır. 

MADD 62-5253 sayılı Dernekler Kanununun 23 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile dernek üyeliğine kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin bilgilerinin mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunlu hale getirilmektedir. Madde ile, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla devam eden üyeliklerin de mülki idare amirliğine bildirilmesine yönelik olarak altı aylık geçici bir süre öngörülmektedir. 
MADDE 63- Madde ile, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla daha iyi mücadele edilebilmesi, delillerin toplanması ve soruşturma ve kovuşturmaların en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla bu suçlar Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinde sayılan katalog suçlar arasına alınmaktadır. 
MADDE 64- Madde ile, kumar oynayanlara verilecek idari para cezası bin Türk Lirasına yükseltilerek kumarla mücadelenin etkinliğini arttırmak amaçlanmaktadır. 
MADDE 65- Madde ile, Belediye sınırları dışında meydana gelen çevreyi kirletme kabahatlerinde idari para cezası verme yetkisinin kolluk görevlilerine verilmesi öngörülmektedir. 
MADDE 66- Il ve ilçe idare kurullarina ad ve soyad değişikliğiyle ilgili verilen yetki 3 Kasım 2019'da sona ermiştir. İki yıllık süre içerisinde bu kapsamda yaklaşık 250.000 işlem gerçekleştirilmiş olup vatandaşlarımızın yoğun talebi devam etmektedir. Madde ile, 3 yıllık süreyle ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemlerin il ve ilçe idare kurullarınca yürütülebilmesi ve Cumhurbaşkanına bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi verilmesi öngörülmektedir. 
Madde ile ayrıca genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adların da mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanınmaktadır. 
MADDE 67- Madde ile, 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklenerek Güvenlik korucularının sosyal güvenlik sigorta primleri ödemelerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hata veya gecikmelerden kaynaklanan gecikme cezası, gecikme faizi ve idari para cezalarının uygulanmaması düzenlenmektedir. 
MADDE 68- Madde ile, Türk vatandaşlığından birlikte çıkan ana ve babanın çocuklarının da kendileriyle beraber Türk vatandaşlığını doğrudan kaybetmesini öngören yasal düzenleme ortadan kaldırılarak çocukların Türk vatandaşlığını doğrudan kaybetmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 69- Radyo ve televizyonlarda ayda en az doksan dakika süreyle yapılan uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele, trafik, yol ve yolcu güvenliği, suçun önlenmesi, afet yönetimi, nüfus hizmetleri ve düzensiz 
cadele gibi konular eklenerek bu kapsamdaki mücadelenin eğitim ve bilgilendirme yoluyla güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 70- Madde ile, Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyecek yabancıların kabul edilemeyen yolcu kapsamına alınarak işlemleri sonuçlanıncaya kadar sınır kapılarında kendileri için belirlenecek alanlarda bekletilmeleri hususları düzenlenmektedir, 
MADDE 71- Başta güvenlik ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının elde ettiği verileri değerlendirerek kamu düzeni ve güvenliği açısından sakıncalı görülenlere Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce giriş yasağı kararı alınmaktadır. Ülkemize yasa dışı şekilde giriş yapmış veya sınır dışı edildikten sonra isim veya pasaport değişikliği yaparak ülkemize giriş yapan yabancılar söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple zaman zaman ülkemizde bulunan yabancılara da bu tedbirlerin uygulanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra vize muafiyeti kapsamında ülkemize giriş yapan yabancılardan kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturanlar için de giriş yasağı kararı alınması gerekmektedir. Kanunun hâlihazırdaki hali ülkemiz içerisine girmiş yabancılara giriş yasağı kararı uygulanmasına cevaz vermemektedir. Bu durum ülkemizin güvenliği ile ilgili önemli riskler ortaya çıkarttığından, maddede yer alan "Türkiye dışında olup da” ibaresi metinden çıkarılmıştır. 
Ayrıca vize ve ikamet süreleri sona erip bu durum ilgili makamlarca tespit edilmeden önce çıkış yapmak isteyen yabancılara kolaylık sağlaması ve ülkemiz içerisinde ihlale düşen yabancıların çıkışının teşvik edilebilmesi amacıyla değişiklik yapılma 
Madde ile ayrıca idari para cezaları ve kamu alacakları sebebiyle yabancıların ülkemize kabullerinin Valiliklerce ön izin şartına bağlanabilmesi öngörülmektedir. 
MADDE 72- Madde ile, 6458 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle ikamet izni başvurularının yetkili aracı kurumlar tarafindan yapılabi esasların belirlenmesi ve yetkili aracı kurumların faaliyetleri üzerinden hizmet bedelinin %20'sinin genel bütçeye aktarılması öngörülmektedir. 
MADDE 73- Madde ile, 6458 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde Göç Politikaları Kurulunun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılması doğrultusunda aynı amaca yönelik olarak 6458 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinde uyum düzenlemesi yapilmaktadır. 

MADDE 74- Madde ile, 6458 sayılı Kanunun 46 nci maddesinde düzenleme yapılarak insani ikamet izninin verilmesi hususunda onay makamı Göç Idaresi Genel Müdürlüğü olarak belirlenmekte, en fazla birer yıllık sürelerle düzenlenen insani ikamet izninde süreleri belirleme yetkisi İçişleri Bakanlığına verilmektedir. Böylece bürokrasinin azaltılması, merkez ve taşra teşkilatında iş ve işlemlerin daha verimli ve hızlı yürütülmesi ile günün şartlarına göre sürelerin daha esnek hale getirilmesi sağlanmaktadır." 
MADDE 75- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin 30/5/2019 tarihli ve 2016/22418 sayılı Kararı doğrultusunda sınır dışı etme işleminin iptali için dava açılması halinde sınır dışı işleminin dava sonuçlanıncaya kadar kendiliğinden durması amaçlanmaktadır. Bu sayede yabançıların adalete erişim haklarını etkili bir şekilde kullanmaları sağlanmış olacaktır. 15 günlük dava açma süresinin tamamlanmasını beklemek yabancıların geri gönderme merkezlerinde en az 15 gün kalmasını gerektirmektedir. Bu durum ise yabancıların özgürlüğünü kısıtlamakta ve barınma giderlerini arttırmaktadır. Madde ile ayrıca bu durumun önüne geçebilmek amacıyla 15 günlük dava açma süresi 7 gün olarak düzenlenmektedir. 

MADDE 76- Madde ile, Türkiye'ye yasal giriş veya Türkiye'den yasal çıkış hükümlerini ihlal etmeye teşebbüs edenler hakkında da sınır dışı etme ve idari gözetim kararı alınması öngörülmektedir. 
MADDE 77- Tüm yabancıların idari gözetime alınması hem yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması hem de idarenin iş ve işlemlerinin sağlıklı yürümesinin sağlanması açısından verimli olmamaktadır; Bu nedenle madde ile, idari gözetime alternatif hükümlerin uygulanması amacıyla değişiklik yapılmaktadır. Ayrıca idari gözetimi sonlandırılan düzensiz göçmenlerin ülkemiz içerisinde takip edilebilmelerini sağlamak amacıyla bu yabancılara da alternatif yükümlülükler getirilmesi amaçlanmaktadır... 
Madde ile ayrıca düzensiz göçmenlerin hangi rotaları kullanarak ülkemize giriş yaptıklarını tespit etmek ve iletişim cihazlarında yer alan belgelerden uyruklarını belirlemek amacı ile elektronik ve iletişim cihazlarının incelenebilmesi imkanı getirilmektedir. İnceleme sonucunda elde edilen verilerin korunması için söz konusu verilerin belirtilen amaç dışında kullanılmaması da hüküm altına alınmaktadır. 
MADDE 78- Madde ile, düzensiz göçle mücadele etmek amacıyla idari gözetime alternatif yükümlülükler ile bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. 
MADDE 79-Madde ile, 6458 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde düzenleme yapılarak cocukların geri gönderme merkezinde yalnızca ebeveynlerinin refakat refakatsiz çocukların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca barındırılmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. 
MADDE 80- Madde ile, 6458 sayılı Kanunun 60 inci maddesinde sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masraflarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 
MADDE 81- Madde ile, 6458 sayılı Kanuna madde eklenerek hakkında sınır dışı etme kararı alınmış ve menşe ülkesine gönüllü dönmek isteyen düzensiz göçmenlerin desteklenmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 
MADDE 82- Kabul ve Barınma Merkezleri, başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin beslenme, barinma, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmaktadır. Refakatsiz çocukların, bu merkezlere uyumunun sağlanması, takibinin yapılması, psikososyal destek ihtiyaçlarının karşılanması, sosyalleşme ve yaşam becerilerinin kazandırılması, öz bakım ve öz güven yeterliliğinin geliştirilmesi, eğitimin yönlendirilmesi, desteklenmesi ve çocuğun sağlık hizmetlerinin sonuçlarının takibinin yapılması gibi spesifik ihtiyaçları bulunmaktadır. Kabul ve Barınma Merkezlerinde söz konusu spesifik ihtiyaçların karşılanmasına destek verebilecek uzman personel bulunmamasından dolayı refakatsiz çocukların Kabul ve Barınma Merkezlerinde barındırılmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir. 
Madde ile, refakatsiz çocukların 18 yaşından küçük olduğunun tespit edilmesini takiben Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birimlere teslim edilmesi öngörülmektedir. 
MADDE 83- Madde ile, uluslararası koruma başvurusu sahibi kimlik belgesinin geçerlilik süresinin 6 ay olması ve 6 ayda bir yenilenmesi ciddi bir iş yükü ve mali külfet getirmektedir. Bu nedenle Kanunda 6 ay süreli olarak düzenleneceği ifade edilen söz konusu kimliklerin süresine ilişkin usul ve esasların İçişleri Bakanlığınca belirlenmesi öngörülmektedir. 
Öte yandan, hakkında “kabul edilemez başvuru” kararı alınan ve başvurusu "hızlandırılmış değerlendirme" kapsamına alınan yabançının hakkında nihai karar oluşana dek temel hak ve hizmetlerden yabancı kimlik numarası içeren kimlik belgesi ile faydalanabilmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 84- Madde ile, 6458 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde düzenleme yapılarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün uluslararası koruma başvurularına ilişkin karar verme.. yetkisinin valiliklere devredilebilmesine imkan tanınmaktadır. . 
MADDE 85- Madde ile, uluslararası koruma statüsüne şartlı mülteci ve ikincil koruma statüleri eklenmekte ve uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgelerinin geçerlilik sürelerinin ihtiyaçlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca belirlenmesi öngörülmektedir. 
MADDE 86- Madde ile, uygulamada yaşanan sıkıntılar ve yeni gereksinimlerin ortaya çıkması sebepleri ile halihazırda şartlı mülteci statüsü alarak üçüncü ülkeye çıkış yapan veya yerleştirilen yabancıların statülerinin sona ermesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 
MADDE 87- Madde ile, Kanunun 89 uncu maddesi kapsamında genel sağlık sigortası primleri yatırılan uluslararası koruma başvuru sahibi yabancılara sağlanan bu hak suiistimale neden olmakta, kamu bütçesine büyük yük getirmekte, göç hareketleri açısından ülkemize çekici bir etki yaratmakta ve uluslararası koruma başvurularını artırmakta olup söz konusu uygulamayla ilgili sınırlama getirilmektedir. 
MADDE 88- Madde ile, 6458 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde düzenleme yapılarak idari para cezası verilmesi gerektiren haller arasına; 
-6458 sayılı Kanun eklenmesi öngörülen idari gözetime alternatif yükümlülüklere ilişkin hükümlere uymayanlar, 
-Geçerli seyahat belgesi veya izni olmayan yabanci şahısların barinmasına, konaklamasına imkan sağlayan ve mülkiyetindeki gayrimenkulü bunlara kiralayanlar, 
eklenmektedir. 
MADDE 89- Madde ile, 6713 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde düzenleme yapılarak zorunluluk ihtiva eden durumlarda kolluğun bağımsız denetimi komisyonunda görevlendirilen mülkiye müfettişlerine başka görev verilebilmesi hususunda esneklik sağlanması amaçlanmaktadır. 

MADDE 90- Madde ile, 7068 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında çalışan personelin kadro derecelerine göre yetkili disiplin kurullarının belirlenmesi merkez ve yüksek disiplin kurullarının iş yükünü önemli ölçüde artırdığından disiplin işlemlerinin kadro derecesi ayrımı yapılmaksızın kadrolarinin bulunduğu disiplin kurullarınca değerlendirilmesi öngörülmektedir, 
1- 7068 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile her sınıftan personel hakkında 
karma cezalarının Bakan onayı ile kesinleşmesi yönünde düzenleme yapılması amaçlanmıştır. 
Ayrıca, İçişleri Bakanı onayına sunulan yüksek disiplin kurulu kararlarından uygun görülmeyenlerin İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanması öngörülmektedir. 

MADDE 92- Madde ile, 7068 sayılı Kanuna ekli (3) sayılı çizelgesi güncellenerek Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Başkanlıkların yöneticisi olan Başkanların ve merkeze bağlı illerde kurulan Özel Harekat Müdürlükleri yöneticisi olan müdürlerin disiplin amiri olarak kanuna eklenmesi öngörülmektedir. 
 
C93- Madde ile, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fikrasının beşinci paragrafinda değişiklik yapılarak, Jandarma Genel Komutanlığı için özel harekat ek tazminatının ödeneceği birliklerin belirlenmesi hususunda İçişleri Bakanlığının yetkili kılınması amaçlanmaktadır. 
MADDE 95- Yürütme maddesidir. 
MADDE 94- Yürürlük maddesidir. 

 

BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİSİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLIFI 

MADDE 1-9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun mülga ek 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
"Birinci sinif statüsünün kaybedilmesi 
EK MADDE 4- Mülki idare amiri değerlendirme raporuna göre üst üste iki yıl yetersiz bulunan birinci sınıfa ayrılmış mülki idare amiri, başka bir değerlendirme amirinin emrine atanır. Burada da yetersiz değerlendirilmesi halinde iş ve işlemleri ile genel durumunun değerlendirilmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirilir. Mülkiye müfettişince düzenlenen değerlendirme raporunun olumsuz olması halinde Bakan onayı ile mülki idare amiri birinci sinifa ayrılma yeterliliğini kaybeder." 
MADDE 2- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloda Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi 1 inci Meslek Derecesi karşılığı görev unvanları arasında yer alan "Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Harekat Başkanı,” ibaresi “Polis Akademisi Başkanı, Başkan," şeklinde değiştirilmiş, Birinci Sinif Emniyet Müdürü rütbesi 2 nci Meslek Derecesi karşılığı görev unvanları arasında yer alan "Özel Harekat Başkan Yardımcısı." ibaresi “Başkan Yardımcısı," şeklinde değiştirilmiş, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi karşılığı görev unvanlarına "Ozel Harekat Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere 'Başkanlıklarda Şube Müdürü,” ibaresi eklenmiş, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi karşılığı görev unvanlarına "İlçe Emniyet Müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı," ibaresi eklenmiş ve ikinci fikrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu ilçelerde Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri, ilçe emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilirler." 
MADDE 3-3201 sayılı Kanunun 16 nci maddesinin birinci fikrasının (A) bendinin (b) alt bendinde yer alan "Özel Harekat Başkanlığı," ibaresi “Başkanlıklar," şeklinde değiştirilmiş ve (c) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 4-3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fikrasında yer alan tablonun “İkinci Sınıf Emniyet Müdürü" satırının "En Az Bekleme Süreleri” sütununda yer alan "1" ibaresi “2” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fikrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; onbirinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fikraya aşağıdaki cümle eklenmiş; onüçüncü fıkrası aşağıdaki değiştirilmiş; onyedinci fıkrasında yer alan “kadrosuzluk nedeniyle” ibaresi “hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan" şeklinde, ondokuzuncu fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; yirminci fikrasında yer alan "Özel Güvenlik Denetleme Başkani," ibaresi “Başkan," şeklinde değiştirilmiş, fikraya “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkan Yardımcısı,” ibaresi eklenmiş, “hizmet gerekleri” ibaresi “hizmet ihtiyacı" şeklinde değiştirilmiş, yirmibirinci fıkrasında yer alan "emekliliğe sevk edilenlere” ibaresi "emekliliğe sevk edilenler ile hizmet ihtiyacı nedeniyle göreve devam ettirilenlerden kendi isteği üzerine emekliye ayrılmak isteyenlere” şeklinde değiştirilmiştir. "Kadro sayılarını aşmamak kaydıyla, her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısı, hizmet ihtiyacına göre her yıl Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından tespit edilir." 
“Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise liyakate göre yapılır.” 
"C) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması, 
d) Polis Akademisi Başkanlığınca Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunmasi," “Bu fikranın (c) bendinde belirtilen sınava, her personel en fazla beş defa katılabilir." 
“İhtiyaç hâlinde meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir," 
"Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen Emniyet Amirleri ile Dördüncü, Üçüncü ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Ancak bunlardan, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyenlerin fiili hizmet süreleri aynı usul · ile iki yıl uzatılır. Bu şekilde göreve devamı uygun görülenlerin durumu, iki yıl sonra tekrar değerlendirilerek en fazla bir defa daha uzatılabilir, görev süresi uzatılmayanlar ise kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler." 
MADDE 5- 3201 sayılı Kanunun 86 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madalya ve ödüller 
MADDE 86-3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Emniyet Teşkilati personelinden, 
a) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, irz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, 
b) Eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde üstün başarı sağlayanlar, 
c) Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar, 
) Emniyet Genel Müdürlüğü nam ve hesabına Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarında verilen her türlü eğitimler ile altı ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler, 
para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleri ile taltif olunabilir. 
Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele, İçişleri Bakanı tarafından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilebilir. Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra takılabilir. 
Birinci fıkra kapsamında verilecek para mükafatı, 7.300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın beş katını geçemez. Ancak aynı fikranın (a) bendindeki hizmetleri yerine getirirken yaşamını ortaya koyanlar, 7.300 gösterge rakamınin memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın oniki katına kadar para mükâfatı ile ödüllendirilebilir. Para mükafatları İçişleri Bakanının onayı ile verilir. Yapılacak olan para mükâfatı damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. 
Personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, bu uzmanlığın niteliğine göre tasarlanmış bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilir. 
Bu madde kapsamındaki ödüllerden belge niteliğinde olanların basımı, şerit rozet, bröve, madalya ve minyatürlerinin imalatı ve bunların muhafazalarının temin giderleri bir defaya mahsus olmak üzere bütçeden karşılanır. . 
Bu madde gereğince verilen ödüllere ilişkin esaslar, teklif ve değerlendirme işlemleri, ödül verme yetkileri, ödül gerekçelerine göre verilecek ödülün cinsi ve miktarı ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.” 
MADDE 6-3201 sayılı Kanunun ek 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 16- Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi üzerine, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile polis çevik kuvvet birimleri ve ihtiyaç görülmesi halinde diğer emniyet hizmetleri sınıfi personeli geçici olarak başka illerde görevlendirilebilir. 
Bu şekilde görevlendirilen personel ile bunlara destek olmak üzere görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğünün diğer personelinin görev yerine sevki o kuvvetin bağlı olduğu il valiliğince, geriye sevkleri ile beslenme ve barınma ihtiyaçları gönderildiği ilin valiliğince karşılanır. Bu masraflar için Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinde özel bir harcama kalemi açılır. Bu amaçla yapılacak harcamalarda ödeme emri aranmaz." 
MADDE 7-3201 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 8-3201 sayılı Kanunun ek 31 inci maddesinin birinci fikrasında yer alan “Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı emrine atanan polis müfettiş" ibaresi “Polis müfettiş" şeklinde ve ikinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Başkanların mali ve diğer özlük hakları hakkında Polis Teftiş Kurulu Başkanina, Başkan Yardımcılarının mali ve diğer özlük hakları hakkında Daire Başkanına, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürleri, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürleri, Polis Eğitim Merkezi Müdürleri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürleri ile Merkez Emniyet Müdürlerine makam tazminatı ödenmesi hakkında Polis Başmüfettişlerine ilişkin hükümler uygulanır. Büyükşehir dışındaki İl Emniyet Müdürleri hakkında; Ankara, Istanbul ve İzmir dışındaki Büyükşehir Belediyesi bulunan illerdeki İl Emniyet Müdürleri için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelde belirlenen ücret ve tazminat göstergeleri ile ayrıca makam tazminatı yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) Cetveldeki gösterge uygulanır." 
MADDE 9-3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 37- İlgili kanun hükümlerine göre aylık almakta olan Emniyet Teşkilatı personelinden terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonuldukları ya da kayboldukları yetkili makamlarca tespit edilenlerin ailelerine, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın, memuriyetlerinin devam ettiği süre zarfında, aylıkları ödenmeye devam olunur. Bunların aileleri her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam ederler. Mahkeme kararıyla ilgili hakkında gaiplik kararı verilmesine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerine aylık bağlanması halinde, bu aylığın bağlandığı tarihten itibaren görev aylıkları kesilir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan aylığın başlangıç tarihine kadar yapılan ödemeler ilgililerden tahsil edilmez. . 
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun gaipler hakkındaki hükümleri saklı kalmakla birlikte, gaiplik kararı için asgari bekleme süresi geçmesinden itibaren bir aylık süre içinde ilgilinin ailesi tarafından gaiplik kararı için mahkemeye  başvurulmaması durumunda, personelin en son görev yaptığı birim tarafından da mahkemeden gaiplik kararı talep edilebilir. Bu karar alınana kadar personelin terfi ve özlük hakları, dondurulur. 
Hakkında gaiplik kararı verilenlerden, sonradan dönenlerin durumları en son görev yaptıkları birim tarafından incelenir. Yeniden göreve başlatılmaları halinde gaip oldukları döneme ilişkin görev aylıkları, hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmiş aylıklar mahsup edilmek suretiyle geriye dönük olarak ödenir.. 
Alikonulma ya da kaybolma ile ilgili olarak kusurlu görülenler hakkında soruşturma dosyası tanzim edilerek yetkili makamlara intikal ettirilir. Bu kişilerin terfi ve diğer özlük işlemleri adli birimlerce verilecek karar sonrası idarece ayrıca değerlendirilir." 
MADDE 10- 3201 sayılı Kanunun geçici 26 nci maddesinin ikinci fikrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan tablonun (A) grubu sütununda İkinci Sinif Emniyet Müdürü rütbesi için “1” olarak düzenlenen en az bekleme süresi "2" şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fikrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
“Polis amirlerinden en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olanlar (A), komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olan diğer amirler (B) grubunu oluşturur." : "(B) grubu polis amirlerinden bu fikranın yürürlüğe girdiği tarihten önce en az dört yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin (A) grubuna geçişleri bu fikranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, daha sonra bitirenlerin (A) grubuna geçişleri ise mezuniyet tarihleri itibarıyla sağlanır ve bulundukları rütbedeki zorunlu en az bekleme süreleri (A) grubuna göre hesaplanır. Bu şekilde (A) grubuna geçenlerin bulundukları rütbede (A) grubu polis amirleri için belirlenen süreden fazla çalışmış olmaları geriye yönelik olarak herhangi bir hak doğurmaz." 
MADDE 11- 3201 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 29- Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.** 
MADDE 12- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 30- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl süreyle Kanunun 55 inci maddesinin üçüncü fikraşına bağlı tabloda; Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi hizasında yer alan onbinde 25 oranı onbinde 35 olarak, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü hizasında yer alan onbinde 34 oranı onbinde 50 olarak uygulanır." 
MADDE 13- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fikrasının yedinci paragrafında yer alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 14- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun geçici 26 noi. maddesinin birinci fıkrasına "Muğla İline bağlı Ula İlçesi ve çevresinde 25/11/2017 tarihinde" ibaresinden sonra gelmek üzere “, Denizli İli Acıpayam İlçesinde 20/3/2019 tarihinde, Malatya İli Arguvan İlçesinde 21/3/2019 tarihinde, Elazığ İli Sivrice İlçesi ve çevresinde, Malatya İli Doğanyol ve Pütürge İlçelerinde 4/4/2019 tarihinde, Denizli İli Çardak İlçesi ve çevresinde, Denizli İli Bozkurt İlçesinde, Afyonkarahisar İli Dazkırı İlçesinde 8/8/2019 tarihinde,” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 15- 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fikrasına "öncelikli yörelerde” ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 16- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere sve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir.  
MADDE 17-657 sayılı Kanunun ek 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere ", Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 18- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) fikrasının tazminat oranlarından sonra gelen paragrafina "Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresinden sonra gelmek üzere "(Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı için İçişleri Bakanlığınca)” ibaresi, (C) fikrasının birinci ve üçüncü paragraflarina "Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere ", Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi” ibareleri eklenmiş ve aynı fikranın dördüncü paragrafi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. · 
*Sağlık hizmetleri tazminatının oranları ile usul ve esasları, personelin rütbesi, unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, görev yeri ve özellikleri, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamaları ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katki unsurları esas alınarak; Türk Silahlı Kuvvetleri için Genelkurmay Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi için Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.”  
MADDE 19- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına “erbaş ve erler ile Devlet memuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sözleşmeli personel” ibaresi ve altıncı fikrasına "sivil memurlar” ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fikrası kapsamındaki sözleşmeli personel” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 20- 2692 sayilı Kanunun 12 nci maddesinin başlığı "İdari Yardım" şeklinde ve birinci fikrasında yer alan "askeri veya mülki makamlara" ibaresi “mülki makamlara" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 21- 2692 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Nakdi tazminat, madalya ve ödüller 
MADDE 19- Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin güvenlik ve asayişin sağlanması ile kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması görevleri sırasında, bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hâle gelmeleri halinde haklarında 3/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır. 
Birinci fikra hükümleri saklı kalmak kaydıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden; 
a) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarlari ve kişilerin can, irz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, 
b) Eğitimde, atışta, sporda, idarî ve lojistik faaliyetlerde, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar, 
c) Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usûllerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar, 
d) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile diğer eğitim kurumlarında verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler ile altı ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler, 
para mükâfatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleri ile taltif olunabilirler. 
Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele, İçişleri Bakanı tarafından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilebilir. Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra takılabilir. ; 
İkinci fikra kapsamında verilecek para mükafatı, 7.300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın beş katını geçemez. Ancak aynı fikranın (a) bendindeki hizmetleri yerine getirirken yaşamını ortaya koyanlar, 7.300 gösterge rakaminin memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın oniki katına kadar para mükâfatı ile ödüllendirilebilir. Para mükafatları İçişleri Bakanının onayı ile verilir. Yapilacak olan para mükâfatı damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. 
Personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, bu uzmanlığın niteliğine göre tasarlanmış bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilir. 
Bu madde kapsamındaki ödüllerden belge niteliğinde olanların basımı, şerit rozet, bröve, madalya ve minyatürlerinin imalatı ve bunların muhafazalarının temin giderleri bir defaya mahsus olmak üzere bütçeden karşılanır. 
. Bu madde gereğince verilen ödüllere ilişkin esaslar, teklif ve değerlendirme işlemleri, ödül verme yetkileri, ödül gerekçelerine göre verilecek ödülün cinsi ve miktarı ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir." 

MADDE 22- 2692 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . 
“EK MADDE 4- Sahil Güvenlik Komutanlığı, vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilir. 
Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin sermayeleri, bu tesislerin gelirleri ile üye aidatlarına ilave olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten oluşur. Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenen giderleri genel bütçeden karşılanabilir. 
Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya verilebilir, bu şekilde elde edilen gelirler genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin tesis ve kantin gelirlerine dahil edilir. Özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile birlik dışındaki kantinlerin aylık gayrisafi hasılatının %1'i her ay genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik - Komutanlığına ait üçüncü fıkradaki tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesis ve özel bakım merkezlerinden kendi mevzuatlarında yer aldığı şekilde statülerine göre karşılıklı olarak istifade ederler. 
Uçüncü fikrada sayılan tesislerden istifade edecek personelden üye aidatı ve kart ücreti alınır. Bu suretle elde edilen gelirlerin müştereken istifade edilen tesislere yönelik harcama usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesislerin işletilmesi, işlettirilmesi, gelirlerinin harcanması, tesislerden istifade edilmesinin yasaklanmasını gerektiren durumlar gibi genel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.” . 
MADDE 23-2692 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 24-2692 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Mecburi hizmet süresi 
EK MADDE 10- Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf subay ve astsubay olanlar için mecburi hizmet yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Muvazzaf subay veya astsubaylarin mecburi hizmetleri, subay veya astsubay dikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıldır. Statü değiştirerek subaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri Sahil Güvenlik Komutanlığındaki ilk statülerine naspedildikleri veya 
ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten itibaren 15 yıldır. 
b) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır. 
c) Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içinde tip veya diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılır. 
d) Pilotaj eğitimini (pilot adaylarına verilen uçuş eğitimini) bitirenlerin yükümlülükleri altı yıl uzatılır... 
e) Yabanci memleketlere altı ay veya daha fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar uzatılır. 
rt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır. Ancak, yaş haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere 
· bu yükümlülük süresi uygulanmaz. 
g) (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri gereğince mecburi hizmet yükümlülüğüne eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarihleri; yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan sonra, yükümlülük süresini tamamlayarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlayanların kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlar. 
Durumları birinci fıkra hükümlerine uyanlardan mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve öğrenci, subay ve/veya astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak öderler. 
Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan durumları bu maddede yazılı hallere uyanlar hakkında ilgili hükümler uygulanmakla birlikte, bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların dört kati ayrıca tazminat olarak alınır. . 
Bu Kanun ve 4678 sayılı Kanuna göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu subay, sözleşmeli subay, astsubay ve sözleşmeli astsubay statüsündeki personelin öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar, İçişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir." 
MADDE 25- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “İzinler 
EK MADDE 11- Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri aşağıdaki gibidir. 
a) Personelin her yıl otuz gün yıllık izin hakkı vardır. Bu müddete yol dahil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 
b) Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle birlik, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. 
c) Personele, nasbedildikleri veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık izinleri orantılı olarak verilir. 
ç) Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri, müteakip sene içinde verilebilir. Bu müddet hiçbir suretle toplam altmış günü geçemez. 
d) Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, asgari yıllık izin planlamasını onaylayan makam tarafindan personel izinden geriye çağrılabilir. 
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlara birinci fikrada yazılı onbeş günlük yıllık mazeret izinleri dışında; 
a) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar mazeret izni verilebilir. 
b) Yangin, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir. 
c) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak, bir aylık izin verilir. 
) Gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programin safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir, 
d) Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu bent hükmü aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden, uzman erbaşlar için sözleşme süresinden sayılmaz. : 
e) En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir. 
f) Bu fikra kapsamında verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsup edilmez. 
Subay, sözleşmeli. subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların sıhhi izinleri asağıdaki gibidir. 
 a) Hizmet yapamayacak şekilde hastalanan personelin hastalığı geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulur. Bu gibiler hakkında raporlar sağlık 
urulunca verilir. Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar için 4678 sayılı Kanun, uzman erbaşlar için 3269 sayılı Kanundaki sağlık durumları nedeniyle sözleşme fesih hükümleri saklıdır. 
b) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları 
a gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler. 
c) Sağlık durumundan dolayı (Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde faal görev yapar) veya (Muayyen bölgelere gidemez) şeklinde iklim değiştirme raporları alanlar ile birlik veya diğer görevlerde çalışması sağlik kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı olanların bu 
hhi izin süreleri dört yıl olarak hesaplanır. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve dalgıç ve kurbağa adamlardan hizmetlerini ... yapamaz kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izini süresinden sayılmaz. Sıhhi izin 
süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan sih arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında ilgisine göre 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 
: ) Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda 
personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim .. tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle 
doğum öncesi sekiz haftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, isteği üzerine babaya, bu bentte anne için öngörülmüş olan aylıklı izin süresi kadar izin verilir. Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır. Ayrıca doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla üç yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine oniki aya kadar aylıksız izin verilir. 
d) Görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan personel bu fikrada belirtilen sürelere bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılır. 
e) Bu fikra kapsamında verilen izinler rütbe bekleme süresinden sayılır, 
Subay, sözleşmeli subay, astsubay ve sözleşmeli astsubayların yurt dışı izinleri aşağıdaki gibidir. 
a) İçişleri Bakanlığınca; 1) Öğrenim için öğrenim süresi kadar, 2) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar, 3) Seminer, müsahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kada 4) Mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar, 
5) Seyahat maksadıyla yurt dışına gidecek personele, bu maddenin birinci fikrasında belirtilen yıllık izin süresi kadar, 
Yurt dışı izni verilebilir. 
b) Bu fikranın (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen izin aynı usuller ile uzman erbaşlara da verilebilir. 
c) Yurt dışı izin verme yetkisi İçişleri Bakanlığınca devredilebilir. Yetki devri hâllerinde, verilen yurt dışı izinleri yetki devri yapan makama bildirilir. 
ç) Bu fikra kapsamında verilen izinlerde Özlük haklari aynen verilir : Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlardan; : a) Yabanci memleketlerin emsal kurum ve kuruluşlarında hizmet yapmak üzere gönderileceklere İçişleri Bakanlığınca dört yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıklari Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden ödenir. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiili hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır. : . b) Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacaklara İçişleri Bakanlığının onayı ile beş yıla kadar aylıksız izin verilebilir. . :. c) Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilenlere Cumhurbaşkanı kararı ile beş yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında, ayrıca, aynı karar ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de verilebilir. Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler hizmetten sayılır ve emeklilik hakları ile 03/01/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununca sağlanan hakları, 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı tutulur. 
.Bursla gidenler de dâhil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin; subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaş olarak görev yapan eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. ... 
Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere, izin süreleri subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların hizmetlerinden sayılır. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Aylıksız izin alanların, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 926 sayılı Kanun, 4678 sayılı Kanun, 3269 sayılı Kanun hükümleri saklidır. 
Savaş ve olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanınca izin süreleri kısaltılabilir veya kaldırılabilir. Bu hâllerde, bu madde kapsamına giren personel, izinden geriye çağrılabilir. 
Subay, sözleşmeli subay, astsubay ve sözleşmeli astsubaylar ve uzman erbaşlar için bu Kanun dışında diğer kanunlarda düzenlenen izin hükümleri uygulanmaz. 
İzinlerin verilme usul ve esasları, izin vermeye yetkili makamlar ve sair hususlar ile ilgili ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzlari, o yerdeki yaşama ve çalışmalarının ne şekilde takip ve kontrol edilecekleri, ne gibi hallerde geri çağırılacakları ile ilgili hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenir.” 
MADDE 26- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
“Personelin tibbi yardım ihtiyacı 
EK MADDE 12- Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilerek hasta/yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık teşkillerine sevklerin emniyetli şekilde ve zamanında yapılamadığı hallerde, birlik/kurum envanterindeki mevcut ilaç ve tıbbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilir. Bu kapsamda kullanılan ilaç ve tıbbi sarf malzemesi için personelden herhangi bir ücret veya katılım payı alınmaz. Bu amaçla kullanılan ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin kullanımına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir." 
MADDE 27-2692 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir: “Uzman erbaşlar 
EK MADDE 13- Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan tutuklu bulunan, görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden ve cezası infaz edilenlerin aylık, ödenek ve tazminat ödemelerinde 657 sayılı Kanunun 141 inci maddesi hükümleri uygulanır. Bunlar ile hakkındaki görevden uzaklaştırma veya tutuklanma tedbiri ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları veya adli/idarî soruşturmaları devam edenlerin terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapılmaz, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağı yönetmelikle belirlenir.” 
MADDE 28- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 13-926 sayılı Kanunun ek geçici 94 üncü madde ve ek geçici 97 nci madde hükümleri kapsamında astsubayliktan subaylığa geçenlerin rütbe yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir. 
Yas Haddi 
49 
Rütbe Teğmen, Üsteğmen Yüzbaşı Binbaşı Yarbay Albay 
56 
57 
60" 
MADDE 29- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A maddesinin onaltıncı fikrasının beşinci ve altıncı cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Subay veya astsubay naspedilmek üzere lisans veya önlisans eğitimi yapanlardan (yabancı uyruklular hariç) öğrenciliği sona erdirilenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödemek zorundadırlar. Ancak Akademide önlisans, lisans, lisansüstü eğitimi veya eğitim merkezlerinde subay ve astsubay naspedilmek üzere eğitim alan şehit veya vazife malulü eş veya çocukları, akademik başarısızlık sebebiyle ilişiklerinin kesilmesi hallerinde 
tazminat yükümlülüğünden muaf tutulurlar." 
MADDE 30- 2803 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fikrasında yer alan "Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların” ibaresi “Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, astsubay ve uzman jandarmaların" şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 31- 2803 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“İzinler 
EK MADDE 3- Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri aşağıdaki gibidir. 
a) Personelin her yıl otuz gün yıllık izin hakkı vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 
b) Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle birlik, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. 
c) Personele, nasbedildikleri veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık izinleri orantılı olarak verilir. 
4) Yillik izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak hizmet alıkonulma, esaret :: ve sair zorunlu nedenlerle yıllık izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri, 
i müteakip sene içinde verilebilir. Bu müddet hiçbir suretle toplam altmış günü geçemez, 
d) Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, asgari yıllık izin planlamasını onaylayan makam tarafından personel izinden geriye çağrılabilir. 
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara birinci fikrada yazılı onbeş günlük yıllık mazeret izinleri dışında; 
a) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya 
çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar mazeret : 
: b) Yangin, deprem, su baskini gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir. 
c) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak, bir aylik izin verilir. 
) Gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir. 
d) Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartiyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrica alti aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu bent hükmü aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden, uzman erbaşlar için sözleşme süresinden sayılmaz. . 
e) En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yil içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir. 
f) Bu fikra kapsamında verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsup edilmez. 
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların sihihi izinleri aşağıdaki gibidir. 
a) Hizmet yapamayacak şekilde hastalanan personelin hastalığı geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulur. Bu gibiler hakkinda raporlar sağlık kurulunca verilir. Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar için 4678 sayılı Kanun, uzman erbaşlar için 3269 sayılı Kanundaki sağlık durumları nedeniyle sözleşme fesih hükümleri saklıdır. 
b) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurullari. raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler.. 
c) Sağlık durumundan dolayı (Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde faal görev yapar) veya (Muayyen bölgelere gidemez) şeklinde iklim değiştirme raporları alanlar ile birlik veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayit ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri dört yıl olarak hesaplanır. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve dalgıç ve kurbağa adamlardan hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmaz. Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sinifin hizmetinde vücutlarından istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında ilgişine göre 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 
) Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum sonrası sürelere eklenir, Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, isteği üzerine babaya, bu bentte anne için öngörülmüş olan aylıklı izin süresi kadar izin verilir. Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim tarihinde altı ayda günde üç saat, ikinci alti ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır. Ayrıca doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla üç yaşinda bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine oniki aya kadar aylıksız izin verilir. 
d) Görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan personel bu fikrada belirtilen sürelere bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılır. 
e) Bu fikra kapsamında verilen izinler rütbe bekleme süresinden sayılır. 
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmaların yurt dışı izinleri aşağıdaki gibidir. 
a) İçişleri Bakanlığınca; 1) Öğrenim için öğrenim süresi kadar, 2) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar, 
3) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar, 4) Mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar, 
5) Seyahat maksadıyla yurt dışına gidecek personele, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yıllık izin süresi kadar, . Yurt dışı izni verilebilir. 
b) Bu fikranın (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen izin aynı usuller ile uzman erbaşlara da verilebilir. 
c) Yurt dışı izin verme yetkisi İçişleri Bakanlığınca devredilebilir. Yetki devri hâllerinde, verilen yurt dışı izinleri yetki devri yapan makama bildirilir. 
) Bu fikra kapsamında verilen izinlerde özlük haklari aynen verilir, 
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan; 
a) Yabancı memleketlerin emsal kurum ve kuruluşlarında hizmet yapmak üzere gönderileceklere İçişleri Bakanlığınca dört yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden ödenir. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiili hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır. 
b) Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacaklara İçişleri Bakanlığının onayı ile beş yıla kadar aylıksız izin verilebilir. .. c) Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sifatiyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilenlere Cumhurbaşkanı kararı ile beş yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında, ayrıca, aynı karar ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de verilebilir. Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler hizmetten sayılır ve emeklilik hakları ile 03/01/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununca sağlanan haklari, 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı tutulur. 
Bursla gidenler de dâhil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin; subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak görev yapan eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 
Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere, izin süreleri subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların hizmetlerinden sayılır. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Aylıksız izin alanların, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 926 sayılı Kanun, 4678 sayılı Kanun, 3466 sayılı Kanun, 3269 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
Savaş ve olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanınca izin süreleri kısaltılabilir veya kaldırılabilir. Bu hâllerde, bu madde kapsamına giren personel, izinden geriye çağrılabilir. 
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar için bu Kanun dışında diğer kanunlarda düzenlenen izin hükümleri uygulanmaz. 
İzinlerin verilme usul ve esasları, izin vermeye yetkili makamlar ve sair huşuslar ile ilgili ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, 
llanma tarzları, o yerdeki yaşama ve çalışmalarının ne şekilde takip ve kontrol edilecekleri, ne gibi hallerde geri çağırılacakları ile ilgili hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenir." 
MADDE 32-2803 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fikrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fikralar eklenmiştir. “Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, ile kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya verilebilir, bu sekilde elde edilen gelirler genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin tesis ve kantin gelirlerine dâhil edilir. Özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile birlik dışındaki kantinlerin aylık gayrisafi hasılatının %1'i her ay genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır. 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait üçüncü fikradaki tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesis ve özel bakım merkezlerinden kendi mevzuatlarında yer aldığı şekilde statülerine göre karşılıklı olarak istifade ederler. 
Üçüncü fikrada sayılan tesislerden istifade edecek personelden üye aidatı ve kart ücreti alınır. Bu suretle elde edilen gelirlerin müştereken istifade edilen tesislere yönelik harcama usul ve esasları Milli Savunma Bakanlıği ve İçişleri Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerin işletilmesi, işlettirilmesi, gelirlerinin harcanması, tesislerden istifade edilmesinin yasaklanmasını gerektiren durumlar gibi genel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenir." 
MADDE 33- 2803 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madalya ve ödüller 
. EK MADDE 9-3/11//1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Jandarma Genel Komutanlığı personelinden; 
a) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, irz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, 
b) Eğitimde, atışta, sporda, idarî ve lojistik faaliyetlerde, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar, 
c) Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar, 
d) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile diğer eğitim kurumlarında verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler ile altı ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler, 
ra mükâfatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleri ile taltif olunabilirler. 
Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlikla yerine getirdiği tespit edilen personele, İçişleri Bakanı tarafından Üstün C ve Feragat Madalyası verilebilir. Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra takılabilir. 
Birinci fikra kapsamında verilecek para mükafatı, 7.300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın beş katını geçemez. Ancak 
endindeki hizmetleri yerine getirirken yaşamını ortaya koyanlar, 7.300 gösterge rakaminin memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın oniki katına kadar para mükâfatı ile ödüllendirilebilir. Para mükafatları İçişleri Bakanının onayı ile verilir. Yapılacak olan para mükâfatı damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. 
Personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, bu uzmanlığın niteliğine göre tasarlanmış bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilir. 
 Bu madde kapsamındaki ödüllerden belge niteliğinde olanların basımı, şerit rozet, bröve, madalya ve minyatürlerinin imalatı ve bunların muhafazalarının temin giderleri bir defaya mahsus olmak üzere bütçeden karşılanır. 
Bu madde gereğince verilen ödüllere ilişkin esaslar, teklif ve değerlendirme işlemleri, ödül verme yetkileri, ödül gerekçelerine göre verilecek ödülün cinsi ve miktarı ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir." 
MADDE 34- 2803 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"4678 sayılı Kanun, 3269 sayılı Kanun ile 6191 sayılı Kanunda; Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözlesmeli subay, sözlesmeli astsubay, uzman erba er statüsündeki personel için Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıflar Jandarma Genel Komutanlığına, Milli Savunma Bakanlığı ve/veya Genelkurmay Başkanlığına yapılan atiflar İçişleri Bakanlığına yapılmış sayılır." : 
MADDE 35- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "Mecburi hizmet süresi 
EK MADDE 14- Jandarma Genel Komutanlığında muvazzaf subay ve astsubay olanlar için mecburi hizmet yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıldır. Statü değiştirerek subaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri Jandarma Genel Komutanlığındaki ilk statülerine nasbedildikleri veya 
ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihinden itibaren 15 yıldır. 
b) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra Jandarma Genel Komutanlığı hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır. . 
c) Jandarma Genel Komutanlığı hesabına yurt içinde tip veya diş hekimliğinde uzmanlık ya da yan dal uzmanlık eğitimi ile Jandarma Genel Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılır. 
d) Pilotaj eğitimini (pilot adaylarına verilen uçuş eğitimini) bitirenlerin yükümlülükleri altı yıl uzatilir. : 
e) Yabancı memleketlere altı ay veya daha fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar uzatılır. 
f) Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır. Ancak, yaş haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi uygulanmaz. 
g) (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri gereğince mecburi hizmet yükümlülüğüne eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarihleri; yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan sonra, yükümlülük süresini tamamlayarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlayanların kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlar. ! 
Durumları birinci fikra hükümlerine uyanlardan mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen ve öğrenci, subay ve/veya astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak öderler. 
Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan durumları bu maddede yazılı hallere uyanlar hakkında ilgili hükümler uygulanmakla birlikte, bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların dört katı ayrıca tazminat olarak alınır. 
Bu kanun, 3466 sayılı Kanun ve 4678 sayılı Kanuna göre; Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ile uzman jandarma statüsündeki personelin öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar, İçişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir." 
MADDE 36- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 15- Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilerek hasta/yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık teşkillerine sevklerin emniyetli şekilde ve zamanında yapılamadığı hallerde, birlik/kurum envanterindeki mevcut ilaç ve tibbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilir. Bu kapsamda kullanılan ilaç ve tıbbi sarf malzemesi için personelden herhangi bir ücret veya katılım payı alınmaz. Bu amaçla kullanılan ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin kullanımına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir." 
MADDE 37-2803 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
“EK MADDE '16- Uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçenlerin rütbe yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir. Rütbe 
Yaş Haddi : Astsubay Çavuş, astsubay kıdemli çavuş Astsubay Üstçavuş, astsubay kidemli üstçavuş Astsubay başçavuş 
54 Astsubay kidemli başçavuş 
55" 
43 
·52 
MADDE 38- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir... 
“EK MADDE 17- Jandarma Genel Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan tutuklu bulunan, görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden ve cezası infaz edilenlerin aylık, ödenek ve tazminat ödemelerinde 657 sayılı Kanunun 141 inci maddesi hükümleri uygulanır. Bunlar ile hakkındaki görevden uzaklaştırma veya tutuklanma tedbiri ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları veya adli/idarî soruşturmaları devam edenlerin terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapılmaz, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağı yönetmelikle belirlenir." 
MADDE 39--2803 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 40- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 12-926 sayılı Kanunun ek geçici 94 üncü ve ek geçici 97 nci madde hükümleri kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir. 
Rütbe Teğmen, Üsteğmen 
Yaş Haddi 
49 
Yüzbaşı Binbaşı Yarbay Albay 
60" 
MADDE 41- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 5 inci. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Içişleri Bakanlığının görev ve yetkileri: - MADDE 5- İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek. 
b) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek. c) El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek. 
d) Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek. 
e) Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek. 
f) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek. . . g) Sürücülerin belgelerini vermek. 
h) Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, bunlara ilişkin teknik ve hukuki değişiklikleri işlemek, işlettirmek, istatistiksel bilgileri toplamak ve değerlendirmek. 
i) Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak. 
j) Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek. 
. k) Ayrıca bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 
Sürücülere ait bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikler ve araçlar üzerinde meydana gelebilecek teknik veya hukukî değişiklikler ile haciz, rehin, ihtiyatî tedbir ve belge iptali gibi kısıtlayıcı şerhlerin; elektronik ortamda tutulan siciller üzerine işlenilmesi ve kaldırılması işlemleri, bu değişiklik veya şerhlere karar veren yargi ve icra birimleri ile kamu kurum veya kuruluşları tarafından elektronik sistemle yapılabilir. Sürücü belgesi ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum veya kuruluşlarından elektronik sistemle temin edilebilir veya kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere bu amaçla sınırlı olarak paylaşılabilir. Bu fikraya ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikte belirlenir. : 
Bu maddedeki görev, yetki ve sorumluluklara ait diğer esaslar ile trafik kuruluşlarının, çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ait esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir," 
MADDE 42-2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu maddede aranan şartlardan herhangi biri mevcut olmadan veya hileli yollarla temin edilmiş olduğunun anlaşılması hâlinde, sürücü belgesi vermeye yetkili kurumca iptal edilir. Bu kişilere, bu madde hükümlerine uygun olarak yeniden sürücü sertifikası alınması hâlinde yeniden sürücü belgesi verilir." 
MADDE 43- 2918 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin beşinci, altıncı ve dokuzuncu fikraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Emniyet Genel Müdürlüğünün motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, illerde valinin onayı, merkez teşkilatı için Emniyet Genel Müdürünün onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenlere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Bunların sınavları, nitelikleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen sinav sorumluları tarafından yapılır. 
Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde ve yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, illerde valinin onayı, merkez teşkilatı için Jandarma Genel Komutani onayı ile jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğrenim gören öğrencilere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Sürücü belgesi sınavları, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılır." . 
“Sınav sonucunda başarı gösterenlerin sürücü belgelerinin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, kişiselleştirilen belgelerin basımı ve ilgililerine teslimi işlemleri sertifikalarında bulunan veya Milli Eğitim Bakanlığından elektronik ortamda alınan bilgiler esas alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca yapılır. Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin ilgililerine teslimi, İçişleri Bakanlığı tarafindan belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırılabilir.” MADDE 44-2918 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
g) Görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar," 
"Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenir.” 
MADDE 45-2918 sayılı Kanunun 5/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 46- 2918 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 47- 9/10/1984 tarihli ve 3055 sayılı Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanuna 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir. 
mhurbaskanı vardımcıları ve bakanlar, bu görevlerde bulunmus olanlar ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının ve ölenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişiği bulunmayan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenir.” 
MADDE 48- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile il Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
a) Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli ile ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılara Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürünün katılımıyla," 
MADDE 49- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 6 ncı maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
"Uzman jandarmalar, jandarma branşı mensubudur. Ancak, sağlık durumlarının jandarma branşı hizmetine elverişli olmadığına dair haklarında sağlık kurulu raporu düzenlenen uzman jandarmalar, branş belirleme kurullarınca uygun görülen branşlara geçirilirler." 
MADDE 50- 3466 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce branşı görevini yapamayacak derecede hastalığı olan uzman jandarmalar yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından yeniden sağlık kurulu raporu alarak başvurmaları halinde branş değişikliği işlemine tabi tutulurlar.” 

MADDE 51- 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Odenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu fikranin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir." 
MADDE 52- 3671 sayili Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. :;. "EK MADDE 2- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bu üyeliği sona erenler ve 24/6/2018 tarihinden önce dışarıdan atandığı bakanlık görevi so Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi, diplomatik pasaport ve ateşli silah ruhsatı gibi resmi belgeleri alma ve yenileme işlemleri ilgilinin yerleşim yerinin bulunduğu ilde veya Ankara'da yapılabilir." 
MADDE 53- 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri aşağidaki şekilde değiştirilmiştir. 
b) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali,” 
"e) Bu fikranın (b) ve (c) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakan," 
MADDE 54- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 409 uncu maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. "Bu raporun tanzimi için gerektiğinde 436 nci madde hükümleri uygulanır.” 
MADDE 55-4721 sayılı Kanunun 436 ncı maddesinin birinci fikrasının (5) numaralı bendinin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve fikraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
6. Resmi sağlık kurulu raporunun alınabilmesini temin amacıyla; kişinin vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle kıl, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilir, kişiye gerekli tibbi müdahaleler yapılabilir ve gerektiğinde kişi, hekim ön raporu üzerine en fazla yirmi gün süreyle sağlık kuruluşuna yerleştirilebilir. 
7. Bu madde kapsamında alınan kararların icrası için gerektiğinde ilgili kişi hakkında zor kullanılabilir ve sağlık görevlilerinden gerekli tibbi yardım alınabilir." 
MADDE 56-4721 sayılı Kanunun 437 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . 
“Hâkim, ilgili kişiyi dinler ve gecikmeksizin kararını verir.” 

MADDE 57- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fikrasında yer alan “hibe ve yardım karşılıkları Milli Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak" ibaresi “hibe ve yardım karşılıkları Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçelerine konulacak” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 58- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayıli Türk Ceza Kanununun 79 uncu maddesinin birinci fikrasına "üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “bin günden” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(3) Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır," 
MADDE 59-4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenler ile üyelerin idareye bildirilmesi 
MADDE 23- Dernekler, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. Genel kurul sonuç bildirimi ile üyeliğe ilişkin bildirimlerin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir." 
MADDE 60- 5253 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına “Mustafa Kemal” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Şehit, Gazi” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 61- 5253 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "İşlemlerin elektronik ortamda yapılması 
EK MADDE 2-Bu Kanun ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre derneklerle ilgili her türlü kayıtlar ile iş ve işlemler elektronik ortamda da yapılabilir. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 62-5253 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Üyeliği devam edenlerin bildirilmesi : 
GEÇİCİ MADDE 1- Dernekler, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında, 32 nci maddenin birinci fikrasının (1) bendi hükmü uygulanır." 
MADDE 63-4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fikrasının (a) bendine (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 
“2: Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80)" 
MADDE 64- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüz” ibaresi “bin” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 65- 5326 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin yedinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fikrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
"(7) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye sınırları içerisinde belediye zabita görevlileri, belediye sınırları dışında kolluk görevlileri karar verir." 
MADDE 66- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 11- (1) Kişinin üç yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Il ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilir. Bu maddede belirlenen sürenin bir katina kadar uzatılmasında Cumhurbaşkanı yetkilidir. 
MADDE 67- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.. 
İ MADDE 79-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ek 15 inci maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca yapılacak ödemelerde Kanunun gecikme zammı ve cezası ile 102 nci maddeye göre idari para cezası uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmiş olan gecikme cezaları, gecikme zamları ve idari para cezaları iade ve mahsup edilmez." 
MADDE 68- 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(2) Eşlerden birinin çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmesi diğer eşin vatandaşlığına tesir etmez. Türk vatandaşlığını kaybeden ana ya da babanın talebinin bulunması ve diğer ebeveynin de muvafakat etmesi halinde çocuklari da kendileri ile birlikte Türk vatandaşlığını kaybederler. Muvafakat verilmemesi halinde hakim kararına göre işlem yapılır." 
MADDE 69- 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasına "daha verimli kullanılabilmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere ", uyuşturucu ve zararli alışkanlıklar ile mücadele, trafik ve yol güvenliği, suçun önlenmesi, afet yönetimi, nüfus hizmetleri, göç 
yönetimi ve düzensiz göçle mücadele" ibaresi eklenmiştir. 
24 
MADDE 70- 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına “Aşağıdaki yabancılar," ibaresinden sonra gelmek üzere “kabul edilemeyen yolcu kapsamına alınır ve” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
“(3) Bu madde kapsamındaki yabancılar, işlemleri sonuçlanıncaya kadar sinir kapılarında kendileri için belirlenen alanlarda bekletilir." 
MADDE 71- 6458 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fikrasında yer alan “Türkiye dışında olup da” ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
(4) Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara, idari para cezalarını ödemiş olmaları ve Bakanlıkça belirlenen ihlal sürelerini aşmamaları kaydıyla, Türkiye'ye giriş yasağı kararı alınmayabilir.” 
"(7) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel Müdürlükçe; idari para cezaları ve kamu alacakları sebebiyle ise Valiliklerce yabancıl 
Klerce yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilir." 
"(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." 
MADDE 72- 6458 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(7) İkamet izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir. İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli görülen durumlarda ikamet izni başvurularında azami üç yıl geçerli sözleşmelerle ve ikamet izni aracılık hizmet bedelinin %20'sinin genel bütçeye aktarılması kaydıyla, ikamet izni aracılık hizmeti sunacak yetkili aracı kurumlar Bakan onayıyla görevlendirilebilir. Buna ilişkin işlemlerde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Buna ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafindan çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Alınacak payın genel bütçeye özel gelir olarak kaydedilmesine ve bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine özel ödenek yazılmasina Cumhurbaşkanı yetkilidir.” 
..MADDE 73- 6458 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Göç Politikaları Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve 42 nci maddesinin birinci fikrası ile 43 üncü maddesinin ikinci fikrasında yer alan "Göç Politikaları Kurulunun" ibareleri “Bakanlığın" şeklinde değiştirilmiştir. 
. MADDE 74- 6458 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla," ibaresi "Bakanlıkça belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Genel Müdürlüğün onayı alınarak" şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 75- 6458 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "on beş gün” ibaresi “yedi gün" şeklinde değiştirilmiş ve fikrada yer alan “54 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası kapsamındakiler hariç,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
MADDE 76- 6458 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine "ihlal edenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 77- 6458 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fikraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
"(2) Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye'ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksizin Türkiye'den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır ya da 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür.". 
"(4) İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafindan her ay düzenli i olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetimin 
devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhâl. sonlandırılır. Bu yabancılara, 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir." . 
"(8) İdari gözetim altına alınan yabancıların uyruklarının tespit edilmesi amacıyla elektronik ve iletişim cihazları incelenebilir. İnceleme sonucunda elde edilen veriler bu amaç - dışında kullanılmaz." 
MADDE 78-6458 sayılı Kanuna 57 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 
“İdari gözetime alternatif yükümlülükler 
MADDE 57/A- (1) 57 nci maddenin ikinci fikrasında sayılan yabancılara ya da idari gözetimi sonlandırılan yabancılara aşağıdaki idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilebilir: 
a) Belirli adreste ikamet etme b) Bildirimde bulunma c) Aile temelli geri dönüş c) Geri dönüş danışmanlığı d) Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma 
e) Teminat . f) Elektronik izleme 
(2) Yabancıya birinci fikradaki yükümlülüklerden bir ya da birkaçının getirilmesi durumunda, bu süre yirmi dört ayı geçemez. 
(3) 57 nci maddenin ikinci fikrası kapsamında olup da idari gözetim altına alınmayan yabancılara bu maddenin birinci fıkrasında sayılan yükümlülüklerden birinin ya da birkaçının getirilmesi zorunludur; 
(4) İdari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulduğu yabanciya veya yasal temsilcisine ya da avukatına gerekçeleri ile birlikte tebliğ edilir. Hakkında idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilen yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir. 
nik izleme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukati bu karara karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru yabancının tabi tutulduğu idari yükümlülüğü durdurmaz. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. 
: (6) İdari gözetime alternatif yükümlülüklere uymayan yabancılar idari gözetim altına alınabilir. 
(7) Yabancıya teminat yükümlülüğü getirilmesi ve yabancının teminat süresi içerisinde mücbir sebepler ve mahkeme sürecinin sona ermemesi halleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye'den çıkmaması durumunda teminat Hazineye irat kaydedilir. 
(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir." 
c) bendinde 
MADDE 79-6458 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fikrasının yer alan “ve refakatsiz çocuklar" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
MADDE 80-6458 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin üçüncü fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(3) Sınır dışı edilecek yabancıların parası sınır dışı seyahat masraflarının tamamına yetiyorsa bu tutar yabancıdan karşılanır. Yabancıların parası sinir dışı seyahat masraflarını karşılamıyorsa seyahat masrafları Genel Müdürlükçe karşılanır ve yabancının mevcut parası Genel Müdürlükçe belirlenecek temel gereksinimleri karşılayacak miktar haricinde hazineye irat kaydedilir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye'ye girişine izin verilmeyebilir." 
MADDE 81- 6458 sayılı Kanuna 60'inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"Gönüllü geri dönüş 
MADDE 60/A-(1) Hakkında sinir dışı etme kararı alınmış ve menşe ülkesine gönüllü olarak geri dönmek isteyen düzensiz göçmenlerden Genel Müdürlüğün uygun gördüğü kişilere ayni veya nakdi destek sağlanabilir. 
(2) Düzensiz göçmenlerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin çalışmalar uluslararası kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütülebilir." 
MADDE 82- 6458 sayılı Kanunun 66 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 66- (1) Uluslararası koruma başvurusunda bulunan refakatsiz çocuklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır: 
a) Refakatsiz çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi esastır. Başvuru alındığı andan itibaren, haklarında 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayili Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uygulanır. . b) Fiziki görünümü ile beyan ettiği yaşı uyumlu görülmeyen yabancıların Bakanlikça sağlık kuruluşlarında yaş tespiti yaptirılarak 18 yaşından küçük olduğu tespit edilenler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine teslim edilir. 
c) Refakatsiz çocuğun görüşü dikkate alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, uygun konaklama yerlerine veya yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilir." 
,MADDE 83-6458 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altı ay süreli” ibaresi madde. metninden çıkarılmış, fikranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin ikinci fikrası yürürlükten kaldırılmıştır. “Kimlik belgesinin geçerlilik süresi ile uzatılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir." 
MADDE 84-6458 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fikrasi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(1) Uluslararası koruma başvuruları, kayıt tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Kararın bu süre içerisinde verilememesi hâlinde başvuru sahibi bilgilendirilir. Genel Müdürlük bu yetkilerini valiliklere devredebilir." 
MADDE 85- 6458 sayıli Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fikrasına "Mülteci" ibaresinden sonra gelmek üzere “, şartli mülteci ve ikincil koruma” ibaresi eklenmiş, fikrada yer alan “üçer yıl süreli” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(2) Birinci fikradaki kimlik belgeleri hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçer. 
(3) Kimlik belgelerinin şekil, içerik, geçerlilik süresi ile uzatılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir."
MADDE 86-6458 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"f) 84 üncü maddedeki hükümler saklı kalmak kaydıyla; kendi isteğiyle Türkiye'den ayrılırsa, üçüncü bir ülkenin korumasından faydalanırsa, üçüncü bir ülkeye insani nedenler veya yeniden yerleştirme kapsamında kabul edilirse, üçüncü bir ülkeye çıkış yaparsa ya da ölürse, ". 

MADDE 87-6458 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fikrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayanlar uluslararası koruma başvuru kaydından itibaren 1 yıl süre ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hükümlerine tabidir. Özel ihtiyaç sahipleri ve Bakanlıkça sigorta kaydının devamı uygun görülenler için 1 yıl süre sınırı aranmaz. Genel sağlık sigortasından faydalanacak kişilerin primlerinin ödenmesi için Genel Müdürlük bütçesine ödenek konulur. Primleri Genel Müdürlük tarafından ödenenlerden ödeme güçlerine göre primin tamamı veya belli bir oranı talep edilir. Başvurusu hakkında idarece olumsuz karar verilen yabancılar genel sağlık sigortası kapsamından çıkarılır." 
MADDE 88-6458 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fikrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "imkân sağlayan kişilere" ibaresi", barınmasina, konaklamasına imkân sağlayan kişiler ile mülkiyetindeki gayrimenkulü kiralayanlara" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına “bir takvim yılı içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçek kişiler tarafından” ibaresi eklenmiş, altıncı fikrasında yer alan “Düzensiz göçü önlemek maksadıyla" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fikraya “Bakanlıkça” ibaresinden sonra gelmek üzere "bu Kanun kapsamında” ibaresi eklenmiştir. 
"e) 57/A maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f), (d) ve (f) bentlerinde yer alan yükümlülüklere uymayanlara bin Türk Lirasi," 
MADDE 89- 3/5/2016 tarihli ve 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu müfettişlere mezkûr görevlerinin haricinde zorunluluk olmadıkça başka bir görev verilmez ve bunlar görev alanlarıyla ilgili konularda düzenli hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.” 
MADDE 90- 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile fikranın (b) ve (c) bentleri ile üçüncü fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"1) Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile emniyet hizmetleri sinifi dışındaki memurlara bütün disiplin cezalarıni," 
"b) Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurulları, kurum kadrosunda görevli polis memuru ve emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki memurlar ile kurumda öğrenim gören polis memuru ve adaylarına bütün disiplin cezalarını, 
c) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu; 
1) Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki emniyet hizmetleri sinifi mensuplarından 8 inci meslek derecesinden 5 inci meslek derecesine (bu derece dahil) kadar olan personele meslekten çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını, 
2) Il emniyet kadrolarındaki komiser yardımçısı, komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkarma.cezasını, 
3) Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser, başkomiserler ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli polis memurları ve emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki memurlara 
bütün disiplin cezalarıni," ' ."(3) Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki tibbi, teknik ve mali 
hizmetler veren şube müdürlükleri ve daha üst kadrolara, emniyet hizmetleri sınıfı dışından 
atama yapılması halinde, bu kadrolara atananlar hakkında; meslekten çıkarma cezası dışındaki : disiplin cezaları Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca, meslekten çıkarma 
cezası Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca verilir.” 
MADDE 91- 7068 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fikrasının (a) bendinde yer alan “polis memurları hakkında” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fikranin (a) ve (b) bentlerine “Yüksek Disiplin Kurulunun" ibarelerinden sonra gelmek üzere "uygun" ibareleri eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "Birinci fıkranin” ibaresi “Birinci fikra kapsamında Bakan onayına sunulan kararlardan uygun görülmeyenler ile birinci fıkranın" şeklinde değiştirilmiş, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine “Yüksek Disiplin Kurulunun” ibarelerinden sonra gelmek üzere "uygun” ibareleri eklenmiş, ikinci fikrasında yer alan “Birinci fikranın” ibaresi “Birinci fıkra kapsamında Bakan onayına sunulan kararlardan uygun görülmeyenler ile birinci fikranın” şeklinde değiştirilmiş; 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine “Yüksek Disiplin Kurulunun" ibarelerinden sonra gelmek üzere “uygun” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Birinci fıkranın” ibaresi “Birinci fikra kapsamında Bakan onayına sunulan kararlardan uygun görülmeyenler ile birinci fikranın” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 92- 7068 sayılı Kanuna ekli (3) sayılı çizelge aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(3) SAYILI ÇİZELGE EMNİYET PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİNİN CEZA YETKİLERİ 
Uyarma 
Kinama 
Aylıktan kesme 
Ceza verilecek personelin rütbesi 
Her rütbe ve sınıftan personele 
her Her rütbe ve her 
sınıftan personele 
Ceza verecek disiplin amirlerinin rütbe ve makamları 
Her rütbe ve her siniftan personele 
Verebilir 
Verebilir 
3 kadar 
güne 
Kriminal Laboratuvar Müdürü, Özel Harekât Müdürü, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Emniyet Amiri ve Polis Merkezi Amiri 
Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Eğitim ve Öğretim Kurumu Müdürleri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürleri, il Emniyet Müdürleri, Kaymakamlar 
Verebilir 
güne 
Verebilir 
10 kadar 
Verebilir 
Verebilir Teftiş Kurulu Başkanı, 
Als (1. Sınıf Emniyet (1. Sınıf Emniyet Başkanlar 
Müdürleri hariç) Müdürleri hariç) 
10 güne kadar (1. Sınıf Emniyet Müdürleri hariç) 15 güne kadar 
15 güne kadar 

Emniyet Müdürü, Valiler 
Genel 
Verebilir 
Verebilir 
Bakan 
Verebilir 
Verebilir 
MADDE 93- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fikrasının beşinci paragrafına yönelik olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya” ibaresi eklenmiştir. MADDE 94- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 95- Bu Kanunun; 
a) 51 inci ve 52 nci maddelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, b) Diğer maddelerini Cumhurbaşkani, yürütür. 

Kanun teklifi için TIKLAYINIZ

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum