MHP ve CHP'den polislerin rütbe terfi ve atama işlemleri hakkında 3 kanun teklifi

MHP ve CHP'den polislerin rütbe terfi ve atama işlemleri hakkında 3 kanun teklifi
3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 3 kanun kanun teklifi verildi.

1. Teklif ile, polis amirlerinin atama ve terfi işlemlerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz. 
Sermet ATAY/ Gaziantep Milletvekili 

GENEL GEREKÇE: Emniyet Teşkilatı Kanununda 2015 yılında yapılan değişiklik ile terfi ve atamalarda (A) ve (B) grubu ayrımı kaldırılmıştır. Ancak kanuna eklenen Geçici 26 ncı madde ile geçmişte (A) ve (B) grubuna atananların farklı gruplarda yer alması düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle emniyet teşkilatı içinde terfi ve atamalar için iki grup oluşturulması adaletsizliğe yol açmaktadır. (B) grubu polis amirlerinin mağduriyetinin giderilmesi ve terfi sisteminde adaletin sağlanması için bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- Madde ile 4/6/1937 tarihli ve 3201 Sayılı Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Geçici 26'ncı maddesi yürürlükten kaldırılarak emniyet teşkilatında (A) ve (B) grubu ayrımının kaldırılması amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Madde ile (B) grubu rütbelere ataması yapılan amirlerin bu rütbelerde geçirdikleri sürelerin, (A) grubu rütbelere göre hesaplanarak (A) grubu rütbelere atanması ve (B) grubundaki hizmetlerini (A) grubunda geçirmiş sayılması hükme bağlanarak özlük haklarının düzenlenmesi amaçlanmıştır. 
MADDE 3- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 4- Yürütme maddesidir. 

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1-4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Geçici 26'ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2- 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Geçici Madde 30 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce (B) grubundaki rütbelere atanan polis amirleri, bu rütbelerde geçirdikleri süreler (A) grubundaki sürelere göre hesaplanarak (A) grubundaki rütbelere atanır ve (B) grubu rütbelerdeki hizmetlerini (A) grubu rütbelerde geçirmiş sayılır." 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

2.Teklif ile, tüm polis amirleri için eşit koşullarda terfi imkanı sağlayan madde hükmümün uygulanmasında, atama tarihlerine dayalı farklı uygulamanın kaldırılması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 20.05.2019 
Ümit YILMAZ/ MHP Düzce Milletvekili 

GEREKÇE: 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun, "6.4.2001 günlü, 4638 sayılı Kanunla değişik- 55 inci maddesinin 10 uncu fikrasında; "Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte ve yüksekokullarından mezun olanlar (A), komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanlar (B) grubunu oluşturur” hükmü öngörülmüştür. 

27/03/2015 tarih ve 6638 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci maddesi değiştirilerek tüm polis amirleri A grubu olarak değerlendirilmiş ve grup ayrımı yapılmadan aynı bekleme sürelerine tabi tutularak, en üst rütbeye kadar terfi imkânına sahip kılınmışlardır. 

Ancak, 6638 sayılı Kanun ile 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa eklenen Geçici 26 ncı madde ile bu genel kuraldan sapılarak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce atanmış olan polis amirleri için ayrıştırıcı bir düzenleme getirilerek ve madde hükmü şu şekilde kanunda yer almıştır. 

"GEÇİCİ MADDE 26 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce atanan polis amirlerinin rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri ile (B) grubundan (A) grubuna geçiş işlemleri aşağıdaki hükümler çerçevesinde yürütülür. 

Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünyesindeki en az dört yıllık fakülte ve yüksekokullardan mezun olanlar (A), komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanlar (B) grubunu oluşturur." 

3201 sayılı Kanunun 6638 sayılı Kanunla değiştirilen 55 inci maddesiyle artık polis amirleri için A, B grubu ayrımına son verilerek tümü A grubu statüde değerlendirilmişken, aynı kanunla eklenen Geçici 26 ncı maddeyle ise bu tarihten önce atanmış olan polis amirlerinden B gurubu olanlar yine B grubunda bırakılmış, bunların A grubuna geçişleri 55 inci maddenin önceki şeklinde olduğu gibi yine % 10 kota şartına bağlı tutulmuştur. 

Bu durum çok açık şekilde Anayasanın Hukuk Devleti ve Eşitlik ilkelerine aykırı bir durum ortaya çıkarmıştır. Bu düzenlemenin geçici madde ile yapılmış olması eşitlik ilkesine aykırılığı çok bariz bir şekilde ortaya koymaktadır. Tüm bunlara göre; bir grup personelin sadece atanma tarihlerinin esas alınarak aleyhte bir şekilde farklı düzenlemeye tabi tutulmasının eşitlik ilkesi karşısında haklı bir neden oluşturmayacağı ortadadır. 

Her ne kadar madde metninde yer almasa da 6638 Sayılı Kanun ile yapılan bu düzenlemenin Emniyetteki FETÖ terör örgütü yapılanması mensubu olanların terfilerini engellemek için çıkarıldığı herkes için bilinen bir husustur. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında OHAL ilanıyla birlikte Devletimiz artık FETÖ terör örgütüyle etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Bu hain yapıya mensup olanlar bırakın terfi ettirilmeyi KHK'larla meslekten ihraç edilmekte, adli işlemlere tabi tutulmaktadırlar. 

Dolayısıyla gelinen noktada artık bu yasa hükmü çıkarılış amacına hizmet etmemekte, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle hiçbir ilgisi olmayan Devletine bağlı polis amirleri için açık bir mağduriyet ve haksızlık kaynağı oluşturmaktadır. 

Teklif ile; 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Geçici 26 nci maddesi yürürlükten kaldırılarak yaşanan mağduriyetlere son verilmekte, eklenen geçici 30 uncu madde ile (B) grubunda yer aldığı için terfi süresi bakımından mağduriyet yaşayan polis amirlerinin mağduriyeti giderilmektedir. 

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1: 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Geçici 26'ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2- 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Geçici Madde 30- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (B) grubundaki rütbelere atanan polis amirlerinin bu grupta geçirdikleri süreler (A) grubunda rütbe ve meslek derecelerinde zorunlu bekleme süresi üzerinden hesaplanarak (B) grubundaki polis amirleri bu hesaplamalar doğrultusunda (A) grubundaki rütbelere atanır. Polis amirlerinin (B) grubu rütbelerdeki hizmetleri (A) grubu hizmetlere sayılır." 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

3. Teklif ile; rütbe terfi süreleri farklı olan A grubu ve B grubu polis amirleri ile ilgili geçici maddenin yürürlükten kaldırılması suretiyle söz konusu polis amirlerinin teşkilat içerisinde aynı şekilde yükselebilmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Saygılarımla 
Murat BAKAN /İzmir Milletvekili 

GEREKÇE: Emniyet Teşkilatında görev yapmakta olan rütbeli personel içerisinde rütbe terfi süreleri farklı A grubu ve B grubu polis amirleri bulunmaktadır. B grubu polis amirleri de aynı yetki ve şartlara haiz oldukları halde, güncelliğini ve geçerliliğini yitirmiş olan Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Geçici 26. Maddesi nedeniyle mağdur duruma düşmektedirler. 

Kanunun 55. Maddesinde A ve B grubu amir ayrımı kaldırılmış ancak Geçici 26. Maddenin eklenmesiyle, 27/3/2015 tarihinden önce meslekten geçen amirler B grubunda, bu tarihten sonra meslekten geçen amirler ise A grubunda değerlendirilmektedir. Emniyet Teşkilatı içerisinde rütbe terfi tarihleri her iki grup için farklı olduğundan bu durum adaletsizlik yaratmaktadır.. 

Şu an teşkilatta görev yapan B grubu amirler A grubunda bulunan ve aralarında statü ve eğitim noktasında hiçbir fark bulunmayan amirlere yükselmeleri için gerekli olan sicil notu vermekte olup, ikisinin arasındaki grup farkı kaldırılmaz ise belirli bir süre sonra sicil verdiği kişinin asti durumuna düşecek, bu da teşkilat yapısını zadeleyecektir. Bu mağduriyetin giderilmesi ve nası için 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Geçici 26. Maddesinin kaldırılarak, B grubundaki polis amirlerinin A grubuna geçişlerinin yapılması gerekmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1-4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yer alan Geçici Madde 26'nın yürürlükten kaldırılmasıyla, B grubu polis amirlerinin mağduriyetinin giderilmesi, hiyerarşik yapının bozulmaması, emniyet teşkilatı içerisinde bulunan rütbeli personel ihtiyacının karşılanması ve “eşitler arası eşitsizlik” ortamının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 

3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yer alan Geçici Madde 26 yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
38 Yorum