Polisler hakkında 2 kanun teklifi 2 önerge TBMM'ye sunuldu (Başpolisler, çalışma saatleri ve ek ücret)

Polisler hakkında 2 kanun teklifi 2 önerge TBMM'ye sunuldu (Başpolisler, çalışma saatleri ve ek ücret)
3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2 Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifler ile; başpolis ve kıdemli başpolis memuru rütbeleri, meslek dereceleri ve görev unvanlarının yürürlükten kaldırılması ve bu rütbelerde bulunan personelin komiser yardımcısı rütbesine tevdi edilmesi ve başpolis memurları ile kıdemli başpolis memurlarının komiser yardımcılığı rütbesine atanabilmeleri için aranan kırk beş yaşından gün almamış ve lisans mezunu olma şartlarının kaldırılması amaçlanmak

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi. Teklif ile; başpolis ve kıdemli başpolis memuru rütbeleri, meslek dereceleri ve görev unvanlarının yürürlükten kaldırılması ve bu rütbelerde bulunan personelin komiser yardımcısı rütbesine tevdi edilmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Saygılarımla 
Murat BAKAN/ İzmir Milletvekili 

GEREKÇE : 28.10.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan kanun ile başpolis ve kıdemli başpolis alımını 
3201 sayılı emniyet teşkilatı kanunun ek 28 maddesi iptal edilmiş ve geçici 29 madde ile 45 yaşından küçük lisans mezunu başpolis ve kıdemli başpolislere komiser yardımcısı olma imkanı tanınmıştır. Ancak yasa ile yeni düzenlemeden mevcut başpolis ve kıdemli başpolislerin üçte biri yararlanırken üçte ikisi yararlanamaz durumda kalmıştır.. 

2018 yılı Şubat ayında açılan terfi sinavında başarı sağlayanlar bir üst rütbe olan Kıdemli Başpolislik rütbesine terfi etmiştir. Ancak 2018 yılı Kasım ayında Karayolları Trafik kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi ile 45 yaşından gün almamış lisans mezunu Başpolis ve Kıdemli Başpolis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınav ile Komiser yardımcılığı rütbesine terfi edileceği yönünde yeni bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeyle Şubat ayında yapılan Başpolislikten Kıdemli Başpolisliğe terfi sınavında başarısız olanlar bu sınava girebilirken, söz konusu sınavda 70 puan üzeri alıp Kıdemli Başpolisliğe terfi eden ancak 45 yaşından gün almış olan lisans ve yüksek lisans mezunu 3282 tecrübeli Kıdemli Başpolis yaş sınırlaması nedeniyle Komiser Yardımcılığı sinavina giremeyerek hak kaybına uğramıştır. Söz konusu kanun maddesiyle alt rütbede bulunan personel 45 yaş üstü personelin amiri konumuna gelmek suretiyle hiyerarşinin bozulmasına da neden olmuştur. 

Başpolis ve kidemli başpolis rütbelerinin ihdas edilme amacının emniyet teşkilatının ilk kademe amir ihtiyacını karşılamak olduğu düşünüldüğünde zaten mevcut başpolis ve kider başpolislerin komiser olması doğal haklarıdır. Bu sebeple 3201 sayılı kanunun 13. Maddesinin 1. Fıkrasındaki başpolis görev ve ünvanları tamamen yürürlükten kaldırılmalı ve bu rütbedeki personelin tamamı komiser yardımcısı olarak tevdi edilmelidir,

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 13'üncü maddesinin 1. Fıkrasında yer alan "Başpolis ve kıdemli başpolis rütbeleri, meslek dereceleri ve görev ünvanları" yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 55'inci maddesinin 12. Fıkrasında yer alan "Başpolis ve kıdemli başpolis” ibareleri metinden çıkarılmıştır. 
MADDE 3-4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yer alan Geçici Madde 
29 yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 1, madde 2 ve Madde 3'te yapılan değişikliklerle 2018 yılı Kasım ayında Karayolları Trafik kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi ile, 45 yaşından gün almamış lisans mezunu Başpolis ve Kıdemli Başpolis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınav ile Komiser yardımcılığı rütbesine terfi edileceği yönünde yapılan düzenlemenin getirdiği hiyerarşik bozulma ve yaş sınırlaması nedeniyle Komiser yardımcılığı sınavına giremeyerek hak kaybına uğrayan Kıdemli Başpolislerin hakları korunmuş olacaktır. MADDE 4- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'na aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir: 

“EK MADDE 37: Başpolis ve kıdemli başpolis rütbesinde bulunan personel komiser yardımcısı rütbesine tevdi edilmiştir." 
Bu değişiklik ile mevcut düzenlemeden başpolis ve kıdemli başpolislerin sadece üçte biri yararlanırken tamamının yararlanabilmesi sağlanacak ve mağduriyet ortadan kalkacaktır. 
MADDE 5- Yürürlük maddesidir, 
MADDE 6- Yürütme maddesidir. 

3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1-4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 13'üncü maddesinin 1. Fıkrasında yer alan "Başpolis ve kıdemli başpolis rütbeleri, meslek dereceleri ve görev ünvanları" yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 55'inci maddesinin 12. Fıkrasında yer alan “Başpolis ve kıdemli başpolis” ibareleri metinden çıkarılmıştır. 
MADDE 3-4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yer alan Geçici Madde 29 yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 4- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'na aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir: 
“EK MADDE 37: Başpolis ve kıdemli başpolis rütbesinde bulunan personel komiser yardımcısı rütbesine tevdi edilmiştir." 
MADDE 5- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Teklif ile, başpolis memurları ile kıdemli başpolis memurlarının komiser yardımcılığı rütbesine atanabilmeleri için aranan kırk beş yaşından gün almamış ve lisans mezunu olma şartlarının kaldırılması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifim ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 14.06.2019 
Av Uğur Bayraktutan /Artvin Milletvekili 

GENEL GEREKÇE: 26.10.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7148 sayılı karayolları trafik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda yapılan yasal değişiklik sonrası Türkiye genelinde bulunan 5000 üzerinde Başpolis ve Kıdemli Başpolis memurlarına "Komiser Yardımcılığı" hakkı doğmuştu. 

Ancak; Uzun yıllardır Başpolis Memuru olarak çoğu yerde amirlik görevi yürüten Emniyet Mensuplarımızın; 26.10.2018 tarihinde yürürlüğe giren ve Emniyet Teşkilatı kanununa eklenen geçici 29 uncu maddeye göre Komiser Yardımcılığına geçişteki yaş durumunun, ay ve gün olarak hesaplanması ve ön lisans mezunu memurlarımızın bu haktan yararlanamaması durumundan dolayı mağduriyetleri artmaktadır. 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu Geçici 29 uncu Madde ile 45 yaş altı Başpolis ve Kıdemli Başpolisler yaklaşık 1200 kişi Komiser Yardımcılığına terfi ederken, geriye kalan 3800. Başpolis ve Kıdemli Başpolis belirtilen sebeplerle mağdur edilmektedir. Mağdur Başpolisler, mesleki sorumluluklarını yerine getirmiş ve gerekli bilgi birikime sahip kişilerden oluşmasına rağmen yaş ve eğitim gibi sınırlamalarla, liyakat ve tecrübe yok sayılmaktadır. Yasa mağduru 45 yaş üstü Başpolislere aynı hakkın verilmesi ile hem Emniyet Teşkilatımızın ilk ve Orta kademe Amir ihtiyacı bitecektir hem de devletimize ekstra bir külfet olmayacağı gibi, yılların tecrübe ve birikiminin emniyetin yönetim kademesine yansıması ile halkın daha kaliteli ve hızlı adalet hizmeti alması sağlanacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu Geçici 29 uncu maddesinde değişiklik yapılarak; Emniyet Teşkilatının temeli olan liyakat, disiplin ve hiyerarşi yapısının olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek, Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memurlarımızın emeğinin karşılığını alabilmeleri amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu Geçici 29 uncu maddenin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ''Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sinavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.“ 
MADDE 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Polis memurlarının haftalık çalışma sürelerinin düşürülmesi yönünde bir çalışma olup olmadığına ve maaşlarında iyileştirme yapılması önerisine ilişkin soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu; Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. Av.Uğur BAYRAKTUTAN/Artvin Milletvekili 

Emniyet Teşkilatı mensubu Polisler; bir devlet memurunun yaptığı mesaiden yaklaşık yarı yarıya daha fazda çalışmaktadırlar. Bir memurun günlük çalışması 8 saat iken polislerin günlük çalışma süresi 12 saati aşmakta, aylık çalışma süreleri kamuda ve özel sektörde 180 saat iken polislerde bu rakam 240 saati bulmaktadır. Üstelik yapılan bu fazladan çalışmaya karşılık polislere fazla mesai ücreti ödenmemekte, olumsuz koşullarda çalışma karşılığında da her hangi bir ücret verilmemektedir. 

Bu Bağlamda; 

1- Ek görev süreleri hariç ayda en az 240 saat çalışan polis memurlarımızın; diğer çalışma saatlerine göre hesaplandığında daha düşük aldıkları maaşlar hususunda bir iyileştirme çalışmanız var mıdır? Var ise nelerdir? 

2- 657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmişken; polis memurlarımızın haftalık çalışma saatlerini diğer devlet memurları gibi 40 saat olması hususunda bir düzenlemeniz var mıdır? Kamuoyuyla paylaşır mısınız? 

Polis memurlarının ek görevlendirmeler için ek ücret alması ve resmi tatil günü çalışmalarının yıllık izne eklenmesi önerisine ilişkin soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu; Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. 
Av.Uğur BAYRAKTUTAN /Artvin Milletvekili 

Emniyet Teşkilatı Mensubu Polislerimizin; devlet büyükleri ve yurtdışından gelen heyetlerin programları, yabancı devlet büyüklerinin ziyaretleri, dini ve milli bayramlar, terör kuruluş, yakalanma, ilk eylemler, ölüm yıldönümleri ve benzeri faaliyetleri, konser sergi tiyatro etkinlikleri, atletizm ve spor müsabakaları, ani gelişen toplumsal olaylar (gösteri, toplantı vb.), sınavlar, seçim ve mitingler, konferanslar başta olmak üzere otuz farklı ek görevde bulundukları ve bu görevler arasından şehit cenazeleri, seyyar satıcılar için tedbirler, yıkım, ihale, mahkeme tedbirleri ve para nakli ile ilgili ek görevlerinin mesai içinde kabul edildiği ancak bunların dışındaki yirmialtı (26) ek görevin duruma göre mesai içinde duruma göre mesai dışında kabul edildiği ve bu konuda net bir uygulama ile yasal bir düzenlemenin bulunmadığı, 30 kalemde sıralanmış ek görevlerden sınav tedbirleri (AÖF, ÖSYM, MEB sınavları) dışındaki diğer yirmi dokuz (29) ek görev karşılığında herhangi bir ek ücret almadıkları ve bu hususlarda mağduriyet yaşadıkları anlaşılmıştır. 

Ayrıca yıl içerisinde yukarıda örneklendirdiğimiz bu ek görevlerin resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde karşılığının fazla mesai veya sonradan kullandırılmak üzere izin olarak verilmemesi adaletsiz ve haksız bir uygulama olarak Polis Memurlarımız arasında huzursuzluğa neden olmaktadır. 

Bu Bağlamda; 
1-
Polis Memurlarımızın yıl içerisinde çalışmış oldukları resmi tatil günlerinin senelik izinlerine eklenmesi konusunda yeni bir yasal düzenleme çalışması mevcut mudur? Mevcut ise detayları nelerdir? 
2- Polis Memurlarımızın ek görevlendirmelerde herhangi bir ek ücret almadıkları ve bu ek görevlendirmelerin birçoğunun mesai içinde değerlendirilmediği hususlarındaki şikayetleriyle ilgili olarak bir çalışmanız var mı? Var ise açıklar misiniz? 

Kamubiz.com ÖZEL /ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
19 Yorum