Polislere 3600 ek gösterge kanun teklifi plan ve bütçe komisyonunda (1 Ekim 2019)

Polislere 3600 ek gösterge kanun teklifi plan ve bütçe komisyonunda (1 Ekim 2019)
1 Ekim 2019 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen kanun teklif ile emniyet hizmetlerinde yer alan personele 3600 ek gösterge verilmesi, renk körlüğü olanların emniyet hizmetlerinde istihdam edilebilmeleri ve emniyet personelinin sendikalaşabilmesi düzenlenmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Ali Çelebi/ izmir Milletvekili

Polis teşkilatımız terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçılığına, trafik teröründen insan.. kaçakçılığına kadar son derece karmaşık ve zor görevleri gece gündüz demeden, canı pahasına kamu adına takip etmektedir. Milletimizin gururu ve övüncü olan Türk polisinin gerek özlük haklarıyla ilgili gerek çalışma şartlarıyla ilgili çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. 

Polislerimiz emekli olunca maaşları yarı yarıya düştüğünden yaş haddine kadar çalışmak zorunda kalmaktadır. Emekli olunca da şiddetli geçim sıkıntısı çekmekte, yeniden iş bulabilmek, gelir elde edebilmek için çabalamaktadır. Toplumun huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz polislerin hak ettikleri ücretlendirme için ek göstergelerinde bir düzenleme yapmak gerekmektedir. Polislerin en çok çözülmesini istediği sıkıntı ek gösterge sorunudur. 3600 gösterge verilmelidir. 
Olağanüstü hâl dönemlerinde ailelerinin yüzünü görmeyen, günlerce eve uğramadan çalışan polislerimiz için mesai artık bir yaşam tarzı haline gelmiştir. Polislerimiz ortalama ayda 240 saat çalışmakta, ek görevlerle birlikte bu süre 400 saate yaklaşmaktadır. Emniyet çalışanlarımızın çalışma süreleri, senelik ve haftalık izinleri ile fazla mesaj ücretleri yeniden düzenlenmelidir. Ek fazla çalışma ücreti verilmelidir. 
Liyakat usulünün yerle bir edildiği Emniyet Teşkilatında, başka bölümlerden mezun, mesleğinde yeterli tecrübesi olmayan, 6 aylık eğitimle komiser yardımcısı olanlar, polis memurlarına mobinge varan uygulamalarda bulunmaktadır. Polisin çalışma şartları amir ve müdürün iki dudağı arasında olmamalı, görev tanımları netleştirilmelidir. Görev tanımları dışında işler yaptırılmamalıdır. 

Emniyet kuvvetlerine dair bir diğer konu da halk arasında renk körlüğü olarak bilinen Diskromatopsi (renkli görme bozukluğu) sorunudur. Bu, bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunması sonucu ortaya çıkan bir görme kusurudur. Birçok Avrupa ülkesinde engel olmaktan çıkarılmış olmasına rağmen; kişinin yaşamı boyunca farkında olmadığı, ancak muayene ile saptanabilen, iş ve gücünü hiçbir biçimde etkilemeyen bu görme kusuruna sahip pek çok insan ülkemiz yasa ve yönetmelikler gereği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştırılmamakta, bu nedenle sınavı kazanmış binlerce yurttaşımız sağlık kurulu raporları ile elenmektedir. 
Ülkemizde halen emniyet teşkilatı personelinin sendikal örgütlenme hakları baskı ve yaptırımlarla engellenmek istenmektedir. Emniyet personelinin sendikalaşması en doğal hakkıdır. Bu hak kanun ile sınırlanamaz. 

Kanun teklifimiz ile emniyet hizmetlerinde yer alan personele 3600 ek gösterge verilmesi; diskromatopsili vatandaşlarımızın Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim görebilmeleri ve istihdam edilebilmeleri; emniyet teşkilatı personelinin sendikalaşması önündeki engellerin kaldırılması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1-Madde ile emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan müdür ve eğitim durumuna bakılmaksızın polislerin ek göstergelerinin artırılması amaçlanmıştır. 

MADDE 2-Madde ile diskromatopsili (renk körlüğü) vatandaşlarımızın Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim görebilmeleri ve istihdam edilebilmeleri amaçlanmaktadır. 

MADDE 3- Madde ile kamu görevlilerinin sendikal haklardan yararlanmaları ilkesinden hareketle emniyet personeline sendikal örgütlenme hakkı verilmekte; ancak görevlerinin 
niteliği gereği sınırlı sayıdaki kamu görevlisi kapsamın dışında tutulmaktadır. Kapsam dışında ...bırakılacak kamu görevlilerinin belirlenmesinde 151 sayılı Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine ilişkin ILO sözleşmesinin 1'inci maddesinde belirtilen "Bu sözleşmede öngörülen güvencelerin, görevleri izlenecek politikaları belirleme ve yönetim işlevleri kabul edilen üst düzey görevlilere veya çok gizli nitelikte görevler ifade edenlere hangi ölçüde uygulanacağı ulusal yasalarla belirlenecektir." hükmü esas alınmıştır. 

MADDE 4- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 5- Yürütme maddesidir. 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli hizmet sinifları itibariyle unvana veya aylik alınan derecelere göre ek göstergeleri gösteren I SAYILI CETVELİN VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI bendi altında yer alan (d) ve (e) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Kadroları bu sınıfa dâhil olup da Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış olanlar 
DERECE    DERECE UYGULANACAK EK GÖSTERGE 
1             3600
2             3000
3             2200
4             1600

e) Kadroları bu sınıfa dâhil olup da, yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan 

DERECE    DERECE UYGULANACAK EK GÖSTERGE 
1             3600
2             3000
3             2200
4             1600
5            1300
6            1150
7            950
8            850


MADDE 2- 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 4'üncü maddesinde yer alan "sağlık şartları” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare 
eklenmiştir: 
"diskromatopsi (renk körlüğü) dışında eğitime ve göreve kabule engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmayanların eğitim ve göreve alınmasına engel oluşturmamak kaydıyla" 
IS 
MADDE 3- 25/6/2001 tarih ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 15'inci maddesinin (j) fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"j) Emniyet amiri ve daha üst seviyede görevli emniyet hizmetleri sınıfı mensupları, 
MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum