3 Ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

3 Ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. "1" numaralı kararnamede Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler yer aldı. "2" numaralı kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller belirlendi. "3" numaralı kararnamede ise üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslara yer verildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. "1" numaralı kararnamede Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler yer aldı. "2" numaralı kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller belirlendi. "3" numaralı kararnamede ise üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslara yer verildi

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKTI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 9 Temmuz 2018 günü itibariyle geçilmesinin ardından 10 Temmuz 2018 tarihinde 1 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 1 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı kuruldu. Bu Teşkilata ilişkin bazı hususlar şöyle:

1-İdari İşler Başkanı

En yüksek Devlet memuru olan İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının en üst amiridir.

İdari İşler Başkanlığında; Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü bulunacak.

2-Kadrolar

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatının kadroları, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. İdari İşler Başkanı, dolu kadrolarda derece değişikliğine, boş kadrolarda ise sınıf, unvan ve derece değişikliğine yetkili olacak.

3- Atama ve görevlendirmeler

 İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve Genel Müdürler Cumhurbaşkanı tarafından; diğer personel ise İdari İşler Başkanı tarafından atanır veya görevlendirilir.

Hizmetine ihtiyaç kalmayan kadrolu personelden emeklilik statüsünde olmayanlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanır.

Hizmetine gerek kalmayan süreli personel, süresinin bitiminden önce de kurumlarına geri gönderilebilir veya görevlerine son verilebilir. Süreli personelden isteyenler, süreleri bitmeden kurumlarına dönebilirler veya görevlerini bırakabilirler.

4-Personelin statüsü

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatında; kadrolu personel, kadroya bağlı süreli personel, kadroya bağlı olmayan süreli personel, kısmi zamanlı personel ve sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Kadrolu personel, istisnai memuriyet statüsünde olacak. Cumhurbaşkanı tarafından atananlar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar kadrolu olarak atanamayacak. Cumhurbaşkanınca atananların sosyal güvenlik kuramlarından bağlanmış aylıkları kesilmeyecek.

İdari İşler Başkanlığında görevli personelin mali ve sosyal hak ve yardımları, izinleri, bilgi sistemi ve özlük dosyası ile disiplin suç ve cezaları hakkında 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uygulanacak.

5-Politika kurulları

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 adet kurul oluşturuldu. Kurullar en az üç üyeden oluşacak. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak.

Kurullarda yeteri kadar personel bulunacak. Personel görevlendirme yazıları bilgi ve gereği için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına gönderilecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerine, (100.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılabilecek.

6-Bağlı kurum ve kuruluşlar

Bazı kurum ve kuruluşlar Cumhurbaşkanlığına bağlı olacak. Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olacak.

7-Bakanlıkların teşkilat yapısı belirlendi.

Bu belirlemeyle toplam 16 adet bakanlığın teşkilat ve görevleri düzenlenmiş oldu.

Bakanlıkların hangi hizmet birimlerinden oluşacağı, bu birimlerin görevleri, bakanlıkların uman personel istihdamı gibi hususlar belirlendi.

8-İdari Kurul, Konsey ve Komisyonlar

Çeşitli kanunlarla görev verilmiş olan Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen Kurul, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilen Komisyon ile Toptancı Hal Konseyinin kuruluşu düzenlendi.

9-Cumhurbaşkanlığı Ofisleri

Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, İdarî ve malî özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu. Bu Ofislerin görevleri belirlendi. 

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metni için tıklayınız ...

2 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKTI

2 sayılı “Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Resmi Gazete’nin bugünkü (10 Temmuz 2018) sayısında yayımlandı.

Bu Kararname ile;

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan diğer idareler, fonlar ve kefalet sandıklara ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usuller düzenlendi.

Kadrolar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları veya bakanlıklarca hazırlanan kadro ihdas teklifleri incelenmek üzere, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderilecek. Bu kuruluşların görüşleri aynen eklenerek hazırlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağı Cumhurbaşkanlığına sunulacak.

Dolu kadrolarda derece değişikliği Cumhurbaşkanlığınca yapılacak. Boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapma veya iptal etmen işlemleri Cumhurbaşkanınca yapılacak.

2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metni için tıklayınız …

3 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKTI

3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü (10 Temmuz 2018) sayısında yayımlandı.

3 sayılı “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Resmi Gazete’nin bugünkü (10 Temmuz 2018) sayısında yayımlandı.

Bu Kararname ile; 

Üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usûl ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usûl ve esasları belirlenirken, kimlerin üst kademe kamu yöneticisi sayılacağı da belirlenmiş oldu.

Atama usulü

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılacak. Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılacak.

Atama şartları

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak şartları aranacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak,  i1 ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak.

Görev süresi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir.

Sözleşme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atananlar, atandıkları kadro, pozisyon ve görevlerde 657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak da çalıştırılabilecek.  Sözleşme süresi, üst kademe kamu yöneticisinin görev süresi ile sınırlı olacak.

Görevleri sona erenler ve görevden almanlar

Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarı ile buna ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. 

Kamu görevlileri arasından, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden almanlar; Cumhurbaşkanınca,

-Daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

-657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümleri’ bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,

-Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,

atanacak.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine kamu görevlileri arasından atananlardan görev süresi sona eren veya en az bir yıl görev yaptıktan sonra görevden alınanlardan, görev sürelerinin sona erdiği veya görevden alındıkları tarih itibarıyla emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmaları şartıyla, yaş haddini beklemeksizin emekli olmaları durumunda emeklilik ikramiyeleri belli oran fazlasıyla ödenecek.

Süreli Görevler

Kararname ekinde belli süre ile görev yapılacak unvanlara da yer verildi. 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metni için tıklayınız …
memurunyeri.com

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.