AK Parti'den 20 maddelik torba kanun teklifi (Tam metni)

AK Parti'den 20 maddelik torba kanun teklifi (Tam metni)
AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu ve bazı alanlarda düzenlemeleri içeren "torba" kanun teklifinin tam metnini yayımlıyoruz

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün, 2252 sayılı Kanun kapsamında yürüttüğü görevleri dolayısıyla kurumlar vergisinden muaf tutulması amaçlanmaktadır. Ancak, bu muafiyetin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine etkisinin olmaması öngörülmektedir.

MADDE 2- Türkiye'de üniversite çağında olan genç nüfusun yükseköğretime yoğun bir talebi bulunmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarmın önlisans, lisans, ikinci öğretim, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören toplam 7.560.371 öğrencinin 596.468'si (%8) vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim görmektedir. Vakıflar tarafından kendi imkanlarıyla kazanç amacı gütmeden, kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri, Türk yükseköğretiminin vazgeçilmez bir parçası ve önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu doğrultuda madde ile, Türkiye'nin genç nüfusunun yükseköğretim talebinin karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla İstanbul'da Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulması öngörülmektedir.

MADDE 3- Kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınabilmesi için, hangi fiille-rin disiplin suçu teşkil ettiği ve bu fiiller dolayısıyla verilecek ceza, tedbir ve yaptırımların, 2016/182 esas ve 2017/111 karar sayılı Anayasa Mahkemesi Kararında belirtildiği üzere kanunda açık bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, 2954 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 56/A maddesiyle anılan Anayasa Mahkemesi Kararma uygun olarak, Anayasada yer alan emredici normların gereğinin yerine getirilmesini ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda kamu yayıncılık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, Kurumda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları verecek disiplin amirleri ile ilgili hususlar düzenlenmektedir.

2954 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 56/B maddesiyle Kurumda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele verilecek disiplin cezaları ile hangi fiil ve haller dolayısıyla disiplin cezası verileceği düzenlenmektedir. Ayrıca Kurumun kuruluş amacı ve görevleri de dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesinde yer alan fiil ve hallere ilave olarak yeni fiil ve haller belirlenmektedir.

2954 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 56/C maddesiyle disiplin işlemlerinin uygulama esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda, disiplin işlemlerinde bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanunun "Disiplin" başlıklı Yedinci Bölümünde yer alan hükümlerin uygulanacağı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127, 132 ve 133 üncü maddelerinde yer alan ''Devlet Memurluğundan Çıkarma" cezasına ilişkin hükümlerin "İşten Çıkarma" cezası hakkında uygulanacağı; Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun kuruluşu, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi personel hakkında karar verebilecekleri ve bunların yetki ve sorumluluklarının neler olduğunun Kurum tarafından yönetmelikle belirleneceği; soruşturmaya konu olan bir olayda, personelin birden fazla fiil ve hali tespit edilmiş ise fiil ve haline uyan cezalardan en ağırının verileceği; kendilerine disiplin cezası olarak "Aylıktan Kesme" ve "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" cezası verilenlerin atanamayacakları görevler düzenlenmektedir.

2954 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 56/D maddesiyle görevden uzaklaştırma tedbiri düzenlenmiş olup Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevleri başında kalmalarında sakınca görülen personel hakkında görevden uzaklaştırmaya kimlerin yetkili olduğu, buna ilişkin işlemlerin 657 sayılı Kanunun "Görevden Uzaklaştırma" başlıklı Sekizinci Bölümü altında yer alan hükümlere göre yapılacağı belirlenmektedir.

MADDE 4- Madde ile, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilmesi ve Genel Müdürlüğün bu talebi yerine getirebilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 5- Madde ile, kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin sözleşmelerde mevzuat değişikliği sebebiyle meydana gelen maliyet artışlarının tamamının (fiyat farkı olarak) ödenmesi yerine, maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilmesi, destek tutarlarının belirlenmesinde kömür fiyatlarının değişiminin de dikkate alınması ve maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanan sözleşmeler için Kamu İhale Kurumunun teklif usulünün kaldırılması öngörülmektedir.

MADDE 6- Madde ile, 3213 sayılı Maden Kanununun Devlet hakkına ilişkin maddesinde 28 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7164 sayılı Kanunla değişiklikler yapılmış ve bazı artışlar gerçekleştirilmiştir. Sektörden gelen talepler bu artışların 2018 yılı Devlet hakkı hesaplamalarında uygulanmaması yönündedir. Bu çerçevede madde ile, sektörün talepleri doğrultusunda düzenleme yapılmaktadır.

Ayrıca, 3213 sayılı Maden Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında 7164 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle UMREK kodunda kaynak veya rezerv olarak bildirilen alanlara buluculuk hakkı verileceği düzenlenmiştir. Madde ile, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)'nün uhdesinde olan ve hali hazırda üzerinde çalışma yaptığı sahaların bu düzenlemeden muaf olması ve bu maddenin yayımından itibaren altı ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvurulması halinde MTA'ya bu sahalar için buluculuk hakkı verilmesi öngörülmektedir.

MADDE 7- 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun "Müsteşarlığın görevleri" başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "... Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçları Müsteşarlık tarafından tedarik edilir ve bunlara ilişkin giderler Fondan karşılanır..." hükmü nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin sadece acil ihtiyaçları Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanabilmektedir. Bunun dışındaki ihtiyaçların ise Emniyet Genel Müdürlüğünün bütçesinden karşılanması gerekmektedir.

Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığına bağlı diğer kolluk kuvvetleri olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm ihtiyaçları Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanabilmektedir. Nitekim, 22/3/2018 tarihli ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "2018/1 1536 Sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 4734 Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar"ın "Proje kaynağı" başlıklı 14 üncü maddesinde duruma ilişkin açıklayıcı düzenleme yer almaktadır.

Bu sebeplerden, Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin tedariğinin sağlanması, ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşit imkanlara sahip olması amacıyla söz konusu Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "acil" ibaresinin madde metninden çıkarılması öngörülmektedir.

MADDE 8- Bahşili; Ankara ili Kırıkkale ilçesine bağlı köy iken 27/1/1984 tarihinde belediye haline gelmiştir.

15/6/1989 tarihli ve 3578 sayılı Kanunla Kırıkkale adıyla yeni bir il kurulmuş ve Bahşili Beldesi Kırıkkale iline bağlanmıştır. Ardından 9/5/1990 tarihli ve 3644 sayılı Kanunla Kırıkkale ilinde "Bahşili" adıyla ilçe kurulmuştur.

27/3/1992 tarihli ve 92/2893 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ise Kırıkkale ili Bahşili ilçesi merkez belediyesinin adı "Bahşili" olarak değiştirilmiştir.

Bahşili isminin vatandaşlar arasında ve resmi kurumlar tarafından Bahşili olarak kullanıldığı, resmi yazışmalarda ilçe adının zaman zaman Bahşili olarak yazıldığı anlaşılmış olup belediye ve ilçe isimlerinin kullanımında birlik sağlanması amacıyla "Bahşili" ilçesinin adının "Bahşili" olarak değiştirilmesi öngörülmektedir.

MADDE 9- 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatif ve birlikler ile üretici örgütlerinden gerçekleştirecekleri tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürün alımlarının istisna kapsamında temin edilebilmesine imkan sağlanmaktadır.

MADDE 10- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına 3213 sayılı Maden Kanunu ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu girmektedir. 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Maden Kanunundaki yatırım çakışması halinde kurulan Kurul kaldırılmış ve buna ilişkin olarak diğer düzenlemeler 7164 sayılı Kanun ile yapılmıştır. Uygulamada yeknesaklığın sağlanması adına 5686 sayılı Kanunda da aynı yönde düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 11- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına 3213 sayılı Maden Kanunu ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu girmektedir. 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Maden Kanunundaki yatırım çakışması halinde kurulan Kurul kaldırılmış ve buna ilişkin olarak diğer düzenlemeler 7164 sayılı Kanun ile yapılmıştır. Uygulamada yeknesaklığın sağlanması adına 5686 sayılı Kanunda da aynı yönde düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 12- Madde ile, belirlenen zaman aralığında araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçen kişilere verilen idari para cezalarının tahsilatından varsa yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi öngörülmektedir. Aynı zamanda bu cezalar kapsamında tahsil edilen para cezaları, ilgililere maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilecektir.

MADDE 13- Dışişleri Bakanlığında memur statüsünde görev yapan personelin çoğunluğunu diplomatik kariyer memurları (meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları) oluşturmaktadır. Meslek memuru veya konsolosluk ve ihtisas memuru olarak istihdam edilebilmek için, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşımak ve yine ilgili mevzuat uyarınca Bakanlığımızca gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle AB Başkanlığı Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu haline gelmiştir. Madde ile, anılan Başkanlıkta Avrupa Birliği işleri uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan nitelikli ve yetişmiş personelin bir kereye mahsus olmak üzere sınavla meslek memurluğu ya da konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçişine imkan tanınması öngörülmektedir. Bu düzenleme uyarınca Dışişleri Bakanlığına geçiş yapmak isteyen Avrupa Birliği işleri uzman ve uzman yardımcılarının yalnızca tek bir sınav için yazılı olarak talepte bulunmaları mümkündür. Bu çerçevede, düzenlemeyle mevcut insan kaynaklarının en uygun şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

MADDE 14- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununun geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek 2009 Temmuz istatistiğine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalar ile 2009 Temmuz istatistiğinin yayımından sonra 15/9/2012 tarihine kadar kurulmuş olan işçi sendikalarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre içinde yapacakları yetki tespit başvuruları yüzde bir şartı aranmaksızın işyeri veya işletme çoğunluk şartına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sonuçlandırılması öngörülmektedir.

MADDE 15- 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 62 nci maddesi ile ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasaklanmış ve aynı Kanunun 93 üncü maddesi ile bu yasağa aykırı haraket edenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu düzenlemeler 1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Madde ile, yürürlük tarihinin 1/7/2021 tarihine kadar ertelenmek suretiyle tütün üreticileri açısından oluşabilecek muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 16- Madde ile, 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında, 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, Cumhurbaşkanınca araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre tespit edilmek suretiyle terkin edilebilecek üst sınırının 10.000 Türk lirasından 15.000 Türk lirasına yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 17- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sürecinde Devlet teşkilatımız bir bütün halinde ele alınmış, kamu kurum ve kuruluşları bürokrasinin azaltılması, daha hızlı karar süreci ve güçlü uygulama ihtiyacının karşılanması ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır. Gerçekleştirilen düzenlemeler neticesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin genişlemesi ve çeşitlenmesi veya yeni birimlerin oluşturulması kurumlarımızda yetişmiş personel ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Teklif edilen madde ile, bahsedilen hizmet ihtiyacının; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kariyer uzman, müfettiş, denetmen, denetçi gibi kamu hizmetine özel yarışma sınavı ile kabul edilen personelin kurumlar arasında naklen atanması suretiyle giderilmesi amaçlanmaktadır.

Teklif edilen maddede temel olarak; Anayasamızda yer alan kurallar gereğince teşkilat düzenlemelerinin Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerçekleştirildiği göz önüne alınarak, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarının bu madde kapsamında naklen atama yapabilmesi, atanacak personelin hangi kadro ve pozisyonlardan seçileceği, atama şartları ile atanacağı kadro ve pozisyonların Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterileceği düzenlenmektedir.

MADDE 18- Madde ile, 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin adının "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde değiştirilmesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlamaya ilişkin olan 8 inci maddesinde uygulamada çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 19- Yürürlük maddesidir.

MADDE 20- Yürütme maddesidir.
memurlar.net

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
9 Yorum