AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 71 maddelik kanun teklifinin tam metni

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 71 maddelik kanun teklifinin tam metni
AK Parti'den 71 maddelik kanun teklifi. AK Parti, 71 maddelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Peki yeni torba yasada memurlara 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yer aldı mı? İşte AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 71 maddelik kanun teklifinin tam metni ve genel gerekçe..

AK Parti, 71 maddelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin tam metni

GENEL GEREKÇE

Teklif ile;

- Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70'inin gelir vergisinden istisna edilmesi,

- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisnasının 31/12/2023 tarihine uzatılması,

- İthalatta olduğu gibi yurtiçinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu yönünde düzenleme yapılmak suretiyle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi,

- İmalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi,

- Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin kurulması ve görev tanımın yapılması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkan sağlanması,

- Ülkemiz sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin ve pro-aktif bir biçimde çözüm getirilmesi amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulması,

- Kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oram olarak belirlenmesi,

- DASK'ın teknik işleticilik görevinin gerekmesi durumunda, münhasıran bu amaçla kurulacak bir anonim şirket üzerinden bu görevin yürütülebilmesi,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının finansal araçlar konusundaki tecrübesi ve teknik kapasitesi dikkate alınarak konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları arttırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülmesi,

- Sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve bu piyasalardaki ürünleri çeşitlendirmek için varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması,

- Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alman sütün satın alma bedeli üzerinden alınan payın kaldırılması,

- İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumunun ortadan kaldırılması,

- Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için 1.000 TL'lik alt sınır belirlenmesi,

öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde onaylı imar planlarına göre yapılan kışla arazilerinin imar uygulamasında kadastral yolların kapanması neticesinde 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesi uyarınca belediyeler adına oluşan hisselerin, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine ilave yük getirmeden, kamulaştırma zorunluluğu olmaksızın Hazine adına tescil edileceği hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 2- Madde ile, kamu düzeni ve güvenliğinden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak üzere kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığının daha güçlü bir mali yapıya kavuşturularak ortaklarına yaptığı yardımların arttırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların Sandığa ortak olmaları sağlanmaktadır.

MADDE 3- Madde ile, sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve bu piyasalardaki ürünleri çeşitlendirmek için varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna tutulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda düzenleme ile, söz konusu fonların sermaye piyasası araçlarına sahip olmaları veya sermaye piyasasında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler ile sermaye piyasası araçlarının devri dolayısıyla elde ettikleri gelirlerin BSMV'den istisna olması öngörülmektedir.

MADDE 4- Madde ile, kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına teşvik gayesiyle ödenen tazminatlara yönelik 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde yer alan istisna, uygulamaya yönelik bazı tereddütlerin giderilmesini teminen, aynı Kanunun 23 üncü maddesinde ücret istisnası olarak yeniden düzenlenmektedir. Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70'i gelir vergisinden istisna edilmektedir. Ücretin gerçek safi değeri, işveren tarafından verilen para ve aymlarla sağlanan menfaatler toplamından, Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde sayılan indirimler düşüldükten sonra kalan, gelir vergisine esas olan miktardır. Madde ile ayrıca, mevcut istisna oranını %100'e kadar artırma ve sıfıra kadar indirme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmektedir.

MADDE 5- Madde ile, kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına teşvik gayesiyle ödenen tazminatlara yönelik istisnanın Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinden çıkarılarak aym Kanunun 23 üncü maddesinde ücret istisnası olarak düzenlenmesi nedeniyle, 29 uncu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi; subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmeti ve kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemelere ilişkin mevcut istisna hükmünü aynen koruyacak şekilde değiştirilmektedir.

MADDE 6- 5904 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 76 ncı maddeyle 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar 31/12/2018 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Madde ile; istisna uygulamasına yönelik süre lisanslı depo kapasitesinin tamamlanması ile sistemin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmaktadır.

MADDE 7- Madde ile, teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi harekatlar, uluslararası barışı destekleme kapsamında yürütülen faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, yüzer birlikler gibi bulundukları yerler ve görev koşullan itibarıyla hastalara/yaralılara tabipler tarafından reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilerek hastaya ulaştınlmasınm güç olduğu ve hastalann/yaralıların ikinci/üçüncü basamak sağlık teşkillerine şevklerinin zorlukla ve geç yapılabildiği veya yapılamadığı durumlarda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin herhangi bir ücret veya katılım payı alınmaksızın bu koşullarda görev yapan personelin tedavilerinde kullanılabilmesi; konuya ilişkin usul ve esasların Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 8- Madde ile; mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve belirli bir yetişme döneminden sonra ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan yeterlik sınavlarında başarı göstererek uzmanlığa atanan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekterliği Uzmanlarına uzmanlığa atanma sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükselmesi uygulanması hususu düzenlenmekte; böylece kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kariyer meslek personelinin zikredildiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığının eklenmesi suretiyle kariyer meslek olduğu hususundaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 9- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, 26/4/2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinde düzenlenen uzman yardımcılığına giriş ve uzmanlığa atanma şartlarına tabi olarak mesleğe alınmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve yeterlik sınavında başarı göstererek uzmanlığa atanan unvanlar sayma usulüyle belirlenmiştir. Bu nedenle mezkür maddede sayılan unvanlar ile aynı şartlara tabi olarak mesleğe alman ve yeterlik sınavı neticesinde uzmanlığa atanan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlarının aleyhinde olacak şekilde eşitsizlik hali ortaya çıkmaktadır. Madde ile, söz konusu eşitsizliğin giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 10- Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra ettiği herhangi bir askeri operasyonda ve sefer durumunda sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için harekat alanındaki seyyar sağlık teşkillerinde özellikle cerrahi branşlardaki uzman tabiplerle sağlık astsubaylarının görevlendirilmesi ve bunların da askeri sağlık personeli olması gerekmektedir. Ancak barış durumunda bulunan kadrolara göre aile hekimliği uzmanı, acil tıp uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı branşlarında uzman tabip yetiştirilebilmekte, askeri hastane bulunmadığından barış durumunda tıbbi becerilerini kullanamadığından cerrahi branşlarda uzman tabip ve teknisyen astsubay yetiştirilememektedir. Aynı durum halihazırda cerrahi branşlardaki uzman tabipleri ve sağlık teknisyeni astsubaylar için de geçerlidir. Tıbbi melekelerini kullanamadığından el becerisini kaybeden personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu durumlarda etkin faaliyet gösterememesine neden olabilecektir. Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev

yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelin her an göreve hazır halde bulunmalarım ve tıbbi becerilerinin korunmasını sağlamak, personele belirli bir rütbeden sonra alternatif mesleki gelişim imkanı sunarak kariyer planlaması yapabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmesine imkan tanınması amaçlanmaktadır.

MADDE li- Maddenin birinci fıkrasında yapılan düzenleme ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması öngörülmektedir.

Aynı fıkrada, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bakanlıklarda müsteşarlık makamlarının kaldırılmış olması nedeniyle, askeri hakimler hakkında disiplin cezası vermeye yetkili komisyonda Müsteşara verilen yetkilerin ilgili Bakan Yardımcısı tarafından kullanılması amaçlanmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile, Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetlerinin etkin, verimli ve aksamadan yürütülebilmesi için halihazırda Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri kadrolarında görevli askeri hakimlerden emeklilik hakkına sahip olanların hizmetlerinden bir süre daha istifade edilebilmesine imkan tanınmak maksadıyla tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin sürenin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır.

Maddeye eklenen fıkra ile; Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde görevli askeri hakimlerin ihtiyaç halinde diğer hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde geçici olarak görevlendirilmelerine imkan tanınması amaçlanmaktadır.

MADDE 12- Madde ile, Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye işletmelerinin, 31/10/2018 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme almalarına ilişkin borçlarının belirli şartlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile ödenebilmesini öngörülmektedir.

MADDE 13- İstanbul Bilim Üniversitesi, Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 22/3/2006 tarihli ve 5475 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kurulmuştur.

Üniversite kurucu vakfı isminin "Türk Kardiyoloji Vakfı" iken "Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı" olarak tescil edildiği ve Üniversitenin "İstanbul Bilim Üniversitesi" olan mevcut isminin, posta dağıtım ve benzeri süreçlerde İstanbul Bilgi ve/veya Antalya Bilim Üniversitesi ile karışması nedeniyle zaman zaman bazı aksaklıklar ve gecikmelerin yaşanması sebebiyle Üniversitesinin adının Demiroğlu Bilim Üniversitesi olarak değiştirilmesi öngörülmektedir.

MADDE 14- ANKA Teknoloji Üniversitesi 12/6/2013 tarihli ve 6492 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Madde ile, söz konusu Üniversitenin üç yıl içinde eğitim öğretime başlamaması nedeniyle Vakıf Yükseköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde yer alan "üç yıllık süre sonunda taahhüt edilen hususların yerine getirilmediği tespit edilirse, ilgili vakıf üniversitesi/yüksek teknoloji enstitüsü veya birimi Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile faaliyetten alıkonur ve kapatılır. Durum kuruluş kanununun yürürlükten kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığına bildirilir." ve 25 inci maddesinde yer alan "Vakıf yükseköğretim kurumu, kuruluş tarihinden itibaren üç yıl içinde eğitim öğretime başlamaması halinde kapatılır." hükümleri gereğince kapatılması öngörülmektedir.

MADDE 15- Gaziantep ilinin bulunduğu konum itibariyle, Üniversitenin İslam dünyası ile yükseköğretim alanında bilimsel faaliyetlerin uluslararası düzeyde temayüz ettirilmesi, belli bir misyon içinde bölge ülkeleri ile öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin arttırılması, müşterek diploma programlarına ağırlık verilmesi, bölge ülkelerinin niteliksel insan kaynağı için cazibe merkezi haline getirilmesi önem arz etmektedir. Üniversitenin faaliyet alanları ile stratejik planın oluşturulmasındaki çalışmalarda bu hususa ağırlık verilmesi planlanmaktadır. Üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun olarak adının da bu hususu yansıtmasının yapılacak çalışmaları destekleyeceği öngörüldüğünden Gaziantep Dilim ve Teknoloji Üniversitesi adının Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi öngörülmektedir.

MADDE 16- Madde ile, mevzuatta Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıfların Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine, İstanbul Bilim Üniversitesine yapılan atıfların Demiroğlu Bilim Üniversitesine yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 17- Madde ile, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görev ve yetkilerinin çeşitli düzenleyici işlemlerde yer alması nedeniyle değişiklik yapılmaktadır.

MADDE 18- Madde ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (j) bendine "yenilenebilir ve diğer enerji" ibaresinin eklenmesi yönünde düzenleme yapılması suretiyle; yenilenebilir enerji kaynaklarının (jeotermal, güneş, rüzgar vb.) tarımsal üretimde yaygınlaşması ve etkin olarak kullanılması sayesinde üretim maliyetlerinin önemli oranda düşürülmesi ve tarıma dayalı ihtisas OSB yatırımlarının daha etkin, verimli ve devamlı olmasına katkı sağlanması öngörülmektedir.

MADDE 19- Madde ile; ithalatta olduğu gibi yurtiçinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu madde metnine yazılmak suretiyle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 20- Madde ile; kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aym işlemler ile ilgili teslimlerin katma değer vergisinden istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı 3065 sayılı Kanunun geçici 35 inci maddesinin uygulama süresi, Sultanbeyli Belediyesi ile yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla ilgili yargısal süreçlerin devam ettiği hususu dikkate alınarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmaktadır.

MADDE 21- Madde ile; 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle imalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın sürelerini, beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir.

MADDE 22- Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması, finansal otoriteler arasında işbirliğinin sağlanarak sistemik risklerin yönetilmesi ve finansal politika uygulamalarında uyumluluğun artırılması ile mümkündür. Bu amaca uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir işbirliği ve koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Madde ile, 4059 sayılı Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle ülkemiz ihtiyaçları çerçevesinde, uluslararası iyi uygulamalar da dikkate alınarak Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin kurulması ve görev tanımın yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 23- Teklif ile Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi ihdas edildiğinden, bu kapsamda daha önce Finansal İstikrar Komitesinin görevlerini tanımlayan 4059 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 24- Madde ile, 4342 Mera Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu" ibaresi eklenmek suretiyle jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis amacının değiştirilebilmesine imkan sağlanmaktadır.

MADDE 25- Hayvancılığın desteklenmesi konusunda katkı sağlaması ve takibinin yapılmasındaki ve üreticiye getirdiği zorluklar nedeni ile uygulanabilirliği zayıf olan hüküm ile mera gelirleri arasında yer alan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alman sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde birlik (%0,l) payın kaldırılması öngörülmektedir.

MADDE 26- Madde ile, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından kolaylık sağlanarak son 120 günlük "prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı "hizmet akdine tabi" olma şeklinde yumuşatılarak 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır.

MADDE 27- Türk Akreditasyon Kurumunun dışında başka kişi veya kuruluşların akreditasyon faaliyetinde bulunmaları halinde ülkemizdeki uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin uluslararası tanınırlığım kaybetmesi ve Kurumun Çok Taraflı Tanıma Anlaşmasının askıya alınması söz konusu olacaktır. Son yıllarda özel kişi ve demeklerin ülkemizde akreditasyon faaliyetlerinde bulunma teşebbüsleri olduğundan bu tür girişimleri engelleyecek açık bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda madde ile, Türk Akretidasyon Kurumu dışında ülkemizde akreditasyon faaliyetlerinde bulunma teşebbüslerinin engellenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 28- Madde ile, mevzuatta Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine ve Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine yapılan atıfların, Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketine yapılmış sayılacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 29- 4632 sayılı Kanunun 20/A maddesinde yapılan değişiklikle, emeklilik gözetim merkezine Sermaye Piyasası Kurulunun portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerine yönelik gözetim yetkisinde kullanılmak üzere gerekli altyapıyı kurma, analiz ve raporlama yapma yetkisi verilmektedir.

MADDE 30- Madde ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları çay ve çay ürünleri alımlannm Kanun hükümlerinden istisna tutulması öngörülmektedir.

Ayrıca yapılan değişiklik çerçevesinde, gerçekleşmesi önceden öngörülemeyen ve hazırlık için yeterli süresi bulunmayan uluslararası toplantılardaki harcamalar için yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan istisna hükümlerinin ilgili Kanun olan Kamu İhale Kanununa taşınması amaçlanmaktadır.

MADDE 31- Madde ile, Ülkemiz tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyon ve toplantılardan Cumhurbaşkanınca belirlenenler için yapılacak mal ve hizmet alımları için uyulacak usul ve esasların Cumhurbaşkanınca belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 32- Madde ile, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 33- Madde ile, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığının tek bir yapı altında, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak birleştirilmesi ve Kalkınma Bakanlığının ilga edilmesi sebebiyle uygulamada ortaya çıkabilecek ihtilafların bertaraf edilmesi amacıyla, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

MADDE 34- Madde ile, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kalkınma Bakanlığının ilga edilmesi sebebiyle değişiklik yapılmaktadır.

MADDE 35- Madde ile, 4749 sayılı Kamu Finansmam ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesinin tadil edilerek Hazine ve Maliye Bakanlığının iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkan sağlanması öngörülmektedir.

MADDE 36- Madde ile, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığının tek bir yapı altında Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak birleştirilmesinin ardından uygulamada ortaya çıkabilecek ihtilafların bertaraf edilmesi amacıyla, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

MADDE 37- 4749 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) alım satım konusu yapılmayan, genellikle zoralım yolu ile kamu idarelerine intikal eden konvertibl olmayan yabancı paralar, niteliği gereği herhangi bir finansman sağlamasa da Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimine (İÖMB) gönderilmektedir. İÖMB tarafından kayıt altına alınan söz konusu yabancı paralar mali yılsonları itibarıyla, değişiminin yapılabilmesini teminen TCMB'ye teslim edilmekte; TCMB tarafından değişimi yapılanların Türk Lirası karşılığı nezdlerinde bulunan Muhasebe Birimlerinin ilgili hesaplarına aktarılmakta, değişimi yapılamayan, konvertibl olmayan ülkesinde geçerli ve ülkesinde geçerli olmayan banknotlar ile madeni yabancı paralar ise Muhasebe Birimlerinin arşivlerinde atıl olarak muhafaza edilmektedir.

Türkiye'de herhangi bir şekilde geçerli bir para birimine çevrilemeyen ve fiziksel adedi her yıl artan söz konusu konvertibl olmayan yabancı paralar, muhasebe birimlerinin arşivlerinde atıl olarak beklemektedir. Madde ile, büyüyen bir sorun haline gelen bu paraların gerek konuya ilişkin tecrübeleri gerekse teknik imkanları gözönünde bulundurularak ilgili kurumlarca değerlendirilmelerine imkan tanınmaktadır.

MADDE 38- Madde ile; şalgam suyunun ve Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların kapsamının dışına çıkarılması suretiyle, bu malların ÖTV'ye tabi tutulmamasının sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 39- 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılan ve ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış diğer içeceklerle birlikte özel tüketim vergisinin kapsamına alınan şalgam suları ve Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromak/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler, özel tüketim vergisinin kapsamı dışına çıkarılmıştır. Madde ile, söz konusu içeceklerin anılan tarife pozisyonunda sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı, bu çerçevede özel tüketim vergisine tabi olup olmadığı hususunda yaşanan tereddütler nedeniyle maddenin yürürlüğe tarihine kadar yapılan işlemler dolayısıyla beyan edilmeyen ve/veya beyan edilip ödenmeyen özel tüketim vergisinin ve özel tüketim vergisine isabet eden katma değer vergisinin aranılmamasının sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 40- Madde ile, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adımn Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi nedeniyle uyum düzenlemesi yapılmaktadır.

MADDE 41- Madde ile, er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

MADDE 42- Madde ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin sekizinci cümlesi yürürlükten kaldırılarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için verilen teşvik uygulamasının kaldırılması öngörülmektedir.

MADDE 43- Madde ile, yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla aylıkları ile birlikte yapılan ödemeler toplamı için 1.000 TL'lik alt sınır belirlenmektedir.

MADDE 44- Madde ile, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii yatırımları için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarında faydalanılmasına imkan veren anılan Kanunun geçici 9 uncu maddesinde yer alan düzenlemenin 2019 yılında da uygulanmasına imkan sağlanmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın sürelerini, beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir.

MADDE 45- Madde ile, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 528 inci maddesinin altıncı fıkrasında ofislerin teşkilatının ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşacağı öngörüldüğünden, bu yapıya uygun olarak personel istihdamının sağlanmasına yönelik değişiklik yapılmaktadır.

MADDE 46- Madde ile, numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıtın veya atığın kaynağında ayrılması, atık oluşumunun asgariye indirilmesi, atık oluşumunun kaçınılmaz olduğu durumlarda ise geri dönüşüm, tekrar kullanım, alternatif hammadde olarak kullamm veya enerji kaynağı olarak kullanılmasının ve çevre kirliliğine sebebiyet verilmemesinin sağlanması amacıyla geçici faaliyet belgesi ve/veya çevre lisansı almış olan atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 47- Sigortacılıkta özellik arz eden risklere karşı teminat sunulamaması ve ürün çeşitliliği konusunda piyasanın yeterli derinliğe ulaşamamasının en önemli sebeplerinden biri olarak reasürans imkanlarına erişimin sınırlı olması gösterilebilir. Uluslararası ve ulusal piyasalarda meydana gelen daralma ve genişlemelere bağlı olarak ülkemiz sigortacılık sektörü açısından risk kategorilerine yaklaşımda birtakım değişiklikler yaşanabilmektedir. Bu doğrultuda, geleneksel olarak özellikle reasürans korumasına bağlı teminat verilen sigorta türlerinde reasürörlerce ülkemiz sigorta sektörü için ayrılan yıllık kapasiteler, uluslararası piyasalardaki daralma dönemlerinde (büyük afetlerin yaşandığı darboğaz yılları ve devam eden yıllar) ekonomideki ve buna bağlı olarak sigorta talebindeki büyümeyle orantılı bir artış gösterememekte ve buna bağlı olarak bazı sektörlerin sigorta teminatı bulamaması söz konusu olabilmektedir.

Birer piyasa başarısızlığı olarak tanımlayabileceğimiz bu sorunlar, geçmişten bugüne kamunun müdahaleleri ve kamu tarafından kurulan veya kurulması teşvik edilen kurum veya yapılarla aşılmaya çalışılmıştır.

Dünya uygulamalarına bakıldığında, kamu otoritelerinin, sigortacılık sektörü tarafından teminat sağlanamayan risklerin sigortalanması veya piyasa ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün geliştirme çalışmalarında bulunmak üzere doğrudan ya da özel amaçlı kuruluşlar aracılığıyla sigortacılık sektörüne destek sağladığı görülmektedir. Devlete ait kurumlar tarafından kimi zaman direk sigorta teminatı sunulmakta veya özel reasürans anlaşmaları vasıtasıyla yaşanan teminat sorunları çözülmektedir.

Madde ile; 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa bir ek madde eklenmek suretiyle Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulmakta olup, bu Şirket ile ülkemiz sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin ve pro-aktif bir biçimde çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 48- Madde ile, belediyelerin gördükleri hizmetler itibarıyla gerçekleştirilmesinde fayda görülen yatırım projelerinin desteklenmesi ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi için Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine belediyelere yardım ödeneği konulması öngörülmektedir.

MADDE 49- Her yıl Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (E) cetvelinde uluslararası acil yardımların yapılmasına ilişkin olarak ödenek tefrik edilmekteyken, Anayasa Mahkemesinin 14/2/2018 tarihli ve 2017/61 E.-2018/12 K. sayılı kararı ile 2017 Yılı 6767 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (E) cetvelinin 82 nci sırasında yer alan hüküm, uluslararası acil yardım özel hesabından yapılan harcamaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunundan muaf tutulmasının bütçe kanunu ile diğer kanunlarda açık ve zımni değişiklik yapılmaması ilkesine aykırılık taşıması sebebiyle iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin Kararında yer alan iptal gerekçesinden yola çıkarak, iptal edilen söz konusu düzenlemenin ilgili kanun olan 5902 sayılı Kanunda yer almasının uygun olması nedeniyle, sunulan teklifte Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçesinde uluslararası acil yardım faaliyetleri ödeneği tefrik edilmesi, özel hesaplardan ve insani yardım kampanya hesaplarından yapılacak olan harcamaların 4734 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanundan muaf tutulması ve aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin esas ve usullerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmesi öngörülmektedir.

MADDE 50- Diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına iktisat, işletme ve ekonomi mezunları girebilirken, çalışma ekonomisi bölümü mezunlarının başvuramamalan bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, sözkonusu değişiklikle çalışma ekonomisi mezunlarının da meslek memurluğu sınavına başvurmalarına imkan tanınmıştır.

Ayrıca mevcut düzenlemede, yüksek lisans mezunlarının 37 yaşını doldurana kadar meslek memurluğu sınavına başvurmalarına imkan sağlayan hüküm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 40 mcı maddesinde yer alan "kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır. " hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Bu konuda Bakanlığımız hakkında verilmiş bir ombudsman tavsiye kararı da bulunmakta olup, anılan hükmün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile uyumlaştırılması istenmiştir. Söz konusu nedenlerle, maddede ilgili değişiklikler yapılmaktadır.

Diğer taraftan, Bakanlığımız diplomatik kariyer memurlarından olan konsolosluk ve ihtisas memurları, daha sonra sınava girerek meslek memuru olabilmektedir. Bu personelin konsolosluk ve ihtisas memuru olarak geçirdiği sürelerin, meslek memurları için düzenlenen başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavını geçmeleri sonrasında kıdemine eklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Meslek memurları ve konsolosluk ve ihtisas memurları ile ihtiyaç duyulması halinde hukuk müşavirleri ve danışmanların göreve başlamaları sırasında tam teşekküllü devlet hastanesinden her türlü iklim şartında görev yapabileceklerine ilişkin rapor almaları önem arz etmektedir. Ülkemizin genişleyen diplomasi ağı kapsamında, birçok zorlu koşul barındıran ülkelerde de temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Özellikle tayine tabi olan personelin Bakanlığa girdikleri esnada bu raporu sunabilmeleri, görev gereği yapılacak tayinler bakımından özel önem taşımaktadır.

MADDE 51- Madde ile, Dışişleri Bakanlığı mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarının yurtdışı teşkilatında görevlendirilmelerine ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir.

MADDE 52- Mevcut düzenlemeler çerçevesinde, meslek memurlarına birinci yabancı lisanları için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) seviyesinde başarılı olanlar için tespit edilen yabancı dil tazminatı ödenmekteyken, diplomatik kariyer memuru olan ve yabancı dil bilgisini kullanarak görev yapan konsolosluk ve ihtisas memurlarına bu hak tanınmamıştır. Madde ile, bu eşitsizliğin giderilmesi için söz konusu hükme ihtiyaç duyulmaktadır.

MADDE 53- Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara aile yardımı ödenebilmektedir. Bununla birlikte, mevcut durum itibarıyla Türk uyruklu sözleşmeli personel bu haktan yararlanamamaktadır. Aile yardımının Türk uyruklu sözleşmeli personele de ödenebilmesi doğrultusunda düzenleme yapılmaktadır.

Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurların aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarına eğitim yardımı sağlanması, personelin aile birleşimi ve çocukların eğitim hakkı açısından önem arzetmektedir. Bu kapsamda, sağlanacak eğitim yardımının Bakan onayıyla olması amaçlanmaktadır. Ayrıca, eğitim ücretlerinin yüksekliği de gözönünde bulundurularak sağlanan katkı %5 oranında artırılmaktadır.

MADDE 54- Genişleyen diplomasi ağımız çerçevesinde, savaş ve iç çatışma olan birçok ülkede temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Bu temsilcilikler sosyal, ekonomik, güvenlik ve sağlık gibi alanlardaki gelişmişlik seviyelerine göre altı kategoriye ayrılmıştır. Madde ile, son üç kategorideki temsilciliklerimizde görev yapan veya yapacak olan personelin teşvik edilmesi amacıyla personele verilecek teşvik ödeneğinin artırılması öngörülmektedir.

MADDE 55- 6004 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında, görev yapılan ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden olağanüstü durumları nedeniyle yurtdışında sürekli görevde bulunan memurların mallarının zarar görmesi halinde Dışişleri Bakanlığınca bu zararların tazmini için ödenecek miktar düzenlenmektedir. Madde ile, mücbir sebep durumunda sağlanan tazminat imkanının, yurtdışı misyonda görevli Türk uyruklu personele tanınabilmesi için değişiklik yapılmaktadır.

Maddenin üçüncü fıkrasında, savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yam sıra, yerel sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler sonucunda ortaya çıkan yaralanma, tıbbi komplikasyon ve hastalanmalar nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatında görevli personele tazminat ödenmesi düzenlenmektedir. Özellikle sağlık koşullarının son derece yetersiz olduğu ülkelerde söz konusu değişikliğin kabul edilmesi önem taşımaktadır. Tazminatın belirlenmesinde birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurtdışı maaşının esas alınması öngörülmektedir.

Maddenin dördüncü fıkrasında da yine benzer şekilde olağanüstü sebeplerle Türkiye'ye dönmesi ya da başka bir ülkeye geçmesi zorunluluğu doğan personele üç aya kadar yurtdışı maaşı ödenmesi düzenlenmiş olup, bu hükmün Bakanlığın yurtdışı teşkilatında görevli tüm personele teşmil edilmesi için değişikliğe gidilmiştir.

MADDE 56- Bir dış politika aracı olan vize, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dışişleri Bakanlığının uhdesinde düzenlenmektedir. Bakanlık yurtdışmdaki temsilcilikleri vasıtasıyla vize işlemlerini almakta ve sonuçlandırmaktadır. Vize işlemlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini teminen Ocak 2016 itibarıyla vize başvurulan elektronik ortamda işleme alınmaya başlanmıştır. Bu uygulamayla, vize başvuruları için gerekli verilerin başvuru sahipleri tarafından önceden sisteme kaydedilmesiyle iki aşamalı bir başvuru ve kontrol mekanizması öngörülmüştür. Buna ilaveten, vize işlemlerinin daha süratli sonuçlandırılabilmesi, bazı temsilciliklerimizin önünde oluşan uzun kuyrukların ve bunun yarattığı güvenlik sorunlarının engellenmesi amacıyla vize başvuru işlemlerinde aracı firmaların hizmetinden yararlanılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Schengen ülkeleri dahil olmak üzere çok sayıda ülke Türkiye dahil olmak üzere vize başvurularında aracı hizmet almaktadır. Bu çerçevede madde ile, Dışişleri Bakanınca belirlenecek ülkelerde vize başvurularında aracı hizmetin alınmasına imkan sağlanmaktadır.

MADDE 57- Madde ile, kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak belirlenmesinin üretici fiyat endeksinden daha hakkaniyete uygun sonuçlar doğuracağı düşünüldüğünden, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 344 üncü maddesinin bu şekilde değiştirilmesi öngörülmektedir.

MADDE 58- Madde ile, İller Bankasının safi karının yüzde ellibirinin, nüfus ve altyapı sektörü kıstası olmadan yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm, altyapı ve üstyapı projelerinin finansmanında hibe ve gerektiğinde faiz desteği şeklinde kullanılabilmesi, Banka aktif büyüklüğü ve kredi hacminin artması neticesinde özellikle kentsel dönüşüm projelerine hız kazandırılması ve Bankanın gelir temin etmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında doğrudan veya ortaklıklar aracılığıyla projeler geliştirmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 59- Madde ile, mevcut düzenlemede yer alan kopya çekmesi veya bu yönde filler işlemesi nedeniyle sınavı iptal edilen kişiler hakkında uygulanan sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramaması uygulamasının, kamuoyunda "joker aday" olarak bilinen başkasının yerine sınava giren kişileri de kapsaması amaçlanmaktadır.

MADDE 60- Madde ile, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak belirlenmesinin üretici fiyat endeksinden daha hakkaniyete uygun sonuçlar doğuracağı düşünülerek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 344 üncü maddesinde yapılan değişikliğin derhal uygulanması öngörülmektedir.

MADDE 61- Madde ile, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 6 ncı maddesinde değişiklik yapılarak DASK'ın teknik işleticilik görevinin gerekmesi durumunda, münhasıran bu amaçla kurulacak bir şirket üzerinden yürütülebilmesine imkan sağlanmaktadır. Mevcut durumda, Kurumun teknik işleri ile işletmeye ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesi Bakanlıkça teklif verenler arasından 5 yılda bir ihaleyle seçilen bir sigorta şirketi tarafından yerine getirilmektedir. Bugüne kadarki uygulama sonuçları mevcut yapının iyi işlediğini ortaya koymakla birlikte, olası bir teknik işletici değişikliğinin kurumsallaşmayı önleyebileceğinden, DASK'ın geldiği noktadaki büyüklüğü dikkate alındığında, kurumsal hafızanın sürdürülebilmesi ve operasyonel süreçlerin daha etkin hale getirilmesi için, ihtiyaç halinde, sabit bir yapı oluşturulabilmesinin önünün açılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca uluslarası anlaşmalar kapsamında, Kurumun uluslararası bilinirliğinin ve reasürans alanındaki tecrübesinin artırılması amacı gözönünde bulundurularak uluslararası sigorta ve reasürans şirketlerine ortak olmasına imkan tanınmaktadır.

MADDE 62- 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile DASK'ın sunabildiği teminatlara ilave olarak, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler sonucu meydana gelebilecek zararların karşılanabilmesi için DASK'ın kolaylaştırıcı olarak devreye girmesi öngörülmekte ve kamu yararı açısından gerek görülmesi halinde afet riskleri bakımından piyasada meydana gelebilecek teminat boşluklarının giderilebilmesi için ihtiyaca göre sigorta veya reasürans teminatı vermesine olanak sağlanmaktadır.

MADDE 63- Madde ile, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa ek madde eklenmek suretiyle tacir tüzel kişilerin doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere ödünç para vermesi halinde suç isnadı ile karşılaşmasının önüne geçilmesi ve bu mahiyetteki ödünç para verme işlerinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan bu mahiyetteki işlemlerin vergisel boyutu kendi mevzuatları çerçevesinde değerlendirilmeye devam etmesi öngörülmektedir.

MADDE 64- 6461 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişiklik ile, TCDD'nin ilgili yatırımlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yolu ile finanse edilmesi, böylece kuruluşa yapılacak sermaye aktarımlarının sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi, bütçe ve nakit yönetiminde etkinliğin sağlanması ve sermaye aktarımlarının diğer KİT'lerde olduğu gibi Hazine ve Maliye Bakanlığınca koordine edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 65- Madde ile, 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası yeniden düzenlenmektedir. Bu kapsamda, kısa süreli durdurma ve uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren disiplinsizlikleri işleyen subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler bakımından söz konusu disiplinsizliğin cezasının aylıktan kesme cezası olarak uygulanmasının sağlanması amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 66- Madde ile, 233 sayılı Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bir madde eklenmek suretiyle, teşebbüslerin birbirlerine ödünç para verirken yıllık genel yatırım ve finansman programında yer alan hedefleri de gözetecek şekilde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre hareket etmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 67- Hazine ve Maliye Bakanlığının finansal araçlar konusundaki tecrübesi ve teknik kapasitesi dikkate alınarak konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları arttırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen yapılan değişiklik ile, sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 68- 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinde metro, şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve benzeri projeler nedeniyle merkezi hükümet tarafından yapılan harcamaların tahsili mülkiyet devri şartına bağlanmıştır. Ancak uygulamada belediyeler işletmeyi devralmakta, gelir elde etmeye başlamakta ancak mülkiyeti devri yapılmamaktadır. Bu nedenle herhangi bir hasılat payı aktarımı gerçekleştirilememektedir. Söz konusu düzenleme ile, anılan projelerden kaynaklanan tahsilatın başlama sürecinin, mülkiyet devri şartı yerine işletme devrinin yapılması şartına bağlanması ve fiili uygulamaya uygun bir düzenleme yapılması öngörülmektedir.

MADDE 69- 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alamna ilişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin halihazırda mülkiyet devri olmaksızın işletme devri ile açılması sonrasında elde edilen gelirlerden merkezi yönetim bütçesine aktarım yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 70- Yürürlük maddesidir.

MADDE 71- Yürütme maddesidir.

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar Hazine adına tescil olunur."

MADDE 2- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince Sandığın daimi ortağıdır."

MADDE 3- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

"ç) Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,"

MADDE 4- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"17. Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70'i (Cumhurbaşkanı, bu oranı % 100'e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir)."

MADDE 5- 193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde denizaltma dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;"

MADDE 6- 193 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2018" ibaresi "31/12/2023" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 65 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi harekatlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, yüzer birlikler gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilerek hasta/yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık teşkillerine şevklerin emniyetli şekilde ve zamanında yapılamadığı hallerde, askeri birlik/kurum envanterindeki mevcut ilaç ve tıbbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilir. Bu kapsamda kullanılan ilaç ve tıbbi sarf malzemesi için personelden herhangi bir ücret veya katılım payı alınmaz. Bu amaçla kullanılan ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir."

MADDE 8- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine "Milli Savunma Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcıları," ibaresi ve "Milli Savunma Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığına," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 46- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görev yapan ve mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve yeterlik sınavında başarı göstererek uzmanlığa atananlar 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar."

MADDE 10- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve Genelkurmay Başkanlığı" ibareleri madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli tabipler ile sağlık astsubayları Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarım mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Sağlık Bakanlığında ilgisine göre Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı onayı ile görevlendirilebilirler. Bu personelin görev yapacağı yerler, görev süreleri ile buna yönelik usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca birlikte belirlenir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin veya Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı olması durumunda görevlendirilen personel ilgisine göre Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı onayı ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki veya Jandarma Genel Komutanlığındaki asli görevlerine iade edilir.

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli tabipler ve diş tabipleri Türk Silahlı Kuvvetleri veya Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Üniversitelerde görevlendirilebilir. Görevlendirilen personelin öğretim üyeliği kadrolarında geçirdikleri süreler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre öğretim üyeliği görevinden sayılır, ihtiyaç duyulduğunda ilgisine göre Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı onayı ile personelin üniversitedeki görevlendirmesi iptal edilir. Bu personelin görevlendirileceği kadrolar, görev süreleri ile buna yönelik usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı, içişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile birlikte belirlenir.

Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca görevlendirilenlere, bu görevlendirmeler kapsamında 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince ödeme yapılmaz. Bunlara, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen ödemeler dışında görev yaptıkları kurumca bu görevlendirmeler nedeniyle ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz. "

MADDE 11- 926 sayılı Kanunun geçici 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan "veya Genelkurmay Başkanlığının" ibaresi madde metninden çıkarılmış, altıncı cümlesinde yer alan "inceleme yapılarak karar verilir." ibaresi "inceleme yapılarak karar verilir ve bu maddede Müsteşara verilen yetkiler ilgili Bakan

Yardımcısı tarafından kullanılır." şeklinde, aynı bentte yer alan "Askeri Adalet işleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü" ibaresi "Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "31/12/2018 tarihine kadar" ibaresi "31/12/2021 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındakiler, ihtiyaç halinde Milli Savunma Bakanı tarafından bir yıl içerisinde üç ayı geçmemek üzere Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu süre bir katma kadar uzatılabilir."

MADDE 12- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 79- Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin 31/10/2018 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden işletmeye verilen borç karşılığında ilgili döner sermaye muhasebe birimi tarafından defaten ödenir.

Gerçek veya tüzel kişi alacaklıların bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren kırk beş gün içerisinde;

a) Kapsama dahil alacak tutarı yerine, vade tarihi ve alacağın türüne (ilaç, tıbbi malzeme türleri itibarıyla) göre Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek olan iskonto oranlarının uygulanması sonucu hesaplanacak tutarın ödenmesini kabul ettiğine ve iskonto oranına tekabül eden tutardan feragat ettiğine,

b) Kapsama giren alacakları için açmış oldukları davalar ile icra takiplerinden feragat ettiğine,

c) Kapsama dahil alacaklardan bu madde uyarınca ödeme yapılanlarla ilgili hak ve alacakların hiçbir şekilde ihtilaf konusu yapılmayacağına,

dair yazılı olarak işletmeye başvurması gerekmektedir. Alacaklılar ilgili işletmedeki kapsama dahil tüm alacakları için başvuruda bulunmak zorundadır. Başvuru sırasında alacaklılar, bu fıkranın (b) bendi kapsamındaki feragat beyanını mahkemelere veya icra müdürlüklerine sunduklarına ilişkin tevsik edici belgeleri de ibraz etmek zorundadır.

İşletmeler, başvuru süresinin sona ermesine müteakip bu madde kapsamında başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişi alacaklıların ve bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hesaplanan alacak tutarlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı listeyi on beş gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, listelerde yer alan tutarları esas alarak, döner sermaye işletmesi itibarıyla gerekli kaynağı işletmeye bir ay içerisinde aktarır. İşletme tarafından hak sahibi gerçek ve tüzel kişilere, yasal olarak yapılması gereken tüm kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar, aktarım tarihini takip eden beş işgünü içinde ödenir. Ödenecek borçlar ile ilgili olarak ayrıca temerrüt faizi, vade farkı benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz.

Feragat suretiyle kayıtlardan çıkarılacak borç tutarları, üniversite döner sermaye işletmeleri tarafından sonuç hesaplarına aktarılır ve bu tutar üzerinden Hazine hissesi ve bilimsel araştırma projesi payı ayrıca hesaplanmaz.

ilgili döner sermaye işletmesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına borçlanılan tutarlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2020 yılı Ocak ayından itibaren ilgili işletmeye yapılacak ödeme tutarlarından 60 ayda eşit taksitlerle faiz uygulanmaksızın kesinti yapılması suretiyle tahsil edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak kesintiler, kesintinin yapıldığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır.

Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan ödemeler sonrasında, Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye işletmeleri, öncelikle 1/11/2018 tarihinden sonraki mal ve hizmet alımlan ile ilgili ödemelerini yaparlar. Üçer aylık dönemler itibariyle nakit akışlarının uygun olması halinde 31/10/2018 öncesi dönemlere ait vadesi geçmiş borçlar, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

Mahkemelerce, feragat nedeniyle vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tarafların üzerinde bırakılmasına karar verilir.

Başvurulara ve ödemelere ilişkin doğacak tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 13- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 71 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "İstanbul Bilim Üniversitesi" ibareleri "Demiroğlu Bilim Üniversitesi" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "Türk Kardiyoloji Vakfı" ibaresi "Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 2809 sayılı Kanunun ek 150 nci maddesi yürürlükten kaldmlmıştır.

MADDE 15- 2809 sayılı Kanunim ek 178 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" ibareleri "Gaziantep islam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 199- Mevzuatta Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıflar Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine, İstanbul Bilim Üniversitesine yapılan atıflar Demiroğlu Bilim Üniversitesine yapılmış sayılır."

MADDE 17- 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 6 ncı maddesinin başlığına "Genel" ibaresinden önce gelmek üzere "Milli Güvenlik Kurulu" ibaresi eklenmiş ve birinci fıkrasında yer alan "özel kanunu ile diğer kanunlarda" ibaresi "ilgili mevzuatta" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine "haberleşme" ibaresinden sonra gelmek üzere ", yenilenebilir ve diğer enerji" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19- 3065 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine "fiyat farkı," ibaresinden sonra gelmek üzere "kur farkı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20- 3065 sayılı Kanunun geçici 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2018" ibareleri "31/12/2020" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2017 ve 2018" ibareleri "2017, 2018 ve 2019" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir."

MADDE 22- 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun adı "Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilmiş ve mülga 1 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi

MADDE 1- Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, finansal düzenlemelerde ve uygulamalarda uyumun sağlanması ve reel sektör ile koordinasyonun artırılması yönünde işbirliğinin tesis edilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan verilerin merkezi şekilde toplanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesine üye kurum ve kuruluşlar ile komitenin çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenir.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, aşağıda sayılan hususlarda kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini tesis ederek düzenlemelerin ve uygulamaların koordinasyonunu sağlar:

a) Finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, etkin bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için alınabilecek tedbirlerin tespit edilmesi.

b) Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla finansal kaynakların reel sektöre etkin bir şekilde dağıtılmasının sağlanması.

c) Finansal sektörün sağlıklı gelişiminin sağlanması.

ç) Sistemik risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak kriz yönetim planlarının oluşturulması.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, görev alanı ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi talep edebilir.

Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olup, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen bu tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumludur."

MADDE 23- 4059 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24- 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "6326 sayılı Petrol Kanunu" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu" ibaresi ile "petrol faaliyeti" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 25- 4342 Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "prim ödeyerek sürekli çalışmış" ibaresi "hizmet akdine tabi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27- 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanunun 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye'de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel yada gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumunun görev alamna giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz, uygunluk değerlendirme kuruluşlarım akredite edemez, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz. Kurumun görev alanı dışında kalan ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş kurumlarca yürütülen faaliyetler bu fıkra hükmünün dışındadır."

MADDE 28- 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 2- Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine ve Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine yapılan atıflar, Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketine yapılmış sayılır."

MADDE 29- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 20/A maddesinin birinci fıkrasına "alt yapı oluşturulmasına," ibaresinden sonra gelmek üzere "portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerinin Kurulca gözetimine yönelik altyapı oluşturularak raporlama yapılmasına," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 30- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine "et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden," ibaresinden sonra gelmek üzere "çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden," ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"z) Ülkemiz tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenler için bu organizasyonların ve toplantıların yürütülmesine yönelik olarak sorumlu idare tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları,"

MADDE 31- 4734 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde yer alan "ve (y)" ibaresi ", (y) ve (z)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

GEÇİCİ MADDE 4-30/6/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz."

MADDE 33- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Müsteşarlığa" ibaresi "Bakan Yardımcısına" şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü ile" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve yedinci fıkrasının birinci ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34- 4749 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "protokol imzalanmadan önce Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşlerinin, protokol imzalandıktan sonra ise" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 35- 4749 sayılı Kanunun 7/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bu Kanun kapsamındaki halka açık olmayan kurum ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazlar" ibaresi "Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören emtiaya ve bu Kanun kapsamındaki halka açık olmayan kurum ve kuruluşlara ait menkul kıymet ve taşınır ve taşınmazlar" şeklinde, "bedelli veya bedelsiz devir ve" ibaresi "bedelli veya bedelsiz devir, inşa etmek ve inşa ettirmek," şeklinde, "Müsteşarlığa aktarılmak üzere yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kira sertifikası" ibaresi "Bakanlığa aktarılmak veya ulusal ve uluslararası borsalar, diğer likit piyasalar ile borsa dışında işlem yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kira sertifikası" şeklinde değiştirilmiş ve aym fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu madde kapsamında, sermayesinin tamamı Bakanlığa ait olan varlık kiralama şirketleri kendilerine devredilen varlıkların, kamu yatırım projelerinin finansmanı da dahil olmak üzere ihraç amacına uygun olarak değerlendirilmesini teminen bu madde kapsamında sayılan varlıkları yüklenici sıfatıyla inşa ettirebilir, alt yükleniciler ile inşa anlaşması yapabilir, bu varlıklara ilişkin imtiyaz haklarını devralabilir, bu varlıkları geliştirebilir, varlıkları yönetici sıfatıyla yönetebilir ve söz konusu varlıkları devralmış oldukları veya diğer kurum ve kuruluşlara devredebilirler."

MADDE 36- 4749 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "Müsteşarlığın" ibaresi "Bakan Yardımcısının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37- 4749 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kamu kurum ve kuruluşlarına intikal eden konvertibl olmayan yabancı paralardan banknotlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, madeni paralar ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne haftalık dönemler itibarıyla gönderilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bu fıkra kapsamında kendilerine iletilen paralar ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya yetkilidir."

MADDE 38- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan (III) sayılı listenin (A) cetvelinin 22.02 G.T.İ.P. numaralı sırasındaki "Mal İsmi" sütunundaki beşinci parantez içi hükümde yer alan "meyveli gazlı içecekler" ibaresi "meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromah/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- 4760 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromah/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, özel tüketim vergisi ve bu

vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez."

MADDE 40- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı Cetvelin "A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümünün 116 ncı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"116) Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi "

MADDE 41- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan "yedinci, sekizinci ve onikinci fıkralarının" ibaresi "yedinci ve sekizinci fıkraları ile onikinci fıkrasındaki askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 42- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin sekizinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 43- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 19- Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibariyle yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 1.000 TL5 den az olamaz. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise, bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.

Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilir.

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz."

MADDE 44- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2017 ve 2018" ibaresi "2017, 2018 ve 2019" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir."

MADDE 45- 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayılı Cumhurbaşkanlığına Bağlı Ofislere İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uzman personel ve destek personeli" ibaresi "personel" şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan "Başkan, veya uzman personel olarak" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 46- 21/3/2007 tarihi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılır. Bu satışta ürünlerin satış bedeli, beyaz ürünlerde benzin, motorin türleri, naflta, gaz yağı, jet yakıtı ve solvent türleri, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde

ise yüzde altmışından az olamaz. Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilir. Rafineriler teknik düzenlemelere uygun olmayan, üretim süreçlerine zarar vermeyecek evsafta olduğu numune analiz sonuçlarıyla kanıtlanan kaçak akaryakıtı teslim almakla yükümlüdür. Yapılan analiz sonucunda rafineri işlem süreçlerine zarar vereceği anlaşılan kaçak akaryakıt, bertaraf ve/veya enerji geri kazanımı amacıyla geçici faaliyet belgesi ve/veya çevre lisansı almış olan atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilir."

MADDE 47- 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 4- (1) Yurtiçi reasürans kapasitesini artırmak ve ülke genelinde teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sigorta ve reasürans teminatı sağlamak amacıyla sermayesi Hazine ve Maliye Bakanlığına ait Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulmuştur.

(2) Şirket, bu Kanun ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 6102 sayılı Kanuna ve özel hukuk hükümlerine tabidir. Şirketin, Bakanlığın uygun görüşü alınarak hazırlanan ana sözleşmesi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak ilk genel kurulun onayı ile yürürlüğe girer. Şirketin faaliyet konusu, merkezi, amacı, kaynakları, sermaye yapısı, hisseleri, organları, hesapları ile karının dağıtımına ilişkin hususlar ana sözleşmesinde belirlenir.

(3) Şirket personeli 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre iş sözleşmesi ile istihdam edilir. Şirkette 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlarla Şirket arasında çıkan itilaflarda iş mahkemeleri görevlidir. Personelin aylık ücret ve diğer mali hakları Şirket Genel Kurulunca tespit olunur. Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devredebilir. Personel istihdamına ilişkin diğer hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(4) Şirket ve iştirakleri; 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanuna, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye, 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye ve 12 nci maddesi hariç 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi değildir.

(5) Şirket, her türlü işlemleri nedeniyle 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alman harçlardan; lehe alacağı paralar dolayısıyla banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır. Şirketin her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve icranın geri bırakılması taleplerinde teminat şartı aranmaz."

MADDE 48- 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İ1 Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin başlığı "Denkleştirme ödeneği ve belediyelere yardım ödeneği" şeklinde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiş ve mevcut ikinci fıkrada yer alan "birinci fıkrada belirtilen ödenek" ibaresi "birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen ödenekler" şeklinde değiştirilmiştir.

"(2) Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir."

MADDE 49- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(2) Yurtdışmda meydana gelen afetler, acil durumlar ve insani krizler sonrasında uluslararası acil yardımların yapılması amacıyla, Başkanlık bütçesinde uluslararası acil yardım faaliyetleri ödeneği tefrik edilir. Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Başkanlıkça uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de, yukarıda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Başkanlık hesabına aktarma yapabilir. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenir, ihtiyaç halinde Cumhurbaşkanı kararıyla insani yardım kampanyası başlatılabilir. Yurtdışmda meydana gelen afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan ve insani yardım kampanya hesaplarından yapılacak harcamalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir; aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve almalarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin esas ve usuller, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir."

MADDE 50- 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "psikoloji," ibaresinden sonra gelmek üzere "çalışma ekonomisi," ibaresi eklenmiş, ", lisans diplomasına sahip bulunanlar için" ibaresi ile ", lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için otuz yedi yaşını" ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (g) bendi eklenmiş ve ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "açıldığı" ibaresi "yapıldığı" şeklinde, "otuz" ibaresi "otuzbeş" şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan ", lisans diplomasına sahip bulunanlar için" ibaresi ile ", lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için otuz iki yaşını" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"g) Konsolosluk ve ihtisas memuru olarak görev yapmış olan meslek memurları, başkatiplik ve konsolosluk yeterlik sınavında başarılı olmaları şartıyla, konsolosluk ve ihtisas memurluğu statüsünde bulundukları sürenin yarısını, meslek memurluğu statüsündeki dördüncü, üçüncü ve ikinci unvan gruplarında geçirmiş sayılabilirler. Dördüncü unvan grubundaki bekleme süresi azami bir yıl, üçüncü unvan grubundaki bekleme süresi ise azami iki yıl kısaltılabilir. Bu kapsamda, meslek memurluğu statüsündeki unvan gruplarında geçirilmiş sayılan süre dört yıldan, halihazırda Başkatip unvanım kazanmış konsolosluk ve ihtisas memurları için ise altı yıldan fazla olamaz."

"(11) Meslek memurları ve konsolosluk ve ihtisas memurlarının Bakanlığa alınabilmeleri için tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden verilen, her türlü iklim şartında görev yapabileceklerine dair rapor ibraz etmeleri gereklidir. Hukuk müşavirleri ile danışmanlardan da Bakanlığa alınmaları sırasında bu raporu ibraz etmeleri istenebilir."

MADDE 51- 6004 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarının yurtdışı teşkilatında görevlendirilmeleri

MADDE 11- (1) Dışişleri Bakanlığı mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarının yurtdışında sürekli görevlere atanabilmelerine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 52- 6004 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "Meslek memurlarına" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve konsolosluk ve ihtisas memurlarına" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 53- 6004 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendine "belgelendirilmesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Bakan oluru alınması" ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "%25'i" ibaresi "%30'u" şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan "%10'unu" ibaresi "%15'ini" şeklinde, "%5'ini" ibaresi "%10'unu" şeklinde değiştirilmiş ve "ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi görenler için" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

"Bakanlığın yurtdışı teşkilatı ile ihtisas birimlerinde istihdam edilen Türk uyruklu sözleşmeli personel de bu haktan aynı oranda yararlanır. Bu ödeneğin hesaplanmasında, görev yapılan ülke için belirlenen yurtdışı sözleşmeli sekreter pozisyonu tavan ücreti esas alınır."

MADDE 54- 6004 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "%15'ini" ibaresi "%19'unu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 55- 6004 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Yurtdışında sürekli görevle bulunan memurların" ibaresi "Bakanlığın yurtdışı teşkilatında görevli Türk uyruklu personelin" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına "olağanüstü haller" ibaresinden sonra gelmek üzere ", yerel sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler" ibaresi, "yaralanmalar" ibaresinden sonra gelmek üzere ", tıbbi komplikasyonlar" ibaresi, "ölümle sonuçlanmayan durumlarda," ibaresinden sonra gelmek üzere "birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun" ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "sürekli" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan "memurlara" ibaresi "Bakanlığın yurtdışı teşkilatında görevli personele" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 56- 6004 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Dışişleri Bakanlığı tarafından gerekli görülen durumlarda ve

belirlenen ülkelerde, vize başvurularında azami üç yıl geçerli sözleşmelerle ve vize aracı hizmet bedelinin yüzde yirmisinin genel bütçeye aktarılması kaydıyla, vize aracı hizmeti sunacak kuruluş/firmalar Bakan onayıyla görevlendirilebilir. Buna ilişkin işlemlerde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Buna ilişkin usul ve esaslar Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Alınacak payın genel bütçeye özel gelir olarak kaydedilmesine ve bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine özel ödenek yazılmasına Cumhurbaşkanı yetkilidir."

MADDE 57- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "üretici" ibareleri "tüketici" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına "kararlaştırılmışsa," ibaresinden

sonra gelmek üzere "20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun hükümleri saklı kalmak şartıyla," eklenmiştir.

MADDE 58- 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Banka, Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safi karın yüzde ellibirini; yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm uygulamaları, harita, imar planı, altyapı ve üst yapı projeleri ve bu projelerin yapım işlerinin finansmanı, il özel idareleri tarafından yerine getirilen, köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı veya bu finansmandan doğan faizin desteklenmesinde hibe olarak kullanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

"(7) 5411 sayılı Kanuna aykırı olmamak kaydıyla Banka gelir temin etmek amacıyla; yurtiçi ve yurtdışında doğrudan veya ortaklıklar aracılığıyla proje geliştirebilir, yenilenebilir enerji, şehir planlama, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, altyapı ve üstyapı uygulamaları yapabilir veya yaptırabilir."

MADDE 59- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesine "Bu aday" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve başkasımn yerine sınava giren kişi" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 60- 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanunla değiştirilen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesindeki tüketici fiyat endeksindeki artış oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, birinci fıkra kapsamında olan kira sözleşmeleri ile akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanır."

MADDE 61- 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bakan Kurumun teknik işleri ile işletmeye ilişkin iş ve işlemlerinin Kurum tarafından kurulan ve münhasıran bu amaçla faaliyet gösterecek bir anonim şirket tarafından yürütülmesine karar verebilir."

"(5) Kurum, uluslararası anlaşmalar kapsamında, Bakanın uygun gördüğü uluslararası sigorta veya reasürans şirketlerine ortak olabilir."

MADDE 62- 6305 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına "ve benzeri doğal afetler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile diğer özellik arz eden riskler" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 63- 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Ödünç para verme

EK MADDE 1- (1) 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi hükümleri çerçevesinde şirketler topluluğunu oluşturan şirketler, birbirlerine uygulanacak faiz ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ödünç para verebilirler."

MADDE 64- 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlık" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 65- 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(7) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, terfileri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine tabi olan personelin;

a) Kısa süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1/5'i ila 1/4'ü,

b) Uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1/3 'ü ila 1/2'si, kesilir."

MADDE 66- 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

"EK MADDE 3- Teşebbüsler, yıllık genel yatırım ve finansman programında yer alan hedefler ile uyumlu olmak kaydıyla birbirlerine ödünç para verebilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir."

MADDE 67- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Sosyal Hizmetler Alamnda Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde, aynı fıkrada yer alan "20.000 Türk lirasını" ibaresi "25.000 Türk Lirasını" şeklinde, "üç" ibaresi "dört" şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlık" ibareleri "Hazine ve Maliye Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

"Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına Devlet katkısı ödenebilir; ödenecek Devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup, ödenecek Devlet katkısı katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25'ini geçemez."

MADDE 68- 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alamna ilişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Cumhurbaşkanınca yapımının üstlenilmesine karar verilen teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Bakanlıkça yapımının tamamlanmasından sonra, Bakanlık bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilir. Ancak proje, projenin tümü tamamlanmadan önce işletmeye açılabilecek durumda ise düzenlenecek protokoller ile mülkiyet devrine kadar işletmenin devri ile hizmete açılabilir. Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan ve/veya karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, mülkiyet ve/veya işletme devir tarihinden itibaren bu bedelin ifa tarihine kadar her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla öder. Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin ve/veya belediyenin sermaye payına sahip olduğu şirket olması halinde ilgili belediye, yükümlülüklerin yerine getirilmesinden devralan kuruluş ile birlikte müteselsilen sorumludur. Vadesinde kısmen veya tamamen ödenmeyen taksit tutarlarının tahakkuk eden gecikme zammıyla birlikte vade tarihinden itibaren yirmi beş işgünü içerisinde ödenmemesi halinde bu tutarlar için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bu maddenin uygulamasına ilişkin diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir."

MADDE 69- 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Bakiye tutarların tahsili

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu Kanunla değiştirilen 15 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla halihazırda işletmesi devredilmiş olan projelerin bu maddenin yayımı tarihinden önce hesaplanan yönteme göre ödenmeyen bakiye tutarlarım da kapsar. Bu maddenin yayımı tarihinden önce bu projeler kapsamında kısmen veya tamamen ödenmeyen tutarlar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 180 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının T.C. Merkez Bankasındaki ilgili hesabına defaten aktarılır."

MADDE 70- Bu Kanunun;

a) 4 üncü, 5 inci ve 42 nci maddeleri yayımım izleyen aybaşından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 26 ncı maddesi yayımı tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 43 üncü maddesi yayımı tarihini takip eden ilk ödeme döneminde, ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 71- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

memurlar.net

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
8 Yorum