Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 16 Değişiklik

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 16 Değişiklik
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 56). 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklik ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

17 Ocak 2020 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 31011

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ


CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 56

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 168 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ğ) Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 170 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Nükleer Enerji" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Uluslararası Projeler" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 175 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı

MADDE 175- (1) Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tabii kaynakların ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesine yönelik ülke stratejisi ve politikalarım belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve önerilerde bulunmak,

b) Tabii kaynakların araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek,

c) Ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini takip etmek, gerekli bilgileri derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak,

ç) Tabii kaynaklar konusunda teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek,

d) Tabii kaynaklar alanındaki çalışmaları, gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak,

e) Görev alanı ile ilgili Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek ve koordinasyonunu sağlamak,

f) Görev alanı ile ilgili mevzuat çalışmalarım takip etmek ve bu çalışmalara katkıda bulunmak,

g) Madencilik faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca planlanan kamu yaran niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların, kamu yararı açısından önceliğini ve önemini tespit ederek gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 476 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 476- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü,

b) Denizcilik Genel Müdürlüğü,

c) Tersaneler ve Kıyı Yapılan Genel Müdürlüğü, ç) Haberleşme Genel Müdürlüğü,

d) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü,

e) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

f) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

g) Personel Genel Müdürlüğü,

ğ) Denetim Hizmetleri Başkanlığı,

h) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

ı) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı,

i) Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı,

j) Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı,

k) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

l) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

n) Özel Kalem Müdürlüğü."

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

MADDE 477- (1) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Karayolu ve demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkilerini önleyecek, giderecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin müstakilen veya ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak,

b) Karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyoluyia yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinin uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest,

adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu olarak hizmet vermesini sağlamak,

c) Kombine taşımacılık faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararım gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamak,

ç) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri, karayolu ve demiryolu taşımacılığı alanlarında taşımacı, organizatör, acente, komisyoncu, lojistik işletmecisi, terminal işletmecisi, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri faaliyette bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarım belirlemek, bunlan yetkilendirmek ve denetlemek,

d) Karayolu ve demiryolu taşımacılığı ve ulaştırması ile tehlikeli mal taşımacılığı ve kombine taşımacılık alanlarında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarım belirlemek,

e) Karayolu ve demiryolu taşımacılığı alanlarında kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları belirlemek,

f) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri, karayolu ve demiryolu taşımacılığı alanlarında taşımacı, organizatör, acente, komisyoncu, lojistik işletmecisi, terminal işletmecisi, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri faaliyette bulunanlar ile şoförler, makinistler başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlik şartlarım belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunlan yetkilendirmek ve denetlemek,

g) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında faaliyette bulunanlar ile şoförler, makinistler, hava ve deniz araçlanmn ilgili personeli başta olmak üzere bu işlerde çalışanlara mesleki yeterlik şartlarım belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunlan yetkilendirmek ve denetlemek,

ğ) Karayolu ve demiryolu taşımacılık faaliyetleri ile tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan yük ve yolcu terminalleri, garlan veya istasyonları ile depolama tesisi ve benzeri yapılara asgari niteliklerini belirlemek ve bunlan denetlemek,

h) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan her türlü taşıtın cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari niteliklerini belirlemek,

ı) Demiryolu tren işletmecilerince kullanılan her türlü çeken ve çekilen aracın cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunlara dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esaslan belirlemek,

i) Karayolu araçlarının dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esaslar ile dönemsel teknik muayene yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunlan yetkilendirmek ve denetlemek,

j) Demiryolu tren işletmecilerince kullanılan her türlü çeken ve çekilen aracın dönemsel teknik muayenesini yapacaklara asgari niteliklerini belirlemek ve bunlan yetkilendirmek ve denetlemek,

k) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan her türlü karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu taşıtının cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunlara dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esaslan belirlemek, dönemsel teknik muayenesini yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunlan yetkilendirmek ve denetlemek,

l) Her çeşit çeken ve çekilen demiryolu aracının tescilinin yapılması ve sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunların tescilini yapmak ve sicilini tutmak,

m) Demiryolu altyapısı ile çeken ve çekilen araçların kullanımı için asgari emniyet sımr ve şartlarını belirlemek ve bunları denetlemek,

n) Demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerine ilgili emniyet belgelerini vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,

o) Karayolu ve demiryolu ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere; kullanımı ücrete tabi olan her çeşit karayolu, köprü ve tünel ücretleri, terminal kullanım ücretleri, demiryolu altyapı kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek,

ö) Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve ücretlendirmeye ilişkin olarak demiryolu altyapı işletmecileriyle demiryolu tren işletmecileri arasında oluşan ihtilafların çözümüne yönelik karar almak,

p) Lojistik köy, merkez veya üslerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerini belirleyerek planlamak, kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek, uygulamasını takip etmek ve denetlemek,

r) Karayolu ve demiryolu ulaştırma hizmetleri ile tehlikeli mal taşımacılığı ve kombine taşımacılık faaliyetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak,

s) Ulaştırmanın çevreye olumsuz etkilerinin giderilmesinde koordinasyonu sağlamak, ş) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denizcilik Genel Müdürlüğü

MADDE 478- (1) Denizcilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Deniz ve içsular ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkilerini önleyecek ve kamu yararım gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak,

b) Deniz ve içsular ulaştırması alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek,

c) Deniz ve içsular ulaştırması alanında gemi işletmecisi, organizatör, acente, komisyoncu ve benzeri faaliyette bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarım belirlemek, bunları yetkilendirmek ve denetlemek; bu işlerde çalışanların ve gemi adamlarının mesleki yeterlik şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

ç) Gemi adamlarının sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bunların sicilim tutmak,

d) Her cins gemi, deniz ve içsu aracının; sicilinin ve/veya kaydının tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunların tescilini ve/veya kaydını yapmak; alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek,

e) Faaliyet amacı her ne olursa olsun her cins gemi, deniz ve içsu araçlarının; cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunların dönemsel teknik muayeneleri, denize ve yola elverişlilik izinlerine ilişkin usul ve esasları, kullanımı için asgari emniyet sınır ve şartlarım belirlemek, bunları denetlemek, belgelendirmek veya denetlenmesini ve belgelendirilmesini sağlamak, belgeleri vereceklerin asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

f) Gemilerin ve diğer deniz araçlarının ulusal ve uluslararası sularda kendi aralarında veya kara tesisleriyle yaptıktan tehlike sinyalleri dahil her türlü haberleşmelerin ve bildirim hizmetlerinin yapılabilmesini temin için gerekli teknik altyapıyı kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, bildirim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, denetimlerini yapmak ve bu hizmete ilişkin usul ve esasları belirlemek,

g) Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, su yollannda ve içsularda faaliyet gösteren liman, iskele, dolfen, şamandıra ve benzeri kıyı yapılanna yanaşacak ve aynlacak gemiler ile Türk Boğazlannı kullanacak gemilere verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetleri vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,

ğ) Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazlan bölgesinde, su yollannda ve içsularda meydana gelen ve her cins gemi, deniz ve içsu araçlarının karıştığı kazalarla ilgili tahlisiye, kurtarma, yardım ve acil durum müdahalesi faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslan belirlemek, bu hizmetleri vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,

h) Türk karasulan ve içsularmda seyreden veya faaliyet gösteren her cins gemi, deniz ve içsu araçlanndan kaynaklanacak deniz ve hava kirliliğini önleyecek tedbirleri almak, bu amaçla gerekli izleme ve denetimleri yapmak; acil müdahaleye hazırlıklı olma ve hazırlıklı olunmasını sağlamaya ilişkin usul ve esaslan belirlemek, acil müdahale hizmeti verecekleri yetkilendirmek ve bunlan denetlemek,

ı) Her türlü amatör denizcilik faaliyetine ilişkin usul ve esaslan belirlemek, bu faaliyetleri yapacaklan yetkilendirmek ve denetlemek,

i) Deniz ve içsular ulaşımım geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere; liman, iskele ve kıyı yapılanmn kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek,

j) Liman başkanlıklan idari yetki alanlarını belirlemek, bu alanlar içerisinde faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşlan ile gerçek ve tüzel kişilerin yerine getireceği denizcilik faaliyetlerine ilişkin izinleri vermek, koordine etmek, denetletmek ve izinsiz faaliyetleri durdurmak,

k) Türk Bayraklı gemilerde ve Liman başkanlıklarının idari yetki alanında yer alan liman tesislerinde Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslan belirlemek, uygulayıcılan yetkilendirmek, denetlemek ve bu Kodun uygulayıcılan arasında koordinasyon ve işbirliğini de içeren uygulama sistemini yürütmek,

l) Tarifeli deniz taşımacılığının usul ve esaslarını belirlemek, tarifeli deniz taşımacılığı yapanları yetkilendirmek ve denetlemek,

m) Deniz taşımacılığı ve ticaretini olumsuz etkileyen korsanlık, deniz haydutluğu ve benzeri her türlü suç ve faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, tedbir almak, böyle bir olaym gerçekleşmesi halinde ilgili kuruluşları koordine etmek ve gerekli desteği sağlamak,

n) Gemi kiralamalarında Türk Bayrağı ve yabancı bayrak çekilmesine ilişkin talepleri değerlendirmek ve ilgili mevzuatı uyarınca izin vermek,

o) Milli denizcilik ve deniz ticaretine ilişkin politika, strateji, hedef ve uygulamalar ile gözetim hizmetlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; Türk deniz ticaret ve turizm filosunun gelişmesi, yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve milletlerarası rekabet gücünün artırılması için gerekli tedbirleri almak, dünyadaki deniz ve içsular ulaştırması ile ticaret filosu hakkındaki istatistikleri takip etmek, gelişme eğilimlerini izleyerek raporlamak,

ö) Deniz sigortacılığının gelişmesine ve etkin bir şekilde işlemesine yönelik tedbir almak, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

p) Her cins gemi, deniz ve içsu aracına ilgili mevzuatında tanınan muafiyet ve istisnaların uygulanmasına ve kontrolüne yönelik iş ve işlemleri yapmak,

r) Ulusal ve yabancı klas kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

s) Deniz ve içsular ulaştırma hizmetleri ile deniz hukuku ve deniz ticaretinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak,

ş) Bu maddede belirtilen denizcilik faaliyetlerinin uluslararası kural ve standartlarda düzenlenmesini, sürdürülebilirliğini ve gelişmesini sağlayacak esasları tespit etmek, üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarca kabul görmüş kural ve standartların güncel olarak uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

t) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 7-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 479 uncu, 480 inci ve 481 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"e) Tersane, tekne imal, çekek yeri, liman, iskele, dolfen, şamandıra gibi kıyı yapısı işletmelerine kıyı tesisi işletme izni düzenlenmesine ve işletmecisine ilişkin usul ve esasları belirlemek, izinlerini düzenlemek ve denetlemek, bu kıyı yapılan ile gemi geri dönüşüm tesislerinde çalışanlann mesleki yeterlik şartlarım belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, smav yapmak veya yaptırmak ve bunlan yetkilendirmek ve denetlemek,"

"g) Tersaneler, limanlar, iskeleler ve benzeri kıyı yapılannm yer, kapasite ve diğer nitelikleri hakkında raporlar hazırlamak veya hazırlatmak, istatistiklerim tutmak, değerlendirmek ve yayımlamak,"

"i) Deniz ve içsularda yürütülen tarama faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, tarama işini yapan ve yaptıran kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri yetkilendirmek, denetlemek veya denetlettirmek,"

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 486ZA maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Personel Genel Müdürlüğü

MADDE 486ZB- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır;

a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile insan kaynaklan sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Bakanlık teşkilatı ile bağlı, İlgili ve ilişkili kuruluşlan koordine ederek uygulamak,

b) Personelin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük iş ve işlemlerini yürütmek, e) Bakanlığın eğitim planım hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek; eğitim

faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek, ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 10-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 491 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı," ibaresi yürürlükten kaldırılmış, "ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdüründen" ibaresi Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü ve İçişleri Bakanlığı Strateji

Geliştirme Başkanmdan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Ekli (1) sayılı üstede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (1) sayılı Cetvelin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Mevzuatta Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığına ve İstihbarat Dairesi Başkamna yapılmış atıflar sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığına ve İstihbarat Başkamna yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında; Karayolu Düzenleme Genel Müdürü ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü kadrolarında bulunanlar ile kaldırılan birimlerin Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlar hakkında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fikrası hükümleri saklıdır.

Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birimlere ve yöneticilerine yapılmış sayılır.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadrolar hariç olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere tahsisli kadro ve pozisyonlann mevcutlu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkilidir.

MADDE 13- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

16 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Karayolu Düzenleme Genel Müdürü

1

1

GİH

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü

1

1

GİH

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

Müdürü

1

1

GİH

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü

1

1

GİH

Deniz Ticareti Genel Müdürü

1

1

GİH

Personel ve Eğitim Dairesi Başkam

1

1

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

5

TOPLAM

11

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanı

1

1

TOPLAM

I

KURUMU : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü

1

1

GİH

Denizcilik Genel Müdürü

1

1

GİH

Personel Genel Müdürü

1

1

GİH

Denizcilik Uzmanı

5

15

TOPLAM

18

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

EMH

İstihbarat Başkam

1

1

EMH

Trafik Başkanı

1

1

EMH

İstihbarat Başkan Yardımcısı

1

5

EMH

Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı

1

3

EMH

Trafik Başkan Yardımcısı

1

3

EMH

Şube Müdürü

1

5

TOPLAM

18

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.