1 nolu CBK'da 25 maddelik değişiklik yapıldı

1 nolu CBK'da 25 maddelik değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 59)

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 25 maddelik değişiklik yapıldı. Değişiklikler 14 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. 

Resmi Gazete--- 14 Nisan 2020--- Sayı : 31099

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 59

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
"f) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,"

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 279 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkranın mevcut (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
"h) Personel Genel Müdürlüğü,"

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 287/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Personel Genel Müdürlüğü
MADDE 287/B- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlığın insan kaynakları politikasını oluşturmak; uzmanlık, kadro, unvan, kıdem ve benzeri kıstasların analizleri doğrultusunda insan kaynağı planlamasını yapmak ve bu çalışmaları Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları koordine ederek uygulamak,
b) Nitelikli insan kaynağım tespit etmek ve kuruma kazandırmak başta olmak üzere yetenek yönetimi sistemini kurmak ve uygulamak,
c) Liyakat temelli ölçümler ve insan kaynağı planlamasına göre; atama, nakil, terfi, yurtiçi, yurtdışı görevlendirmeleri ve yedeklemeyi yapmak üzere kariyer yönetimi sistemini kurmak, Bakanlık kadrolarının dağıtımı, tahsisi, tenkisi ve kadro verimliliği konusunda çalışmalar yapmak,
ç) Bakanlığın hizmet içi eğitim programları başta olmak üzere, eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda eğitimlerin planlanmağım ve yapılmasını sağlamak, yönderlik sistemi kurmak, etkinliğini ölçmek, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
d) Performans ve ödül yönetim sistemini kurmak ve uygulamak,
e) Personelin özlük işlemlerini yürütmek,
f) İnsan kaynaklan süreçlerinin yönetildiği ve izlendiği çevrim içi sistemi kurmak,
g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 288 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
"a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, usulsüzlükleri önleyici bir anlayışla rehberlik etmek,"
"c) Bakanlığın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını izlemek, mevzuat çalışmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,"

MADDE 5-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 290 mcı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 385- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kalkınma planlan ile uyumlu olarak, sanayiye yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturmak, sanayi stratejilerine ilişkin uygulamaları izlemek, sanayileşme politikaları çerçevesinde yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri arasmda eşgüdümü tesis etmek,
b) Sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak, Türk standartlarından gerekli görülenleri zorunlu uygulamaya koymak, bunların uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde denetlemek veya denetletmek; sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek,
c) Yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin milli ve özgün imkanlarla geliştirilmesi ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli olarak üretilmesi ile ulusal düzeyde teknolojik atılımı hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesinin temel hedefler, odak alanlar, yol haritaları gibi esaslarım belirlemek, bu esasların uygulanmasını sağlayacak tedbirler almak,
ç) Bilimsel ve teknolojik gelişim, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda, bilim, teknoloji ve yemlik politikalarının belirlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamak; sanayi ve teknolojiye yönelik araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projelerini, işbirliği ve kümelenme mekanizmalarını ve bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımları desteklemek, teşvik tedbirleri almak ve uygulamak, bu konularda düzenleme ve denetlemeler yapmak,
d) Ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak geliştirilmesi amacıyla, verimlilik politika önerileri ve stratejileri oluşturmak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, temiz üretim ve verimlilik projelerini desteklemek,
e) Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip ileri teknolojiler ile büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik gibi kritik alanlarda bireylerin ve işletmelerin ar-ge ve üretim yetkinliklerinin artırılması amacıyla politika önerileri ve stratejiler oluşturmak, belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak, ilgili alanlarda ar-ge ve yatırım faaliyetlerini ve girişimleri desteklemek, ilgili alanlara ve desteklere dair düzenleme ve denetlemeler yapmak,
f) Uzay ve havacılık sanayisinin geliştirilmesi ve bu alandaki birikimlerden diğer sektörlerin de yararlanabilmesini sağlamak amacıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,
g) Bilim, sanayi ve teknolojide ulusal yetkinliklerin gelişimine katkı sağlamak üzere, uluslararası platformlarda ve sahalarda ar-ge ve yenilik faaliyetleri yürütülmesini veya yürütülen çalışmalara iştirak edilmesini sağlamak,
ğ) Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları çerçevesinde, kamu tarafından yürütülecek veya desteklenecek ar-ge faaliyetlerinin eşgüdümünü ve kamu kaynaklarının stratejik önceliklere odaklanmasını sağlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının ar-ge program, proje ve uygulamalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yönlendirmek,
h) Bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümüne ve ulusal düzeyde dijital ekonominin geliştirilmesine yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturmak, bu stratejilerin uygulanması konusunda kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlar arasında işbirliği ve eşgüdümün tesis edilmesine yönelik tedbirler almak, dijital ekonomi ve dijital dönüşüm ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla program ve projeler yürütmek,
ı) Bilişim sektörünün rekabet gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, kamu bilişim projelerini tedarik edecek firmaları, taşımaları gereken yeterlilik ve/veya standartlar doğrultusunda yetkilendirmek, teknik içerikli kriterler uyarınca yetkilendirmeyi iptal etmek veya geçici olarak durdurmak, kamu bilişim projelerine ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde yüklenicilerin başta kalite ve güvenlik yeterlilik ve/veya standartları olmak üzere uyacakları usul ve esasları ilgili paydaşlarla işbirliği halinde belirlemek,
i) Kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sanayi işbirliği projeleri kapsamında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak faaliyetleri yürütmek ve sözleşmeleri imzalamak,
j) Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için kullanılabilir yatırım alanlarını belirlemek, mekansal strateji planları, çevre düzeni planlan ve 1/25,000 ölçekli nazım imar planlarında sanayi alanlarına ilişkin görüş vermek,
k) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin planlanmasına, kuruluşuna, yapılaşmasına ve işleyişine ilişkin mevzuatla verilen görevleri yapmak; organize sanayi bölgelerini ve sanayi sitelerini mevzuatta belirlenen kapsamda kredi ile desteklemek, organize sanayi bölgelerine iç ve dış kaynaklardan kullanacakları krediler için mevzuatta belirlenen miktar ve oranlarda kredi finansman desteği vermek, destekleme şart ve niteliklerini belirlemek ve denetlemek,
l) Yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin yerleşim alanı dışına taşınmasına ve planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, bu amaçla yapılacak masrafları mevzuatta belirlenen kapsamda kredi ile desteklemek, destekleme şart ve niteliklerini belirlemek ve denetlemek,
m) Bilimsel, endüstriyel ve yasal metroloji alanlarında politika önerileri ve stratejiler geliştirmek, bunların uygulanmasını sağlamak; kalibrasyon, muayene, belgelendirme ve doğrulamaya ilişkin düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim yapmak; hazır ambalajlamaya ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
n) Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik akreditasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında politika önerileri ve stratejiler oluşturmak, bunların uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak; sanayinin ihtiyaç duyduğu test, kalibrasyon, muayene, belgelendirme, doğrulama gibi uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ve kuruluşlarına olan ihtiyacı tespit etmek, mevcut uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin ve kuruluşlarının envanterini tutmak, sanayi işletmelerine hizmet sunan uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ve kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler yapmak ve gerektiğinde denetlemek,
o) Elektronik haberleşme sektöründe kullanılanlar hariç olmak üzere, sanayi ve bilişim ürünleri güvenliği ve denetimine ilişkin politikaların hazırlanmasına yardımcı olmak, bu ürünlerin ürün güvenliği mevzuatına ve teknik mevzuata uygunluğuna yönelik piyasa gözetimi ve denetimi yapmak, risk analizleri yapmak, denetimlere ilişkin usul ve esasları belirlemek, ürün güvenliği bilgi sistemini oluşturmak,
ö) Sanayi işletmelerinin satın aldıkları sanayi ürünlerinin satış sonrası hizmetlerine yönelik ekonomik çıkarlarını koruyucu tedbirler almak, bu alanda sanayicinin korunmasını sağlayıcı düzenlemeler yapmak, bu düzenlemelere yönelik denetimleri yapmak veya yaptırmak,
p) Yatırım teşviklerinin ülke ekonomisi yararına etkin bir şekilde düzenlenmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatın hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmak; yatırım teşvik uygulamalarını yürütmek, takip etmek ve değerlendirmek; yatırım teşvik uygulamalarına ilişkin gerekli tedbirleri almak ve denetlemeleri yapmak,
r) Ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan uluslararası doğrudan yatırımların ve bu yatırımlardan beklenen faydaların artırılması amacıyla Bakanlığın görev alanına giren konularda politikaların belirlenmesine katkı sağlamak, teşvik uygulamaları, altyapı yatırımları gibi araçların geliştirilmesine yönelik tedbirler almak, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yasal ve idari yapısal reform çalışmalarının yapılmasında koordinasyon sağlamak,
s) Bölgesel gelişmeye yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturmak, program ve projeler geliştirmek; bunların uygulanmasını sağlamak, izleme ve denetimini yapmak,
ş) Kalkınma ajanslarının ve bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının koordinasyonunu sağlamak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve denetimlerini yapmak,
t) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve yabancı ülkelerle ilişkilerini yürütmek, ikili veya çok taraflı bilimsel, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olmak, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu ve kontrolünü sağlamak,
u) Cumhurbaşkanınca belirlenen ekonomik ve sosyal hedefler doğrultusunda, sanayi ve teknoloji alanlarında gelişime katkı sağlamak üzere, küresel, ulusal ve bölgesel düzeyde analiz ve araştırmalar yapmak,
ü) Ülke genelinde sahip olunan ve üretilen verilerin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla açık veri kullanımına dayalı program ve projeler yürütmek,
v) Ülkede fikri sermaye ve yenilik kapasitesinin gelişmesini sağlamak amacıyla, sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileşmesine yönelik olarak destek programlan hazırlamak, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek,
y) Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde, teknoloji geliştirme ile bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
z) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Bakanlık, görev ve yetkileri arasında yer alan destek programlan ve projeleri ile ilgili görevlerini, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı ve ilgili kuruluşlanna yaptırabilir; destek programlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlan ile ortak program yürütebilir."

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 387- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Sanayi Genel Müdürlüğü,
b) Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü,
c) Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü,
ç) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü,
d) Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü,
e) Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü,
f) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü,
g) Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü,
ğ) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
h) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
ı) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
i) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
j) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
k) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
m) Özel Kalem Müdürlüğü."

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sanayi Genel Müdürlüğü
MADDE 388- (1) Sanayi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik iş ve meslek analizleri yapmak ve yaptırmak, mesleki teknik eğitimi desteklemek, nitelikli işgücü programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
b) Çevre ve iklim değişikliği konularındaki gelişmeleri takip etmek, çevrenin korunması amacıyla sanayiye yönelik tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, sanayi işletmelerinin temiz üretim program ve projeleri hazırlamasına ve uygulamasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
c) Diğer ülkelerle sınai ve teknik konularda yapılacak çalışmalara ilgili kuruluşları koordine ederek katılmak,
ç) Sanayi ürünlerinin rekabet edebilirliğini artırmak için gerekli tedbirleri almak, sanayi sektörlerine ilişkin belirlenecek stratejiler için hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak, bu stratejilerin uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak; sanayi sektörlerine ilişkin sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek, sektörel komiteler oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
d) Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırmak, teknik mevzuatı ve ilgili standart listelerini hazırlamak ve uygulamaya koymak; Türk standartlarından gerekli görülenlere ilişkin düzenlemeler yapmak; teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan sanayi ürünlerinin denetime esas olacak özelliklerini tespit etmek veya ettirmek,
e) Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında stratejilere katkı sağlamak, stratejilerin sanayi sektörlerinde uygulanmasına yönelik tedbirleri almak, sanayinin ihtiyaç duyduğu test, kalibrasyon, muayene, belgelendirme, doğrulama ve benzeri uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ve kuruluşlarına olan ihtiyacı tespit etmek, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin ve kuruluşlarının envanterini tutmak, sanayi işletmelerine hizmet sunan uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler yapmak ve gerektiğinde denetlemek,
f) Araçların karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygun üretilmesi için gerekli teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulamaya koymak, araçların teknik düzenlemelere uygunluğunu belgelendirmek veya belgelendirilmesini sağlamak,
g) Sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi alanındaki yatırımları takip etmek ve gerekli envanter çalışmalarım yapmak,
ğ) Yıllık ithalat ve ihracat rejimlerinin hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
h) Sanayi işletmelerinde israfa yol açan sorunları tespit etmek, israfı önleyici yöntemlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmak,
ı) Sanayi işletmelerinin satın aldıkları sanayi ürünlerinin satış sonrası hizmetlerine yönelik ekonomik çıkarlarını koruyucu tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, bu düzenlemelere yönelik denetimleri yapmak ya da yaptırmak,
i) Kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sanayi işbirliği projeleri kapsamında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak faaliyetleri yürütmek ve sözleşmeleri imzalamak,
j) İmalat sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda hammadde tedarikine ilişkin uzun dönemli planlama ve takip faaliyetlerinin kurumlar arası koordinasyon ile gerçekleştirilmesini sağlamak, bu kapsamda çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 İnci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
"Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü
MADDE 388/A- (1) Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak,
b) Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde, teknoloji geliştirme ve bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
c) Türkiye'de bilişim sektörü, ileri teknoloji sektörleri, ar-ge, tasarım ve yenilik faaliyetleri, bu alanlarda çalışan insan kaynağının geliştirilmesi, işgücünün dönüşümü, dijital dönüşüm gibi konularda yapılan strateji ve politika çalışmalarına katkıda bulunmak,
ç) Bilişim ve ileri teknoloji sektörleri ile ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip teknoloji alanlarında, yerli ve milli üretim yetkinliklerinin artırılmasına yönelik tedbirler almak, destek ve teşvik programlan uygulamak, program ve projelere öncülük etmek,
d) Bilişim ve ileri teknoloji ürün ve sistemlerinin siber güvenlik ve bilgi güvenliği düzeyinin yükseltilmesine, siber güvenlik alanında yerli ve milli ürünlerin üretilmesine, yerli ve milli ürünlerin ülke genelinde kullanımının yaygınlaştınlmasına, veri merkezi ve veri işleme altyapısının güçlendirilmesine ve siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak, destek ve teşvik programlan uygulamak,
e) Dijital dönüşüm ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmak, destek ve teşvik programlan uygulamak, program ve projeler yürütmek,
f) Dijitalleşmenin sağladığı ekonomik faydayı artırmak amacıyla, dijital ekonomi uygulamalarının gelişmesi ve bu alanda ekosistemin büyümesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm ve işbirliği içinde gerekli tedbirleri almak, mevzuatın oluşturulmasına katkı sağlamak; dijital teknolojiler ve eğilimlerine paralel olarak dijital ekonomi altyapıları ve uygulamalarının geliştirilmesine yönelik program ve projeler yürütmek,
g) Açık kaynak yazılım ve sistemleri ile açık veri alanlarında destek ve teşvik programlan uygulamak, program ve projeler yürütmek,
ğ) Büyük veri ve yapay zeka gibi konularda bireylerin ve işletmelerin yetkinliklerinin artınlmasına ve bu teknolojilere dayalı akıllı sistemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştınlmasına yönelik tedbirleri almak, destek ve teşvik programlan uygulamak, program ve projeler yürütmek,
h) Bilişim ve ileri teknoloji sektörlerinin gelişimi ve rekabet edebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak, uygulamalar geliştirmek ve yürütmek; bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin sicilini tutmak; elektronik haberleşme sektöründe kullanılanlar hariç olmak üzere, bilişim ve ileri teknoloji sektörlerinin ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırmak, teknik mevzuatı ve ilgili standart listelerim hazırlamak ve uygulamaya koymak, teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan ürünlerin denetimine esas olacak özelliklerini tespit etmek veya ettirmek; teknik düzenlemeler kapsamında yetkilendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri belirlemek, bu kuruluşları görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak durdurmak veya iptal etmek,
ı) Bilime dayalı, milli ve özgün ileri teknolojili ürün ve sistemlerin üretimini artırmak amacıyla, bu alanda yürütülen faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmek; ihtiyaç duyulan altyapıların oluşturulmasına katkı sağlamak; desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemek,
i) Bireylerin ve işletmelerin dijital yetkinlikleri ile dijital teknoloji ürün ve hizmetlerine erişim ve kullanım imkanlarının geliştirilmesine yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturmak ve bu hususlarda program ve projeler yürütmek,
j) Ülke genelinde yürütülen ar-ge, tasarım ve yenilik faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek; sahip olunan teknolojik birikimlerin ülke için etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,
k) Milli Teknoloji Hamlesinde ve Türkiye'nin dijital dönüşümünde ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine, mesleklerin ve istihdam piyasasımn dönüşümüne dair ilgili kurum ve kuruluşlarla beraber program ve projeler yürütmek,
l) Bilim ve teknoloji alanındaki insan kaynağı politikaları çerçevesinde, alanlarında uzman bilim insanlarının ve araştırmacıların Türkiye'de ar-ge ve yenilik faaliyetlerine kazandırılmasına ve istihdamına yönelik destek ve teşvik programlan hazırlamak, bunların uygulanmasını sağlamak ve izlemek,
m) Türkiye'de bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilikçilik faaliyetlerini ve girişimlerini teşvik etmek; bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerin patenti, yatınmı ve pazarlanması konusunda gerçek ve tüzel kişilere destek vermek; bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak, usul ve esasları belirlemek,
n) Bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, tasanm ve yenilikçilik faaliyetlerini ve girişimlerini geliştirmek amacıyla, uygulamalar, programlar ve projeler yürütmek; çeşitli etkinlikler düzenlemek ve düzenlenmesini desteklemek; yazılı, görsel ve elektronik ortamlarda yayınlar yapmak ve yaptırmak,
o) Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası işbirlikleri yürütmek,
ö) Kamu bilişim projelerini tedarik edecek firmaları, taşımaları gereken yeterlilik ve/veya standartlar doğrultusunda yetkilendirmek; teknik içerikli kriterler uyarınca yetkilendirmeyi iptal etmek veya geçici olarak durdurmak; kamu bilişim projelerine ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde yüklenicilerin başta kalite ve güvenlik yeterlilik ve/veya standartlan olmak üzere uyacakları usul ve esaslan ilgili paydaşlarla işbirliği halinde belirlemek,
p) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü
MADDE 388/B- (1) Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Türkiye'yi küresel rekabette öne çıkaracak yüksek katma değer taşıyan, ekonomik bağımsızlığımız için stratejik değeri haiz ve dijital dönüşümde kritik seviyede önemli teknolojik ürün ve hizmetlerin milli ve özgün olarak geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi programının temel hedefler, odak alanlar, yol haritaları, uygulama planlan gibi esaslannı ilgili paydaşlarla işbirliği halinde belirlemek,
b) Bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye'nin kapasitesini artırmak amacıyla, ulusal ve küresel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek; ulusal ve uluslararası kaynaklan kullanarak Türkiye'nin sınai ve teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz etmek,
c) Bakanlığın faaliyet alanlarına giren konularda, derlenmiş bilgi ve istatistikler üzerine araştırma ve analizler yapmak; gerektiğinde üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile birlikte çalışarak strateji çalışmalarına temel girdi teşkil edecek, kamu ve özel sektör aktörlerine yol gösterici nitelikte bilgi ve fikirler üretmek; gerekli hallerde bunları yayımlamak,
ç) Büyük veri yönetimi ve ileri veri analitiği uygulamalarını kullanarak Bakanlığın tüm faaliyetlerinin bilgi temelli yönetim yaklaşımıyla yürütülmesine öncülük etmek,
d) Bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik politikalarının geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; belirlenen politikaların uygulanmasına katta sağlamak, izlemek, koordine etmek ve sonuçlarını değerlendirmek,
e) Sanayi ve teknoloji sektörlerinin gelişimini sağlamak ve rekabet edebilirliğini artırmak hedefiyle sektörel analizler ve verimlilik araştırmaları yapmak; ilgili birim ve kuruluşların görüşlerini alarak sanayi ve teknoloji stratejileri, bunların bileşenlerine dair alt stratejiler, odak alan ve sektör stratejileri oluşturmak ve uygulanmasına katkı sağlamak,
f) İşletmelerin verimliliklerini ölçmek, sonuçları diğer ülkelerin verimlilik seviyeleri ile karşılaştırmak; üretilen veri ve raporları, belirli aralıklarla ve uygun araçlarla yayımlamak,
g) Teknolojik araç ve yeniliklerin kullanımı ve verimliliği konularında toplumsal bilinci geliştirecek, ekonomik faaliyetlerde verimlilik performansım artıracak çalışmalar yapmak,
ğ) İşletmelerin verimliliğini artırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve teşvik etmek; verimlilikle ilgili konularda teknik yardım sağlamak, araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak,
h) Verimlilik konusunda belgelendirme yapmak,
ı) Verimlilikle ilgili demek, vakıf, enstitü ve eğitim merkezlerinin kurulmasında gerçek ve tüzel kişileri yönlendirmek ve bunlarla işbirliği yapmak,
i) Sanayi ve teknoloji sektörlerine ilişkin istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak; sanayi ve teknoloji sektörlerinde iş ve meslek analizleri yapmak veya yaptırmak, mesleklerin ve istihdam piyasasının teknolojik dönüşüme uyumunu destekleyecek strateji çalışmalarına ilişkin yol haritaları hazırlamak,
j) Bakanlık birimleri ile bağlı, ilgili ve koordinasyonundan sorumlu olunan kuruluşlar tarafından yürütülen destek programlan ve yatınm teşviklerinin etkinlik ve verimliliğini sağlamak üzere, programlann ve teşviklerin eşgüdümünü koordine etmek ve denetlemek; destek ve teşviklerin olası etkilerine dair öncül etki analizleri yaparak görüş vermek, gerçekleştirilen destek programlarının ve teşviklerin etki analizlerini yapmak,
k) Kamu kurum ve kuruluşlan ile gerçek ve tüzel kişilerden işletmelere ait yatırım, üretim, teşvik, mali durum, ar-ge, fikri ve sınai mülkiyet haklan, dış ticaret, istihdam ve işgücü, kurulu kapasite, fiili üretim, eneıji giderleri, verimlilik, dijitalleşme ve benzeri muhtelif ekonomik ve kurumsal faaliyet bilgi ve verilerini, belirlenecek usul ve esaslar dahilinde almak, verilerin saklanması ve kullanılması için bilgi sistemi oluşturmak ve yönetmek; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde saha araştırmalan yapmak veya yaptırmak; veri kaynaklannı kullanarak analiz ve araştırmalar yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, değerlendirmek; Bakanlık faaliyetlerine ilişkin istatistikleri açıklamak, ulusal ve uluslararası endeks çalışmalannda gerekli koordinasyonu yürütmek,
l) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, kalkınma planları, orta vadeli program ve yıllık programlar, makro ölçekli projeler, izleme kararlan ve icra planlanmn oluşturulmasına katkı sağlamak,
m) Milli Teknoloji Hamlesinin sürdürülmesi hedefi doğrultusunda Bakanlık birimleri ile bağlı, ilgili ve koordinasyonundan sorumlu olunan kuruluşların uyumlu çalışmalannı sağlamak; bu yapıların stratejik, yapısal ve fonksiyonel dönüşümüne ilişkin araştırma ve tasarım çalışmalan yapmak, bir kısmmı veya tamamını etkileyen konular ile aralannda ortak çalışmayı gerektiren stratejik planlama, kurumsal gelişim ve yönetişim, ar-ge, yenilik ve yatırım destekleri, insan kaynağı gelişimi ve benzeri alanlarda genel nitelikli program, proje ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve izlemek,
n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 10- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 389 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 389- (1) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Teknoloji geliştirme bölgelerinin; yer seçimi, kamulaştırılması, kuruluşu, işleyişi, imar planlanmn hazırlanması ve onaylanması, onaylanan uygulama imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ile ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesine ilişkin işleri yürütmek, düzenlemeler yapmak, faaliyetlerini izlemek ve denetlemek,
b) Ar-ge ve tasarım merkezlerine ilişkin başvurulan değerlendirmek, uygun görülen başvurulan neticelendirerek ar-ge ve tasarım merkezlerini tescil etmek, ar-ge ve tasarım merkezlerine ilişkin düzenlemeler yapmak, faaliyetlerini değerlendirmek ve denetlemek,
c) Teknoloji geliştirme bölgeleri, ar-ge ve tasarım merkezleri ile ilgili uygulama sonuçlannı izlemek ve bilgi sistemi oluşturmak,
ç) Teknoloji geliştirme bölgeleri ile ar-ge ve tasanm merkezlerinin yönetimleri ve personeline yönelik kapasite artmcı organizasyonlar düzenlemek, teknoloji geliştirme bölgelerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına yönelik destekler sağlamak,
d) İşletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sektörel birlikler, sivil toplum kuruluşları ve firmalar arasında teknolojik gelişim odaklı işbirliğini teşvik etmek; işbirliği mekanizmaları için destek programları hazırlamak, uygulamak ve izlemek; desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemek,
e) Ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin yaygın bir şekilde gelişmesini sağlamak üzere, arayüz veya platform tabanlı destek ve teşvik modelleri geliştirmek, bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamak,
f) Sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu kurumlarm teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımım sağlayacak programlar ve projeler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
g) Teknoloji geliştirme bölgeleri, ar-ge ve tasarım merkezleri ile kümelenme gibi teknoloji odaklı işbirliği mekanizmalarında teknolojik araştırma, geliştirme, tasarım, girişimcilik ve yenilikçilik program ve projelerinin desteklenmesi ve teşviki ile ilgili düzenlemeler yapmak, bunların sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek; yapılan düzenlemeler çerçevesinde Bakanlık bütçesinden yapılacak harcamaları belirlemek, gerçekleştirmek ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,
ğ) Teknoloji geliştirme bölgeleri, ar-ge ve tasarım merkezleri ile kümelenme gibi teknoloji odaklı işbirliği mekanizmalarında teknoloji, araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi için eğitim, kongre, seminer ve toplantılar düzenlemek ve düzenlenmesini desteklemek; ulusal ve uluslararası fuarlara katılımı desteklemek,
h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 11-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 390 mcı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 390- (1) Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için kullanılabilir yatırım alanlarını belirlemek ve mekansal strateji planlan, çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlannda sanayi alanlarına ilişkin görüş vermek,
b) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin planlanması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
c) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin planlanmasına, yer seçimine, imar planlannm yapılmasına, yapılaşmasına, kuruluş ve işleyişine ilişkin mevzuatla verilen iş ve işlemleri yürütmek, organize sanayi bölgelerinde kamu yaran karan vermek ve endüstri bölgelerinde kamulaştırmaya ilişkin işlemleri yapmak ve faaliyetlerini denetlemek,
ç) Organize sanayi bölgelerinin faaliyetleri için gerekli olan ve Bakanlıkça uygun görülecek projelerin tamamına kadar olan kısmını kredi ile desteklemek, organize sanayi bölgelerine iç ve dış kaynaklardan kullanacaklan krediler için mevzuatta belirlenen miktar ve oranlarda kredi finansman desteği vermek,
d) Sanayi sitelerinin altyapılarının tamamım ve üstyapı tesislerinin yüzde yetmişe kadar olan kısmını, yerleşim alanları içerisinde kalmış sanayi sitelerinin taşınması için sanayi sitesi yapı kooperatiflerince, il özel İdarelerince, büyükşehir belediyelerince veya belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafları ile altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan kısmım mimarlık ve mühendislik hizmetleri dahil kredi ile desteklemek,
e) Yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi İşletmelerinin yerleşim alanı dışına taşınmasına ve planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik faaliyetleri yürütmek ve taşınma masraflarını kredi ile desteklemek,
f) Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerine verilecek desteklere ilişkin şart ve nitelikleri belirlemek ve denetlemek,
g) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri ile ilgili uygulama sonuçlarım izlemek ve bilgi sistemi oluşturmak,
ğ) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin yönetimleri ile personeline yönelik eğitim organizasyonları düzenlemek,
h) Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinin yurtiçi ve yurtdışmda tanıtımına ve yatırımcı teminine yönelik çalışmalar yapmak, uygulamalarla ilgili olarak diğer ülkelere rehberlik yapmak,
ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 12-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 391 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 392 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü
MADDE 392- (1) Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bilimsel, endüstriyel ve yasal metroloji alanlarında stratejiler belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalara katkıda bulunmak, belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamak,
b) Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında teknik düzenlemeler hazırlamak ve uygulamaya koymak, bu alanda piyasa gözetimi ve denetimi yapmak,
c) Yasal metroloji kapsamına alınacak veya kapsamdan çıkartılacak ölçü aletlerini belirlemek, yasal metroloji alanında izlenebilirliği sağlamak için gerekli teknik ve idari altyapıyı oluşturmak,
ç) Ulusal ölçüm standartlarının oluşturulması, muhafazası, dağıtımı ve kullanımına ilişkin esasları belirlemek,
d) Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan ürünlerin denetimine esas olacak özellikleri tespit etmek veya ettirmek,
e) Yasal metroloji alanında laboratuvarlar kurmak veya kurdurmak, kurulan laboratuvarlarm gerektiğinde kapatılmasına veya devrine karar vermek; bu alandaki laboratuvarlann belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde çalışmalarını izlemek ve denetlemek,
f) Yasal metroloji alanında uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara katılmak ve işbirliği yapmak,
g) Yasal metroloji alanında yetkilendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri belirlemek, bunları görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak durdurmak veya iptal etmek,
ğ) Endüstriyel metroloji alanında sanayinin ihtiyaçlarına yönelik ölçümlerin doğruluğunu ve izlenebilirliğini sağlamak için gerekli teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulamaya koymak,
h) Ürün güvenliği ve denetimi politikalarının ve sanayi ürünlerinin denetimine yönelik stratejilerin hazırlanmasına katkı sağlamak, geliştirilen stratejileri uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek,
ı) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan sanayi ve bilişim ürünlerinin, ürün güvenliği ve teknik mevzuatına uygunluğunu sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, uygunsuzluk halinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve yaptırım uygulamak, denetime yönelik risk analizleri yapmak, denetim usul ve esaslarını belirlemek,
i) Teknik mevzuata ve ürün güvenliği denetimine ilişkin verileri toplamak, ürün güvenliği bilgi sistemi oluşturmak, verileri değerlendirmek, rapor hazırlamak ve yayımlamak,
j) Denetim sırasında alman numunelerin testlerini yapmak veya yaptırmak,
k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 14-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 393- (1) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, kalkınma planları ve orta vadeli program çerçevesinde ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen gerekli katkıların sağlanmasını ve yönlendirilmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlamak,
b) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde belirtilen işleri yapmak,
c) Yabancı ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmaları ve serbest ticaret anlaşmalarının yatırım bölümlerine ilişkin hizmetleri ve müzakereleri yürütmek,
ç) Yatırımların ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak,
d) Yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde yerli ve yabancı yatırım projelerini değerlendirerek uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak, teşvik tedbirlerini uygulamakla görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek,
e) Yatırım Teşvik Belgesi şart ve niteliklerine uygun olarak gerçekleşen yerli ve yabancı yatırımlarla ilgili tamamlama vizesi işlemlerini yapmak veya belirlenecek kurum ve kuruluşlara yaptırmak ve Yatırım Teşvik Belgesi şart ve niteliklerine aykırı davranan yatırımcılara gerekli müeyyideleri uygulamak,
f) Yatırım teşvik tedbirlerinin uygulanması ile ilgili olarak mevzuat ile verilen görevleri yapmak ve yatırımları mahallinde tetkik etmek ve değerlendirmek,
g) Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yasal ve idari yapısal reform çalışmalarının kurumlar arasındaki koordinasyonunu Yatırım Ofisi ile birlikte sağlamak ve Yatınm Ortamım İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Yönlendirme Komitesi ve Yatırım Danışma Konseyinin sekretarya hizmetlerini Yatınm Ofisi ile müştereken yürütmek,
ğ) Uluslararası doğrudan yatınm politikalarına ilişkin olarak çok taraflı ve bölgesel uluslararası kuruluşlar ve örgütlerdeki İlgili komite ve çalışma gruplannın faaliyetlerini izlemek ve bunlara katılım sağlamak,
h) Yetkili kurumlar tarafından yürütülen, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren ve İlgili mevzuatla yatırım ve hizmetlerin kısmen veya tamamen yerli veya yabancı şirketler vasıtasıyla yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde katkıda bulunmak,
ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 15- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 394 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 394- (1) Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kalkınma planı, orta vadeli program ve yıllık programlar ile diğer ulusal ve sektörel politika belgelerine bölgesel gelişme bakımından katkı sağlamak,
b) Bölgesel gelişme ulusal stratejisi, bölge planlan ve stratejilerinin hazırlık çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, bu belgelerin sektörel ve tematik politikalarla uyum ve tamamlayıcılığını sağlayacak tedbirler geliştirmek,
c) Kalkınma ajanslannın genel koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, çalışmalarını izlemek ve denetlemek,
ç) Bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının genel koordinasyonunu sağlamak, çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek; yıllık çalışma programlarını onaylamak, bölge kalkınma idaresi başkanlıklarınca kamu yatırım programına teklif edilecek projelere uygun görüş vermek; bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının eylem planları ile diğer plan ve programlarına, cari ve sermaye transferi ödeneklerinin kullandırılması, izlenmesi ve denetimi ile bu bendin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemek,
d) Ulusal ve bölgesel düzeyde, mekansal gelişme stratejileriyle kalkınma politikaları arasında bütünlük sağlamaya yönelik çalışmaları yönlendirmek,
e) Bölgesel gelişme amaçlı entegre veya tematik destek programları ve projeler geliştirmek, uygulamak ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
f) Bölgesel gelişmeye yönelik uygulamalar ile ulusal politikaların bölgesel gelişmeye etkilerim izlemek ve değerlendirmek,
g) Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlamak, çalışmaları izlemek ve denetlemek,
ğ) Bölge, il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
h) Bölgesel gelişmede kurumsal yapılara ve yönetişim mekanizmalarının geliştirilmesine dair çalışmalar yapmak,
ı) Bölgesel gelişme politikaları kapsamında kentleşme, kırsal kalkınma, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bölgesel nitelikli işletme politikaları konularında çalışmalar yapmak,
i) Kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarım tespit etmeye, bu yörelerin özellikleri dikkate alınarak daha hızlı bir gelişme sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
j) Bölgesel gelişme alanında uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkeler nezdinde komisyon, komite ve çalışma gruplarına katılmak, uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek,
k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 16- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 395 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 395- (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin ulusal plan ve programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki üyelik ve Gümrük Birliği ile ilgili konularda uyum, uygulama ve müzakere çalışmaları ile AB çerçeve programlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek, toplantılara katılmak ve Bakanlık içerisinde koordinasyonu sağlamak,
b) Bakanlığın görev ve faaliyet alanı kapsamında, ülkemizin ilişkili olduğu tüm uluslararası çok taraflı ve bölgesel kuruluşların ve oluşumların çalışmalarına, program ve projelerine katılmak, bunların ulusal eşgüdümünü ve Bakanlık içerisinde koordinasyonunu sağlamak,
c) Diğer ülkelerle sanayi, teknoloji, yenilikçilik, girişimcilik, bölgesel gelişme, yatırım konularında işbirliğinin geliştirilmesi, yeni işbirliği alanlarının oluşturulması ve gelişmelerin takip edilmesi amacıyla komisyon, komite ve çalışma gruplan oluşturmak; bunların çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde ülke ve Bakanlık düzeyinde koordinasyonu sağlamak,
ç) Bakanlığın görev ve faaliyet alanı kapsamında, diğer ülkeler ile ikili veya çok taraflı İlişkileri yürütmek, ikili veya çok taraflı işbirliği platformlarında yer alarak bilimsel, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ile bölgesel işbirliği anlaşmaları ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olmak, bunlarla ilgili gerekli koordinasyon ve takip çalışmalarını yapmak,
d) Bakanlığın Avrupa Birliği, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak,
e) Bakanlığın yurtdışı birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek,
f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 17- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 395/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MADDE 395/B- (1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak; Bakanlığın eğitim planım hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
ç) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek; genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
d) Bakanlığın hizmet birimleri, bağlı ve ilgili kurumlan ile taşra teşkilatı arasında koordinasyonu sağlamak,
e) Bakanlık tarafından hazırlanan yıllık plan ve programlar kapsamında taşra teşkilatı tarafından yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin takibini yapmak,
f) Taşra teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin verileri toplamak, raporlamak ve ilgili hizmet birimlerince değerlendirilmesini sağlamak, taşra teşkilatının bütçesi ile ilgili iş ve işlemleri hakkında ilgili hizmet birimleri ile koordineli çalışmak,
g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 18- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 396 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"c) Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluş ve tüzel kişilerin faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme, teftiş, denetim ve soruşturma yapmak,
ç) Mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, teftiş, denetim ve soruşturma yetkilerini kullanmak,"
"(3) Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile başmüfettişler, müfettişler ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 19- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 398 inci ve 399 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 402 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
"c) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerle ilgili konularda protokol faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
ç) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerle ilgili konularda kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, Bakanlıkça düzenlenecek organizasyonları koordine etmek,"

MADDE 21-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Döner sermaye
MADDE 409/A- (1) Bakanlık döner sermaye işletmesi kurmaya yetkilidir. Döner sermaye miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenir. Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen karlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen tutara ulaşıncaya kadar sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra, yılsonu karı hesap dönemini izleyen Nisan ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır.
(2) İşletmenin faaliyet alanları, gelirleri, giderleri, işleyişi ve denetimi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 22- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527/B maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (10) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"10) Bireylerin ve firmaların dijital yetkinlikleri ile dijital teknoloji ürün ve hizmetlerine erişim ve kullanım imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlamak."

MADDE 23- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte,
a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında; Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü, Personel Dairesi Başkanı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı,
b) Kültür ve Turizm Bakanlığında Personel Dairesi Başkanı,
kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve haklarında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklıdır.
Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birimlere ve yöneticilerine yapılmış sayılır.
Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadrolar hariç olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere tahsisli kadro ve pozisyonların mevcutlu olarak ilgili Bakanlık merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasına ilgili Bakan yetkilidir.
MADDE 24- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

13 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.