4/C'den 4/B'ye geçen personelin ücret eşitliğine dair kanun teklifi

4/C'den 4/B'ye geçen personelin ücret eşitliğine dair kanun teklifi
657 sayılı Kanunun 4/C bendine göre geçici personel statüsünde iken aynı Kanunun 4/B bendinde düzenlenmiş olan sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiş olan çalışanların, 4/B hükmüne tabi olan diğer çalışanlar ile aynı ücreti alması amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması için kanun teklifi verildi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifi gerekçesiyle ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim. 15/10/2018
Süleyman GİRGİN / Muğla Milletvekili
Av. Burcu KÖKSAL / Afyonkarahisar Milletvekili

GENEL GEREKÇE
Anayasaya ve taraf olduğumuz Uluslararası sözleşmelere göre herkesin eşit işe eşit ücret, adil çalışma koşullarına sahip olma en önemlisi eşitlik ilkesinden yararlanma hakkı vardır. Ancak 5393/49 ve 657-4/B olmak üzere sözleşmeli personelin bu haklardan yararlanmadıkları aşikârdır.

4/Cli personel olarak çalışırken 696 sayılı KHK ile 4/B' li personel statüsüne geçirilen çalışanlarda 4/B' li olmalarına rağmen mevcut 4/B' li personelle eşit şartlarda çalışma koşullarına sahip olamamıştır. Bu 4/C'li personel 696 sayılı KHK ile 4/B'ye geçirilmesine rağmen unvan, kıdem ücreti, zorunlu emeklilik ve ek ödeme oranlarında mevcut 4/B' li ile eşit tutulmamaktadır. Öncelikli olarak bu eşitliğin sağlanması, akabinde ise bu çalışanların 4/A'ya geçmesi durumunda 4/A kadrosunda çalışanlarla eşitliğin sağlanması gerekmektedir.

Sonuç olarak yasa teklifinde belirtilen tüm sözleşmeli personelin ayrım yapılmadan 4/A kadrosuna geçirilerek 4/A' li çalışan ile aynı haklara sahip olması, eşit tutulması Anayasa ve taraf olduğumuz Uluslararası anlaşmaların gereğidir.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1, Niteliği gereği belirli süreli olmak zorunda olan bazı pozisyonlar hariç olmak üzere sözleşmeli statüde personelin memur statüsüne geçişleri önerilmiş, ayrıca memur kadrolarına atanan söz konuşu sözleşmeli personelin geçmişe dönük özlük haklarının düzenlenmesi öngörülmüştür.
MADDE 2. Yürürlük maddesidir.
MADDE 3. Yürütme maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları aşağıda yazılı olan geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 46: Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda bazı günler veya günün belirli saatleri gibi kısmi çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma- geliştirme projelerinde, proje süresi ile sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;

a) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayın tarihi itibariyle bu Kanunun 4. Maddesinin (B)fikrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan (öğretmenler dahil) ve 48.maddede belirtilen genel şartları taşıyanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları halinde pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bu kanun hükmünde Kararnameyi ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon ünvanlıyla aynı unvanlı memur kadrolarına diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı ünvanlı memur kadrolarına pozisyon unvanlarıyla aynı ünvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre 190 no'lu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,

b) il özel idaresi, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare birliklerinde 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3.fikrasi çerçevesinde bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayım tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48.maddede belirtilen genel şartları taşıyanlar ile bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayım tarihi itibarıyla 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık alanında bazı düzenlemeler hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi çerçevesinde çalışmakta olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde kurumlarınca atanırlar.

Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayım tarihi itibariyle askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete aldıkları tarihten itibaren başlar.

4/C’li personel iken 696 sayılı KHK ile 4/B’li personel statüsüne geçenlerinde urvan, kıdem ücreti, zorunlu emeklilik ve ek ödeme oranlarında da öncelikli olarak mevcut 4/B'liler ve 4/A kadrosuna geçtiklerinde de 4/A kadrosunda çalışan personellerle eşitlik sağlanır.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süresi, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları anda hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal hala. # hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum