657 Devlet Memurları Kanununda 55 teknik değişiklik!

657 Devlet Memurları Kanununda 55 teknik değişiklik!
Yeni sistemde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hangi değişiklikler yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde 657 sayılı DMK nasıl olacak? Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi nedeniyle 657 sayılı DMK'da bazı düzenlemeler yapıldı. Yeni hükümet sistemi nedeniyle Devlet Memurları Kanununda hangi yenilikler yapıldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 55 maddelik teknik düzenlemeler yapıldı.

Yeni sistemde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hangi değişiklikler yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde 657 sayılı DMK nasıl olacak? Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi nedeniyle 657 sayılı DMK'da bazı düzenlemeler yapıldı. Yeni hükümet sistemi nedeniyle Devlet Memurları Kanununda hangi yenilikler yapıldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 55 maddelik teknik düzenlemeler yapıldı. 

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu olmadığı için, 657 sayılı Kanunun 55. maddesinde teknik düzenlemeler yapıldı.

İŞTE 657 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Not: Kırmızı ile gösterilenler eski metinler olup, memurlar.net tarafından, değişiklik daha net anlaşılsın diye metne eklenmiştir.

MADDE 182- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu Kararı ile" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde, "kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda" ibaresi ", ihdas edilen pozisyonlarda" şeklinde değiştirilmiş, dördüncü paragrafında yer alan "pozisyon unvan ve nitelikleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler," ibaresi eklenmiş, aynı paragrafta yer alan "Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde, "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde, beşinci ve altıncı paragraflarında yer alan "Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca" ibareleri "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiş, beşinci paragrafında yer alan "ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ", tüzük ve yönetmeliklerle" ibaresi "ve diğer mevzuatla" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan ", tüzük ve yönetmeliklerde" ibaresi "ve diğer mevzuatta" şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına "kanunlara" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine" ibaresi eklenmiştir.

ç) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ", tüzük ve yönetmeliklerde" ibaresi "ve diğer mevzuatta" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "tüzük" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi" şeklinde değiştirilmiştir.

d) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Başbakanlıkça" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

e) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına "kanunların" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin" ibaresi eklenmiştir.

f) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "b

u kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere" ibaresi "diğer mevzuata" şeklinde değiştirilmiştir.

g) 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında "Başbakanlıkça" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına "kanunla" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle" ibaresi eklenmiştir.

h) 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"Kadrolar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterildiği şekilde düzenlenir."

Madde 33 -Kadrosuz memur çalıştırılamaz.
Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Milli Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.
İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır.
Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırılması veya bu kadrolarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

ı) 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 34 - Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır.

1, 2, 3, ve 4 üncü derecede kadro ihdas edilebilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır. (Milli Güvenliğe ilişkin kadrolar dairesince hazırlanır ve özel kanununda yazılı şekle uygun olarak onanır.)

i) 35 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 35 -33 ve 34 üncü maddeler uyarınca hazırlanan kadro cetvellerinde:
Her kurum için gerekli kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi gösterilir.

j) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (XII) numaralı bendinde yer alan "Başbakanlıkça" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde, aynı maddenin "ORTAK HÜKÜMLER" bölümünün (G) bendinde yer alan ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

k) 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bu kanun" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Cumhurbaşkanlığı kararnameleri" ibaresi eklenmiştir.

Madde 41 - Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.

l) 43 üncü maddesinin (B) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

m) 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Başbakanlıkça" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

n) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı" şeklinde değiştirilmiş ve "Başbakan Başmüşaviri,", "Başbakan Müşavirliklerine,", "Başbakanlık ve", "Başbakanlık Basın Müşavirliğine," ve "Bakanlar Kurulu Sekreterliğine," ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

o) 60 mcı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "kanunlarındaki" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki" ibaresi eklenmiştir.

ö) 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Başbakanlık ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

p) 62 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

r) 71 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "veya kuruluş kanunlarında" ibaresi ", kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde" şeklinde değiştirilmiştir.

s) 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

ş) 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

t) 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına "özel kanunlarla" ibarelerinden sonra gelmek üzere "veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle" ibaresi eklenmiştir.

u) 88 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan "veya özel kanunların" ibaresi ", Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların" şeklinde değiştirilmiştir.

ü) 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

v) 99 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve" ibaresi "bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak" şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

y) 100 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan "Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

z) 108 inci maddesinin (E) fıkrasında yer alan "sıkıyönetim," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

aa) 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "tüzüklerin" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin" şeklinde değiştirilmiştir.

bb) 131 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "askeri savcılar veya" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

cc) 134 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

çç) 146 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "tüzük" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi" şeklinde değiştirilmiştir.

dd) 152 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (A) bendinin (b) alt bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde, (B) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde, (H) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde, (III) numaralı fıkrasının birinci ve beşinci paragraflarında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "Cumhurbaşkanınca" şeklinde, birinci paragrafında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın birinci paragrafında yer alan "ilgili kuramların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca" ibaresi ile ikinci paragrafında yer alan "Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ee) 154 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

ff) 156 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Devlet Personel Başkanlığı Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

gg) 178 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

ğğ) 193 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "imar ve Iskan Bakanlığınca tespit edilerek Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

hh) 202 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

ıı) 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle" ibaresi "Cumhurbaşkanı kararıyla" şeklinde değiştirilmiştir.

ii) 217 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklariyle Türkiye ve Orta - Doğu Amme idaresi Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kuramların görüşleri alındıktan sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle" ibaresi "Cumhurbaşkanı kararıyla" şeklinde değiştirilmiştir.

jj) 224 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ilgili Bakanlığın isteği, Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

kk) 225 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

11) 231 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

mm) Ek 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

nn) Ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tüzük" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi" şeklinde değiştirilmiştir.

oo) Ek 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken" ibaresi "Maliye ve Hazine Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

öö) Ek 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

pp) Ek 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İlgili kanunlarına" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine" ibaresi eklenmiştir.

Ek Madde 34 -İlgili kanunlarına göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen kamu personeli yurtdışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu şekilde yurt dışına gönderilecek personelden, örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış "Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi" alınır.

rr) Ek 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan "Dışişleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının görüşleri ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

ss) Ek 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına "Özel kanunla" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle" ibaresi eklenmiştir.

Ek Madde 40 - Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.
Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır.

şş) Ek 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

tt) Geçici 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde ve "Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

uu) Ek geçici 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

üü) Ek geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ilgili bakanlığın önerisi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

vv) Ek geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Başbakan" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan "Başbakanlık Teşkilatında" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve "MİT Müsteşarlığının teklifi ve Başbakanın" ibaresi "Cumhurbaşkanının" şeklinde değiştirilmiştir.
memurlar.net

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum