696 sayılı KHK ile getirilen yeni düzenlemeler neler?

696 sayılı KHK ile getirilen yeni düzenlemeler neler?
696 sayılı KHK ile getirilen yeni düzenlemeler nelerdir?

696 sayılı KHK ile getirilen yeni düzenlemeler nelerdir?

ŞEHİT OLAN KAMU PERSONELİNİN DE ÇOCUKLARI ASKERDEN MUAF OLACAK

Daha önce sadece askerde iken şehit olan kişinin çocukları ile kardeşleri askerlikten muaf oluyordu. Yeni düzenlemeye göre, 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında hayatını kaybeden kamu personelinin (korucular dahil) çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden birisi de askerlikten muaf olabilecek.

ŞEKER KURUMU KAPATILDI

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu ve Alkol Piyasası kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

YARGITAY'A YENİ ÜYELER ATANACAK

OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile Danıştay'a 16, Yargıtay'a 100 yeni üye kadrosu oluşturuldu.

SAĞLIK ASTSUBAYLARI DA HASTAYA MÜDAHELE EDEBİLECEK

696 sayılı KHK'nın 3. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, verilecek gerekli eğitimleri başarıyla tamamlamak kaydıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sağlık astsubayları da acil hastaya müdahale edebilecek

BAKAN YARDIMCILARI, MUHTARLAR VE BELEDİYE BAŞKANLARI DA SİLAH TAŞIYABİLECEK

696 sayılı KHK'nın 4. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, bakan yardımcıları, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yapanlar da silah taşıyabilirler veya mesken ya da iş yerinde bulundurabilirler. Bu kişilerin alacağı en fazla bir adet silah her türlü harç ve vergiden muaf olacak

ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇ İŞLEYENLER BADEM KURUSU TULUM GİYECEK

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulum giyerek getirilecek. Resmi Gazete'de yer alan 696 sayılı KHK'ya göre, 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda, Türk Ceza Kanununun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için bu madde hükmü uygulanacak.

"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlarını işleyenler badem kurusu renginde tutulum giyecek.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan", "Devletin güvenliğine karşı suçlar" ile "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle "örgüt kurma, suç için anlaşma ve örgüte silah sağlama" suçlarından tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek katılacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

VAKIFLAR BANKASI HİSSELERİ HAZİNEYE DEVREDİLDİ

696 sayılı KHK'nın 6. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, Vakıflar bankasının, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı Hazineye devredilecek. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devir bedeli karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, ihraç edilecek

VAKIFLAR BANKASI PERSONELİNİN DAVALARINA İŞ MAHKEMELERİ BAKACAK

696 sayılı KHK'nın 9. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, Bankada 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanlarla Banka arasında çıkabilecek ihtilaflarda iş mahkemeleri görevlidir.

DİYANET'TE BAŞKAN YARDIMCISI SAYISI BEŞE ÇIKARILDI

696 sayılı KHK'nın 14. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, 3 olan Diyanet İşleri Başkan yardımcısı sayısı 5'e çıkarıldı.

Ayrıca Başkanlıkta, yurtdışı sürekli görevlere atanmada herhangi bir şart aranmayan kadrolar arasına; Genel Müdür, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında görev yapanlar eklenmiştir.

4/C'Lİ PERSONEL 4/B KADROLARINA ATANDI

696 sayılı KHK'nın 18. maddesiyle, 657 sayılı kanuna geçici 43. madde eklenmiştir. Geçici 43. madde, 4/C'li olarak çalışan personelin 4/B'ye geçirilmesini düzenlemiştir. Düzenlemeden, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç tutulmuştur. Bundan sonra özelleştirme kapsamında yapılacak atamalarda 4/B'ye yapılacaktır.

MÜBBETLE YARGILANAN SUBAYLARA MAAŞ VERİLMEYECEK

Daha önceki düzenlemede, Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezalarının infazı sırasında subaylar er gibi iaşe edilirdi. 696 sayılı KHK'nın 20. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, subaylara hiçbir şekilde maaş verilmeyecektir. Ayrıca bu suçlardan iddianame düzenlenmesi halinde, açığa almak için ilgili kuvvet komutanlığının teklifine de bakılabilecek.

PİLOT DÖNÜŞLERİNDEKİ SÜRE 2020 YILINA KADAR UZATILDI

Daha önce herhangi bir nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ile ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip en az 1000 saat uçuşu bulunan diğer sınıflardaki subaylardan isteklilerin TSK'ya dönüşüne imkan tanınmıştı. 31/12/2017 tarihin kadar olan geri dönüş için başvuru süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır

ASKERİ ÖĞRENCİLİKTEN ÇIKARILMA HALİNDE, GERİ ÖDENECEK MASRAFLAR AZALTILDI

Askeri öğrencili niteliğini kaybedenler, personel ve amortisman giderleri hariç olmak üzere Devletin yaptığı diğer masrafları geri ödemek zorundaydı.

696 sayılı KHK'nın 27. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, geri ödenmesi gerekmeyen masraflar arasına " ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri" de eklenmiştir.

Bu haftan askeri öğrencilikten istifa edenler de yararlanacak.

ASFAT A.Ş ADI ALTINDA YENİ BİR ŞİRKET KURDU

Milli Savunma Bakanlığı, ASFAT A.Ş adlı yeni bir şirket kurdu. Bu şirket, Askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak, üretim planlaması çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak kurulmuştur.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN ASKERİ PERSONELDEN KEFALET SENETLERİNDE YER ALAN TAZMİNATLAR ALINMAYACAK

Darbe öncesi güvenlk soruşturması yapılmadan eğitime alınan subay ve astsubay öğrenci adayları, güvenlik soruşturmalarının olumsuz sonuçlanması halinde, bunlardan, yüklenme ve kefalet senetlerinde yazılı olsa dahi herhangi bir tazminat ve bunlara tekabül eden faizleri talep edilmeyecek.

MİLLİ SAVUNMADA GÜVENLİK SORUŞTURMASI DEVAM EDENLER

Milli Savunma Bakanlığı teşkilat kanununun geçici 5, 6 ve 7. maddeleri uyarınca sınava alınanlar, güvenlik soruşturması tamamlanmadan alınmayacak. Bunlar için son süre, 696 sayılı KHK'nın 30. maddesinde, 31/12/2018 tarihi olarak belirlenmiştir.

Güvenlik soruşturmalarının menfi sonuçlanması nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi ile ilişiği kesilenler, istekleri halinde geçiş yapmış oldukları okullarına geri alınırlar. 

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE 100 ADET MEMUR KADROSU VERİLDİ

Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı adına ihdas edilmiş olan toplam 100 adet memur kadrosuna, 2017 ve 2018 yılları merkezi yönetim bütçe kanunlarındaki sınırlamalara tabi olmaksızın atama yapılabilecek.

DANIŞTAY ÜYELİĞİ İÇİN 17 YIL ÇALIŞMIŞ OLMA ŞARTI KALDIRILDI

KHK ile Danıştay'a 16 yeni üye atanacaktır. Danıştay Kanunun 8. maddesine göre, İdari yargı hakim ve savcılarının Danıştay üyeliğine seçilebilmeleri için birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl bu görevlerde başarı ile çalışmış olmaları ve birinci sınıfa ayrılma niteliğini kaybetmemeleri gereklidir. Ayrıca, Danıştay üyesi seçilebilmek için hakimlik ve savcılık mesleğinde on yedi yıl çalışmış olmak şartı yer alıyordu. Bu 17 yıl çalışmış olma şartı kaldırılmıştır.

AVUKATLIK MESLEĞİNDEN HAKİM VE SAVCI ADAYI OLANLAR

Avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı olanların altı ay süreli meslek öncesi eğitimlerinin yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştü. 696 sayılı KHK'nın 27. maddesine göre, meslek öncesi eğitim yine altı ay olacak atama bu süre eğitim süresi ev staj olmak üzere iki dönemi kapsayacaktır.

Ayrıca aday hakim ve savcı personeli için, eğitimin, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezinde yaptırılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

MİT'TE, İSTİFA ETMİŞ SAYILMA ŞARTI KALDIRILDI

Yapılan düzenlemeye göre, MİT'ten istifa edebilmek için yazılı başvuru yapma şartı getirildi. Sadece, yazılı olarak başvuru yapıp istifa edilen ve başvurusu uygun görülenler, istifadan 5 yıl sonra kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilecek.

10 gün göreve gelmeyen MİT personeli memuriyetten çıkarılacak. Bunlar hakkında 2 yıldan 4 yıla hapis cezası verilecek.

10 YIL İÇİNDE İSTİFA EDEN EMNİYET TEŞKİLATINA MENSUP PİLOT, UÇUŞ EKİBİ VE İHA UÇUŞ EKİBİ MASRAFLARI GERİ ÖDEMEK ZORUNDA

Emniyet hizmetleri sınıfına mensup pilot, uçuş ekibi ve İHA uçuş ekibi personeli, istifa veya müstafi sayılma sebepleri ile on yıl içerisinde görevlerinden ayrılmaları halinde, havacılık branşına aktarılmalarına esas teşkil eden eğitimlerin masraflarını yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olmak üzere kanuni faizi ile birlikte ödemekle yükümlü olacak

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİ CUMHURBAŞKANI ATAYACAK

Savunma Sanayi Müsteşarlığı personeli daha önce Milli Savunma Bakanlığı onayıyla atanmaktaydı. Perosnle artık Cumhurbaşkanı veya uygun görmesi halinde Müsteşarlıkça atanacak.

Savunma Sanayi Müsteşarlığında, esas yetkili kurum Cumhurbaşkanlığı oldu.

SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU BURS VEREBİLECEK

696 sayılı KHK'nın 60. maddesinde yer alan hükme göre, Savunma sanayii alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Savunma Sanayi Desteleme Fonundan burs ve eğitim destekleri sağlanabilir

UZMAN ERBAŞ ALIMI

Daha önce, askerliğinin üzerinden 3 yıl geçen ve 25 yaşını bitirmeyenler uzman erbaş olarak alınabilmekteydi. Buradaki süre 5 yıla çıkarılmış ve yaş şartı da 27'e yükseltilmiştir.

UZMAN JANDARMALARIN MECBURİ HİZMET SÜRESİ 15 YILA ÇIKARILDI

Uzman jandarmaların mecburi hizmet süre 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı.

ŞEKER KURUMU KAPATILDI

Şeker Kurumu kapatılarak, bu kurumun yapacağı görevler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredildi.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kapatılan Şeker Kurumunda işçi kadrolarında bulunan personelden;
a) Grup Başkanı, Başuzman, Şeker Kurumu Uzmanı ve Denetçi olarak görev yapanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı kadrolarına,
b) Şeker Kurumu Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı kadrolarına,
c) Hukuk Müşaviri, Uzman ve Şef olarak görev yapanlar aynı unvanlı kadrolara,
d) Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlar Uzman unvanlı kadrolara,
e) Sistem Çözümleyicisi olarak görev yapanlar Çözümleyici unvanlı kadrolara,
f) Diğerleri Memur unvanlı kadrolara,
başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.

TAPDK KAPATILDI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kapatıldı. Kuruun görevleri Tarım Bakanlığına devredildi.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda görev yapmakta olan personelden;

a) Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunanlar Bakanlık Müşaviri kadrolarına,
b) Başkanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Başuzman ve Uzman kadrolarında bulunanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı kadrolarına,
c) Müdür kadrosunda bulunanlar Müdür unvanlı kadrolara,
d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri unvanlı kadroda bulunan personel Uzman kadrosuna,
e) Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı kadrolarına,
f) Diğerleri mevcut kadrolarıyla aynı unvanlı kadrolara, başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.
Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak yapılan ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kumrulara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

İNFAZ KORUMA MEMURU ÖĞRENCİSİ ATANDIKTAN SONRA İSTİFA EDERSE

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapacak personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinden, hizmet içi eğitim görüp ataması yapılanlar, 2 yıllık mecburi hizmet süresi dolmadan istifa ederse veya göreviyle ilişiği kesilirse, kendileri için yapılmış bütün giderleri görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak ödemek zorundadırlar.

GEÇİCİ İŞLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİ 4 YA DAHA UZATILABİLECEK

696 sayılı KHK'da yer alan hükme göre, geçici iş pozisyonlarında istihdam edilenlerin çalışma süreleri, Maliye Bakanlığının onayıyla 4 ay daha artırılabilecek. Ancak bu düzenleme belediyelerdeki geçici işçileri kapsamayacak

KASITLI SUÇLARDAN 3 YILA KADAR HAPİS ALANLAR, 2022 YILINA KADAR, DOĞRUDAN AÇIK CEZAEVİNE GİRECEK

696 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre, terör ve cinsel suçlar dışında, 2022 yılına kadar kasıtlı suçlardan 3 yıla, taksirli suçlarda ise 5 yıla kadar hapis cezası alanlar, cezalarını doğrudan açık ceza infaz kurumlarında çekecek. Bu süre daha önce 31/12/2017 idi.

PPT'YE PERSONEL ALIMINDA DÜZENLEME

696 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeyle, PTT'ye personel alımında, kamuya personel alımına dair mevzuatın, uygulanmamasına karar verildi.

Ayrıca, 1/1/2017 tarihinden sonra yapılan sınavlarda başarılı olan ve haklarında yapılan güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların atama işlemlerinin geçerliliği devam etmesine karar verildi.

MKEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM EDEBİLECEK

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın ilgili yıl genel yatırım ve finansman kararnamesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde proje süresi ile sınırlı olmak üzere sözleşmeli personel istihdam edebilir. Bu kapsamda istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

TÜRKİYE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE DAYANIŞMA VAKFI KURULDU

Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla merkezi Ankara'da olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu

ÖĞRETMENLERİN AYLIK KARŞILIĞI OKUTABİLECEĞİ DERSLER YÖNETMELİKLE BELİRLENECEK

Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler bugüne kadar Talim ve Terbiye Kurulu Kararıyla belirlenmekteydi. 696 sayılı KHK'da yer alan hükme göre bu düzenleme yönetmelikle yapılacak.

İLAHİYAT MEZUNLARI İÇİN DÜZENLEME YAPILDI

1- Öğretmenlik bölüm mezunlarının hangi dersleri okutabileceği yönetmelikle belirlenecektir.
2- 24/12/2017 tarihinden önce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine atanmış olanların, mezun oldukları fakülte veya bölüme bakılmaksızın atanmaya ilişkin diğer şartları taşımak kaydıyla atama işlemlerinin geçerliliği devam edecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLAT KANUNUNDA 3 DÜZENLEME

696 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı Teşkilat KHK'sında üç yeni düzenleme yapıldı

Yapılan ilk düzenlemede, başhekimler için aranan kamu veya özel sektörde en az 5 yıl tecrübeli olma şartı kaldırıldı. Yine ilçe sağlık müdürü için aranan en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olma şartı kaldırıldı.

İkinci düzenlemede, sözleşmeli personelin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Başkan, Başkan Yardımcısı, Enstitü Başkanı ve Genel Sekreter unvanlı kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilmesi sağlanmıştır.

Üçüncü düzenlemede, daha önceki KHK ile görevi sona eren personelin 3 ay daha görev yapabileceği şeklindeki düzenleme beş olarak değiştirilmiştir.

memurlar.net

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.