Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ile Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik (1 Şubat 2020)

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ile Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik (1 Şubat 2020)
Adalet Bakanlığınca yapılan düzenlemede, Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle yazı işleri ve idari işler müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle mahallî bilgi işlem ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.


Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (f), (g) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

 g) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

 “j) Adalet komisyonu: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu, bölge idare mahkemesi adalet komisyonunu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, (e) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri, Şef.”

“2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Programcı Yardımcısı, Zabıt Kâtibi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Mübaşir.”

“e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Laborant Yardımcısı.”

“Unvan değişikliğine tâbi kadrolar:

Kütüphaneci, Mütercim, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Eğitim Rehberi, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Avukat.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (4) numaralı alt bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker, teknisyen veya mübaşir kadrolarında en az dört yıl olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, mahallî bilgi işlem müdürlüğü ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlüğü unvanları hariç olmak üzere yeri; adli yargı yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü unvanları için ili ve sayısı, idari yargı yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü unvanları için adalet komisyonu ve sayısı, yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.”

“Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. İlan tarihi itibarıyla; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise kadrolarının bulunduğu adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.”

“Adli yargıda görev yapan personel, ilan tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu il adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise ilan tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu adalet komisyonu idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak biçimde Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin belgelerin saklanması ve imhası, 16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11 sayılı Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci, beşinci, altıncı, yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, mahallî bilgi işlem müdürlüğü ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilan edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar.”

“İlan edildiği halde ilk atama sırasında doldurulamayan kadrolara, ilgili sınav kurulunca başarılı sayılıp da ataması yapılamayanlardan; mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü kadroları için yer sınırlaması olmaksızın, adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için başvurulan il, idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için başvurulan komisyon, diğer kadrolar için ise kadrosunun bulunduğu adalet komisyonu yetki alanıyla sınırlı kalmak kaydıyla her mahal için yeniden tercihleri alınmak suretiyle ve en yüksek puandan başlayarak atama yapılır. Başarılı sayılıp da tercihte bulunmayan atanma hakkından vazgeçmiş sayılır. Sınav sonucunda bir mahal için ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması halinde, yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü kadroları hariç olmak üzere bu kadrolara başka adalet komisyonu yetki alanında görev yapıp sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin atamaları yapılamaz.

 Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş ise; mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü kadrolarına belirlenen yedekler arasından, adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadrolarına başvurulan ildeki yedekler arasından, idari yargı yazı işleri ve idari işleri müdürlüğü kadrolarına başvurulan adalet komisyonundaki yedekler arasından, diğer kadrolar için ise aynı komisyon içerisindeki yedekler arasından başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılabilir.

Adli ve idari yargı yazı işleri ile idari işler müdürü kadrolarının; ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması nedeniyle doldurulamaması veya altıncı fıkranın uygulanmasına rağmen boş kalması halinde başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için başvurulan il dışındaki yedekler arasından, idari yargı yazı işleri ve idari işleri müdürlüğü kadroları için başvurulan adalet komisyonu dışındaki yedekler arasından tercihte bulunanlardan, en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı sırasına göre atama yapılabilir.”

 “Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atananlar, atandıkları unvan ve mahalden başka unvan veya mahallere, 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretlere ilişkin atamalar dışında mezkur Yönetmeliğin 22 nci ve 22/C maddelerindeki şartları taşımaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden önceki mazerete dayanılarak naklen atanma talebinde bulunulamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 “Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara personelin atanması bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası ile 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hariç olmak üzere görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”

“Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır.

İlan edildiği halde ilk atama sırasında doldurulamayan taşra teşkilatı kadrolarına, ilgili sınav kurulunca başarılı sayılıp da ataması yapılamayanlardan başvurulan il ile sınırlı kalmak kaydıyla her mahal için yeniden tercihleri alınmak suretiyle ve en yüksek puandan başlayarak atama yapılır. Başarılı sayılıp da tercihte bulunmayan atanma hakkından vazgeçmiş sayılır. Sınav sonucunda bir mahal için ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması halinde, bu kadrolara başka il için başvurup sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin atamaları yapılamaz.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş ise taşra teşkilatı kadroları için o ildeki yedekler arasından, merkez teşkilatı kadroları için ise merkez için belirlenen yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.”

“f) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ