Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Yönetmeliğindeki Değişiklik Resmi Gazetede

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Yönetmeliğindeki Değişiklik Resmi Gazetede
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmi gazete yayımlandı.(01.02.2017)

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı,”

“k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15/B maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik hükümlerine göre sözlü sınava tabi tutularak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda” ibaresi “sözlü sınava katılmaya hak kazananları belirlemek ve duyurmak,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ sınavların tamamlandığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “altıncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” ibaresi “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” şeklinde değiştirilmiştir.

“Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara personelin atanması görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.