Aile Bakanlığında Ek Ders Karşılığı Çalışan Personele Kadro İçin 8 Gerekçe

Aile Bakanlığında Ek Ders Karşılığı Çalışan Personele Kadro İçin 8 Gerekçe
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında haftalık 35 saat tam zamanlı olarak, çeşitli meslek gruplarından; sosyolog, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire, fizyoterapist, büro memuru, sağlık memuru vb. Ek Ders karşılığı çalışan personellere özlük haklarının verilmesi ve statü kazandırılması için sekiz önemli gerekçe haberimizde

TALEP

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında haftalık 35 saat tam zamanlı olarak, çeşitli meslek gruplarından; sosyolog, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire, fizyoterapist, büro memuru, sağlık memuru vb. Ek Ders karşılığı çalışan personellere özlük haklarının verilmesi ve statü kazandırılması

GEREKÇELER

1. Kadro Hakkı:

17.09.2011 gün ve 28057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13.maddesiyle 633sayılı kanuna eklenen geçici 17. Maddede ifade edildiği üzere ek ders karşılığı çalışan personel Diyanet İşleri Bakanlığı’nın kadrolarına geçirilmiştir. Diyanette Ek Dersli personel haftalık 24 saat çalışan çalışmakta olup kısmi süreli çalışmış olmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan Ek Dersliler haftalık 35 saat ve üzeri çalışma şartlarına haizdir. Bakanlığın personel ihtiyacını karşıladığı ve yıllardır aynı personellerle çalıştığı bilinmekte olup, kadro hakkının verilmesi gerekmektedir.

2. Resmi tatillerde Sigorta Primleri ve Maaş kesintisi:

08.07.2015 Tarih ve 105073 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Uygulamalarına İlişkin Genelgesinin 4.maddesi gereği: Haftalık 30 saat ve üzerinde ek ders görevi ile görevlendirilenler, söz konusu yönetmelik hükümlerince yaptıkları çalışma kısmî süreli çalışma olarak değerlendirilmeyip, aylık olağan çalışma süresi 30 iş günü üzerinden bildirilecektir. 

Ek ders karşılığı çalışan personelin çalışma süresi kısmi Süreli olmayıp 35 saat üzerinden tam zamanlı çalışma şeklindedir. Ancak Ek Ders Görevi verilen personelin Devletin yapmış olduğu resmi, dini bayram vb. tatillerde sigorta primleri 19 güne düşmektedir ve şahıslar dışında gelişen tatillerde ek ders karşılığı çalışan personelin maaş kesintisi olmaktadır.

(16/03/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar” 24.04.2015 tarihli 29336 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Esaslar'ın “Ücretle okutulacak ders saati sayısı ve ek ders ücreti” başlıklı 7 nci maddesinin (d) bendinde “d) Resmî görev bulunmayanlara haftada (35) saate kadar ek ders görevi verilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bakan veya yetkilendireceği ilgili makam onayına istinaden resmî görevi bulunmayanlardan ek ders görevi verilenlerin görevlendirmelerinde aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması ile ilgili iş ve işlemlerin, 12/05/2010 tarihli ve 2010/27579 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca yapılması gerekmektedir.

Haftalık 30 saatin altında ek ders görevi verilenlerle ilgili olarak kısmî süreli çalışma Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 101 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Sigortalının normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre üçte ikisi oranından daha az belirlendiği çalışmalar kısmî süreli çalışmadır.” Şeklinde tanımlandığından haftalık 30 saatin altındaki çalışma
kısmî süreli çalışma olarak anlaşılacaktır.

Aynı maddenin 3 üncü fıkrasında prim ödeme gün sayısı; “İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmî süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre haftalık 30 saatten az ek ders görevi ile görevlendirilenler; söz konusu yönetmelik hükümlerince emsal işçiye göre üçte iki oranından daha az çalıştırılması nedeni ile yaptıkları çalışma kısmî süreli çalışma olarak değerlendirilip, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 101 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre prim gün sayısı hesaplanması gerekmektedir.

Esaslar'ın 7’nci maddesi 1 inci fıkrasının (d) bendi kapsamında çalışan personele; hafta içi bir günün resmî tatile denk gelmesi durumunda haftada 35 saate kadar ek ders verilebilmesi için haftanın diğer günleri (cumartesi, pazar dahil) ek ders görevi verilebilir.

Örnek 1) Ay içerisinde 3 hafta 30 saat, dördüncü hafta 25 saat ek ders görevi verilen kişinin prim gün sayısı 115 / 7,5 saat bölümü sonucu bulunan 16 gün üzerinden bildirilecektir. 

Haftalık 30 saat ve üzerinde ek ders görevi ile görevlendirilenler ise söz konusu yönetmelik hükümlerince yaptıkları çalışma kısmî süreli çalışma olarak değerlendirilmeyip, aylık olağan çalışma süresi 30 iş günü üzerinden bildirilecektir.

Örnek 2) Ay içerisinde 4 hafta ortalama 30 saat ve üzeri ek ders görevi verilen personelin prim gün sayısı 30 iş günü üzerinden bildirilecektir. İle ek ders görevi verilebilir. )

3. Çalışma hakkı ve ödevi

Güvenlik soruşturmasının neticesinde bakanlık onayı ile işe başlayan ek ders karşılığı çalışanların hiçbir hukuki güvencesi olmadığı için amirinin tek bir sözü ile işinden olmaktadır. başörtülü ve meslek okulu menşeili kişilerin zamanında uygulanan politikalar nedeniyle çalışma hakkının elinden alınması ve hukuki mücadele sonunda kazanılmış bu hakkın yaş vb. durumlarla önünün tıkanması neticesinde, çalışma azmi ile tutuşan bu kişiler ek ders karşılığı çalışmaya başlamıştır. Fakat bu kez de buradaki ötekileştirme vb. sorunlar ile karşı karşıya kalınmıştır.

Madde 5 – (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) .. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz…

MADDE 49.– Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.

(Değişik: 3.10.2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Anayasa Mahkemesinin 26.10.1988 Tarih, 19/33 sayılı kararında sosyal hukuk devleti, “güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla
yükümlü devlettir...” O halde bu karar ışığında sosyal devleti, sosyal adalet ve sosyal güvenliği sağlamak ve herkes için insan haysiyetine yaraşır, asgari hayat düzenini gerçekleştirmekle yükümlü devlet olarak tanımlanabilir. Sözü edilen amacın gerçekleştirmesinin devletin ekonomik hayata müdahalesini
gerektireceği açıktır. Tartışılması gereken, müdahalenin ölçü ve sınırlarının ne olacağıdır.

4. Çalışma şartları ve dinlenme / İzin Hakkı

Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir. . Bireylerin temel hakkı olan yıllık izin hakkı hem motivasyon hem de dinlenme açısından çalışma hayatında verimi artırdığı bilinmektedir. Buna rağmen haftalık 35 saat üzerinden tam zamanlı ek ders karşılığı çalışan
personel yıllık izin hakkına sahip değildir.

Kadını çalışma hayatına kazandırmak için yapılan pozitif ayrımcılık göz ardı edilerek anne adayı olan ek ders personelinin doğum izni, süt izni gibi bebeğine ayırabileceği özlük hakkı olan izinlerden mahrum bırakılmakta, hamile kalan çalışanlar işinden olmaktadır.

Madde 5 – (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.
Ek ders karşılığı çalışan personel hastalık, nikâh, yakınlarının ölümleri gibi durumlarda herhangi bir izin
hakkına sahip değildir.

Anayasanın 41. ve 50. Maddesi gereği; ailenin korunması ve dinlenme hakkı olan tam zamanlı çalışan Ek Dersli personelin bu hakları ihlal edilmekte, kadın çalışma hayatından dışlanmaktadır.

MADDE 50.– Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

MADDE 41.– (Değişik: 3.10.2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar. (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

Ayrıca konuya ilişkin 4857 sayılı İş Kanununun 60. Maddesine dayanılarak çıkarılan ‘Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 13. Maddesinde ‘Kısmi süreli çalışanlar ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz ‘ denilmektedir. Kısmi çalışanlar dahi izin hakkından
mahrum edilemez iken tam zamanlı ek ders karşılığı çalışan personel bu haklardan mahrum edilmektedir.

5. Ders/Konferans/Seminer/ Danışmanlık Ücretleri Hakkı:

Ek ders karşılığı çalışanlar; kadrolu meslek elemanları ile aynı unvana sahip oldukları ve aynı eğitim ve seminerleri verdikleri ve danışmanlık yaptıkları halde herhangi bir ücret alamamaktadırlar.

15.03.2013tarih ve 25310 sayılı Meslek elemanları genelgesi gereği;

6. Nöbet Hakkı:

Tüm memur ve meslek elemanları ile aynı işlemleri yapan ek derslilerin, zaman zaman personel yetersizliğinden nöbete kaldığı, fakat herhangi bir ödeme yapılmadığı bilinmektedir.
Ek ders genelgesinin; esaslar'ın 7 nci maddesi 1 inci fıkrasının (d) bendine göre ek ders görevi verilen personele nöbet görevi verilemez. Eğer nöbet görevi verilirse karşılığında izin kullanılması ya da 657 sayılı Kanun'un 176 ncı maddesi uyarınca, Esaslar'ın 5 inci maddesi kapsamında yer alıp, kendilerine
ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için belirlenen 140 gösterge rakamının, mesai saatinin bitiminden veya saat 18.00’den sonra başlayan eğitimler ile cumartesi ve pazar günleri yapılan eğitimlerde ise 150 gösterge rakamının bu Kanun'a göre belirlenen memur aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

7. Ücrette adalet sağlanması

Aile Bakanlığında çalışanlar adalet ve eşitlik ilkesi gereği kendileri ile aynı durumda çalışanlarla aynı ücreti almak istemektedirler.

MADDE 55. – Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.

8. Yolluk Hakkı:

Ek Ders Karşılığı çalışanlar içindeki meslek elemanları (Sosyolog, Öğretmen, Psikolog, Sosyal Çalışmacı vb.) görevleri gereği sahada incelemeye çıkmaktadır. Fakat diğer çalışanların sahip olduğu yolluk, yemek parası vb. şeyleri alamamaktadır. 1954 tarihinde çıkarılan 6245 sayılı Harcırah. Kanununda ise harcırah, “bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını” ifade etmektedir. Harcırah, asıl
görevli bulundukları yerden başka yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere asıl görevli oldukları yerde yapmak zorunda olmadıkları giderlere veya asıl görevli bulundukları yerlerden başka yerlerde bulunan görevlere naklen atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık yapılan ödemeler şeklinde ifade edilebilmektedir.

Kamubiz.com ÖZEL HABER

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

FACEBOOK'DA BİZİ TAKİP  ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DA BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
39 Yorum