Astsubaylar hakkında kanun teklifi TBMM'de

Astsubaylar hakkında kanun teklifi TBMM'de
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi verildi. Teklif ile; astsubayların öğrenim itibarıyla emniyet hizmetleri sınıfındaki emsalleri ile aynı derece ve kademeden göreve başlatılmaları; astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personel için 55 olan yaş haddinin, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile 60'a kadar uzatılabilmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Ali ÇELEBİ/ izmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE : 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun ek gösterge tablolarına göre halihazırda Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubaylarımız 9/1'inci kademeden göreve başlamaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi diğer tüm devlet memurlarından 2 yıllık yüksekokul mezunu olanlar 10/2'nci kademeden, 4 yıllık lisans mezunu olanlar 9/1'inci kademeden memuriyete başlamaktadır. Ancak söz konusu düzenlemeye emniyet hizmetleri sınıfında görev yapanlar için istisna getirilerek 2 yıllık yükseköğrenim gören polis memurlarına 1 derece verilmesi ve 9/2'nci kademeden göreve başlatılmaları sağlanmıştır. Aynı hak astsubaylarımıza verilmediğinden adaletsiz bir durum ortaya çıkmıştır. 

Bu kanun teklifiyle astsubaylarımızın öğrenim itibarıyla emniyet hizmetleri sınıfındaki emsalleri ile aynı derece ve kademeden göreve başlatılması ve astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek maksadıyla; rütbe yaş haddinin (55 yaş), emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile 60 yaşına kadar uzatılabilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek gösterge tablolarına göre halihazırda Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubayların 9/1 inci kademeden göreve başladıkları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi diğer tüm Devlet memurlarının göreve başlama derce ve kademelerinin söz konusu Kanunun 36'nci maddesine göre; 2 yıllık yüksek okulu mezunlarının 10/2'nci kademeden, 4 yıllık lisans mezunlarının ise 9/1 inci kademeden memuriyete başladıkları, ancak söz konusu düzenlemeye emniyet hizmetleri sınıfında görev yapanlar için istisna getirilerek 2 yıllık yüksek öğrenim gören polis memurlarına 1 derece verilmesi ve 9/2'nci kademeden göreve başlatılmalarının sağlandığı, bu kapsamda madde ile, astsubayların da öğrenim itibarıyla emniyet hizmetleri sınıfındaki emsalleri ile aynı derece ve kademeden göreve başlatılması amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Madde ile astsubayların 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlamalarına ilişkin uyum düzenlemesi yapılması bu kapsamda, astsubayların 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlamaları durumunda lisans tamamlama eğitimi sonrasında muadili subaylar ile aynı derece ve kademeye geleceklerinden, maddede yer alan astsubaylıktan subaylığa geçenlerden astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek subay nasbedileceğine ilişkin ibarenin yürürlükten kaldırılması amaçlanmıştır. 
MADDE 3- Madde ile astsubayların 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlamalarına ilişkin uyum düzenlemesi yapılması bu kapsamda, bekleme sürelerine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılması amaçlanmıştır. 
MADDE 4- Madde ile astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek maksadıyla; rütbe yaş haddinin (55 yaş), emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile 60 yaşına kadar uzatılabilmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 5- Yürürlük Maddesidir. 
MADDE 6-Yürütme Maddesidir. 

926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU VE 5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 926 sayılı Kanunun 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin birinci paragrafında yer alan “EK VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir." ibaresi “EK-VIII ve EK-VIII/A sayılı cetvellerde gösterilmiştir." şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin ikinci paragrafının ikinci cümlesinde yer alan "sonraki rütbelerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve rütbe kademeliliklerinin" ibaresi, üçüncü paragrafının birinci cümlesinde yer alan "ek-VIII/A sayılı cetvele göre” ibaresinden sonra gelmek üzere "başlangıç kademelerine bir kademe ilave edilerek” ibaresi eklenmiş, ayni cümlede yer alan "birinci" ibaresi “ikinci” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü paragrafın dördüncü cümlesinde yer alan "sonraki rütbelerinin" ibaresi "sonraki rütbelerinin ve rütbe kademeliliklerinin" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 
"Rütbe terfii veya kademeliliği sırasında bulunmadıkları halde bu madde kapsamında yapılan intibaklarda, EK-VIII ve EK-VIII/A sayılı Cetvellerdeki maaş derecelerinin üçüncü kademesinde bulunan astsubaylar bir üst maaş derecesinin birinci kademesine yükseltilirler." 
MADDE 2-926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır. 
MADDE 3- 926 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "ek VIII sayılı çizelgede" ibaresi "ek- VIII ve ek-VIII/A sayılı cetvellerde", (e) bendinde yer alan "ek VIII sayılı cetveldeki” ibaresi "ek- VIII ve ek-VIII/A sayılı cetvellerdeki” şeklinde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 4- Mülga 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40'ıncı maddesinin (s) fıkrasının 2'nci paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Yukarıdaki (1) işaretli bendinin 15'inci sırasında gösterilenlerin yaş hadleri 26/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen esaslarda 60 yaşını geçmemek kaydıyla uzatılabilir." 
MADDE 5- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.