Bakanlık, Görevde Yükselme Yönetmeliğini değiştirdi!

Bakanlık, Görevde Yükselme Yönetmeliğini değiştirdi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki değişiklik 25 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

MADDE 1- 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” ibareleri “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ibaresi “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“l) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinin başına “Aile sosyal destek uzmanı,” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “çocuk eğiticisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “çocuk eğitimcisi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanılacak kadrolar ve bu kadrolar için aranacak özel şartlar

MADDE 5/A- (1) İl müdür yardımcısı kadrosuna yapılacak atamalarda, il müdürlüğündeki hizmetler esas alınmak suretiyle aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mesleki hizmetleri yürütmek üzere en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bakanlığın görev alanına ilişkin psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensubu olmak.

b) İdari hizmetlerin yürütülmesi amacıyla en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine bağlı bölümlerden mezun olmak.

c) Hukuk ve rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere hukuk fakültesi mezunu olmak.

ç) Diğer hizmetleri yürütmek üzere en az fakülte veya dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

d) Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl çalışmış olmak.

e) En az 8 yıl hizmeti bulunmak.

(2) Bu unvana yapılacak atamalarda, atanılan kadronun herhangi bir sebeple boş kalması veya boşalması sonrası tekrar atama yapılmasında, atama sırasının aynı usulde yapılmasının esas alınması suretiyle, öğrenim durumu itibarıyla, kadro sayısı iki olan illerde birinci kadronun birinci fıkranın (a) bendine göre, kadro sayısı 3 olan illerde birinci kadronun birinci fıkranın (a) bendine göre, ikinci kadronun birinci fıkranın (b) bendine göre, kadro sayısı 4 olan illerde birinci kadronun birinci fıkranın (a) bendine göre, ikinci kadronun birinci fıkranın (b) bendine göre, üçüncü kadronun birinci fıkranın (c) bendine göre, diğer kadrolar için ise birinci fıkranın (ç) bendine göre atama yapılır.

(3) Hukuk müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;

a) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

b) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde son 5 yıl avukat kadrosunda çalışmış olmak.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme sınavına katılma suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Döner sermaye merkez müdürü, müdür, şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Kuruluş müdür yardımcısı, aile sosyal destek uzmanı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, araştırmacı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; avukat, biyolog, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, daire tabibi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, şehir plancısı, tabip, uzman tabip ayniyat saymanı, din görevlisi, hemşire, odyolog, programcı, sağlık memuru, sayman, şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Aile sosyal destek uzmanı kadrosunda en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl olmak üzere toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

c) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Kuruluş müdür yardımcısı, aile sosyal destek uzmanı, eğitim uzmanı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, daire tabibi, diş tabibi, eczacı, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, tabip, uzman tabip, hemşire, sağlık memuru kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ç) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Kuruluş müdür yardımcısı, aile sosyal destek uzmanı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; biyolog, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, daire tabibi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, şehir plancısı, tabip, uzman tabip ayniyat saymanı, din görevlisi, hemşire, odyolog, programcı, sağlık memuru, sayman, şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Aile sosyal destek uzmanı kadrosunda en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl olmak üzere toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

e) Aile ve Toplum Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Aile sosyal destek uzmanı kadrosunda en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl olmak üzere toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

f) Çocuk Hizmetleri Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Aile sosyal destek uzmanı, eğitim uzmanı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, din görevlisi, hemşire, sağlık memuru, şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl; sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, yurt yönetim memuru kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

g) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Aile sosyal destek uzmanı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, araştırmacı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; biyolog, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, daire tabibi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, istatistikçi, kütüphaneci, mühendis, mimar, mütercim, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, şehir plancısı, tabip, ayniyat saymanı, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, din görevlisi, hemşire, odyolog, programcı, sağlık memuru, sayman, şef, laborant kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl; sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, tekniker, yurt yönetim memuru, ambar memuru, bilgisayar işletmeni, daktilograf, işaret dili tercümanı, memur, satınalma memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ğ) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Aile sosyal destek uzmanı kadrosunda en az üç yıl; çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl olmak üzere toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

h) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi, daktilograf, din görevlisi, hemşire, işaret dili tercümanı, koruma güvenlik görevlisi, laborant, memur, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl olmak üzere toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ı) Aile sosyal destek uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl olmak üzere toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

i) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Ayniyat saymanı, biyolog, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; Ambar memuru, çocuk eğitimcisi, hemşire, laborant, memur, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sayman, sekreter, şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve veznedar kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az altı yıl olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

j) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Programcı, istatistikçi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl hizmeti olmak üzere toplam dört yıl hizmeti bulunmak,

2) Bilgisayar sistemleri ile yönetimi, sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

3) En az iki güncel bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da eşdeğer diğer sınavlardan en az (E) düzeyinde İngilizce dilinde puanı olmak,

5) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

k) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, daktilograf, din görevlisi, koruma güvenlik görevlisi, memur, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

l) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, daktilograf, din görevlisi, koruma güvenlik görevlisi, memur, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl hizmeti bulunmak,

2) Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

3) 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde muhasebe yetkilisi olarak atanacaklar için öngörülen şartları taşımak,

m) Yurt yönetim memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

n) Satınalma memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

o) Veznedar kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ö) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikası sahibi olmak (bilgisayar alanında eğitim veren orta ve yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar hariç) veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

p) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

r) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) En az lise düzeyinde büro yönetimi ve sekreterlik bölümlerinden mezun olmak,

s) Memur, ambar memuru, santral memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

ş) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) Bilgisayarla ilgili bölüm mezunları hariç daktilograf kullanım belgesine sahip olmak,

3) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

t) İşaret dili tercümanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığı izinli kurslar veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen işaret dili öğretici ve tercüman eğitimi programlarına katılarak kurs bitirme belgesi almış olmak veya Türk İşaret Dili Tercümanlık Sertifikasına sahip olmak,

3) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

u) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

4) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,

şartları aranır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Sınav süreci içerisinde sınav ile ilgili yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak,”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav ve değerlendirme

MADDE 14- (1) Yazılı sınav; bu sınava ilişkin konu başlıkları sınav kurulunca belirlenir ve sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Bakanlıkça yapılacağı gibi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Bakanlığın görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konulara uygun olarak Bakanlıkça yapılacağı gibi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Yazılı sınavların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve sınava ilişkin hususlara, Bakanlık ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.

(5) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Görevde yükselme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16/A- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

a) Kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılarak durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında gerekli yasal işlem yapılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklemiştir.

“d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İdari kadrolara atamalarda özel şartların uygulanması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile bu Yönetmeliğe eklenen 5/A maddesi ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ila (ğ) bentlerinde yapılan değişiklikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce atananlar ile görevde yükselme sınav süreci devam edenler hakkında uygulanmaz.”

Yürürlük

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.