CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde birtakım değişikliler gerçekleşti. Yapılan değişikliklerle adaylar sözlü sınava da girecek ve başarı sıralaması aritmetik ortalamaya göre belirlenecek, İşte 19.01.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan değişikliğin son hali.

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Görevde yükselme sınavı” tanımındaki “ya da yalnızca yazılı sınavı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan  “Sınav kurulu” tanımındaki “kurulu,” ibaresi “kurulu veya kurulları,” ve “Unvan değişikliği sınavı” tanımındaki “yazılı” ibaresi “yazılı ve sözlü” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve  (b) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerine “diş tabibi” ibaresinden sonra gelmek üzere “,eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar” ibaresi ve aynı fıkranın (c) ve (d) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerine “öğretmen” ibaresinden sonra gelmek üzere “,eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar” ve aynı bentlere “veri hazırlama kontrol işletmeni” ibaresinden sonra gelmek üzere “,hayvan sağlık memuru” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10 – Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yazılı sınavın başka kurumlara yaptırılması halinde sınav kurulu yazılı sınava ilişkin itirazları, sınavı yapan kuruma iletir. Kurum on gün içinde gerekli incelemeyi yaparak sonucunu sınav kuruluna bildirir. Yazılı sınavın Genel Müdürlükçe yapılması durumunda itirazlar sınav kurulunca değerlendirilir. Sınav kurulu itiraz üzerine verilen kararı ilgiliye tebliğ eder. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ceza infaz kurumu müdürlüğü, denetimli serbestlik müdür yardımcılığı ve idare memurluğu için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 14 – Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.
Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde, görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
İlgililer, başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından itibaren beş iş günü içerisinde, yazılı olarak yazılı sınav kuruluna itiraz edebilir. Sınav kurulu bu itirazları, beş iş günü içerisinde sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ eder. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınav kurulları ve görevleri
Madde 16 – Sınav kurulları Genel Müdür tarafından belirlenir. Yazılı sınav kurulu, en az biri personel biriminde görevli beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Kurulun başkanlığını Genel Müdür veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısı yapar. Yazılı sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.
Sözlü sınav kurulu, en az biri personel biriminde görevli, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Kurulun başkanlığını Genel Müdürün belirleyeceği genel müdür yardımcısı veya daire başkanı yapar. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. İhtiyaç halinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav kurulu oluşturulabilir.
Sınav kurulu üyeleri eşlerinin, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımlarının sınavlarında görev alamaz. Bunların yerine yedek üye görevlendirilir.
Yazılı sınav kurulu, görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlarının sonuçlandırılması ile yazılı sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
Adayların sırf sözlü sınava ilişkin itirazları sözlü sınavı yapan sınav kurulunca değerlendirilir. Adayın hem nihai başarı listesine hem de sözlü sınava ilişkin itirazı bulunması halinde itirazının sözlü sınavına ilişkin kısmı sözlü sınav kurulunca incelenerek yazılı sınav kuruluna bildirilir. Yazılı sınav kurulu adayın nihai başarı listesine ilişkin itirazını da sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ eder.
Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere” ibaresi, ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “yazılı olarak” ibaresi ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkranın ilk cümlesindeki “unvan değişikliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
 

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.