CTE Personeline 2019 yılı için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı

CTE Personeline 2019 yılı için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden 2019 yılı için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu ve İlanı. Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında münhal bulunan Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, İdare Memuru, Şef, Sayman, İnfaz ve Koruma Başmemuru, Memur ve Öğretmen kadrolarına atama yapılmak üzere liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete’de yayı

T.C.
Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu ve İlanı

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında münhal bulunan Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, İdare Memuru, Şef, Sayman, İnfaz ve Koruma Başmemuru, Memur ve Öğretmen kadrolarına atama yapılmak üzere liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” yapılacaktır.

A) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Suretiyle Atama Yapılacak Kadrolar
Görevde yükselme sınavı ile 75 Ceza İnfaz Kurumu Kurum 2. Müdürü, 75 Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, 75 İdare Memuru, 75 Şef, 25 Sayman, 250 İnfaz ve Koruma Başmemuru, 15 Memur; unvan değişikliği sınavı ile de 25 Öğretmen alımı yapılacaktır.

B) Sınav Yeri, Tarihi, Saati ve Süresi
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 23 Mart 2019 Cumartesi günü, saat 10.00’da tek oturum olarak Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da yapılacaktır. Adaylara, görevde yükselme sınavında 110 dakika, unvan değişikliği sınavında ise 90 dakika süre verilecektir.

C) Başvuru Tarihleri
Söz konusu sınava ilişkin başvurular 14.01.2019–01.02.2019 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

D) Sınav Ücreti ve Başvuru Şekli
Adaylar öncelikle sınav ücreti olan 110 TL'yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler (14.01.2019 – 01.02.2019) arasında yatıracak ve daha sonra başvurusunu www.meb.gov.tr adresinden yapacaklardır. (Adayların sınav için e-başvuru yapmadan önce www.meb.gov.tr adresinde eş zamanlı olarak (20/12/2018) yayımlanacak olan sınav uygulama duyurusunu incelemeleri gerekmektedir.)

E) Sınav Giriş Belgesi
1) Adaylar sınav giriş belgesini 18 Mart 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr adresinden alabileceklerdir. Adaylar sınav giriş belgelerine son altı ay içerisinde çekilmiş kendi fotoğrafını yapıştırarak, 18 Mart-22 Mart 2019 tarihleri arasında görev yaptığı kuruma onaylattıracaktır. Adaylar sınava gelirken görev yaptığı kurum tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde vatandaşlık numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportlarından birini yanında bulunduracaklardır.
2) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek aynı zamanda haklarında adli ve idari yönden işlem yapılacaktır.
3) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde adayın sınavı geçersiz sayılarak ataması yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile ataması iptal edilecek aynı zamanda kopya çeken her aday hakkında adli ve idari yönden işlem yapılacaktır.

F) Engelli Adaylar Sınav Uygulaması
Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan adaylar engel durumlarını gösterir sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birinin bir nüshasını EK-1’de yer alan “engel durumu” ve “almak istediği hizmeti” belirtir Engelli Beyan Tablosu’nu doldurarak en geç 25/12/2018 tarihine kadar görev yaptıkları kurumların personel birimlerine teslim edeceklerdir. Kurum müdürlükleri söz konusu tablo ile birlikte ibraz edilen sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birinin bir nüshasını UYAP üzerinden 28.12.2018 tarihine kadar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Planlama ve İstihdam Bürosu’nda olacak şekilde göndereceklerdir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

G) Başvuru Şartları
1) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “Duyuru ve Başvuru” başlıklı 11’inci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda ilan edilen kadrolar için sınava son başvuru tarihi olan 01/02/2019 itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvurabilir. Başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin atanmış olsalar bile sınavları ve atamaları iptal edilecektir.
2) Sınava sadece ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan personel başvurabilecektir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilecektir.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendi kapsamında çalışan sözleşmeli personel, (C) bendi kapsamında çalışan geçici personel, (D) bendi kapsamında çalışan işçiler, ek ders karşılığı yöntemi ile çalışanlar ve başka kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel sınava başvuramayacaktır.
4) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında görev yapan personelin mağduriyet yaşamaması için UYAP üzerindeki özlük bilgilerini (öğrenim durumu, sertifika, göreve başlayış, izin, cep telefonu numaraları, mail adresleri vb.) kontrol ederek güncel olmayan bilgilerini özlük dosyası komisyonlar tarafından tutulan personel komisyonlar aracılığıyla, özlük dosyası Bakanlık tarafından tutulan personel Genel Müdürlüğümüz Personel Sicil Bürosu aracılığıyla personel özlük bilgilerini 05/02/2019 tarihine kadar güncellemeleri gerekmektedir.

H) Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Şartları
a) Genel şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
2) Kurumda sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dâhil olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak (Kurumda sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dâhil olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak” ifadesinde yer alan “kurum”, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtında bulunan ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerini ifade etmekte olup, bu kurumlarda en az iki yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Ücretsiz izin, askerlik vb. nedenlerle görevden ayrılmalar bu süre hesabında dikkate alınmayacak, başka kurumlarda geçici olarak görev yapan personelin çalışma süreleri dikkate alınacaktır.)
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre bir kez, (B) bendine göre iki kez disiplin cezası almamış olmak,
4) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama ya da ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,
b) Özel şartlar
Hizmet süresi:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4’üncü maddesinde belirtildiği üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci Maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilecek süreleri kapsamaktadır. Bu durumda; 08.06.1984 tarihli ve 217 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile yasama organı üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürelerin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınacaktır. Ancak bu sürelerin yönetmelikte belirtilen unvanlarda geçmesi gerekmektedir.

1) Ceza infaz kurumu 2. müdürü kadrolarına atanabilmek için:
i) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ii) İdare memurluğu öğrenciliğinde geçen süre dahil, idare memuru olarak en az üç yıl veya eğitim uzmanı, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, mühendis, tabip, diş tabibi, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar ve sayman unvanlarında toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,
iii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hal kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,
2) Denetimli serbestlik müdür yardımcı kadrolarına atanabilmek için:
i) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ii) Şef olarak en az üç yıl veya eğitim uzmanı, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, mühendis, tabip, diş tabibi, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar ve sayman unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,
iii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,
3) İdare memuru kadrolarına atanabilmek için:
i) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ii) Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, sağlık memuru, satın alma memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, hayvan sağlık memuru ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,
iii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,
4) Şef kadrolarına atanabilmek için:
i) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ii) Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, satın alma memuru, sağlık memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, hayvan sağlık memuru ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,
iii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,
5) Sayman kadrolarına atanabilmek için:
i) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ii) En az beş yıl hizmet süresi bulunmak,
iii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,
6) İnfaz ve koruma başmemuru kadrolarına atanabilmek için:
i) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ii) İnfaz ve koruma memuru unvanında en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,
iii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,
7) Memur kadrolarına atanabilmek için:
i) En az ortaöğretim mezunu (en az lise veya dengi okul mezunu olmak) olmak,
ii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak, şartları aranır.
I) Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Şartları
1) Öğretmen kadrolarına atanabilmek için:
i) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,
ii) Millî Eğitim Bakanlığınca, Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının ekinde belirtilen ve ilân tarihindeki çizelgede sayılan yükseköğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi dışındaki bölümler için Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlamış olmak,
iii) Aday memurluğunun kalkmış ve asil memur olarak atanmış olmak. (Aday memur statüsünde bulunanlar unvan değişikliği sınavına başvuramayacaktır)
İ) Sınav
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 19.01.2017 tarih ve 29953 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklikler gereği; Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı sayılmak için en az altmış puan almak gerekir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.
a) Yazılı sınav
1) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 23 Mart 2019 Cumartesi günü, saat 10.00’da tek oturum olarak Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da yapılacaktır.
2) Görevde Yükselme Sınavında 100 soru, Unvan Değişikliği Sınavında ise 80 sorudan oluşan çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
3) Adaylar sınava gelirken görev yaptığı kurum tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) birini yanında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
4) Yanlarında cep telefonu bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
b) Yazılı sınav konuları
1) Görevde yükselme sınavı için adaylara yazılı sınavda;

• T.C. Anayasası (5 soru)
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5 soru),
• İnsan Hakları ve Demokrasi (5 soru),
• Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları (5 soru)
• Etik Davranış İlkeleri (5 soru),
• Genel Kültür ve Genel Yetenek (25 soru),
• Alan Bilgisi (50 soru), olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecektir.
2) Alan bilgisi konuları:
İlan edilen kadrolara ait ders konu başlıkları EK -2 de yer almaktadır.

EK-2’de yer alan Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Karar, Tebliğ, Genelge, Protokol ve Yönergelere www.mevzuat.gov.tr , www.cte.adalet.gov.tr, www.iydb.adalet.gov.tr,www.cte-ds.adalet.gov.tr,www.ihale.gov.tr, www.maliye.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir. Sınav konularında 31.12.2018 tarihine kadar olan (31.12.2018 dâhil) mevzuat esas alınacaktır. 31.12.2018 tarihinden sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.
c) Sözlü sınav
1) Sözlü sınava; yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen kadro sayısının; Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcılığı ve İdare Memurluğu unvanları 5 (beş) katı; Şef, Sayman, İnfaz ve Koruma Başmemuru, Memur ve Öğretmen unvanları için 3 (üç) katı, aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
2) Aday; sınav kurulunun her bir üyesi tarafından:
• Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),
• Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),
• Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),
• Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),
• Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
• Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
alanlarında sınava tabi tutulacaktır. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir.
3) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması zorunludur.
4) Sözlü sınav yeri ve saati daha sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
J) Sonuçların Değerlendirilmesi ve Atama
a) Sınav sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralaması

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
i) Hizmet süresi fazla olanlara,
ii) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
iii) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde, görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir. İlgililer, başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından itibaren beş iş günü içerisinde, yazılı olarak yazılı sınav kuruluna itiraz edebilir. Sınav kurulu bu itirazları, beş iş günü içerisinde sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ eder. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.
b) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama işlemleri
Atanmaya hak kazanan personel, başarı listesinin kesinleşmesinden sonra puan sıralamasına göre Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda atanır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personel başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.
Duyurulan kadrolardan;
1) Atama şartlarını taşımaması nedeniyle sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atama
işleminin iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamaması ya da atanma hakkından vazgeçmesi,
2) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atama yapılması, sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar, 10.7.2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde yer alan hükümler doğrultusunda iki yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar. Bu kişiler atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar.
4) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile atama yapılacak kadrolar kurumların personel ihtiyacı dikkate alınarak belirlendiğinden personel ihtiyacı nedeniyle kurumlarda herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması, eğitim-iyileştirme faaliyetlerinin aksamaması için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonucuna göre ihtiyaç duyulan kurumlara ataması yapılan personelin feragat talepleri kabul edilmeyecektir.
K) Sınav Sorularına, Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz
1) Sınav soruları ve cevap anahtarları 26 Mart 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 
Adaylar sınav sorularına ve cevaplarına ilişkin itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile Genel Müdürlüğe iletilmek üzere çalıştığı ceza infaz kurumuna, denetimli serbestlik müdürlüğüne ve eğitim merkezi müdürlüğüne sınav soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanmasından itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde yapacaklardır. İtirazlara ilişkin başvurular sınav kurulu tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM) gönderilecek ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.
2) Yazılı sınav sonuç bilgileri 25 Nisan 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylar yazılı sınav sonuçlarına sonuçların açıklanmasından itibaren beş işgünü içerisinde itiraz edebilirler. Adaylar itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile Genel Müdürlüğe iletilmek üzere çalıştığı ceza infaz kurumuna, denetimli serbestlik müdürlüğüne veya eğitim merkezi müdürlüğüne yapacaklardır. Başvurular sınav kurulu tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM) gönderilecek ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İtiraz üzerine verilen karar sınav kurulu tarafından ilgiliye tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.
3) Nihai başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından itibaren beş işgünü içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe iletilmek üzere çalıştığı ceza infaz kurumuna, denetimli serbestlik müdürlüğüne veya eğitim merkezi müdürlüğüne itiraz edilebilir. İtirazlar beş işgünü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.
4) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu
olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
L) Diğer Hususlar
1) İlanda yer alan hususlar Genel Müdürlüğün internet sitesinden yayınlandığı anda tüm personele tebliğ edilmiş sayılacak ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
2) Sınav konularına ilişkin kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.
3) Bu duyuruda yer almayan hususlarda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
4) Sınava başvuru şartlarını taşıyan ancak bilgileri UYAP ortamına işlenmemiş adayların en geç 05.02.2019 tarihine kadar bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Herhangi bir hak kaybına uğramamaları için adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
5) Sınav uygulamasına ilişkin diğer hususlar ve sınav uygulama duyurusu 20/12/2018 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar, www.meb.gov.tr internet adresinden sınav e-başvuru yapacaklarından başvuru yapmadan önce sınav uygulama duyurusunda yer alan hükümleri incelemeleri gerekmektedir.
6) Bu ilanın ekleri ilanın ayrılmaz bir parçasıdır.
İlanen duyurulur.

Ek-1 Engelli Adaylar İçin Engel Beyan Tablosu

Ek-2 İlan Edilen Kadrolara Ait Ders Konu Başlıkları

Ek-3 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Suretiyle Atama Yapılacak Kadroların Sınıfı, Unvanı ve Sayısı

Ek-4 Sınav Takvimi

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.