Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Kararnamesi Resmi Gazetede Yayımlandı! 3 Bakanlığın Teşkilat Yapısında Değişiklik!

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Kararnamesi Resmi Gazetede Yayımlandı! 3 Bakanlığın Teşkilat Yapısında Değişiklik!
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

32 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenlemeler; İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının teşkilat yapılarında bazı değişikliklerin yapılmasına yönelik oldu. İçişleri Bakanlığına ilişkin değişiklikler

**İçişleri Bakanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi kuruldu.

**İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında, her ilde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kuruldu.

**İçişleri Bakanlığı için çeşitli unvanlarda toplam 12 adet kadro ihdas edildi.

Milli Savunma Bakanlığına ilişkin değişiklikler

**Milli Savunma Bakanlığı hizmet birimleri yeniden belirlendi. Yeni genel müdürlükler kurulurken, bazı hizmet birimleri birleştirildi ve bazılarının adı değişti, görevleri yeniden belirlendi.

**Milli Savunma Bakanlığı taşra teşkilatında kariyer uzman istihdam edilebilecek. Bu kapsamda, taşra teşkilatında Savunma Hizmetleri Uzmanı ve Savunma Hizmetleri Uzman Yardımcısı istihdam edilecek.

**Millî Savunma Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının görevi, bugünden geçerli olarak başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erdi.

**Milli Savunma Bakanlığı için 1 adet Daire Başkanı kadrosu ihdas edilirken, çeşitli unvanlarda toplam 15 adet kadro da iptal edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin değişiklikler

**Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, Genel Müdürlüğün iş ve işlemleri ile kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunların iştiraklerinin denetimiyle görevlendirilmek kontrolör ve kontrolör yardımcısı istihdam edilebilecek.

**İki ilde Zirai Karantina Müdürlüğü, üç ilde de Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü kurudu.

18 Nisan 2019 PERŞEMBE

Resmi Gazete

18 Nisan 2019 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 30749

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 32

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ğ) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi,"

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 263 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.


"Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi

MADDE 263/A- (1) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik riskinde, güvenlik odaklı olarak Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler, mahalli idareler, diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

b) Güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlarda bütünleşik bir yönetim anlayışı ile olay öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek faaliyetlerin yer aldığı acil durum planlamasını yapmak, yaptırmak ve buna ilişkin uygulama tedbirlerini almak,

c) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 271 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulmuştur."

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 339 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 339- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) Askeralma Genel Müdürlüğü,

b) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü,

c) Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ç) Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü,

d) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

e) Lojistik Genel Müdürlüğü,

f) Personel Genel Müdürlüğü,

g) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü, ğ) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

h) Tersaneler Genel Müdürlüğü,

ı) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

i) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

j) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı,

k) Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı,

l) Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı,

m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

n) Özel Kalem Müdürlüğü,

o) Diğer Komutanlıklar."

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 339/A maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Askeralma Genel Müdürlüğü

MADDE 339/A- (1) Askeralma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Askeralma faaliyetlerini ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak planlamak ve icra etmek,

b) Askeralma politikası ve planlaması ile askeralma, seferberlik ve askerlik sistemlerinin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali hazırlıklarıyla ilgili faaliyetlerini, Genelkurmay Başkanlığının planlaması doğrultusunda; kuvvet komutanlıkları, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile koordine etmek,

ç) Askerlik hizmetini tamamlamış olan yükümlüler ile muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin terhis ve terhis sonrası işlemlerini yürütmek,

d) istiklal Madalyasının hak sahiplerine verilmesi ile mirasçılarına intikal işlemlerini yürütmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 339/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü

MADDE 339/B- (1) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait silah ve sistemlerin bakım, onarım, imalat, yenileştirme, tadilat, modernizasyon ve bu faaliyetleri icra ederken ihtiyaç duyacağı tedarik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

b) Askeri fabrikaların atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi için yeni iş modelleri geliştirmek, bu maksatla gerekli ticari girişimlerde bulunmak, imkan ve kabiliyetlerini tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirmek,

c) Temininde güçlük çekilen malzeme ve hizmetlerin milli imkanlarla üretilmesi için gerekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, bakım, onarım ve yenileştirme süreçlerinde kullanılan malzeme ve hizmetleri üretmek veya ürettirmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 339/C- (1) Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Barışta ve savaşta, Bakanlığın sağlık ve veteriner hizmetlerini yürütmek,

b) Askeri sağlık hizmetleri alanında ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerini ve AR-GE çalışmalarını yürütmek,

c) Askeri sağlık hizmetlerinin planlama ve icrasına yönelik resmi askeri yayınları hazırlamak,

ç) Bakanlığın sağlık insan gücü temin ve yetiştirme planlarım hazırlamak, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak,

d) Sağlık personelinin atama ve görevlendirme faaliyetlerini koordine etmek, harekat ve hizmet ihtiyaçları kapsamında, askeri sağlık personelini askeri ve sivil sağlık teşkillerinde görevlendirmek,

e) Türk Silahlı Kuvvetlerince icra edilen harekatların sağlık hizmet desteğinin sağlanması maksadıyla; bünyesindeki sıhhi ikmal ve bakım birliği, seyyar sağlık teşkilleri ve harekat kontrolüne girecek sivil sağlık teşkillerini harekat planlarına uygun olarak sevk ve idare etmek,

f) Bakanlık sağlık teşkillerinin denetleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek,

g) Bakanlık sağlık teşkillerinin, barış ve savaş şartlarına yönelik yurtiçi ve yurtdışı sağlık lojistik destek ve ödenek planlama faaliyetlerini yürütmek,

ğ) Bakanlık personeli ve adayları hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporlarının inceleme ve onay işlemlerini yürütmek,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü

MADDE 339ZÇ- (1) Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İlgili mevzuat çerçevesinde strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planı ile belirlenen güvenlik ve savunmaya yönelik projelere ilişkin mali kaynakların; tespiti, programlanması, bütçelenmesi, tahsisi, kullanımının takip ve kontrolü ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek ve bu hususlara ilişkin ilke, esas ve usulleri belirlemek,

c) Döner sermayeli işletmelerin Bakanlıkça yapılacak iş ve işlemlerini yürütmek, ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 339/D- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) İlgili mevzuat çerçevesinde hukuk sınıfı subayların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerini planlamak ve yürütmek,

c) Hukuk hizmetleri başkanlıkları ve hukuk hizmetleri birimlerinin denetimini yapmak, ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Lojistik Genel Müdürlüğü

MADDE 339/E- (1) Lojistik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerin planlanmasını, yapım, bakım ve onarımım gerçekleştirmek,

b) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığa tahsisli ve/veya fiilen kullanılan taşınmazların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında imar durumu ve uygunluğunu incelemek, ihtiyaç olması halinde ilgili birimlerle koordine ederek imar planı ile imar uygulamalarını yaptırmak ve onaylanmasını sağlamak,

ç) Bakanlığın taşınmazlarına ve merkez teşkilatı haricindeki taşınırlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) NATO Güvenlik Yatırım Programında yer alan faaliyetleri yürütmek,

e) Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, dost ve müttefik ülkeler ile lojistik işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak,

f) Mali işbirliği anlaşmaları, hibe anlaşmaları, nakdi ve lojistik yardım ile lojistik uygulama protokollerinin ilgili mevzuat kapsamında hazırlanması ve yürürlük sürecinin takip edilmesi faaliyetlerini yürütmek,

g) Şuur Fiziki Güvenlik Sistemi projelerinin koordinasyonunu sağlamak, iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel Genel Müdürlüğü

MADDE 339ZF- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlarında görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini ilgili kuvvet komutanlıkları ile koordine ederek yürütmek,

c) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki sivil personele ilişkin işlemleri yürütmek,

ç) Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubay atama faaliyetlerini ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek,

d) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planlarının koordinasyonunu sağlamak, Bakanlık personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

e) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerini yürütmek,

f) Mesleki gelişim ile ilgili eğitim planlama, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

g) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlarda görevli personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerini yürütmek,

ğ) Akıllı kart sistemi ile ilgili işlemleri yürütmek,

h) ilgili mevzuat çerçevesinde subay ve astsubayların açığa alma işlemlerini yürütmek, ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü

MADDE 339/G- (1) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Milli savunma politikasının oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli değerlendirmelerde bulunmak,

b) Yurtdışı ikili resmi ziyaretler ile yurtdışmdan gelen ziyaretçilere ilişkin bilgi dosyası ve konuşma notlarım hazırlamak,

c) Uluslararası Savunma Sanayi Fuarları (IDEF) dahil yurtiçi/yurtdışı fuarlara katılımı planlamak, fuarların kapsamına ilişkin inceleme programlan hazırlamak ve fuarlara katılmak,

ç) İkili ve/veya çok taraflı uluslararası anlaşmaların yapılması çalışmalarına gerekli katkı ve tavsiyelerde bulunmak,

d) NATO bünyesindeki çalışmaları görev alanı itibarıyla değerlendirmek, takip etmek ve ilgili Bakanlık birimleri ve kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

e) Katılım sağlanan çok taraflı güvenlik toplantı ve konferanslarına yönelik bilgi dosyası ve konuşma notlarını hazırlamak,

f) Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Bölgesel Silahlann Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) ve Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanlan (SEDM) süreci gibi uluslararası kuruluşlan kapsayan siyasi/askeri faaliyetlere ilişkin Bakanlık görüşlerini oluşturmak,

g) Avrupa Birliği müzakere sürecinde Bakanlık görev alanına giren çalışmalarda ilgili birimlerle eşgüdüm sağlamak,

ğ) Yürütülen/yürütülecek harekat ve istihbarat faaliyetleri ile ilgili konularda Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile bakanlıklar arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

h) Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesi ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlık yapmak,

ı) Afet ve acil durum ile ilgili konularda Bakanlığa bağlı, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonu ile Bakanlığın diğer bakanlıklarla koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak,

i) On Yıllık Temin ve Tedarik Programım (OYTEP) ilgili birimlerle koordine ederek hazırlamak ve bu kapsamdaki faaliyetleri yürütmek,

j) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile bağlı, ilgili kurum ve kuruluşların; kuruluş, teşkilat ve kadro konularındaki çalışmalarım yürütmek,

k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 339/Ğ- (1) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan silah, mühimmat, sistem, her türlü araç-gereç, giyim-kuşam, sağlık, enerji, teçhizat, yiyecek ve yakacak ile akaryakıt, madeni yağ ve benzer kapsamdaki merkezi mal ve hizmetlerin tedarik faaliyetlerini yürütmek,

b) İhtiyaçların temininde, uluslararası çok taraflı ve ikili anlaşmalar ile imzalanan mutabakat muhtıraları kapsamında tedarik ve modernizasyon faaliyetlerini yürütmek,

c) Kalite Güvence makamı olarak; NATO ülkeleri ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, kurum ve kuruluşlarda NATO Müttefik Kalite Güvence Yayınlan (AQAP) belgelendirme ve Devlet Kalite Güvence faaliyetlerini yürütmek,

ç) Bakanlık teşkilatında bulunan ve tedarik faaliyeti gerçekleştiren tüm birimlerin tedarik ile ilgili verilerini toplamak, analiz etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde bununla ilgili raporlar hazırlamak,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Tersaneler Genel Müdürlüğü

MADDE 339/H- (1) Tersaneler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yüzer unsurların ve üzerindeki sistemlerin bakım, onarım, imalat, yenileştirme, tadilat, modernizasyon ve bu faaliyetleri icra ederken ihtiyaç duyacağı tedarik faaliyetlerini gerçekleştirmek,

b) Tersanelerin atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi için yeni iş modelleri geliştirmek, bu maksatla gerekli ticari girişimlerde bulunmak, imkan ve kabiliyetlerini tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirmek,

c) Temininde güçlük çekilen malzeme ve hizmetlerin milli imkanlarla üretilmesi için gerekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, bakım, onanm ve yenileştirme süreçlerinde kullanılan malzeme ve hizmetleri üretmek veya ürettirmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 339/1- (1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İlgili mevzuat çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, iaşe, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

b) Bakanlığın merkez teşkilatının taşınırlarına ilişkin işlemleri yürütmek,

c) Bakanın protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

ç) Bakan tarafından verilen talimat ve görevlerin yerine getirilmesi hususunda Bakanlık bünyesindeki tüm birimlerin koordinasyonunu sağlamak,

d) Bakanın koruma işlemlerini yürütmek ve koordine etmek,

e) Bakanlığın farklı birimlerinden temsilcilerin katılması gereken çalışma, faaliyet, toplantı, tören, resepsiyon ve benzeri organizasyonlarda Bakanlığı kimin temsil etmesi gerektiği hususunda Bakan talimatı almak ve organize etmek,

f) Bakanlık tarafından yürütülen şehit, gazi, vazife/harp malulü ve şehitlik işlemlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

g) Devlet büyükleri anıt mezarlığı iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Sorumluluğu kendisine verilen sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri yapmak,

h) Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler planlamak ve yürütmek,

ı) Bakanlığa tahsisli Ankara'da bulunan kamu konutlarının bakım ve onarımmı yapmak veya yaptırmak,

i) Bakanlık bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasını sağlamak,

j) Bakanlık merkez teşkilatınm birinci basamak sağlık hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

k) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu konularda tercüme hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

l) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

m) Destek Kıtaları Grup Komutanlığı tarafından yerine getirilen faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 341 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 342 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi İle ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i), (j), (k) ve (1) bentleri eklenmiş, sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiş ve dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

"b) İnsani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme: Mayın, patlamamış mühimmat ve/veya mayın tarlası içerisinde bulunan el yapımı patlayıcı yer alan sahanın herhangi bir amaçla kullanıma açılmasına yönelik, zaman ve maliyet baskısı olmadan, çalışanların ve üçüncü şahısların can güvenliğine öncelik verilerek sürdürülen faaliyetlerin tamamını,"

"a) Mayın/patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak; milli politika, strateji, öncelikler ve iş planlarım içeren milli mayın faaliyet planının oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak ve Bakanın onayına sunmak,"

"d) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetleri konusundaki gelişmeler hakkında Bakana rapor vermek,"

"i) Yurtiçinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerini planlamak ve yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip etmek,

j) Yurtiçinde her türlü insani maksatlı mayın faaliyeti icra edecek olan kurum, kuruluş, firma, komutanlık/birliklerin görevlendirmesini yapmak, takip ve kontrolünü sağlamak,

k) Mayın/patlamamış mühimmat kazalarının yaşanmasını önlemek maksadıyla, mayın risk eğitimine yönelik politikalar belirlemek, bu faaliyetleri planlamak, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip etmek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yürütülmesini sağlamak,

l) Yurtiçi ve yurtdışmdaki kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,"

"(5) 4536 sayılı Kanun kapsamında yürütülen faaliyetler Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığının görev kapsamı dışındadır."

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 343 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı

MADDE 343- (1) Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın muhabere ve bilgi sistemleri hizmetlerini yürütmek,

b) Bakanlık projeleri ile Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş ve birliklerin muhabere ve bilgi sistem, yazılım ihtiyaçlarının tasarlanmasını, uygulamasını sağlamak ve tedarik faaliyetlerini yürütmek,

c) Bakanlığın internet hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak, Bakanlık hizmetleri ile ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak,

ç) Bakanlığın görev alanına giren bilişim konularında bağlı, ilgili kurum, kuruluşlar ve ilgili taraflar ile koordinasyonu sağlamak,

d) Muhabere ve Bilgi Sistemleri Güvenliği, Kripto Güvenliği, TEMPEST Elektromanyetik Dinleme ve Dinlemeden Korunma Güvenliği, Siber Güvenlik, Elektronik Harp faaliyetlerini yürütmek, onaylamak ve denetimini yapmak,

e) Kripto sistemlerinde kullanılacak materyal ve anahtarları üretecek teçhizatı onaylamak, kripto anahtarlarının dağıtılmasına ilişkin standartları ve yöntemleri belirlemek ve denetlemek,

f) Kriptografik algoritma ihtiyaçlarını belirlemek, milli ve müttefik ülkeler için kripto anahtarlarının üretimini yapmak, elektronik kripto anahtarları dışında ihtiyaç duyulacak kod ve parola sistemlerini belirlemek, geliştirmek ve üretmek,

g) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör için gizlilik dereceli bilgi veya kripto cihazlarına ilişkin her türlü yetki belgesi (klerans) düzenlemek ve onay yöntem ve usullerini belirlemek, uygulanmasını sağlamak, kriptolojik malzemelerin ihracat ve ithalatı için Dışişleri Bakanlığı ile koordine ederek gerekli lisansları vermek,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 10-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 343 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı

MADDE 343/A- (1) Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) İlgili mevzuat uyarınca savunma sanayi güvenliği faaliyetlerini yürütmek,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ikmal maddelerinin kodlandırma faaliyetlerini yürütmek,

c) Bakanlık Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma Vizyonunu oluşturmak, KBRN Savunma Stratejik Planlarını hazırlamak, milli KBRN savunma ürünlerinin geliştirilmesi, test ve sertifikasyon merkezinin kurulması ve işletilmesi, altyapı ve eğitim için çalışmalar yapmak,

ç) AR-GE ve teknoloji yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmek,

d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla sözleşmeye bağlanan; silah, mühimmat, roket, füze, araç, makine ve teçhizata ait teknik süreçleri yönetmek, ürün ve üretim hattı kalifıkasyonu yapmak,

e) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı çerçevesinde tedarik edilecek olan ortak ihtiyaç malzemeleri ile modernizasyon projelerine ait teknik şartname faaliyetlerini yürütmek,

f) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlara ait olan atış alanı, test ekipmanları tahsisi ve personel görevlendirilmesi ile test ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek,

g) NATO Standardizasyon Anlaşması (STANAG) ve Müttefik Yayınlar (AP) hakkında görüş oluşturmak, ilgili koordinatör makama bildirmek,

ğ) NATO Ulusal Silahlanma Yöneticileri Konferansı (CNAD) kapsamında Ulusal Silahlanma Direktörlüğü sekretaryasmı yapmak,

h) Türk Standardlan Enstitüsü tarafından hazırlanan standart taslakları hakkında Bakanlık görüşünü oluşturmak,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

"MADDE 344- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın basın, halkla ilişkiler ve tanıtımla İlgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetleri yürütmek,

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile bağlı, ilgili kurum ve kuruluşların basın, halkla ilişkiler ve tanıtımla ilgili faaliyetlerinin eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlamak,

c) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile bağlı, ilgili kurum ve kuruluşların yurtiçi ve yurtdışmdaki faaliyetleri hakkında gerektiğinde iç ve dış kamuoyunu bilgilendirmek,

ç) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre yapılacak başvurulara ilişkin işlemleri yürütmek,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 12- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 345 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 345- (1) özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek,

b) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

e) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 13-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 350 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Bakanlık taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 44 üncü maddesine göre Savunma Hizmetleri Uzmanı ve Savunma Hizmetleri Uzman Yardımcısı istihdam edilir."

MADDE 14- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onbirinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının görevi başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve hakkında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fikrası hükümleri saklıdır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine mevzuatta yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılmış sayılır.

(3) Bu maddeyi ihdas eden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan birimlerin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar bu birimlere ait görev ve yetkiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yerine getirilir.

(4) Bu maddeyi ihdas eden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadro unvanı hariç olmak üzere bu maddeyi ihdas eden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılan birimlere tahsisli kadroların mevcutlu olarak Bakanlık merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında Bakan yetkilidir."

MADDE 15- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 417 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Genel Müdürlükte, Genel Müdürlüğün iş ve işlemleri ile kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunların iştiraklerinin denetimiyle görevlendirilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca kontrolör ve kontrolör yardımcısı istihdam edilebilir."

MADDE 16- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Ondördüncü Bölümünün eki (III) sayılı listeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

"51. Ardahan Zirai Karantina Müdürlüğü

52. Edime Zirai Karantina Müdürlüğü

53. Ardahan Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü-Ardahan

54. İstanbul Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü-İstanbul

55. Van Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü-Van"

MADDE 17- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 18- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

17 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

1

1

TOPLAM

1

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

MİAH

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Dairesi Başkam

1

1

GİH

Şef

5

2

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

8

6

TH

Programcı

5

2

TH

Tekniker

5

1

TOPLAM

12

KURUMU : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Genel Müdür

1

1

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

4

GİH

Daire Başkanı

1

10

TOPLAM

15

memurunyeri/memurlarnet

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.