Denetimli serbestlik müdürlüğü çalışanlarına fiili hizmet zammı kanun teklifi (Nisan 2020)

Denetimli serbestlik müdürlüğü çalışanlarına fiili hizmet zammı kanun teklifi (Nisan 2020)
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren, aynı amaç ve doğrultuda hizmet sunan, atama ve özlük hakları bakımından aynı hukuki çerçevede değerlendirilen, her iki kurum arasında personel ataması yapılabilen ceza infaz kurumu çalışanları ile denetimli serbestlik müdürlükleri çalışanları bakımından -anılan kurumların kuruluş Kanunlarının farklı olması nedeniyle ortaya çıkan- Anayasa'nın eşitlik ilkesiyle örtüşmeyen yasal eksikliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. . Bu amaçlarla; görev

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13 Nisan 2020'de Adalet Komisyonuna havale edildi. Teklif ile denetimli serbestlik müdürlüğü çalışanlarına çalıştıkları her yıl için 90 gün fiili hizmet zammı verilmesi öngörülmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ekte gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 07.04.2020 Av. Uğur BAYRAKTUTAN /Artvin Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu hapis cezasına ve tutuklamaya alternatif modern infaz sistemi olarak 20/07/2005 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

5402 sayılı Kanunla kurulan denetimli serbestlik müdürlükleri; ülkemizdeki ağır ceza merkezlerinde kendilerine Kanunlarla verilen görevleri yerine getirmektedir. Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini yerine getiren denetimli serbestlik müdürlüklerinin görev alanında şüpheli, sanik, hükümlü ve suçtan zarar görenler bulunmakta olup ceza infaz kurumlarının görev alanında ise hükümlü ve tutuklular (şüpheli ve sanık) bulunmaktadır. Denetimli serbestlik çalışanları da tipki ceza infaz kurumu çalışanları gibi infaz ve islah işlemlerini yerine getirmekte olup denetimli serbestlik müdürlüklerinde istihdam edilen personelin özlük haklarına ilişkin işlemler 5402 sayılı Kanun'un 26 nci maddesinde belirtildiği üzere ceza infaz kurumlarındaki emsalleri esas alınarak yapılmaktadır. 

Devlet Personel Başkanlığı'nın 25/07/2012 tarihli ve 13305 sayılı görüş yazısında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 10/06/2011 tarihli ve B.03.0.CTE.0.00:01-915/2580/74813 sayılı yazısı ile " 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da denetimli serbestlik ve yardım merkezi Şube müdürlükleri infaz kurumu olarak sayılmamış olsa da; ifa edilen görevin ceza infaz kurumlarında yürütülen görevle aynı nitelikte olması ve infaz hizmetleri gerçekleştirmesi, denetimli serbestlik hizmetlerinde istihdam edilen personelin ceza infaz kurumlarında çalışan personel ile aynı unvana sahip olması ve her iki kurum arasinda personel atamaları yapılabilmesi sebebiyle; denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli personelin, sendikalara üye olmaları ve sendika kurmalarının uygun olmadığı"nın ifade edildiği görüş yazısında "4688 sayılı Kanunun 42 inci maddesinin (b) bendi uyarınca; Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konu değerlendirilerek Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi'nde çalışan kamu görevlilerinin ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileriyle aynı nitelikte görev yapmaları sebebiyle kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları ortak görüşüne varıldığı" bildirilmiştir. 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 15/04/2016 tarihli ve 31861574-909-99-3331/48736 sayılı yazılarında "... ceza infaz kurumlarında hükümlülerin cezaları kapalı ortamda infaz edilirken, denetimli serbestlik müdürlüklerinde hükümlülerin infazının takibi ve topluma uyum sağlamalarına ilişkin işlemler yapılmaktadır. Bu nedenle denetimli serbestlik, müdürlüklerinde yürütülen is ve işlemler de infaz isi mahiyetindedir. Ayrıca bu iki kurum arasında personel yönünden ayrım bulunmamakta ve karşılıklı olarak personel geçişleri yapılabilmektedir... "görüşüne yer vermiştir.. 

Teklifle; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren, aynı amaç ve doğrultuda hizmet sunan, atama ve özlük hakları bakımından aynı hukuki çerçevede değerlendirilen, her iki kurum arasında personel ataması yapılabilen ceza infaz kurumu çalışanları ile denetimli serbestlik müdürlükleri çalışanları bakımından -anılan kurumların kuruluş Kanunlarının farklı olması nedeniyle ortaya çıkan- Anayasa'nın eşitlik ilkesiyle örtüşmeyen yasal eksikliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. . Bu amaçlarla; görev alanı şüpheli, sanık ve hükümlü olan, temel amaçları öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlayarak, bu maksatla bireyin yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, bireyin; yeniden sosyalleşmesin teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak olan ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin faydalandıkları haklar bakımından aynı paydada birleştirilerek çalışma barışınin sağlanması öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Madde ile hükümlü, şüpheli ve sanık ile birebir çalışan, üstlenilen görev, yüklenilen misyon, hedef kitlesindeki yüksek risk ve sorumluluk bakımından ceza infaz kurumu çalışanları ile paralellik arz eden, her türden suçlu ya da suç isnadı altındaki hali hazırda ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutuklu sayısının iki katından fazla kişiyi toplum içinde takip eden, ceza ve tedbirlerinin infazını yerine getiren denetimli serbestlik. çalışanlarına -Anayasamızın eşitlik ilkesi gereğince ceza infaz kurumlarına 01/02/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun'un 148 inci maddesi ile tanınan yıpranma hakkının tanınması suretiyle eşitsizliğin ve mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 2- Yürürlük Maddesidir. MADDE 3- Yürütme Maddesidir. 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 40 
inci maddesinin ikinci fikrasının 19 sıra numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kapsamdaki işler/işyerleri Kapsamdaki Sigortalılar Eklenecek Gün Sayısı : 90" 
“19) Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde 
1) Ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler, 
2) Şüpheli, sanık ve hükümlü ile bilfiil irtibat içinde olan denetimli serbestlik müdürlüğü çalışanları 
MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.