DSİ Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

DSİ Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugün (11.07.2017) resmi gazetede yayımlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugün (11.07.2017) resmi gazetede yayımlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“b) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.”

“c) Genel Müdürlükte en az altı ay çalışmış olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aşağıdaki (2) numaralı alt bent ve aynı fıkranın (ğ) bendine aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiştir.

“2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az altı ay çalışmış olmak,”

“3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az altı ay çalışmış olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan başarılı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınava alınacaklar listesinin son sırasındaki adayla eşit puanı alanlar da sözlü sınava alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “öncelik verilir.” ibaresi “öncelik verilerek başarı sıralaması belirlenir.” şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakiben üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir. Bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri Sınav Kurulu yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sınav Kurulu; Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Hukuk Müşaviri ve diğer birimlerin daire başkanları arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek üç üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ ÖĞRENİM ÇİZELGESİ” (EK-1) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/2/2014

28918

Ekleri için tıklayınız

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.