Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 3 yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 3 yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği, Antrenör Eğitimi Yönetmeliği ve Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI REHBERLİK VE

DENETİM BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleriyle, Başkan, başmüfettişler, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve büronun görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin yükümlülüklerini, müfettiş yardımcılarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarını, Başkan, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanma, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 194 üncü, 206 ncı ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Başkan: Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanını,

ç) Başkanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığını,

d) Başkan yardımcısı: Başmüfettiş veya müfettişler arasından Başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilenleri,

e) Büro: Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bürosunu,

f) Büro personeli: Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bürosunda görevli personeli,

g) Denetime tabi kurum ve kuruluşlar: Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşların, federasyonların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşları,

ğ) Giriş sınavı: Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan alan adayların katılacağı yazılı ve sözlü sınavı,

h) Müfettiş: Bakanlık başmüfettiş ve müfettişlerini,

ı) Müfettiş yardımcısı: Denetime yetkili veya yetkisiz Bakanlık müfettiş yardımcılarını,

i) Sınav Kurulu: Giriş sınavını yapan kurulu,

j) Yeterlik Sınav Kurulu: Yeterlik sınavını yapan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Teşkilat ve bağlılık

MADDE 4 – (1) Başkanlık; bir Başkan ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Başkanlık; Bakana bağlıdır, Bakanın emri veya onayı ile Bakan adına görev yapar.

(2) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri iş ve işlemleri büro tarafından yürütülür.

Görev merkezi

MADDE 5 – (1) Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merkezidir.

(2) Gerektiğinde Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile Ankara dışında da çalışma merkezleri ile bunlara bağlı bürolar kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.

(3) Başkanlık, bu merkezlerde, verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki müfettişlerden birini görevlendirir.

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Başkanlık, Bakanın emri veya onayı ile Bakan adına 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 194 üncü maddesinde ve yürürlükteki diğer mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirir.

Rehberlik ve Denetim Başkanının atanması

MADDE 7 – (1) Başkanlık görevine, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca atama yapılır.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Başkan aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak.

b) Başkanlığı sevk ve idare etmek, Başkanlığın iç işleyişine ilişkin düzenlemelerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile büro personelinin çalışmalarını koordine etmek ve denetlemek.

c) Teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, onaya sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması onayı üzerine müfettişleri görevlendirmek.

d) Gerekli gördüğü hallerde bizzat denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak.

e) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi hükmü uyarınca birim faaliyet raporunu hazırlamak.

f) Başkanlığın bütçe teklifini hazırlamak, Başkanlık ve müfettişlerin giderlerini incelemek.

g) Başkanlığın denetimi kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesine ilişkin görüşlerini raporla Bakana sunmak.

ğ) İnceleme ve araştırma yapmak amacıyla yurt dışına gönderilecek müfettişleri belirlemek.

h) Müfettişlerden gelen raporları incelemek veya görevlendireceği müfettişler vasıtasıyla inceletmek, eksikliklerin giderilmesi ile hataların düzeltilmesini sağlamak ve ilgili birimlere göndermek.

ı) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak, müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlayıcı tedbirler almak.

i) Müfettişleri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu amaçla yurt içi ve dışında inceleme ve araştırma yapmalarını sağlamak, mesleki ve yabancı dil bilgilerinin artırılması yönünde; hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmalarını sağlamak.

j) Uygulamada, müfettişler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklılığın giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

k) Müfettişlerden gelen raporlarda yer alan konularla ilgili eksik inceleme bulunmamakla birlikte, tespit edilen hususlarla ilgili değerlendirme ve önerilerin uyumlu olmadığı, yaptırılacak yeni bir incelemenin ise zaman ve insan kaynağı israfına neden olabileceği durumlarda; raporlar ve eklerinde yer alan tespit ve bilgiler doğrultusunda mevzuata uygun işlem önerisinde bulunulmasını sağlamak üzere Başkanlık görüşü oluşturmak.

l) Görev alanına giren konularda, ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda teklifte bulunmak.

m) Başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını, iş verimlerini, göreve olan ilgilerini ve meslek gereğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli zamanlarda bu çalışmaları yerinde denetlemek.

n) İlgili mevzuatlar çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

Başkan yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yeterli sayıda başmüfettiş veya müfettiş, Başkana yardımcı olarak görevlendirilebilir.

(2) Başkan yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yaparlar.

(3) Başkan yardımcıları, görevlerinin yerine getirilmesinden Başkana karşı sorumludur.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Denetime tabi kurum ve kuruluşların mevzuat hükümlerinin uygulanması ile faaliyet ve işlemlerle ilgili olarak usulsüzlükleri ve hataları önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak.

b) Denetime tabi kurum ve kuruluşların personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma plan ve programı ve Başkanlık talimatları çerçevesinde, teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak.

c) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması görevlerinin gerektirdiği hallerde, denetime tabi kurum ve kuruluşların ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklarına ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, gerektiğinde tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak.

ç) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek.

d) Görevlerini yaparken bizzat öğrenmiş oldukları ve görev emri dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere, durumu hemen Bakanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar görülen ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak.

e) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak, liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkında düzenleyecekleri değerlendirme raporunu Başkanlığa intikal ettirmek.

f) Teftişe ilişkin standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla incelemeler yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

g) Denetime tabi kurum ve kuruluşların yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla incelemeler yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

ğ) Denetime tabi kurum ve kuruluşların mevzuatının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

h) Denetime tabi kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetleri vermek, bu amaçla yürütülen çalışmalara katılmak.

ı) Mesleki konularda yurt içinde ve yurt dışında incelemeler yapmak.

i) Başkanın hizmetle ilgili olarak vereceği diğer görevleri yapmak.

j) İlgili mevzuatlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Müfettişlerin sorumlulukları ve yasaklar

MADDE 11 – (1) Müfettişler; ilgili mevzuatlarla kendilerine tanınan yetkileri kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

(2) Müfettişler:

a) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hareket ederler.

b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine işlemlerin denetlendiğini gösteren tarih ve imza koymak suretiyle yaptıkları açıklamalar dışında, şerh düşemezler, ilave ve düzeltme yapamazlar, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremezler.

c) Görevli gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri açıklayamazlar.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 12 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi hâlinde ilgilileri, usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve taşınırı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak.

c) 3628 sayılı Kanunun 17 nci maddesi kapsamına giren eylemlerde bulunmak.

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konulması, birinci fıkranın (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

(3) Görevden uzaklaştırılma tedbiri, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, disiplin amirine ve Başkanlığa bildirilir.

Büronun görev ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Büro; hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşıyan yeterli sayıda personelden oluşur. Büro personeli Başkanın talimatları doğrultusunda aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması konularında müfettişlere verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak.

b) Müfettişlerden gelen raporları kayıt etmek, gelen raporları gerekli sayıda çoğaltmak ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek, işleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, arşiv hizmetlerini yürütmek.

c) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması konularına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak.

ç) Başkanlığın yıllık bütçesini hazırlamak, ödeme emri belgeleri ile diğer mali işlemleri yürütmek, müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini incelemek ve ilgili yerlere zamanında gönderilmesini gerçekleştirmek.

d) Başkanlıkta görev yapan müfettişlerin ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili idari ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek.

e) Başkanlığın taşınır mal işlemlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak.

f) Yönetmelik, genelge ve talimatları müfettişlere yazı veya elektronik ortamda ulaştırmak.

g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, dosyalar ve yazışmalar Başkanlığın izni olmadan kimseye gösterilemez ve açıklanamaz.

İKİNCİ KISIM

Müfettiş Yardımcılığına Giriş, Atanma ve Yetiştirilme

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı

Müfettişliğe giriş

MADDE 14 – (1) Müfettişliğe, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için 15 inci maddede belirtilen şartları taşımak ve bu Yönetmelikte belirtilen giriş sınavını kazanmak zorunludur.

Giriş sınavı şartları

MADDE 15 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 14/7/1964 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya sınav duyurusunda belirtilen ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS (A)’dan, giriş sınavı duyurusunda Başkanlıkça ilan edilen puan türünden yeterli puanı almış olmak,

şartları aranır.

Giriş sınavı

MADDE 16 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumlarına göre Bakanlıkça uygun görülecek zamanlarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır.

(2) Giriş sınavına başvuracak adaylar 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan mezuniyet alanları itibarıyla farklı gruplara ayrılabilir.

(3) Her bir gruptan ne kadar müfettiş yardımcısı alınacağı sınav duyurusunda ilan edilir.

(4) Giriş sınavına; her bir gruptan ilan edilen kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak, ilanda yer alan KPSS puan türlerine göre en yüksek puandan başlamak üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak kaydıyla ilanda belirtilen sayı kadar aday sınava girmeye hak kazanır. Her bir grup için sınava girmeye hak kazanan sonuncu aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır.

(5) Yazılı sınav, yapılacak protokol çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Bu durumda sınavın usulü, ilanı, başvuruların kabul edilmesi, soruların hazırlanması, cevapların değerlendirilmesi ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması ile sınav kâğıtlarının saklanması işlemleri, protokolde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

Sınav Kurulu

MADDE 17 – (1) Müfettiş yardımcılığı Sınav Kurulu, Bakan onayı ile Başkanın başkanlığında, belirlenecek dört müfettiş ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, aynı usulle beş yedek üye tespit edilir.

(2) Sınav Kurulu; giriş sınavı ile ilgili iş ve işlemler ile giriş sınavının Başkanlıkça yapılması durumunda, sınav sorularının hazırlanması, değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınava ilişkin diğer işleri yürütür.

(3) Sınavın sekretarya işlemleri büro tarafından yürütülür.

(4) Sınav Kurulu, Başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Katılamayacak üye ya da üyelerin yerine, ilk yedek üyeden başlamak üzere, yedek üyeler çağrılır.

(5) Sınava, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin boşanmış olsalar dahi eşlerinin, evlatlıklarının, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğinde ilgili fakülte ve yüksekokulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

Giriş sınavı ilanı

MADDE 18 – (1) Sınavın şekli, yeri ve zamanı, müracaat tarihi ve yeri, sınava katılma şartları, atama yapılacak kadro ve sınava alınacak aday sayısı, sınav konuları, istenilecek belgelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de duyurulur. Sınav ilanı Bakanlığın internet sitelerinde de yayımlanır.

Giriş sınavı işlemleri, usulü ve sınav giriş belgesi

MADDE 19 – (1) Müfettiş yardımcılığı sınavına girmek isteyen adaylar ilanda istenilen belgeler ile Başkanlığa müracaat ederler.

(2) Sınava başvuran adayların başvuru formları ve diğer belge ve bilgileri sekretarya görevlileri tarafından değerlendirilir ve giriş sınavına kabul edilenlerin listesi Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(3) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

(4) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Başkanlıkça, fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir.

(5) Yazılı sınav, test usulü ya da klasik usulde yapılabilir.

(6) Yazılı ve sözlü sınav Ankara'da yapılır.

Sınav konuları

MADDE 20 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı soruları aşağıda belirtilen konulardan hazırlanır:

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanların yer aldığı grup için;

1) Maliye ve Ekonomi: Maliye politikası, vergi hukuku, kamu gelirleri ve giderleri, bütçe ve kamu borçları, mikro ve makro ekonomi, para ve banka teorileri, işletme ekonomisi, uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası, güncel ekonomik sorunlar,

2) Kamu Hukuku: Anayasa hukuku (genel esaslar, temel haklar ve hürriyetler), idare hukuku (genel esaslar, idarî yargı, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), ceza hukuku (genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), ceza muhakemesi hukuku (genel esaslar),

3) Özel Hukuk: Ticaret hukuku (genel esaslar), borçlar hukuku (genel esaslar), medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç),

4) Muhasebe: Genel muhasebe, şirketler muhasebesi, mali analiz ve teknikleri,

5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi,

b) Diğer gruplardan sınava katılacaklar için; Bakanlık Makamı onayında belirtilen ve sınav duyurusunda yer alan konular ile birinci fıkrada belirtilen yabancı dil,

konularından hazırlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yazılı Sınav

Yazılı sınavın yürütülmesi

MADDE 21 – (1) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası, sınavın sevk ve idare sorumluluğu Sınav Kuruluna aittir.

(2) Başkan, Sınav Kuruluna yardımcı olmak üzere yeterince müfettiş ve müfettiş yardımcısını gözlemci olarak görevlendirir.

(3) Yazılı sınav, duyuruda belirtilen yer ve saatte başlar, geç gelenler sınava alınmazlar. Sınava giren adaylar, yanlarında sınav giriş belgesi ile birlikte resmî makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdür.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

(2) Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlardan giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da sözlü sınava alınır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 23 – (1) Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını, sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste Bakanlık internet sitesinde ilan olunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözlü Sınav

Sözlü sınava katılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 24 – (1) Sözlü sınava katılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı.

ç) Özgeçmiş.

Sözlü sınavın yapılış şekli ve konuları

MADDE 25 – (1) Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç üç ay içerisinde adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte yapılır.

(3) Sözlü sınavda, her aday için Sınav Kurulu başkan ve üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder.

(4) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(5) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş sınavının değerlendirilmesi, başarı sırası ve itiraz

MADDE 26 – (1) Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.

(2) Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Giriş sınavı sonuçları, Bakanlık internet sitesinde ilan olunur. Ayrıca, başarılı olan adayların başvuru formlarında belirttikleri adreslere Başkanlıkça, taahhütlü mektup ile tebligat yapılır. Adayların, atanma ile ilgili işlemlerini yaptırmak üzere duyuruda belirtilen tarihe kadar Başkanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, Sınav Kurulunca en geç beş iş günü içinde incelenir. Kurul, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Başkanlıkça inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

Müfettiş yardımcılığına atanma

MADDE 27 – (1) Giriş sınavında başarı gösterenlerin ataması başarı sırasına göre yapılır.

(2) Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atanma hakkından feragat edenler, atandığı halde kanuni süresi içinde göreve başlamayanlar ile atanma sırası gelen yedek adaylardan atanma hakkından feragat edenler veya atandıkları halde kanuni süresi içinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerlerine, yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(3) Göreve başladıktan sonra altı ay içinde ayrılanların yerine, yine başarı sırasına göre yedek adaylar arasından atama yapılabilir.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 28 – (1) Giriş sınavı sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 29 – (1) Sınav Kurulunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak saklanır.

(2) Sınavla ilgili işlemlerin herhangi bir nedenle yargıya intikal etmesi halinde yargılama sonuna kadar sınav belgeleri saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Genel ilkeler

MADDE 30 – (1) Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Müfettişliğin gerektirdiği tutum, davranış ve temsil kabiliyeti gibi nitelikleri geliştirmek, çalışma alanına giren mevzuat ile uluslararası teftiş standartları ve yöntemleri konularında bilgi, deneyim ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak.

b) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak.

c) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini özendirmek.

ç) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması usulleri ile raporlama tekniklerini öğretmek.

d) Bilimsel çalışma ve araştırmalarla, mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını özendirmek.

Müfettiş yardımcılarının eğitim programı ve çalışmaları

MADDE 31 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi fiilen üç yıldır. Bu sürenin hesabında aylıksız izinler ile toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat izni fiilen çalışılan sürenin hesabında dikkate alınmaz. Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık dönemlerinde aşağıdaki programa göre yetiştirilir:

a) Birinci dönem çalışmaları; Başkanlığın yetki alanına giren teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili her türlü mevzuatın müfettiş yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

b) İkinci dönem çalışmaları; teftiş, inceleme ve soruşturmalar müfettiş refakatinde yapılır. Bu teftiş, inceleme ve soruşturmalarda müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesine özel önem ve öncelik verilir. Müfettişler programlarını; mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruşturma usullerinin refakatlerindeki müfettiş yardımcılarınca yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettiş yardımcıları da bu suretle gereği gibi yetişmeye gayret ederler.

c) Üçüncü dönem çalışmaları; en az iki yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını bitiren müfettiş yardımcılarından, yeterli olduğu anlaşılanlara, Başkanın önerisi üzerine Bakan Onayı ile resen iş görme yetkisi verilebilir. Bu şekilde yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, müfettişlerin sahip olduğu yetkileri haizdir.

ç) Müfettiş yardımcıları, yetiştirme programı kapsamında Başkanlık tarafından belirlenen konularda tez hazırlarlar. Tez konularının belirlenmesi, tez jürisi oluşturulması, tezin kabulü gibi hususlar Başkanlıkça belirlenir.

(2) Müfettiş yardımcılarına, bağımsız olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilmesinde, refakatinde çalıştıkları müfettişlerin görüşleri dikkate alınır.

(3) Devlet memurluğundan çıkmayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere, müfettiş yardımcılığı döneminde yetersizlikleri tespit edilenler ile müfettişlikle bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yeterlik Sınavı, Müfettişliğe Atanma, Müfettişlerin Eğitimleri ile Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı

Yeterlik Sınav Kurulu

MADDE 32 – (1) Yeterlik Sınav Kurulu, Bakan Onayı ile Başkan ve dört müfettişten oluşur. Ayrıca, aynı usulle beş yedek üye tespit edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Müfettiş yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

(2) Yeterlik sınavı test veya klasik usulde yapılır. Sınavın tarihi, yeri ve saati sınavdan en az iki ay önce ilgililere bildirilir.

Yeterlik sınav konuları

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavı aşağıda yer alan konulardan yapılır:

a) Mevzuat ve uygulamaları:

1) Denetime tabi kurum ve kuruluşların teşkilat ve görevlerine ilişkin mevzuat,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil düzenlemeler,

3) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

4) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

5) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

6) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (Genel hükümler, ekonomi sanayi ve ticarete ilişkin suçlar, malvarlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar),

7) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (Genel hükümler),

8) Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),

9) Ticaret hukuku,

10) Borçlar hukuku,

11) İdare hukuku.

b) Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yöntemleri:

1) Başkanlık mevzuatı ve uygulaması,

2) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

3) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

4) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (Genel hükümler, soruşturma, kovuşturma evresi),

5) 237 sayılı Taşıt Kanunu.

c) Muhasebe:

1) Genel muhasebe,

2) Şirketler muhasebesi,

3) Bilanço analizi ve teknikleri,

4) Devlet muhasebesi.

ç) Bakanlık diğer mevzuatı.

Sınav sonucunun değerlendirilmesi, bildirilmesi ve itiraz

MADDE 35 – (1) Sınav cevap kâğıtları, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

(2) Sınav sonuçları ilgili müfettiş yardımcılarına, sınavın bitimini takip eden en geç on iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınav sonucuna itirazlar, sonucun açıklanmasından itibaren üç iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettişliğe Atanma, Kıdem ve Müfettiş Güvencesi

Müfettişliğe atanma

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcılarının müfettiş kadrolarına, yeterlik sınavı başarı sırasına göre atamaları yapılır. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde, müfettiş yardımcılığı kıdemi esas alınır.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler

MADDE 37 – (1) Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler müfettiş yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Müfettişlerin kıdemi

MADDE 38 – (1) Müfettişlik kıdeminde; müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla geçici görev ve ücretli tüm kanuni izinlerde, bu kadrolarda iken askerlik görevinde geçirilen süreler esas alınır.

(2) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

(3) Başmüfettişlerin kıdem sırası, müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde başmüfettişliğe atanma tarihi; Başkanlığa nakil, teşkilat yapısı değişikliği ve benzeri nedenlerle gelenler için ise başkontrolörlük, başmüfettişlik veya başdenetçiliğe atanma tarihi esas alınır.

(4) Başkanlık yaptıktan sonra bu görevden ayrılanlar istekleri halinde müfettişliğe dönerler ve dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş olması durumunda, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemi esas alınır.

(5) Aynı giriş sınavı ile Başkanlıkta göreve başlayan müfettiş yardımcılarından 37 nci maddedeki nedenler ile müfettişliğe geç atananların kıdemleri, kendi dönemlerinden olan müfettişlerden sonra gelir.

(6) Başkanlığa, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.

(7) Müfettişlerin sosyal hak ve imkânlardan yararlanmaları, kıdem listesi esas alınarak sağlanır.

(8) Herhangi bir nedenle müfettişlik kıdem listesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğinde, bu iş için Başkan tarafından en az üç müfettişten oluşan bir komisyon görevlendirilir. Komisyon tarafından hazırlanan kıdem listesi Başkanlıkça onaylanır ve müfettişlere duyurulur.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 39 – (1) Müfettişlerden, birinci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olan, görev ve sorumluluk bilinci, mesleki bilgileri, çalışma ve gayretleri Başkanlıkça yeterli bulunanlar başmüfettişliğe atanabilir.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 40 – (1) Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanlığından istifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişler göreve dönmek istediklerinde müfettişliğe engel bir durumları yoksa kadro durumları dikkate alınarak kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.

(2) Müfettiş yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde yeniden atanamazlar.

(3) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenlerin kıdemi, müfettişlikten ayrıldıkları tarihteki müfettişlik süresine göre belirlenir.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 41 – (1) Müfettişler, görevlerini gerektiği gibi yürütmelerini engelleyecek sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlikleri bulunduğu saptanmadıkça görevlerinden alınamazlar ve kendi istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlik hallerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle saptanması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Çalışma ve Görevlendirilme Esasları

Müfettişlerin çalışma esasları

MADDE 42 – (1) Müfettişler, denetime tabi kurum ve kuruluşlarda yaptıkları teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması faaliyetlerinde, bu kurum ve kuruluşların daha iyi hizmet vermesine, başta insan kaynağı olmak üzere kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik çözümler ve öneriler getirir.

(2) Müfettişler, teftiş programındaki işleri ve program harici görevlerini aksatmadan yürütürler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Başkanlığa zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler.

(3) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması işlerinde birden fazla müfettiş görevlendirilmesi halinde, Başkanlıkça görev emrinde grup koordinatörü olarak belirlenen müfettiş tarafından çalışmaların koordinasyonu sağlanır. Başkan yardımcılarından birisinin müşterek çalışmalarda görev alması durumunda, grup koordinatörü Başkan yardımcısıdır.

(4) Denetime tabi kurum veya kuruluşların herhangi birisinde yapılacak teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması işlerinde müfettişlerle birlikte bu kurum veya kuruluşun denetimle yükümlü personeli de görevlendirilebilir. Bu durumda çalışmalar, Bakanlık müfettişi tarafından koordine edilir.

İşlerin devri

MADDE 43 – (1) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Devir zorunluluğu doğarsa; müfettişler işlerini, Başkanın talimatı ile bir başka müfettişe devredebilir.

(2) Devre konu işe başlanılmış ise devri yapacak olan müfettiş, devir tarihine kadar yapılan işlerin neler olduğuna ilişkin çıkaracağı özetle birlikte, işle ilgili tüm belgeleri, işe başlanılmamış ise sadece işle ilgili kendisine tevdi edilen belgeleri bir yazı ekinde hazırlayacağı dizi pusulası ile devreder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Eğitimleri

Meslek içi eğitimde amaç

MADDE 44 – (1) Meslek içi eğitim;

a) Denetime tabi kurum ve kuruluşların mevzuatı ve ilgili mevzuattaki değişiklikler ile özellik ve farklılık gösteren teftiş, ön inceleme, inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması konularının irdelenip tartışılması, denetim metotlarının geliştirilmesi, modern yönetim, organizasyon ve denetim teknikleri ile ilgili yeni uygulama ve hizmetlerin tanıtılması,

b) Müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin artırılması, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilmesi,

c) Denetime tabi kurum ve kuruluşların görev alanındaki hizmetler ile ilgili uluslararası gelişmelerin yakından takip edilmesi,

amaçlarına yönelik olarak yapılır.

Meslek içi eğitim programı

MADDE 45 – (1) Müfettişler, belirtilen amaçlar doğrultusunda gerektiğinde meslek içi eğitime tabi tutulurlar. Meslek içi eğitimin zamanı ve ne şekilde yapılacağı Başkanlıkça hazırlanan eğitim programı ile belirlenir.

(2) Eğitim programı çerçevesinde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren üniversitelerden destek alınabilir.

(3) Eğitim, seminer, kurs, kongre ve konferans masrafları Bakanlıkça karşılanır.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 46 – (1) Müfettişlerin yurt dışına gönderilmesinde, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu, döndükleri günden itibaren üç ay içinde Başkanlığa sunarlar.

(3) Müfettişlerin seminer, toplantı, kongre ve benzeri yurt dışı görevlendirilmelerinde kıdem esas alınmaz.

Lisansüstü öğrenim ve uzmanlık eğitimi

MADDE 47 – (1) Yurt dışında lisansüstü öğrenim yapmak isteyen müfettiş ve müfettiş yardımcıları hakkında Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora öğrenimi veya uzmanlık eğitimi programlarına mesai saatlerinde devam etmek isteyen müfettiş ve müfettiş yardımcılarının ise Başkanlıktan izin almaları şarttır.

Yabancı dil eğitimi

MADDE 48 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının uluslararası toplantılarda etkinliğinin artırılabilmesi, denetime tabi kurum ve kuruluşların görev alanındaki yabancı yayınları izleme ve inceleme olanağına kavuşabilmelerinin temin edilebilmesi amacıyla, yabancı dil öğrenimi için dil kurslarından yararlanmaları halinde eğitim masraflarının Bakanlık bütçesinden karşılanacak olan kısmı genel hükümlere göre tespit edilir. Yabancı dil kurslarına katılacak olanlar Başkanlığın teklifi üzerine Bakan onayı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Görevler ve Raporlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel ve Özel Teftiş

Genel teftiş

MADDE 49 – (1) Genel teftiş; denetime tabi kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin belirli periyotlarla denetimidir.

(2) Genel teftiş; denetime tabi kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanlar ile kurum ve kuruluşların gelişmesine ve yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ve standartlara göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmak suretiyle yapılır.

Genel teftişin uygulaması

MADDE 50 – (1) Genel teftişlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Başkanlıkça genel teftiş programı hazırlanır ve Bakan onayı ile uygulamaya konulur.

(2) Teftişlerde suç unsuruna rastlanılmamışsa, bir önceki denetim tarihi esas alınarak iş ve işlemler denetime tabi tutulur.

Özel teftiş

MADDE 51 – (1) Özel teftiş; denetime tabi kurum ve kuruluşlar ile bunların belirli konulardaki faaliyet ve işlemlerinin aksayıp aksamadığının kısa süreli, ani ve habersiz denetimidir.

(2) Özel teftişler, Başkanlık önerisi üzerine veya doğrudan Bakan emri ile yapılır.

Teftişe ilişkin diğer hususlar

MADDE 52 – (1) Müfettişler, teftiş sırasında öncelikle teftiş defterini ve dosyalarını incelemek suretiyle, bir önceki teftişte ilgili birimlerce yerine getirilmesi istenen hususların yerine getirilip getirilmediğini tespit eder ve bunu raporlarında belirtirler. Makul ve haklı bir neden olmadan ilgililerce yerine getirilmeyen hususların tespiti halinde sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatırlar.

(2) Müfettişler, teftişte gerekli görmeleri halinde ilgililerle toplantı düzenleyebilir ve bilgi alabilirler.

(3) Teftişlerde; görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ilişkin sayımlar bizzat müfettiş tarafından yapılabileceği gibi gerektiğinde müfettiş tarafından görevlendirilecek bir komisyon marifetiyle de yapılabilir.

Genel teftiş raporlarının cevaplandırılması

MADDE 53 – (1) Genel teftiş raporlarında eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlar, raporun teslim tarihinden itibaren müfettiş tarafından on günden az otuz günden fazla olmamak üzere verilecek süre içinde cevaplandırılarak Başkanlığa bildirilir. Gerekli görüldüğünde, genel teftiş raporları cevaplandırılmak üzere ilgili birimlere Başkanlık aracılığıyla gönderilebilir.

(2) Müfettişlerce düzenlenen raporların denetime tabi kurum ve kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi, takibi, açıklık ve işlerlik kazandırılması ve sonuçlandırılması hususları alt düzenleyici işlem ile düzenlenebilir.

Teftiş programına ara verilmesi, programda değişiklik ve programın iptali

MADDE 54 – (1) Teftiş programının ara verilmeden tamamlanması asıl olmakla birlikte, merkezde işlerin yoğun olması veya aciliyet gerektiren başka konuların ortaya çıkması durumunda, teftiş programına ara verilebilir.

(2) Başkan, uygulamada ortaya çıkan yeni durum ve ihtiyaçlar üzerine gerekli onayı almak kaydıyla, teftiş programında veya teftiş dönemlerinde değişiklik yapabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Rapor Çeşitleri

Rapor çeşitleri

MADDE 55 – (1) Müfettişler, çalışmalarının neticesinde işin özelliğine göre;

a) Genel teftiş raporu,

b) Özel teftiş raporu,

c) İnceleme raporu,

ç) Araştırma raporu,

d) Soruşturma raporu,

e) Ön inceleme raporu,

f) Tazmin raporu,

g) Suç duyurusu raporu,

ğ) Tevdi raporu,

düzenlerler.

(2) Raporların açık, anlaşılır, yazım kurallarına uygun olması ve objektif delillere dayandırılması gerekir.

Genel teftiş raporu

MADDE 56 – (1) Genel teftiş raporu; denetime tabi kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlerde noksan ve hatalı bulunan, düzeltilmesi veya tamamlanması gereken işlemler hakkında, her ünite için ayrı ayrı tanzim edilen raporlardır.

(2) Genel teftiş raporları denetlenen birimlerdeki iş ve işlemlerde görülen noksanlık ya da yanlışlıkları ya da başkaca eleştiriyi gerektiren konuları yürürlükteki mevzuat uyarınca görevlilerin kendi imkân ve yetkileri içinde düzeltmelerini, tamamlamalarını sağlamak amacıyla düzenlenir.

(3) Raporlar esas itibarıyla somut verilere dayanılarak, objektif değerlendirmeleri içerecek şekilde, hizmetin hukuka uygunluk ile ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik içinde yürütülüp yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve önerileri kapsayacak biçimde düzenlenir.

(4) Genel ve özel teftiş raporlarının mahallinde düzenlenmesi esastır.

(5) Her birim için tek bir genel teftiş raporu düzenlenmesi esas olmakla birlikte, zorunlu hallerde servis veya fonksiyonlar itibarıyla ayrı ayrı rapor düzenlenebilir.

(6) Genel teftiş raporları denetim sonunda yerinde düzenlenir ve başlıca şu bilgileri kapsar;

a) Görev emrinin tarih ve sayısı, denetlenen birim, teftiş dönemi, teftişe başlama ve bitirme tarihleri,

b) Eleştiri ve öneriyi gerektiren durumlar ile gerekçeleri,

c) Denetlenen birimlerin cevapları ile müfettişlerin son görüşü ve teklifleri.

(7) Genel teftiş raporu üç nüsha düzenlenerek bir nüshası cevaplandırılmak üzere ilgili birime teslim edilir. Müfettiş tarafından on günden az otuz günden fazla olmamak üzere verilecek süre içinde ilgili memur ve amirler tarafından 3 nüsha halinde cevaplandırılır. Cevabın iki nüshası müfettişe gönderilir ve bir nüshası da denetim dosyasında saklanır.

(8) Rapor cevaplarını verilen süre içinde müfettişe göndermeyen ilgililerin gecikme sebebini bildirmeleri gerekir. Gecikme gerekçesi göstermeyen veya gösterdiği gerekçe haklı nedenlere dayanmayan ilgililer hakkında gerekli disiplin hükümlerinin uygulanması için müfettişlerce Başkanlığa yazı yazılır.

(9) İlgililerce verilen cevapların müfettiş tarafından yeterli veya uygun görülmemesi halinde, son görüş ve tekliflerin açık ve gerekçeli yazılmasına önem verilir.

(10) Genel teftiş raporlarında belirtilen ve yerine getirilmesi gereken hususlarla ilgili olarak, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından da ilgili birime talimat verilerek sonuçları takip edilir.

(11) Teftiş sırasında inceleme, ön inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması konusu yapılan hususlar raporda ayrıca belirtilir.

(12) Teftiş neticesinde müfettiş tarafından rapor düzenlenmesine gerek görülmemesi halinde bu husus gerekçesiyle birlikte teftiş defterine not edilir. Önemli olmayan eksiklikler ve hatalar için görevlilere sözlü açıklamalar yapmakla yetinilebilir.

Teftiş defteri

MADDE 57 – (1) Denetime tabi kurum ve kuruluşlarda sayfaları numaralandırılmış, mühürlenmiş ve son sayfasına defterin kaç sayfadan ibaret olduğu yazılarak ilgili birimin en üst amirince tasdik edilmiş bir teftiş defteri bulundurulur.

(2) Müfettişler, teftişin başlayış ve bitiş tarihlerini, hangi işleri denetlediklerini, düzenledikleri raporun tarih ve sayısını, denetlenenin adını, soyadını ve görevini deftere yazmak suretiyle imzalarlar. Teftiş ile ilgili olarak Bakanlıktan gönderilen emir ve genelgelerin tarih ve sayıları ile özetleri, denetlenen memurlarca defterin ilgili bölümüne yazılarak imzalanır.

Özel teftiş raporu

MADDE 58 – (1) Yapılan özel teftiş sonucunda düzenlenen raporlardır. Bu raporlarda denetim sırasında tespit edilen aksaklık ve eksiklikler ile bunlara ilişkin çözüm önerileri yer alır.

İnceleme raporu

MADDE 59 – (1) İnceleme raporları; şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin, yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilme yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin bildirilmesi maksadıyla düzenlenir. Müfettişler, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

Araştırma raporu

MADDE 60 – (1) Araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşünceler ile mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının bildirilmesi maksadıyla düzenlenir ve Başkanlığa teslim edilir.

Soruşturma raporu

MADDE 61 – (1) Soruşturma raporları; denetime tabi kurum ve kuruluşlarda görevli bütün personel ile suça iştirak eden ve suç işleyen diğer şahısların, ilgili mevzuatlara aykırı cezai ve hukuki sorumluluklarını gerektirecek nitelikte olan, adli suç veya disiplin suçu ya da kusurlu sayılacak eylem ve davranışları hakkında yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlardır.

(2) Kanunlara göre suç sayılan ve/veya disiplin cezasını gerektiren fiil veya hallerin varlığına rastlandığı veya haber alındığı zaman, bunların mevcut olup olmadığı, mevcut ise kimler tarafından ve ne suretle işlendiği, zarar ve ziyan mevcut ise mahiyet ve miktarı ile sorumlularının kimler olduğunu tespit etmek amacıyla soruşturma yapılır.

(3) Soruşturma raporları başlıca şu bölümleri kapsar:

a) Soruşturma konusunun intikal şekli ve işe başlama tarihi.

b) Soruşturma konusu.

c) Yapılan inceleme ve araştırmalar.

ç) Alınan ifadeler.

d) Delillerin değerlendirilmesi.

e) Sonuç.

(4) Soruşturma raporları, Başkanlığa sunulur. Başkanlıkça bu raporlar Bakan onayı alınarak ilgili birimlere gönderilir.

(5) 3628 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturma sonucu, Kanunun 17 nci maddesindeki suçlardan dolayı düzenlenen soruşturma raporu müfettiş tarafından Başkanlık kanalıyla ve/veya doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına sunulur.

Ön inceleme raporu

MADDE 62 – (1) Ön inceleme raporları, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren memur ve diğer kamu görevlileri için, yetkili merci tarafından verilecek izin üzerine, bu Kanun kapsamına giren eylem ve işlemleri hakkında yapılan inceleme ve araştırma çalışmaları sonucunda soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına dayanak teşkil etmek amacıyla düzenlenen raporlardır.

Tazmin raporu

MADDE 63 – (1) Tazmin raporu, inceleme sonucu tespit edilen zararların tazmini amacıyla yürürlükteki mevzuat çerçevesinde düzenlenen rapordur.

Suç duyurusu raporu

MADDE 64 – (1) Türk Ceza Kanununa veya özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483 sayılı Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak yetkili yargı mercilerine gönderilmek üzere düzenlenir. Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşların görev alanına giren konuların bildirilmesi veya personeli hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla da suç duyurusu raporu düzenlenir.

Tevdi raporu

MADDE 65 – (1) Teftiş, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesi sırasında 4483 sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yapılması gereken konuların tespit edilmesi durumunda ön inceleme yaptırmaya yetkili mercilere iletilmek üzere tevdi raporu düzenlenir. Konunun özelliğine göre tevdi raporu düzenlenmeyip, açıklayıcı bir yazıyla da yetkili merciye bilgi verme yoluna gidilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Raporların Düzenlenmesi ve Başkanlıkça İncelenmesi

Raporların düzenlenmesi

MADDE 66 – (1) Raporlar yeterli sayıda düzenlenip, her sayfası müfettiş mührü ile mühürlenerek paraflanır, son sayfasına müfettişin adı, soyadı, unvanı yazılarak, raporu düzenleyen müfettişler tarafından imzalanır. Rapora ait dizi pusulasına bağlı ekler de müfettiş mührü ile mühürlenerek paraflanır.

(2) Raporlar mümkün olan en kısa sürede ve zamanaşımı da dikkate alınarak müfettiş tarafından bir yazı ekinde Başkanlığa sunulur.

(3) Raporların dijital bir örneği de Başkanlığa teslim edilir.

(4) Rapor numaraları; müfettişin mühür numarası/yıl içinde düzenlenen rapor sayısı takip edilerek verilir.

Raporların Başkanlıkça incelenmesi

MADDE 67 – (1) Müfettişler tarafından düzenlenen raporlar, Başkanlık tarafından incelendikten sonra Bakan Onayına sunulur.

(2) Başkanlık tarafından gerek görülmesi halinde raporlar görevlendirilecek müfettişlere incelettirilir. İncelemeyle görevlendirilen müfettişler, kendilerine tevdi edilen raporları, mevzuata uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirirler.

(3) Müfettişler tarafından düzenlenen raporlarda açık hata, noksanlık veya maddi hatalar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten yazılı olarak istenir. Rapordaki eksiklik müfettiş tarafından giderilir.

(4) Açık hata ve noksanlık tespit edilen raporlar üzerine müfettiş ile görüş birliğine varılamaması halinde konu, diğer müfettiş veya müfettişlere yeniden inceletilir veya rapor üzerinde inceleme yaptırılır ya da Başkanlık görüşü ile birlikte onaya sunulur.

(5) Birden fazla müfettiş tarafından düzenlenen raporlarda müfettişler arasında görüş farklılıklarının bulunması halinde, farklılıkların giderilmesi ilgili müfettişlerden yazılı olarak istenir. Farklılıkların giderilmemesi halinde rapor, Başkanlık görüşü ile birlikte onaya sunulur.

(6) Müfettişler tarafından düzenlenen ve onay gerektirmeyen raporlar, Başkanlıkça incelendikten sonra doğrudan ilgili birimlere/mercilere gönderilir.

Rapor sonuçlarının geri bildirimi

MADDE 68 – (1) Denetime tabi kurum ve kuruluşlar, Bakan onayına bağlanmış raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden, kendileriyle ilgili olanların sonuçlarını, ayrıca tarih belirtilmemişse en geç üç ay içinde Başkanlığa bildirmek zorundadırlar. Üç ay içinde sonuçlandırılması mümkün olmayan iş ve işlemler hakkında sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir gelişmeler hakkında bilgi verilir.

(2) Raporlar üzerine yapılan iş ve işlemlerle ilgili sonuçlar, Başkanlıkça, raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

(3) Sonuçlar müfettiş tarafından yeterli bulunmadığı takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçesiyle birlikte en geç otuz gün içinde Başkanlığa bildirirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişe Yardım Yükümlülüğü

Müfettişe yardım yükümlülüğü

MADDE 69 – (1) Denetime tabi kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar; bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişin ilk talebinde ve en kısa süre içinde vermek, inceleme ve sayılmalarını kolaylaştırmak, ayrıca müfettişlerin görevlendirildikleri konularda, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı ilk talebinde müfettişe göstermek ve incelemesine sunmak, istendiğinde elektronik, manyetik ve benzeri ortamdaki bilgiler ve kayıtların kopyalarını vermek zorundadır.

(2) Müfettişler, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir; bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetlenenler, müfettişlerce yöneltilen soruları geciktirmeden yanıtlamakla, müfettişlerce gerek görülen evrak, kayıt ve belgelerin müfettişlerce onaylanmış suretlerini alarak, asıllarını vermekle yükümlüdür.

(4) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapılan denetime tabi kuruluşların yöneticileri, hizmetin sürat, düzen ve gizlilik içinde yürütülmesi amacıyla, müfettişlere görevleri süresince konumlarına ve temsil ettikleri makama uygun; bir çalışma yeri ve hizmet aracı sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almakla görevlidirler.

(5) Denetime başlanan birim görevlilerine daha önceden verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar durdurulabilir. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar. Ancak, müfettişin gerekli gördüğü zorunlu hallerde iznini kullanmaya başlamış olan personel geri çağrılabilir.

(6) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarından yeterli sayıda personel görevlendirilmesini talep edebilirler.

(7) Müfettişlerin, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki teknik ve kriminal laboratuvarlarından istedikleri inceleme ve tespit işlemleri süresi içinde sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik belgesi ve mühür

MADDE 70 – (1) Müfettişlere ve yetkili müfettiş yardımcılarına beratıyla birlikte birer resmî mühür ve fotoğraflı kimlik belgesi verilir.

(2) Kimlik belgeleri Bakan tarafından imzalanır.

(3) Kimlik belgelerinde, kimlik sahibine ait bilgiler yer alır.

(4) Müfettişler, kendilerine verilen resmî mührü muhafaza etmek, lüzum ve istek üzerine kimlik belgelerini ilgililere göstermek ve müfettişlik görevinden ayrıldıklarında üzerlerinde bulunan mühür ve diğer malzemeleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadırlar.

Yazışma usulü, kayıt, raporlama ve dosya işleri

MADDE 71 – (1) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda, denetime tabi kurum ve kuruluşlar ile resmî ve özel bütün kişi ve kuruluşlarla doğrudan veya Başkanlık aracılığıyla yazışma yapabilirler. Ancak; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek mahkemeler, diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve yurt dışı teşkilatlarıyla Başkanlık aracılığıyla yazışma yaparlar.

(2) Müfettişlerce yapılan yazışmalarda numaralandırma; müfettişin mühür numarası/yıl içinde yazılan yazı sayısı takip edilmek suretiyle verilir.

(3) Müfettişler, yazışma, raporlama ve dosyalama işlemlerinde ilgili mevzuata uygun hareket ederler.

Haberleşme

MADDE 72 – (1) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını Başkanlığa yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirirler. Grup çalışmalarında yazışma ve haberleşmeler kıdemli müfettiş tarafından yapılır.

Yolluk ve diğer hakların alınması

MADDE 73 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yolluk ve diğer haklarına ilişkin işlemler denetim elemanlarının yolluk ve diğer ödemeleri hakkında mevzuata uygun olarak yapılır.

Çalışma ve hakediş cetveli

MADDE 74 – (1) Müfettişler; çalışmalarını ve yolluklarını düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler.

(2) Çalışma ve hakediş cetvelleri, ait olduğu ayı izleyen yedi gün içinde düzenlenerek Başkanlığa sunulur.

Görev yerinden ayrılma ve izin kullanılması

MADDE 75 – (1) Müfettişler, merkez dışında görevli bulundukları yerden, Başkanlığı bilgilendirmeden ayrılamazlar.

(2) İşin devamlılığını engellememek ve aksatmamak şartıyla ve geçerli bir sebep üzerine izin talep eden müfettişlere, Başkanın uygun görmesi üzerine izin verilebilir.

(3) Merkezde ve merkez dışında görevli müfettişler izinden dönüş tarihlerini Başkanlığa bildirirler.

Yönerge

MADDE 76 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Yönergelerle düzenlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 78 – (1) 16/11/2014 tarihli ve 29177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 79 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 80 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Antrenör Eğitimi Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ilgili spor dalına performans ve/veya rekreatif amaçlı katılan her yaştaki bireylerin eğitiminde görev alacak antrenörlerin eğitimi ve görev alanları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, spor federasyonlarının antrenör eğitim programları ile bu programların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun Ek 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Antrenör: Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili spor federasyonlarından alınan antrenörlük belgesine sahip kişiyi,

b) Antrenörlük belgesi: İlgili spor dalında kademeler itibarıyla verilen belgeyi,

c) Antrenör eğitim programı: Kademeler itibarıyla temel eğitim ve uygulama eğitiminden oluşan programı,

ç) Antrenör eğitim talimatı: Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esasların uygulanmasına ilişkin uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, ilgili federasyon tarafından hazırlanıp Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe giren talimatı,

d) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

e) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

f) Eğitici: Antrenör eğitim programında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen kişiyi,

g) Eğitim kurumu: Antrenör eğitim programında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,

ğ) Federasyon: 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarını,

h) Gelişim semineri: Antrenörlerin bilimsel ve teknik kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini,

ı) Modül: Temel eğitimde derslerin oluşturduğu program birimini,

i) Protokol: Antrenör eğitim programı kapsamında yetkilendirilecek kurum ve kuruluş ile yapılacak sözleşmeyi,

j) Sezon: İlgili federasyon talimatlarında spor dalı faaliyetleri için belirlenen tarih aralığını,

k) Sınav komisyonu/komisyonları: Sınav Kurulu tarafından antrenör eğitim programı sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmekle görevlendirilen komisyon/komisyonları,

l) Sınav Kurulu: Temel eğitim ve uygulama eğitimi sınavını yürütmekle görevli kurulu,

m) Temel eğitim: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında yapılan teorik eğitimi,

n) Temel eğitim sınavı: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında yapılan temel eğitim sınavını,

o) Uygulama eğitimi: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında yapılan uygulama eğitimini,

ö) Uygulama eğitimi sınavı: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında yapılan uygulama eğitim sınavını,

p) Yaygın eğitim: Uzaktan eğitim, özel amaçlı kurslar ve sertifika programlarını kapsayan eğitim türünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Antrenör Eğitim Programı ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Antrenör eğitim programı duyurusu

MADDE 5 – (1) Antrenör eğitim programına katılacak aday sayısı, adayların talepleri de dikkate alınarak ilgili federasyonun görüşü doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Antrenör eğitim programına katılacak aday sayısı ile şartları, başvuru yeri, süresi ve diğer hususlar, Bakanlık ve ilgili federasyonun internet sitesinde duyurulur.

Antrenör eğitim programı başvurusu

MADDE 6 – (1) Antrenör eğitim programına katılacak adaylar, duyuruda belirtilen usule göre başvuruda bulunur.

Antrenör eğitim programına katılacak adaylarda aranılacak şartlar

MADDE 7 – (1) Antrenör eğitim programına katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) Spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından hazırlanan antrenör eğitim talimatında belirlenen sağlık şartlarını taşımak.

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

d) En az on sekiz yaşını bitirmek şartıyla spor dalının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.

e) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu Yönetmelik kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

(3) Başvurunun ilan edilen kontenjandan fazla olması halinde, antrenör eğitim programı uygulama eğitimine katılacak olanlar, ilgili federasyonun antrenör eğitim talimatında belirleyeceği şartlar doğrultusunda sıralanır.

Antrenör eğitim programı

MADDE 8 – (1) Antrenör eğitim programı, federasyonların, gençlik ve spor il müdürlükleri ile sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak temel eğitim ve uygulama eğitimi olarak düzenlenir.

Temel eğitim

MADDE 9 (1) Temel eğitim beş kademe olarak düzenlenir.

(2) Temel eğitimin;

a) Bakanlık tarafından düzenlenmesi halinde eğitim ve sınavların usulü ile diğer hususlar Bakanlık tarafından,

b) Eğitim kurumu tarafından düzenlenmesi halinde, eğitim ve sınavların usulü ile diğer hususlar protokolle,

belirlenir.

Uygulama eğitimi

MADDE 10 – (1) Uygulama eğitimi, antrenörlük kademeleri arasındaki geçiş süreleri ve başvurular da dikkate alınarak her kademe için yılda en az bir kez resen veya Bakanlık talimatı üzerine ilgili federasyon, gerekli hallerde ise Bakanlık tarafından düzenlenir.

(2) Uygulama eğitimine ilişkin dersler, derslerin içerikleri, süreleri, sınavların usulü ve diğer hususlar uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterleri de dikkate alınarak hazırlanan, ilgili federasyonun teklifi Bakanlığın onayı ile yürürlüğe giren antrenör eğitim talimatı ile düzenlenir.

(3) Uygulama eğitimine ilişkin başvuru, kayıt, ücret ve diğer hususlar; ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlık onayı ile belirlenerek Bakanlık ve ilgili federasyonun internet sitesinde duyurulur.

(4) Bakanlık talimatı üzerine uygulama eğitimi düzenlemeyen federasyonların başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve diğer kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Uygulama eğitimi eğiticilerinin niteliği

MADDE 11 – (1) İlgili spor dalı uygulama eğitiminde görev alan eğiticilerin aynı spor dalında en az bir üst kademe antrenörlük belgesine sahip olması gerekir. Üst kademe antrenörlük belgesine sahip eğitici bulunmaması halinde aynı kademe belgeye sahip eğitici görevlendirilebilir.

(2) Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde antrenör uygulama eğitiminde spor uzmanı, yabancı spor uzmanı veya yabancı antrenör görevlendirilebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Uygulama eğitiminde devamsızlık süresi, her ne sebeple olursa olsun toplam ders saatinin yüzde onunu geçemez.

(2) Birinci fıkrada belirlenen sürenin üzerinde devamsızlık yapan antrenör adaylarının uygulama eğitimiyle ilişikleri kesilir.

Uygulama eğitimi sınav kurulu ve komisyonları

MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu; Bakan tarafından, Bakanlık personeli arasından görevlendirilecek bir başkan, dört asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulu, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Kuruluna katılır. Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür.

(2) Kurul, sınavlara ilişkin hususların tespit edilmesi, sınavların yapılması, yaptırılması, sonuçlarının değerlendirilmesi, ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin komisyon/komisyonlar marifetiyle yürütülmesinden sorumludur.

(3) Sınav komisyonu/komisyonları; Sınav Kurulu tarafından federasyonun teklifi üzerine görevlendirilecek bir başkan, en az iki asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde ayrıca Bakanlık personeli arasından bir veya birden fazla üye görevlendirilebilir.

(4) Sınav komisyonu/komisyonları başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlık ilişkisi içinde bulunanların katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olanların yerlerine sırasıyla yedek üyeler katılır.

(5) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri, ilgili federasyon tarafından yürütülür.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Temel eğitim sınavına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Temel eğitime ait modüllerin sınav sonuçları, yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Sınavlarda temel eğitim modüllerinden en az altmış ve üzeri puan alanlar, o modül için başarılı sayılır.

b) Adaylar, temel eğitim sınavında başarısız oldukları modüllerden, ilk kayıt tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınavlara tekrar girebilir. Bu sürede de başarısız olan adayların temel eğitim ile ilişiği kesilir.

c) Temel eğitim sınavına katılanlara, eğitimi düzenleyen kurum tarafından temel eğitim sınav sonuç belgesi düzenlenir.

ç) Temel eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar, Bakanlık bilişim sistemi aracılığıyla uygulama eğitimine başvurabilir.

(2) Uygulama eğitimi sınavına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Uygulama eğitiminin sonunda derslerin özelliklerine göre ayrı ayrı yapılacak uygulama sınavının yanı sıra, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılabilir.

b) Her ders için sınav sonuçları yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Sınavlarda uygulama eğitim derslerinden en az yetmiş ve üzeri puan alanlar, o ders için başarılı sayılır. Başarısız olan adaylar, tekrar uygulama eğitimi almadan sınava giremez.

c) Uygulama eğitimini tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlar, bu Yönetmelikte aranan diğer şartları taşımaları halinde ilgili kademede antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15 – (1) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde, duyuruda belirtilen usulde itiraz edebilir. İtirazlar, on beş iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır.

Antrenör gelişim semineri

MADDE 16 – (1) Bakanlık veya ilgili federasyon, her kademedeki antrenörlere yönelik ulusal veya uluslararası antrenör gelişim semineri düzenleyebilir.

(2) Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen seminerler, Bakanlık tarafından bu Yönetmelik kapsamında antrenör gelişim semineri olarak kabul edilebilir.

Müsabakası yapılmayan spor dalları

MADDE 17 – (1) Müsabakası yapılmayan ve antrenörlük kapsamı dışında kalan her türlü rekreatif amaçlı fiziksel ve zihinsel egzersizleri içeren eğitim programlarının uygulanmasında görev alan kişilerin eğitimleri ve görev alanları ile ilgili usul ve esaslar, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda eğitim talimatı ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Antrenörlük Kademeleri, Kademelerin Görev Tanımları, Geçiş İşlemleri,

Hak ve Muafiyetler, Belge Verilmesi ve İptali

Antrenörlük kademeleri ve görev tanımları

MADDE 18 – (1) İlgili spor dalında antrenörlük belgesine sahip olanların kademe ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yardımcı antrenör (birinci kademe): Üst kademe antrenör nezaretinde spor faaliyetine katılanlara yardımcı olmak.

b) Temel antrenör (ikinci kademe): Minikler ve yıldızlar kategorisinde antrenmanı planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

c) Kıdemli antrenör (üçüncü kademe): Tüm yaş kategorilerinde ve milli takımlarda antrenmanı planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve sporcunun kariyer planlamasına yardımcı olmak.

ç) Başantrenör (dördüncü kademe): Tüm yaş kategorilerinde ve milli takımlarda orta vadeli antrenman programlarını planlamak, uygulamak, değerlendirmek, analiz etmek, güncellemek ve sporcuların kariyer planlanmasında yardımcı olmak.

d) Teknik direktör (beşinci kademe): Tüm yaş kategorilerinde ve milli takımlarda koordinatörlük yapmak, orta ve uzun vadeli antrenman programları planlamak, uygulanmasını sağlamak, denetlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve stratejiler geliştirmek, istenildiğinde Bakanlığa ve ilgili federasyona rapor hazırlamak ve sporcuların kariyer planlamasına yardımcı olmak.

Antrenör eğitim programı kademeleri arasında geçiş işlemleri

MADDE 19 – (1) Temel eğitim sınavına katılıp başarılı olan adaylar için temel eğitim sınav sonuçlarının geçerlilik süresi dört yıldır. Adaylar, temel eğitim sınav sonuçları geçerlilik süresi boyunca aynı kademedeki uygulama eğitimine ve daha alt kademedeki uygulama eğitimine katılabilir.

(2) Adayların herhangi bir kademedeki uygulama eğitimine katılabilmeleri için ilgili kademe veya daha üst kademedeki temel eğitimi tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekir.

(3) Uygulama eğitimi;

a) Yardımcı antrenör (birinci kademe) uygulama eğitimi; birinci kademe temel eğitimi tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olup antrenörlüğe başlayacaklara,

b) Temel antrenör (ikinci kademe) uygulama eğitimi; yardımcı antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az bir yıl geçen antrenörlere,

c) Kıdemli antrenör (üçüncü kademe) uygulama eğitimi; temel antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve temel antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere,

ç) Başantrenör (dördüncü kademe) uygulama eğitimi; kıdemli antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve kıdemli antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere,

d) Teknik direktör (beşinci kademe) uygulama eğitimi; başantrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve başantrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere,

yönelik düzenlenen eğitimdir.

Üniversitelerin spor bilimleri alanı lisans eğitimi mezunları hak ve muafiyetleri

MADDE 20 – (1) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının antrenörlük eğitimi bölümü/programı mezunlarının hak ve muafiyetleri aşağıdaki gibidir:

a) İlgili spor dalını ihtisas/uzmanlık olarak aldığını belgeleyenler, temel eğitim ve sınavından muaf olup, uygulama eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olmaları halinde kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

b) İhtisas/uzmanlık spor dalı haricinde en az bir dönem eğitim alanlar, tercih edeceği yalnızca bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

c) Bu fıkra kapsamındakiler, mezuniyet tarihinden itibaren dört yıl boyunca kıdemli antrenörlük ve temel antrenörlük kademelerindeki temel eğitim ve sınavlarından muaftır.

(2) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının antrenörlük eğitimi bölümü dışında kalan mezunlardan;

a) İlgili spor dalında en az iki dönem eğitim aldığını belgeleyenler, temel eğitim ve sınavından muaf olup, tercih edeceği yalnızca bir spor dalında ilgili federasyon tarafından açılan uygulama eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olmaları halinde temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

b) İlgili spor dalında en az bir dönem eğitim alanlar, tercih edeceği yalnızca bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

c) Bu fıkra kapsamındakiler, mezuniyet tarihinden itibaren dört yıl boyunca temel antrenörlük temel eğitimi ve sınavından muaftır.

(3) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından lisans mezunu olanlar, tüm spor dallarında yardımcı antrenörlük temel eğitim ve sınavından muaftır.

(4) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından çift ana dal mezunu olanlar, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine istinaden, her bir ana dal için ayrı ayrı olmak üzere ilgili spor dalında durumlarına uygun antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

(5) Yurt dışındaki üniversitelerin spor bilimleri alanında eğitim veren fakülte veya yüksekokul lisans mezunu olanlardan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenim denkliğini ve spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyenler, temel eğitim ve sınavından muaf olup, Bakanlık veya ilgili federasyon tarafından açılan uygulama eğitimi ve sınavlarına katılarak başarılı olmaları halinde, durumlarına uygun antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

(6) Spor akademisinden mezun olanlar, ihtisas/uzmanlık dalında eğitim enstitülerinin beden eğitimi bölümlerinden mezun olanlara ise ağırlıklı olarak eğitim gördükleri basketbol, voleybol, hentbol, cimnastik ve atletizm spor dallarından sadece bir spor dalında temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Üniversitelerin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümü ile Modern Dans Bölümü lisans eğitimi mezunları hak ve muafiyetleri

MADDE 21 (1) Üniversitelerin Türk musikisi Devlet konservatuarı, Devlet konservatuarı Türk halk oyunları bölümü ile modern dans bölümü lisans mezunları eğitim gördükleri spor dalında temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Başarılı sporcu ve antrenörlerinin hak ve muafiyetleri

MADDE 22 – (1) Sporculardan;

a) Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında birinci olanlar,

b) Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında en az iki madalya alanlar,

c) Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında bir madalya alan ve büyükler Dünya şampiyonasında birinci olanlar,

ç) Olimpik spor dallarında en az iki defa büyükler Dünya şampiyonasında birinci olanlar,

başarılı oldukları spor dalında teknik direktörlük kademesinde antrenör eğitim programına katılmaya hak kazanır.

(2) Sporculardan;

a) Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında ikinci veya üçüncü olanlar,

b) Olimpik spor dallarında büyükler Dünya şampiyonalarında en az iki madalya alanlar,

başarılı oldukları spor dalında başantrenörlük kademesinde antrenör eğitim programına katılmaya hak kazanır.

(3) Sporculardan;

a) Olimpik spor dallarında büyükler dünya şampiyonalarında ve büyükler Avrupa şampiyonalarında en az birer madalya alanlar,

b) Olimpik spor dallarında büyükler Avrupa şampiyonalarında en az bir birincilik şartıyla iki madalya alanlar,

c) Avrupa Oyunlarında en az iki madalya alanlar,

başarılı oldukları spor dalında kıdemli antrenörlük kademesinde antrenör eğitim programına katılmaya hak kazanır.

(4) Sporculardan;

a) Olimpik spor dallarında büyükler Avrupa şampiyonalarında en az iki madalya almak,

b) Akdeniz oyunları veya Universiade oyunlarında en az iki madalya almak,

c) Paralimpik, deaflimpik ve uluslararası olimpiyat komitesinin tanıdığı branşlardan dünya şampiyonlarında sıkletinde veya branşında farklı en az yedi ülke sporcusunun katılması şartıyla iki madalya almış olmak,

şartıyla başarılı oldukları spor dalında temel antrenörlük kademesinde antrenör eğitim programına katılmaya hak kazanır.

(5) Yukarıda sayılan başarılı sporcuların, başarı kazanılan müsabakada fiilen görev alan milli takım antrenörleri de bu madde kapsamındaki hak ve muafiyetlerden yararlanır.

(6) Uluslararası spor organizasyonları (A) sınıfı milli sporcu kategorilerinde mücadele eden sporcular ile antrenörlerinin millilik sayılarına göre muafiyet işlemleri, ilgili federasyonun teklifi, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun uygun görüşü ve Bakan onayı ile düzenlenir.

(7) Paralimpik ve deaflimpik oyunlarında madalya alan sporculara ve antrenörlerine yalnızca kendi spor dallarında açılacak antrenör eğitim programlarında muafiyet sağlanır.

Ortaöğretim mezunlarının hak ve muafiyetleri

MADDE 23 – (1) Spor liselerinden mezun olanlara eğitim gördüğü yalnızca bir spor dalında, diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara ise ders müfredatlarının temel eğitim derslerine uygunluğu halinde yalnızca eğitim gördüğü bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Antrenörlük belgesi

MADDE 24 – (1) Antrenörlük belgesi;

a) Antrenörlük eğitim programını tamamlayarak yapılacak sınavlarda başarılı olanlara,

b) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olanlara,

c) Üniversitelerin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü ve Modern Dans Bölümü lisans mezunu olanlara,

ç) 23 üncü maddedeki şartları sağlayanlara,

ilgili federasyona başvurmaları ve 7 nci maddede yer alan şartları taşımaları kaydıyla Bakanlık onayı ile verilir.

Antrenörlük belgesi denklik işlemleri

MADDE 25 – (1) Yurtdışından alınan antrenörlük belgelerinin denklik işlemleri; ilgili federasyonun bağlı olduğu uluslararası federasyon veya federasyonlar birliği tarafından tanınan uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan antrenörlük belgelerinin denklik işlemleri; federasyon eğitim kurulunun gerekçeli teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine, uygun kademedeki uygulama eğitimi ve sınavında başarılı olunması şartıyla takdiren gerçekleştirilir.

(2) Yurtiçinden alınan antrenörlük belgelerinin denklik işlemleri;

a) Mülga 17/8/1987 tarihli ve 19547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinden önce alınan belgelerin denklik işlemleri, ilgili federasyon eğitim kurulunun gerekçeli teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine gerçekleştirilir.

b) Mülga 17/8/1987 tarihli ve 19547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin yürürlük tarihi ile 16/8/2002 tarihli ve 24848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin yürürlük tarihi arasında alınan belgelerin denklik işlemleri;

1) Temel çalıştırıcı (monitör) belgesine sahip olanlara yardımcı antrenör,

2) I. kademe antrenör belgesine sahip olanlara temel antrenör,

3) II. kademe antrenör belgesine sahip olanlara kıdemli antrenör,

4) III. kademe antrenör belgesine sahip olanlara ilgili federasyon eğitim kurulunun gerekçeli teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine başantrenör veya teknik direktör,

 kademesinde gerçekleştirilir.

Antrenörlük belgesinin iptali

MADDE 26 – (1) Antrenörlük belgesi alanlardan, 7 nci maddenin birinci fıkrasında ya da ilgili mevzuatında belirtilen şartlardan herhangi birini kaybeden veya bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların durumları ilgili federasyon tarafından Bakanlığa bildirilir. Bu kişilerin antrenörlük belgeleri, ilgili federasyonun bildirimi üzerine veya resen Bakanlık tarafından iptal edilir.

(2) İlgili federasyon tarafından bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde federasyon başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve diğer kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 27 – (1) 16/8/2002 tarihli ve 24848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Halk oyunları eğitici belgesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 18/7/2018 tarihli ve 13453533 sayılı olurundan önce verilen halk oyunları eğitici belgelerinin bu Yönetmelik kapsamında antrenörlük belgesi olarak kabulüne ilişkin işlemler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından bahsedilen olur çerçevesinde gerçekleştirilir.

Öğretim üyeleri ile öğretmenlerin hak ve muafiyetleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından lisans mezunu olup herhangi bir spor dalında antrenörlük belgesine sahip olmayan ve bu alanda öğretim üyesi kadrosunda görev alarak uygulamalı spor dalı eğitimi dersini verdiğini belgeleyenler, yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenör temel eğitim programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları halinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

(2) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olup Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak istihdam edilenler, eğitim gördükleri uzmanlık/ihtisas dersi ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri şartıyla temel eğitim programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları halinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle bir uzmanlık/ihtisas spor dalında temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Diğer geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Federasyonlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde antrenör eğitim talimatlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işlemler, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sporcuların lisans, vize ve transfer ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sporcuların lisans, vize ve transfer ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 22 nci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Dönüşüm işlemi: Sporcu lisansında yer alan lisans türünün ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak değiştirilmesini,

ç) Federasyon: 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarını,

d) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

e) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

f) Lig: Takım sporlarında kulüp takımlarının karşılıklı müsabaka oynamak suretiyle katıldıkları yarışma grubunu,

g) Lisans: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya ilişkin verilen izin belgesini,

ğ) Sağlık raporu: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliği tevsik eden belgeyi,

h) Sezon: İlgili federasyon talimatlarında belirlenen tarih aralığını,

ı) Spor kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak tescili yapılan derneği,

i) Sporcu: Lisans verilen kişiyi,

j) Sporcu kartı: Kişinin, zihinsel ve fiziksel gelişimini sağlamak ve eğlenmek amacıyla spor yaptığını gösteren belgeyi,

k) Sporcu lisansı: Sporcunun, spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesine imkân veren izin belgesini,

l) Talimat: Sporcu lisansı, vize ve transfer talimatını,

m) Transfer: Sporcu lisansında yer alan kulüp adı kaydının başka bir kulüp adına değiştirilmesi işlemini,

n) Üst lig: Federasyon tarafından ulusal düzeyde düzenlenen ligi,

o) Vize: Sporcunun, ilgili sezon için federasyon faaliyetlerine katılabilmesine imkân veren izin işlemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisans, Türleri ve Dönüşüm İşlemleri

Lisans

MADDE 5 – (1) Sporcuların, spor yapabilmeleri ve yarışmalara katılabilmeleri için lisans sahibi olmaları gerekir. Lisans, sporcu lisansı veya sporcu kartı olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir:

a) Sporcu lisansı, kulüp lisansı ya da ferdi lisans olarak ikiye ayrılır ve her spor dalı için ayrı düzenlenir.

b) Sporcu kartı, kişinin kendi adına düzenlenir.

(2) Sporcu, aynı anda sporcu lisansı ve sporcu kartı sahibi olabilir.

Sporcu lisansı

MADDE 6 – (1) Sporcu lisansı sahibi olabilmek için;

a) İlgili federasyon tarafından belirlenen yaş aralığında bulunmak,

b) Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini sağlık raporu ile tevsik etmek,

1) İlgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini yazılı beyanla belgelemek,

c) Spor dalının özelliğine göre, ilgili federasyon tarafından belirlenmiş olan diğer şartları taşımak,

gerekir.

Sporcu lisansı işlemleri

MADDE 7 – (1) Sporcu lisansı işlemleri, Bakanlık tarafından yürütülür.

(2) Sporcu lisansına sahip olmak isteyenler, 6 ncı maddede yer alan şartları taşıdıklarını belgeleyerek il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Başvuru mercii, başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen kişilerin sporcu lisansı kayıtlarını yapar.

(3) Sporcu lisansı, il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir.

Sporcu lisansı dönüşümü

MADDE 8 – (1) Sporcu lisansının ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak düzenlenmesi esas olup belirlenen kurallar dahilinde birbirine dönüştürülebilir.

(2) Sporcu lisansı dönüşümüne ilişkin kurallar, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlık onayıyla yürürlüğe giren talimat ile belirlenir.

Sporcu kartı

MADDE 9 – (1) Sporcu kartı sahibi olabilmek için;

a) Belirlenen yaş aralığında bulunmak,

b) Bakanlık tarafından belirlenen diğer şartları taşımak,

gerekir.

Sporcu kartı işlemleri

MADDE 10 – (1) Sporcu kartı işlemleri, Bakanlık tarafından yürütülür.

(2) Sporcu kartı, Bakanlık veya yetkilendirdiği kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden düzenlenir.

(3) Sporcu kartı kullanımına ilişkin kurallar, Bakanlık tarafından düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vize, Transfer İşlemleri ve İtiraz

Vize işlemleri

MADDE 11 – (1) Sporcunun, ilgili sezonda spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesi için lisansını vize ettirmesi gerekir.

(2) Vize işlemleri, Bakanlık tarafından bilişim sistemi üzerinden yapılır.

(3) Vize şartları, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlığın onayıyla yürürlüğe giren talimat ile belirlenir. Talimatta;

a) Sezon tarihine,

b) Ücrete ilişkin hususlara,

c) Özel sağlık şartlarına,

yer verilmesi zorunludur.

Transfer işlemleri

MADDE 12 – (1) Sporcunun başka bir kulüp adına spor dalı faaliyetlerine veya yarışmalara katılabilmesi için transfer işlemi yapılması gerekir. Transfer işlemi, o spor dalında sporcu lisansı belgesinin yenilenmesi ile tamamlanır.

(2) Transfer işlemi, her spor dalı için Bakanlık tarafından bilişim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir.

(3) Transfere ilişkin kurallar, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlığın onayıyla yürürlüğe giren talimat ile belirlenir. Talimatta;

a) Lisans dönüşüm kurallarına,

b) Transfer sözleşmesi örneğine,

c) Kulübün muvafakatiyle transfer şartlarına,

ç) Kulübün muvafakati olmadan transfer şartlarına,

d) Eğitim ve öğretim ile ilgili transfer istisnalarına,

e) Bekleme süreleri ve yaş sınırlamalarına,

f) Transfer işlemlerine ilişkin ücretlere,

g) Kulübün spor dalı faaliyetinin sona ermesine,

ğ) Sezonda birden fazla transfer yapabilme şartlarına,

h) Geçici transfer şartlarına,

yer verilmesi zorunludur.

Üst liglerde vize ve transfer işlemleri

MADDE 13 – (1) Teknik yeterliliklerini ve teşkilatlanmalarını sağladıkları tespit edilen federasyonlara, Bakanlık tarafından belirlenen üst liglerde yer alan sporcuların, vize ve transfer işlemlerini bir yıl süre ile yapma yetkisi, Bakan onayı ile verilebilir.

(2) Bu işlemler, Bakanlık bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

İtirazlar

MADDE 14 – (1) Lisans, vize ve transfer işlemleri ile ilgili itirazlar il müdürlüklerine yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz ile itiraza ilişkin diğer belgeler eklenir.

(2) İtirazlar, spor hizmetleri müdürü, ilgili şube müdürü, amatör spor kulüpleri federasyonu temsilcisi, ilgili personel ve ilgili spor dalı temsilcisinden oluşan komisyon tarafından incelenir ve itiraz tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde kesin sonuca bağlanır. Komisyon, en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu doğrultusunda karar alınır.

(3) 13 üncü madde kapsamında yapılan vize ve transfer işlemlerine ilişkin itirazlar ise federasyonlara yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancı uyruklu sporcular

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu sporculara, ülkemizde spor faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmeleri için, bu Yönetmelik kapsamında lisans düzenlenmesi gerekir. Sporcu lisansı düzenlenebilmesi için, bu kişilerin ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet etmeleri veya en az bir yıllık ikamet izni belgesi almaları şarttır. Sporcu lisansı, vize ve transfer işlemlerine ilişkin diğer hususlar ilgili federasyonun talimatında düzenlenir.

(2) Ülkemizde geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar için 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 69 uncu, 76 ncı ve 83 üncü maddeleri ile 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında düzenlenen kimlik belgesi sahibi kişiler için federasyonların talimatlarına, ikamet izni ve ülkesinden izin alma şartı konulamaz.

Kayıt işlemleri

MADDE 16 – (1) Lisans, dönüşüm, vize ve transfere ilişkin tüm iş ve işlemlerin Bakanlık bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.

(2) Lisans, dönüşüm, vize ve transfer kayıtları, Bakanlık bilişim sisteminde muhafaza edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Federasyonlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talimatlarını, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde hazırlarlar.

(2) Birinci fıkrada yer alan talimatların yürürlüğe giriş tarihine kadar geçen sürede yapılacak işlemler, Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.