Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede (2804.2017) bugün yayımlandı.

28 Nisan 2017 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 30051

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/3/2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendi yürürlükten kaldırılmış, (j) bendinde yer alan "yapılan yazılı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve sözlü" ibaresi ile (l) bendinde yer alan "Görevde yükselme" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya unvan değişikliği" ibaresi eklenmiştir.

"g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde geçen "Bitkisel Üretim ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bitki" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan "web" ibareleri "internet" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ", sözlü sınava alınmayacak personel için ise yazılı sınav başarı puanı yetmiş" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan "web" ibareleri "internet" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Şube müdürü kadroları" ibaresi "Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanılacak kadrolar" şeklinde, birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "web" ibareleri "internet" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 12 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılabilir. Yapılacak atamada başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve üç iş günü içinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday belirlenir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde ve dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan "web" ibaresi "internet" olarak değiştirilmiştir.

"(1) Yapılacak veya yaptırılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere duyurudan en az bir ay önce Sınav Kurulu teşkil edilir. Sınav Kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Personel Genel Müdürlüğü, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı temsilcileri ile atamaya yetkili amirce merkez teşkilatının diğer hizmet birimlerinden belirlenenlerle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Sınav Kurulunun her üyesi için birer yedek üye aynı usulle belirlenir. Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. İhtiyaç halinde sözlü sınav için aynı usule göre birden fazla kurul oluşturulabilir."

"(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyelerden üye veya üyeler görevlendirilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atanmanın iptal edilmesi, atandığı göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamaması ya da atanma hakkından vazgeçmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanması,

sebepleriyle, boş kalan veya boşalan kadrolara ilan edilen kadro sayısı kadar belirlenen yedek adaylar arasından başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar başarı sıralamasına göre atama yapılabilir."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "yazılı olarak" ibaresi "yapılır veya" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlardan, 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atama, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sıralaması ve tercihlere göre boş kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir."

"(3) Yüz puan üzerinden yazılı sınavdan en az altmış, sözlü sınavdan en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır."

"(7) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanması sebepleriyle, boş kalan veya boşalan kadrolara, ilan edilen kadro sayısı kadar belirlenen yedek adaylar arasından başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar başarı sıralamasına göre atama yapılabilir."

MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütü

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.