Hâkim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede

Hâkim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede
Adalet Bakanlığınca düzenlenen Hâkim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazetede bugün (23.02.2018) yayımlandı.

Adalet Bakanlığınca düzenlenen Hâkim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazetede bugün (23.02.2018) yayımlandı.

Adalet Bakanlığından:

HÂKİM VE SAVCILARA SİLAH TEDARİKİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığının, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığıyla 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 112/A maddesi uyarınca hâkim ve savcılara satışı yapılmak üzere yerli veya ithal tabanca ve mermi tedarik etmesine ve hâkim ve savcıların bedeli mukabilinde doğrudan MKE'den tabanca ve mermi alımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2802 sayılı Kanunun 112/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Başkanlık: Bakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını,

c) Hâkim ve savcı: Yüksek mahkeme Başkan ve üyeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkan dışındaki üyeleri, geçici yetki veya herhangi bir görevlendirmeyle başka bir kurum ve kuruluş ile yurt dışında görevlendirilenler de dâhil olmak üzere 2802 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan adli ve idari yargı hakim ve savcılar ile aylık, ödenek, mali, sosyal, emeklilik ve diğer haklarına ilişkin olarak 2802 sayılı Kanuna tabi olanları,

ç) MKE: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu,

d) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tabancaların Temin Usulü, Silahların Hâkim ve Savcılara Teslimi, Muafiyetin

Kapsamı ve Muafiyetten Yararlanma

Tabancaların temin usulü

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında tabancalar;

a) Hâkim ve savcılar tarafından doğrudan,

b) Başkanlık tarafından hâkim ve savcı sayısı dikkate alınarak ön talep toplanmaksızın toplu olarak,

c) Başkanlık tarafından ön talep toplanmak suretiyle,

MKE'den temin edebilir.

Doğrudan tabanca alımı

MADDE 5 – (1) Hâkim ve savcılar, mülki idare amirliğinden alacakları bireysel satın alma yetki belgesiyle Başkanlığa başvurarak, Başkanlıktan verilecek EK-1’de yer alan zati silah satın alma belgesiyle doğrudan MKE’den tabanca satın alabilirler.

Toplu olarak tedarik etme

MADDE 6 – (1) Başkanlık, hâkim ve savcı sayısını dikkate alarak ihtiyaç duyulan tabanca miktarını belirler ve MKE’ye bildirir. Hâkim ve savcıların satın alabilecekleri tabancaların marka, model ve fiyatı Bakanlık ve Başkanlık resmi internet sitelerinde duyurulur.

Ön talep toplanarak tedarik etme

MADDE 7 – (1) Başkanlık, tedarik edilebilecek tabancaların marka, model ve yaklaşık fiyatının tespitinin yapılmasını MKE’den ister. Tedarik imkânı bulunan tabancalara ilişkin taleplerin belirlenmesi amacıyla hâkim ve savcıların satın alabilecekleri tabancaların marka, model ve fıyatı Bakanlık ve Başkanlık resmi internet sitelerinde duyurulur.

Taleplerin toplanması usulü

MADDE 8 – (1) Duyuru üzerine tabanca satın alma talepleri UYAP üzerinden toplanır. Başvurular, duyuruda belirtilen yönteme göre alınır.

(2) UYAP üzerinden yapılacak başvurularda ''Silah Başvuru İşlemleri'' ekranında başvuranın mülki idare amirliğinden alacağı bireysel silah satın alma yetki belgesine ilişkin bilgiler ile silah bedelinin MKE’nin belirlediği hesaba yatırıldığına dair alındı belgesi bilgileri de yer alır.

(3) Başvuran, bireysel silah satın alma yetki belgesi ile silah bedelinin yatırıldığına dair alındı belgesinin aslını, görev yaptığı kurum veya Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Başkanlığa gönderir. Elektronik ortamda yapılan başvuru ile bu fıkrada belirtilen belge asıllarının Başkanlığa intikal ettiği anda başvuru işlemi tamamlanmış sayılır.

(4) Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, silah alımından vazgeçilemez; vazgeçme talebi hiç bir surette kabul edilmez ve silah bedeli iade edilmez.

Silahların MKE’den teslim alınması ve hâkim ve savcılara teslimi

MADDE 9 – (1) Hâkim ve savcılar, Başkanlık aracılığıyla MKE’den doğrudan tabanca satın alabilirler.

(2) Başkanlık, hâkim ve savcı sayısını veya ön talep sayısını dikkate alarak ihtiyaç duyulan tabancaların miktarını belirler ve tedarik edilmesi için MKE’ye bildirir.

(3) Talepler, muafiyet kapsamındaki sayı sınırlamasının kontrolünü temin etmek üzere buna mahsus Başkanlık tarafından tutulan zati silah kaydına kaydedilir.

(4) Tabancalar, Başkanlık ve MKE arasında belirlenecek usule göre MKE’den teslim alınır ve Başkanlık tarafından belirlenecek usule göre ilgili hâkim ve savcılara teslim edilir. Teslim sırasında zabıt kayıtlarını tutmakla sorumlu kişi tarafından zati tabanca satış senedinin doldurulması zorunludur.

(5) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca MKE’ye bildirilen miktardan fazla başvuru olması durumunda, Başkanlık tarafından silah tahsis ve teslim edilecekler; daha önce bu Yönetmelik kapsamında zati silah satın alınmamış olması, mesleki kıdemin fazla olması veya güvenlik riski gibi diğer hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Zati silah kaydı

MADDE 10 ‒ (1) Başkanlık tarafından hâkim ve savcılara satışı yapılacak tabanca bilgilerinin tutulduğu kayıttır.

(2) Bu kayıt; zati silah alan hâkim ve savcıların kimlik bilgileri, sicili, hizmet süresi, zati silah tarihi, satılan tabancaların cinsi, çapı, marka ve modeli, tabanca teslim tarihi, zati tabanca satış senedi numarası bilgilerinden oluşur.

Muafiyetin kapsamı ve muafiyetten yararlanma

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca hâkim ve savcılar tarafından doğrudan MKE'den tedarik edilecek veya 6 ncı ve 7 nci maddeleri uyarınca Bakanlık tarafından MKE aracılığıyla hâkim ve savcılara tedariki yapılacak tabancaların; ithali, ithal ile ilgili sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler ile verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmelerle silahların kendilerine teslimi, alım ve satımı dâhil diğer ilgili muameleler, her aşamada her türlü fon, vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır.

(2) Hâkim ve savcılar, 2802 sayılı Kanunun 112/A maddesinde tanınan muafiyetlerden, bir adet yerli ve bir adet ithal olmak üzere en çok iki tabancanın temini amacıyla yararlanabilir.

Ruhsat ve mermi işlemleri

MADDE 12 – (1) Hâkim ve savcılar, zati silah olarak satın ve teslim aldıkları tabancaların ruhsat ve mermi işlemlerini, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 1/6/1991 tarihli ve 20888 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yaparlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Kamubiz.com ÖZEL HABER

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.