İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişti

İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişti
18 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete de yaymlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği ile Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, il özel idareleri ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, İçişleri Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile sözleşmeli personel, sürekli işçi, işçi, iç denetçi, içişleri uzman ve yardımcıları, mahalli idareler kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri, avrupa birliği uzman ve yardımcıları, mali hizmetler uzman ve yardımcıları, il planlama uzman yardımcıları ve dernekler denetçi ve yardımcıları, 112 acil çağrı merkezi müdürü, idare ve denetim müdürü ile il müdürlerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Bakan: İçişleri Bakanını,

d) Görevde yükselme sınavı: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

e) İçişleri personeli: İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personeli,

f) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları için alınacakları yazılı ve sözlü sınavı,

g) Kurum içi personel: 2 nci maddede belirtilen İçişleri personelini,

ğ) Kurum: İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

h) Kurum dışı personel: Diğer Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları personelini,

ı) ÖDSGM: Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

i) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Sınav kurulu: Bakanlık merkez ve illerde yapılacak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eden kurulu,

l) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık personeli görev gruplarına ayrılarak, görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

1) Şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü.

2) Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu:

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma, Planlama ve Savunma Hizmetleri Grubu:

1) Uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu:

1) Memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni.

2) Şoför.

e) Yardımcı Hizmetleri Grubu:

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, hemşire, laborant, grafiker, mimar, diyetisyen, istatistikçi, sosyolog, avukat, tercüman, matbaacı, restoratör.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü ve ilçe nüfus müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman veya şef kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Son müracaat tarihi itibarıyla Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl şoför, memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, mimar, diyetisyen, sosyolog, istatistikçi, restoratör, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker veya çözümleyici kadrosunda olmak üzere fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az altı, lise mezunları için ise en az yedi yıl toplam hizmet süresi bulunmak,

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az iki yıl Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, sosyolog, tekniker, mühendis, psikolog, diyetisyen, istatistikçi, mimar, restoratör, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker veya çözümleyici olarak en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak,

d) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, sosyolog, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker, çözümleyici, diyetisyen, istatistikçi, restoratör veya mimar ya da şef kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi bulunmak,

e) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, sosyolog, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker, çözümleyici, diyetisyen, istatistikçi, restoratör veya mimar ya da şef kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi bulunmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak,

2) C, C++, C#, Java, Java Script programlama dillerinden en az ikisini örgün öğretim yoluyla alıp başarılı olduğunu belgelemek veya bu programlama dillerinden en az ikisini içerecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak.

3) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci, şoför, memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, sosyolog, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker, çözümleyici, diyetisyen, istatistikçi, restoratör veya mimar kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi bulunmak,

g) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni olabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci veya şoför kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam üç yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Memur kadrosuna atanacaklar hariç olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

ğ) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) Büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı önlisans programlarının birisinden mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci veya şoför kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam üç yıl hizmet süresi bulunmak,

h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sınav ilanında yer alan sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı veya kaloriferci kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam üç yıl hizmet süresi bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olmak,

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak ya da en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) C, C+, C++, C#, Java, Java Script programlama dillerinden en az ikisini örgün öğretim yoluyla aldığını belgelemek veya bu programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

c) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Pedagojik formasyon eğitimi aldığını belgelemek,

ç) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Mütercim-Tercüman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya uluslararası geçerliğe sahip başka bir belgeden en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemiş olmak,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli meslek yüksekokullarının teknik programlarından veya teknik eğitim fakültelerinden mezun olmak,

f) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

g) Psikolog kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin psikoloji bölümü mezunu olmak,

ğ) Sosyolog kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

h) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

ı) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

i) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

j) Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

k) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

l) Restoratör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

m) Mimar kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

n) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

o) Matbaacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim seviyesinde olmak üzere ilgili bölümünden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Esaslar

Sınavların duyurusu ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavı valilikler ve/veya birimlerin talepleri, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan Onayı ile yapılır. Ayrıca Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda valilikler ve/veya birimlerden herhangi bir talep olmaksızın da Bakanlık, görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavının yapılmasına karar verebilir.

(2) Görevde yükselme sınavının veya unvan değişikliği sınavının yapılabilmesi amacıyla Personel Genel Müdürlüğünce boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek ilan hazırlanır.

(3) Görevde yükselme sınavı ve/veya unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilanda; bu sınavlara ilişkin konu başlıkları, boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, başvuru yeri ve tarihleri yer alır.

(4) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilan; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline sınav tarihinden en az iki ay önce bildirilir.

(5) Personel Genel Müdürlüğünce görevde yükselme sınavının veya unvan değişikliği sınavının açılmasına dair hazırlanan ilan, merkez ve taşra teşkilatına duyurulur. İlanda belirtilen yer ve tarihler arasında unvanlı boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip adayların başvuruları kabul edilir. Adaylar ancak bir unvanın unvan değişikliği sınavına veya görevde yükselme sınavına başvurabilirler. Bu başvuru sadece bir İl’e veya Bakanlığa yapılır. Birden fazla unvana veya birden fazla İl’e ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular geçersiz sayılır. Boş bulunan kadrolar için başvurular, ataması Bakanlığa ait olan unvanlar için Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilgili valiliklere yapılır.

(6) Aylıksız izinde bulunan personel de dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaları mümkündür.

(7) Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında protokol yapmak ve bu çerçevede görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavının gerçekleştirilmesini sağlamak, gerekli bilgi ve dokümanları vermek, sınav kurullarının aynı usul ve esaslara göre işlemesini sağlamak, ilgili mevzuata göre sınavlarda sorulacak soruların konu başlıklarını belirlemek veya hazırlatılmasını sağlayarak Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığı ile valiliklere bildirilmesini sağlamak gibi benzeri iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(8) Bakanlıkça belirlenmeyen unvanlı kadrolar için sınav açılamaz. Her ne sebeple olursa olsun unvanlı boş kadrolar ile kadro sayıları ilan edildikten sonra değiştirilemez.

(9) Bakanlıkça görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının süreci ile ilgili sınav takvimi bildirilmesi durumunda; Bakanlık merkez birimleri ile valiliklerin sınav takvim sürecine göre iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur.

(10) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavları ile ilgili duyurular ve diğer hususlar Bakanlığın ve/veya valiliklerin resmi internet sitelerinde ilan edilir.

(11) Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmaz.

Sınava başvuru şekli ve adayların seçimi

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına başvurular ilanda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda yapılır.

(2) Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, valiliklerde ise il yazı işleri müdürlüğünce şartları taşıdığı belirlenen adaylar görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavına alınırlar.

(3) Adaylar görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı başvuru formunda yazılı beyanlarına ilişkin belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler. Beyanlarının doğruluğunu belgeleyemeyen adayların müracaatları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına müracaatta bulunamayacak ve sınava katılamayacak personel

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav başvuru tarihi ve/veya sınav tarihinde aşağıda belirtilen durumda olanlar, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına müracaatta bulunamaz ve sınava katılamazlar:

a) Aday memur olanlar.

b) Görevden uzaklaştırılanlar.

c) 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanlar.

ç) Kadroları başka kurumlarda olup Bakanlıkta geçici görevde bulunanlar.

d) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar.

e) 2 nci maddenin ikinci fıkrasında kapsam dışında sayılanlar.

(2) İlan edilen unvanlı kadrolarla aynı unvanlı kadrolarda veya aynı düzeydeki ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlı kadrolarda halen görev yapmakta olanların, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuruları kabul edilmez.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için bu Yönetmelikte aranılan fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı bakımından söz konusu fakülte veya bölümlerden mezun olmayıp bu alanlarda yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapmış olanlar görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunamazlar.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Yazılı sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilir.

(4) Yazılı sınav, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde yazılı sınava tabi tutulur.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınavdan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağırılır. İlgili aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

konularında, sınav duyurusunda belirtilecek ağırlıkları da esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolardan Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen kadrolar için Bakanlıkça oluşturulan sınav kurulu, taşra teşkilatında ilan edilen kadrolar için ise valiliklerce oluşturulan sınav kurulları tarafından sözlü sınavlar gerçekleştirilir.

(3) Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

(4) Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) 9 uncu maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personel, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırasına göre atanır.

(2) Unvan değişikliği sınavı; Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır. Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, valiliklerde ise il yazı işleri müdürlüğü başvuruda bulunan adayların 12 nci maddede yer alan şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder.

(3) Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği yazılı sınavında 13 üncü, sözlü sınavında ise 14 üncü madde hükümleri uygulanır.

Sınav kurulları ve görevleri

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık onayı ile taşra teşkilatında valinin onayı ile sınav kurulları teşekkül ettirilir. Sınav kurulları başkan dâhil beş üyeden oluşur.

(2) Sınav kurulu üyeleri görevde yükselme sınavı ile, unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim veya ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurullarının başkan ve üyelerinin bu Yönetmelikte öngörülen sınavlara eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması, başarı listelerinin düzenlenmesi ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(5) Sınav kurullarının sekretarya hizmetleri; Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, valiliklerde il yazı işleri müdürlükleri tarafından yerine getirilir.

(6) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav kurulları ayrı oluşturulabilir.

(7) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Başarı notu ve başarı listesi

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden yazılı sınavda en az altmış, sözlü sınavda ise en az yetmiş puan almak şarttır.

(2) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık ve valiliklerin resmi internet sitesinde ilan edilir. Puanları eşit olan adayların atanmalarına esas sıralamalarında; öncelikle hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana, bununda eşit olması halinde üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.

(3) İl sınav kurulları; Personel Genel Müdürlüğünce gönderilen görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına göre, kendilerine müracaat ederek sınava girenlerin başarı listesini en yüksek puandan başlamak üzere her unvan için ayrı ayrı düzenler. Valilikler, il sınav kurullarınca düzenlenen bu başarı listelerini atama yapılmadan önce görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav sonuçlarının kendilerine intikal ettiği tarihten itibaren on iş günü içinde Bakanlığa gönderir.

(4) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavında o dönem için duyuruda bildirilmek şartı ile en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sınavların geçerlilik süresi

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavı; sonuçların ÖSYM, ÖDSGM veya yükseköğretim kurumları tarafından Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilan edilerek başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilir.

(2) İl sınav kurullarınca hazırlanan başarı listelerinde yer alan adaylara sınav sonuçları ilgili valiliklerce duyurulur.

(3) İlan edilen sınav sonuçları, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar geçerlidir.

İtiraz

MADDE 19 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğüne, valiliklerde ise il yazı işleri müdürlüğüne; görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçlarına yazılı itirazda bulunulabilir.

(2) Durumu uygun olmayan adaylara müracaatlarının reddedildiği, gerekçesi ile birlikte SMS ve e-posta ile bildirilir.

(3) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazlar; adaya durumunun uygun olmadığının SMS ve e-posta ile bildirim tarihinden itibaren iki iş günü içinde yapılır. İtirazlar; itiraz dilekçesinin evrak kaydına girmesinden itibaren en geç iki iş günü içinde yeniden değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda durumunda değişiklik olmayan adaylara ikinci kez SMS ve e-posta ile itirazın reddedildiği gerekçesi ile birlikte tekrar bildirilir.

(4) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Bakanlığa yapılır. Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sınavı yapan kurumla görüşülerek en geç yirmi gün içinde sonuçlandırılır.

(5) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde yapılır ve en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(6) İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararlar kesin olup ikinci kez itirazda bulunulamaz.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce bir sonraki sınava kadar saklanır.

Atanmaya ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, sınav sonuçlarına göre Bakanlık merkez veya il sınav kurullarınca hazırlanan başarı sıralaması listelerinin kesinleşmesine müteakip en geç iki ay içinde atanırlar. Ancak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının başarı puanı ve tercih sıralamasına göre yapılması durumunda, o dönem için yapılacak atamalarda süre şartı aranmaz.

(2) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan veya boşalan kadrolara; başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça atanma hak ve talebinde bulunamazlar.

(5) Sınavda başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(6) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.

(7) Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, ilgili unvanın sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamaz.

(8) Görevde yükselme sınav ilanında belirtilmek kaydı ile adayların görev yeri tercih sıralaması alınabilir. Tercihlerin alınması durumunda, tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler her dönem için o dönemin sınav ilanında belirtilir. Bu durumda adayların, başarı puanı ve tercih sıralamasına göre atamaları yapılır.

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 22 – (1) Görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavını kazanarak atanmak için sırada yedek olarak bekleyen personel bulunmaması kaydıyla;

a) Şube müdürü kadrosunda görev yapanlar; il sosyal etüt ve proje müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü,  il basın ve halkla ilişkiler müdürü, idare ve denetim müdürü, il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, ilçe nüfus müdürü ve ilçe yazı işleri müdürü  kadrolarına,

b) En az bir yıl il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il sosyal etüt ve proje müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il yazı işleri müdürü, idare ve denetim müdürü, il idare kurulu müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü ya da taşra teşkilatında şube müdürü kadrolarında görev yapanlar; Bakanlık merkez teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına, ayrıca bu bentte zikredilen il müdürleri belli bir süre beklemeksizin Bakanlık taşra teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına,

c) İlçe nüfus müdürü veya ilçe yazı işleri müdürü olarak görev yapanlar; belli bir süre beklemeksizin il sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrolarına, en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü kadroları ile şube müdürü kadrolarına,

ç) İlçe nüfus ve ilçe yazı işleri müdürleri kendi aralarında,

d) Sivil savunma uzmanı, uzman ve eğitim uzmanları kendi aralarında,

e) Hizmetli, teknisyen yardımcısı ve dağıtıcılar kendi aralarında,

f) Koruma ve güvenlik görevlisi, memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve dengi diğer kadrolarda görev yapanlar kendi aralarında,

g) Şef olarak görev yapanlar istekleri halinde şartları taşımak kaydıyla çözümleyici kadrosuna,

ğ) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olup teknisyen kadrosunda görev yapanlar istekleri halinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrosuna,

h) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaksızın; atanılmak istenilen unvanın bu Yönetmelikte belirtilen şartlarını taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olan uzman, eğitim uzmanı veya daha alt kadrolara, unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolardan ise; öğrenimle ihraz edilen görevlere,

ı) Avukat olarak görev yapanlar hukuk müşaviri kadrosuna,

Bakanlığın uygun görmesi kaydıyla naklen atanabilirler.

Devredilen veya özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:

a) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda.

b) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile büyükşehirlerde tüzel kişilikleri sona eren İl Özel İdarelerinden Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarınca atanan ya da belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen norm kadro ve ihtiyaç fazlası personelden aynı Kanununun geçici 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Valiliklerce atama yapılamayacak durumlar

MADDE 24 – (1) Bakanlıkça atama yapılacağı önceden bildirilen il ve ilçe teşkilatı kadrolarına valiliklerce atama yapılamaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan unvanlar açısından bir alt öğrenim düzeyi belirlenebilir.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, il özel idareleri ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, İçişleri Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile sözleşmeli personel, sürekli işçi, işçi, iç denetçi, içişleri uzman ve yardımcıları, mahalli idareler kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri, avrupa birliği uzman ve yardımcıları, mali hizmetler uzman ve yardımcıları, il planlama uzman yardımcıları ve dernekler denetçi ve yardımcıları, 112 acil çağrı merkezi müdürü, idare ve denetim müdürü ile il müdürlerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Bakan: İçişleri Bakanını,

d) Görevde yükselme sınavı: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

e) İçişleri personeli: İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personeli,

f) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları için alınacakları yazılı ve sözlü sınavı,

g) Kurum içi personel: 2 nci maddede belirtilen İçişleri personelini,

ğ) Kurum: İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

h) Kurum dışı personel: Diğer Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları personelini,

ı) ÖDSGM: Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

i) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Sınav kurulu: Bakanlık merkez ve illerde yapılacak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eden kurulu,

l) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık personeli görev gruplarına ayrılarak, görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

1) Şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü.

2) Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu:

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma, Planlama ve Savunma Hizmetleri Grubu:

1) Uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu:

1) Memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni.

2) Şoför.

e) Yardımcı Hizmetleri Grubu:

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, hemşire, laborant, grafiker, mimar, diyetisyen, istatistikçi, sosyolog, avukat, tercüman, matbaacı, restoratör.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü ve ilçe nüfus müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman veya şef kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Son müracaat tarihi itibarıyla Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl şoför, memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, mimar, diyetisyen, sosyolog, istatistikçi, restoratör, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker veya çözümleyici kadrosunda olmak üzere fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az altı, lise mezunları için ise en az yedi yıl toplam hizmet süresi bulunmak,

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az iki yıl Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, sosyolog, tekniker, mühendis, psikolog, diyetisyen, istatistikçi, mimar, restoratör, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker veya çözümleyici olarak en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak,

d) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, sosyolog, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker, çözümleyici, diyetisyen, istatistikçi, restoratör veya mimar ya da şef kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi bulunmak,

e) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, sosyolog, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker, çözümleyici, diyetisyen, istatistikçi, restoratör veya mimar ya da şef kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi bulunmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak,

2) C, C++, C#, Java, Java Script programlama dillerinden en az ikisini örgün öğretim yoluyla alıp başarılı olduğunu belgelemek veya bu programlama dillerinden en az ikisini içerecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak.

3) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci, şoför, memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, sosyolog, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker, çözümleyici, diyetisyen, istatistikçi, restoratör veya mimar kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi bulunmak,

g) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni olabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci veya şoför kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam üç yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Memur kadrosuna atanacaklar hariç olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

ğ) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) Büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı önlisans programlarının birisinden mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci veya şoför kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam üç yıl hizmet süresi bulunmak,

h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sınav ilanında yer alan sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı veya kaloriferci kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam üç yıl hizmet süresi bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olmak,

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak ya da en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) C, C+, C++, C#, Java, Java Script programlama dillerinden en az ikisini örgün öğretim yoluyla aldığını belgelemek veya bu programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

c) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Pedagojik formasyon eğitimi aldığını belgelemek,

ç) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Mütercim-Tercüman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya uluslararası geçerliğe sahip başka bir belgeden en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemiş olmak,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli meslek yüksekokullarının teknik programlarından veya teknik eğitim fakültelerinden mezun olmak,

f) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

g) Psikolog kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin psikoloji bölümü mezunu olmak,

ğ) Sosyolog kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

h) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

ı) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

i) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

j) Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

k) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

l) Restoratör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

m) Mimar kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

n) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

o) Matbaacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim seviyesinde olmak üzere ilgili bölümünden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Esaslar

Sınavların duyurusu ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavı valilikler ve/veya birimlerin talepleri, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan Onayı ile yapılır. Ayrıca Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda valilikler ve/veya birimlerden herhangi bir talep olmaksızın da Bakanlık, görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavının yapılmasına karar verebilir.

(2) Görevde yükselme sınavının veya unvan değişikliği sınavının yapılabilmesi amacıyla Personel Genel Müdürlüğünce boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek ilan hazırlanır.

(3) Görevde yükselme sınavı ve/veya unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilanda; bu sınavlara ilişkin konu başlıkları, boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, başvuru yeri ve tarihleri yer alır.

(4) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilan; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline sınav tarihinden en az iki ay önce bildirilir.

(5) Personel Genel Müdürlüğünce görevde yükselme sınavının veya unvan değişikliği sınavının açılmasına dair hazırlanan ilan, merkez ve taşra teşkilatına duyurulur. İlanda belirtilen yer ve tarihler arasında unvanlı boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip adayların başvuruları kabul edilir. Adaylar ancak bir unvanın unvan değişikliği sınavına veya görevde yükselme sınavına başvurabilirler. Bu başvuru sadece bir İl’e veya Bakanlığa yapılır. Birden fazla unvana veya birden fazla İl’e ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular geçersiz sayılır. Boş bulunan kadrolar için başvurular, ataması Bakanlığa ait olan unvanlar için Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilgili valiliklere yapılır.

(6) Aylıksız izinde bulunan personel de dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaları mümkündür.

(7) Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında protokol yapmak ve bu çerçevede görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavının gerçekleştirilmesini sağlamak, gerekli bilgi ve dokümanları vermek, sınav kurullarının aynı usul ve esaslara göre işlemesini sağlamak, ilgili mevzuata göre sınavlarda sorulacak soruların konu başlıklarını belirlemek veya hazırlatılmasını sağlayarak Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığı ile valiliklere bildirilmesini sağlamak gibi benzeri iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(8) Bakanlıkça belirlenmeyen unvanlı kadrolar için sınav açılamaz. Her ne sebeple olursa olsun unvanlı boş kadrolar ile kadro sayıları ilan edildikten sonra değiştirilemez.

(9) Bakanlıkça görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının süreci ile ilgili sınav takvimi bildirilmesi durumunda; Bakanlık merkez birimleri ile valiliklerin sınav takvim sürecine göre iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur.

(10) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavları ile ilgili duyurular ve diğer hususlar Bakanlığın ve/veya valiliklerin resmi internet sitelerinde ilan edilir.

(11) Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmaz.

Sınava başvuru şekli ve adayların seçimi

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına başvurular ilanda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda yapılır.

(2) Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, valiliklerde ise il yazı işleri müdürlüğünce şartları taşıdığı belirlenen adaylar görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavına alınırlar.

(3) Adaylar görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı başvuru formunda yazılı beyanlarına ilişkin belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler. Beyanlarının doğruluğunu belgeleyemeyen adayların müracaatları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına müracaatta bulunamayacak ve sınava katılamayacak personel

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav başvuru tarihi ve/veya sınav tarihinde aşağıda belirtilen durumda olanlar, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına müracaatta bulunamaz ve sınava katılamazlar:

a) Aday memur olanlar.

b) Görevden uzaklaştırılanlar.

c) 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanlar.

ç) Kadroları başka kurumlarda olup Bakanlıkta geçici görevde bulunanlar.

d) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar.

e) 2 nci maddenin ikinci fıkrasında kapsam dışında sayılanlar.

(2) İlan edilen unvanlı kadrolarla aynı unvanlı kadrolarda veya aynı düzeydeki ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlı kadrolarda halen görev yapmakta olanların, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuruları kabul edilmez.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için bu Yönetmelikte aranılan fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı bakımından söz konusu fakülte veya bölümlerden mezun olmayıp bu alanlarda yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapmış olanlar görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunamazlar.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Yazılı sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilir.

(4) Yazılı sınav, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde yazılı sınava tabi tutulur.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınavdan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağırılır. İlgili aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

konularında, sınav duyurusunda belirtilecek ağırlıkları da esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolardan Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen kadrolar için Bakanlıkça oluşturulan sınav kurulu, taşra teşkilatında ilan edilen kadrolar için ise valiliklerce oluşturulan sınav kurulları tarafından sözlü sınavlar gerçekleştirilir.

(3) Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

(4) Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) 9 uncu maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personel, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırasına göre atanır.

(2) Unvan değişikliği sınavı; Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır. Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, valiliklerde ise il yazı işleri müdürlüğü başvuruda bulunan adayların 12 nci maddede yer alan şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder.

(3) Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği yazılı sınavında 13 üncü, sözlü sınavında ise 14 üncü madde hükümleri uygulanır.

Sınav kurulları ve görevleri

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık onayı ile taşra teşkilatında valinin onayı ile sınav kurulları teşekkül ettirilir. Sınav kurulları başkan dâhil beş üyeden oluşur.

(2) Sınav kurulu üyeleri görevde yükselme sınavı ile, unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim veya ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurullarının başkan ve üyelerinin bu Yönetmelikte öngörülen sınavlara eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması, başarı listelerinin düzenlenmesi ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(5) Sınav kurullarının sekretarya hizmetleri; Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, valiliklerde il yazı işleri müdürlükleri tarafından yerine getirilir.

(6) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav kurulları ayrı oluşturulabilir.

(7) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Başarı notu ve başarı listesi

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden yazılı sınavda en az altmış, sözlü sınavda ise en az yetmiş puan almak şarttır.

(2) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık ve valiliklerin resmi internet sitesinde ilan edilir. Puanları eşit olan adayların atanmalarına esas sıralamalarında; öncelikle hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana, bununda eşit olması halinde üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.

(3) İl sınav kurulları; Personel Genel Müdürlüğünce gönderilen görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına göre, kendilerine müracaat ederek sınava girenlerin başarı listesini en yüksek puandan başlamak üzere her unvan için ayrı ayrı düzenler. Valilikler, il sınav kurullarınca düzenlenen bu başarı listelerini atama yapılmadan önce görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav sonuçlarının kendilerine intikal ettiği tarihten itibaren on iş günü içinde Bakanlığa gönderir.

(4) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavında o dönem için duyuruda bildirilmek şartı ile en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sınavların geçerlilik süresi

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavı; sonuçların ÖSYM, ÖDSGM veya yükseköğretim kurumları tarafından Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilan edilerek başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilir.

(2) İl sınav kurullarınca hazırlanan başarı listelerinde yer alan adaylara sınav sonuçları ilgili valiliklerce duyurulur.

(3) İlan edilen sınav sonuçları, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar geçerlidir.

İtiraz

MADDE 19 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğüne, valiliklerde ise il yazı işleri müdürlüğüne; görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçlarına yazılı itirazda bulunulabilir.

(2) Durumu uygun olmayan adaylara müracaatlarının reddedildiği, gerekçesi ile birlikte SMS ve e-posta ile bildirilir.

(3) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazlar; adaya durumunun uygun olmadığının SMS ve e-posta ile bildirim tarihinden itibaren iki iş günü içinde yapılır. İtirazlar; itiraz dilekçesinin evrak kaydına girmesinden itibaren en geç iki iş günü içinde yeniden değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda durumunda değişiklik olmayan adaylara ikinci kez SMS ve e-posta ile itirazın reddedildiği gerekçesi ile birlikte tekrar bildirilir.

(4) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Bakanlığa yapılır. Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sınavı yapan kurumla görüşülerek en geç yirmi gün içinde sonuçlandırılır.

(5) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde yapılır ve en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(6) İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararlar kesin olup ikinci kez itirazda bulunulamaz.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce bir sonraki sınava kadar saklanır.

Atanmaya ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, sınav sonuçlarına göre Bakanlık merkez veya il sınav kurullarınca hazırlanan başarı sıralaması listelerinin kesinleşmesine müteakip en geç iki ay içinde atanırlar. Ancak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının başarı puanı ve tercih sıralamasına göre yapılması durumunda, o dönem için yapılacak atamalarda süre şartı aranmaz.

(2) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan veya boşalan kadrolara; başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça atanma hak ve talebinde bulunamazlar.

(5) Sınavda başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(6) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.

(7) Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, ilgili unvanın sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamaz.

(8) Görevde yükselme sınav ilanında belirtilmek kaydı ile adayların görev yeri tercih sıralaması alınabilir. Tercihlerin alınması durumunda, tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler her dönem için o dönemin sınav ilanında belirtilir. Bu durumda adayların, başarı puanı ve tercih sıralamasına göre atamaları yapılır.

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 22 – (1) Görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavını kazanarak atanmak için sırada yedek olarak bekleyen personel bulunmaması kaydıyla;

a) Şube müdürü kadrosunda görev yapanlar; il sosyal etüt ve proje müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü,  il basın ve halkla ilişkiler müdürü, idare ve denetim müdürü, il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, ilçe nüfus müdürü ve ilçe yazı işleri müdürü  kadrolarına,

b) En az bir yıl il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il sosyal etüt ve proje müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il yazı işleri müdürü, idare ve denetim müdürü, il idare kurulu müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü ya da taşra teşkilatında şube müdürü kadrolarında görev yapanlar; Bakanlık merkez teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına, ayrıca bu bentte zikredilen il müdürleri belli bir süre beklemeksizin Bakanlık taşra teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına,

c) İlçe nüfus müdürü veya ilçe yazı işleri müdürü olarak görev yapanlar; belli bir süre beklemeksizin il sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrolarına, en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü kadroları ile şube müdürü kadrolarına,

ç) İlçe nüfus ve ilçe yazı işleri müdürleri kendi aralarında,

d) Sivil savunma uzmanı, uzman ve eğitim uzmanları kendi aralarında,

e) Hizmetli, teknisyen yardımcısı ve dağıtıcılar kendi aralarında,

f) Koruma ve güvenlik görevlisi, memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve dengi diğer kadrolarda görev yapanlar kendi aralarında,

g) Şef olarak görev yapanlar istekleri halinde şartları taşımak kaydıyla çözümleyici kadrosuna,

ğ) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olup teknisyen kadrosunda görev yapanlar istekleri halinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrosuna,

h) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaksızın; atanılmak istenilen unvanın bu Yönetmelikte belirtilen şartlarını taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olan uzman, eğitim uzmanı veya daha alt kadrolara, unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolardan ise; öğrenimle ihraz edilen görevlere,

ı) Avukat olarak görev yapanlar hukuk müşaviri kadrosuna,

Bakanlığın uygun görmesi kaydıyla naklen atanabilirler.

Devredilen veya özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:

a) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda.

b) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile büyükşehirlerde tüzel kişilikleri sona eren İl Özel İdarelerinden Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarınca atanan ya da belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen norm kadro ve ihtiyaç fazlası personelden aynı Kanununun geçici 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Valiliklerce atama yapılamayacak durumlar

MADDE 24 – (1) Bakanlıkça atama yapılacağı önceden bildirilen il ve ilçe teşkilatı kadrolarına valiliklerce atama yapılamaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan unvanlar açısından bir alt öğrenim düzeyi belirlenebilir.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum