İdari Hizmet Sözleşmeli PTT Personelinin Özlük Hakları Nelerdir?

İdari Hizmet Sözleşmeli PTT Personelinin Özlük Hakları Nelerdir?
PTT 'de idari hizmet sözleşmeli olarak çalışan personelin, Ücret, mali haklar, hizmet sözleşmesi, kurum değiştirmesi, deneme süresi ve diğer özlük hakları nelerdir.

PTT 'de idari hizmet sözleşmeli olarak çalışan personelin, Ücret, mali haklar, hizmet sözleşmesi, kurum değiştirmesi, deneme süresi ve diğer özlük hakları nelerdir. PTT, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından sözlü sınavla çeşitli unvanlarda  "İdari Hizmet Sözleşmeli Personel" işe alıyor.

İdari Hizmet Sözleşmeli PTT Personeli

PTT personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmektedir.

PTT idari hizmet sözleşmeli personelinin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alınma, unvan, pozisyon sayısı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, izin, ödüllendirme, disiplin, sözleşmelerinin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesi ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir.

PTT’ye,  giriş sınavı sonucuna göre personel alımı yapılmasının yanı sıra diğer kurumlarda görev yapan memurlar ile 399  kapsamındaki  ve 4/B statüdeki sözleşmeli personelden de atama yapılmaktadır.

**Giriş sınavı ile personel alımı

KPSS’ye katılmış olanlar arasından yapılacak personel alımları; gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak sayının en fazla dört katına kadar adayın sözlü sınava tabi tutulması suretiyle olmaktadır.

**Diğer atamalar

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, KPSS sonuçlarına göre atanmış olan sözleşmeli personel (4/B), 399 sayılı KHK’ya tabi personel ile bu statülerde olup da daha önce görevlerinden ayrılmış olanlar istekleri halinde PTT’de istihdam edilebiliyor.

Bu şekilde PTT’ye atanmak isteyenler;  niteliklerine uygun boş pozisyon ve ihtiyaç bulunması, uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmaları, görevinden ayrılanların ayrılış tarihi üzerinden on sene geçmemiş olması ve ayrıldıkları kurumda veya kurumlarda en az iki yıl hizmetlerinin bulunmaları şartıyla, atamaya yetkili makamlarca PTT’de göreve başlatılabilir.  Ancak, bu şekilde atanacak personelin sayısı, bir önceki yılda PTT’den ayrılan personel sayısının %5’ini geçemiyor. (sözleşmenin yenilenmemesi nedeniyle emeklilik hakkı dolmadan PTT ile ilişiği kesilen personeli yeniden işe alınmak istenmesi halinde, disiplin cezası ile ilgili sınırlama hariç diğer sınırlamalara tabi olmaksızın işe alabiliyor.)

Deneme süresi ve idari hizmet sözleşmesi

Açıktan ilk defa atanan personel, atandığı pozisyonun gerektirdiği görev ve sorumlulukları gereğince yerine getirip getiremediğine karar vermek için 4 ay süreli denemeye tabi tutuluyor.

Personel ile önce 4 aylık deneme sözleşmesi imzalanır. Bu sürenin bitiminden önce, personelin bağlı olduğu birim yöneticisi tarafından personelin verimliliği, performansı, görevine ve etik ilkelere bağlılığı, işyerindeki uyumu ve iş disiplini hakkında değerlendirme raporu düzenlenir. Hakkında düzenlenen rapor olumsuz olan personelin sözleşmesi yenilenmeyerek, merkezde ilgili daire başkanlığının, taşrada ise ilgili başmüdürlüğün görüşü ile birlikte sunulan raporun atamaya yetkili makamca onaylanması halinde, personelin PTT ile ilişiği kesilir.

Deneme süresi içerisinde uyarma ve kınama cezası dışındaki disiplin cezalarını gerektirir davranışlarda bulunanların deneme süresi sonu beklenmeksizin birim yöneticisinin teklifi, merkezde ilgili daire başkanlığının, taşrada ise ilgili başmüdürlüğün görüşü üzerine atamaya yetkili makamın onayı ile personelin PTT ile ilişikleri kesilir.

Deneme süresi sonunda atandığı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve özel şartları taşıdığına karar verilenlerin izleyen sözleşmesi, içinde bulunulan takvim yılı sonuna kadar yapılır ve sonraki sözleşmeler ise takvim yılı itibarıyla yıllık olarak düzenlenir. Sözleşme süreleri sona eren personelin idari hizmet sözleşmeleri, fesih kararı alınmadıkça, meydana gelecek ücret artışından yararlanmak suretiyle başka bir işleme gerek kalmaksızın yenilenmiş sayılır.

İdari hizmet sözleşmeli personelin birim veya kurum değiştirmesi

Ataması yapılan adaylar, PTT’de atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamaz.  Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir.  Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamıyor.

PTT idari hizmet sözleşmelinin başka bir kuruma sınavsız naklen geçmesi mümkün olamamaktadır. (başka statüde daha önce çalışmış olanların, bu statüye bağlı olarak varsa kazanmış oldukları atanabilme durumu hariç)

İdari Hizmet Sözleşmesi ile PTT'de görev alanlar, aynı KPSS puanı ile merkezi yerleştirmede tercih yapabilirler ve A grubu kadrolar için açılacak sınavlara başvurabilirler.

PTT'deki görevinden istifa edenlerin, başka kurumlara veya görevlere atanmasında herhangi bir bekleme süresi şartı uygulanmaz.

Performans değerlendirmesi

PTT’nin idari hizmet sözleşmeli personeli;  bireysel başarılarının ölçülmesi, işini ne kadar iyi yaptığının tespit ederek kendisine bildirilmesi ve gelişim planı oluşturulması amacıyla performans değerlendirmesine tabi tutulur. Performans değerlendirme sonuçları, personele ilişkin; ücret, görevde yükselme, yer değiştirme, ödüllendirilme ve eğitime ilişkin belirlemelerde etkili olur.

Ücret ve mali haklar

Sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı olan PTT idari hizmet sözleşmeli personeline; temel ücret, ikramiye, performans ücreti ve bazı ilave ödemeler yapılabilmektedir.

Personele ödenecek ücretin üst sınırı Yüksek Planlama Kurulu  (YPK) tarafından belirlenmektedir. Belirlenen ücret üst sınırını aşmayacak şekilde personele ödenecek ücret, mali ve sosyal hakların miktarları ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  Yönetim Kurulu personele ödenecek ücret ve diğer hakları belirlerken, personelin; unvan, hizmet süresi, birimi, eğitim düzeyi, iş gerekleri, iş zorluğu, görev yeri, işyeri ve çalışma şartları gibi hususları dikkate alır. Aynı unvanda olanlar için; görev yeri, çalışma koşulları ve iş güçlüğü dikkate alınarak farklı miktarda temel ücret ve ilave ödeme belirlenebilir.

21 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan YPK Kararında, PTT personelinin ücretleri konusunda da düzenleme yapılmıştır. Bu belirlemelere göre;

**Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. idari hizmet sözleşmeli personeline aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekâlet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (harcırah, doğum ve ölüm yardımları hariç) brüt aylık ortalamasının 1/1/2016 tarihinden itibaren; en düşük 2.035 TL ve en yüksek 10.524 TL olması (genel müdür hariç)  kararlaştırılmış olup, bu sınırlar arasında kalmak kaydıyla personelin ücretini belirleme yetkisi de Kuruluş Yönetim Kuruluna bırakılmıştır.

**1/1/2016 tarihinden geçerli olarak belirlenen ücretler ve ücret tavanlarına, 1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olarak %5, 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olarak %3, 1 Temmuz 2017 Tarihinden geçerli olarak da %6,92 oranında artış uygulanacaktır. (Buna göre, 2017 yılının ikinci yarısında aylık brüt ücret ortalaması en düşük 2.353 TL, en yüksek 12.169 TL olmaktadır)

memurunyeri.com

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.