İl Dışında Rapor Alan Memurun Durumu

İl Dışında Rapor Alan Memurun Durumu
Memuriyet Mahalli Dışından Sağlık Raporu Alınabilir mi? İl Dışında Sağlık Raporu Alınırsa Hastalık İznine Çevrilebilir mi? Memuriyet Mahalli Dışından Sağlık Raporu Alınacak Durumlar Nelerdir? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar yıllık izinlerini kullanırken veya resmi tatil günlerinde memuriyet mahalli dışında bulunabiliyorlar.

Memuriyet Mahalli Dışından Sağlık Raporu Alınabilir mi? İl Dışında Sağlık Raporu Alınırsa Hastalık İznine Çevrilebilir mi?
Memuriyet Mahalli Dışından Sağlık Raporu Alınacak Durumlar Nelerdir? 

İl Dışında Sağlık Raporu Alınırsa Hastalık İznine Çevrilebilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar yıllık izinlerini kullanırken veya resmi tatil günlerinde memuriyet mahalli dışında bulunabiliyorlar. Memurların yıllık izinlerinde veya hafta sonu tatillerinde ve bayram tatillerinde il dışına veya memuriyet mahalli dışına çıkmalarında kanunen bir engel bulunmamaktadır.Bu gibi izinli olunan günlerde memuriyet mahalli dışında bulunan memurlar çeşitli  sağlık nedenleri ile sağlık kuruluşlarına başvurup sağlık raporu  almaktadırlar.Bu yazımızda yıllık izin veya bayram izinlerinde memurların memuriyet mahalli dışından aldıkları hastalık raporlarının  sağlık iznine çevrilip çevrilemeyeceğini  inceleyeceğiz.

Memuriyet Mahalli Dışından Sağlık Raporu Alınabilir mi?

Bilindiği üzere  Devlet Memurlarına Verilecek sağlık raporlarına ilişkin  Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; “Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur. hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere memurların alacak oldukları sağlık raporlarının memuriyet mahallinde yer alan sağlık kurumlarından alması esastır.Ancak yine ilgili yönetmelik hükümlerine baktığımızda hastalık raporlarının memuriyet mahalli dışında alınmasında bazı istisnalar getirilmiştir.

Memuriyet Mahalli Dışından Sağlık Raporu Alınacak Durumlar 

Yazımızın yukarıda yer alan kısmında memurların alacakları sağlık raporlarının öncelikle memuriyet mahallinden alınması gerektiğini belirttik.Ancak bazı durumlarda memuriyet mahalli dışında da alınan raporlar sağlık iznine çevrilebilmektedir. Bu durumları da aşağıda başlıklar halinde gösterelim.

-Bunlardan birincisi Geçici Görevle Memuriyet Mahallinde çalışanlar çalışmış oldukları memuriyet mahallinde hastaneye giderek sağlık raporu alabileceklerdir.
-İkincisi Kanuni izinlerin kullanılması durumunda iznin kullanıldığı yerde izin süresi içinde sağlık kuruluşlarına gidilerek sağlık raporu alınabilecektir.
-Üçüncüsü ise acil durumlarda sağlık raporu alınabilecektir.

Yukarıda sayılan durumlarda incelendiğinde memur üç durumda memuriyet mahalli dışında sağlık raporu alabilmektedir. Bunlardan geçici görev mahallinde hastalananların alacağı sağlık raporlarında ve kanuni izin durumlarında alınacak olan hastalık raporlarında alınacak olan raporun normal poliklinikten veya acil servisten alınmış olmasında her hangi bir sakınca yoktur.Memur her iki şekilde de sağlık raporu alabilecektir.Yukarıda yer alan başlıkların üçüncüsünde anlatılan acil servisten alınacak raporlara gelince memur kanuni izin ve geçici görev haricinde memuriyet mahalli dışına çıkarsa bu gibi durumlarda normal polikliniklerden alacağı rapor sağlık iznine çevrilemeyecektir.Bu nedenle yıllık izin zamanları ve geçici görev haricindeki memuriyet mahalli dışında alınacak raporlar acil servislerden alınmak zorundadır.
Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse memurun izinli olmadığı ve mesaiye gelmesi gereken bir günde başka bir ilde normal poliklinklerden alacağı sağlık raporları hastalık iznine çevrilmeyecektir. Çünkü ilgili memurun normal yollarla hastaneye başvurduğu zamanlarda mesaide olması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda ancak memurun acil servisten alacağı ve acil durumlar için verilecek raporları sağlık iznine çevrilebilecektir.

Konuyla alakalı olarak Devlet Personel Başkanlığınca 19.03.2012 tarihinde verilmiş olan 4586 sayılı görüşte bu yöndedir.

ÖZET: Hafta sonu tatili ve bayramlarda memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarının rahatsızlanarak hastalık raporu alması halinde söz konusu raporların hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği hk.(19/03/012-4586)

 6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İkamet mecburiyeti” başlıklı ek 20 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması sebebiyle Devlet memurlarının yetkili amirden izin almadan hafta sonu tatili ve bayramlarda memuriyet mahalli dışına çıkabildiğini belirterek, hafta sonu tatili ve bayramlarda memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarının rahatsızlanarak hastalık raporu alması halinde söz konusu raporların hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; “Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” hükmü, söz konusu madeninin beşinci fıkrasında ise “ Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır. Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarının memuriyet mahalli dışındaki; - Resmi sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ancak acil servisleri tarafından düzenlenebilecek olması sebebiyle söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, - Özel sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ise acil servislerce düzenlenmiş olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, acil servisler dışında düzenlenen hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği, mütalaa edilmektedir. Diğer taraftan, mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Salih HAZIR / Eğitimci YAZAR

Kamubiz.com ÖZEL HABER

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.