İnfaz koruma memurlarına emniyet hizmetleri sınıfı, ek gösterge ve fazla çalışma ücreti teklifi

İnfaz koruma memurlarına emniyet hizmetleri sınıfı, ek gösterge ve fazla çalışma ücreti teklifi
CTE Personeli dikkat! İnfaz Kurumlarında çalışan kamu görevlilerinin haklarının iyileştirilmesi amacıyla Kanun Teklifi verildi. Teklif ile, infaz ve koruma memurlarının çalışma koşulları ile özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır. Kanun teklifinde infaz koruma memurlarına ek gösterge, fazla çalışma ücreti ve emniyet hizmetleri sınıfı öngörülmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İnfaz Kurumlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Haklarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 
Ahmet ÖNAL Kırıkkale Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabii olarak hizmet veren İnfaz Koruma Memurları, ülkemizdeki kolluk kuvvetlerine benzer bir görev üstlenmelerine rağmen emniyet ve güvenlik hizmetleri sınıfında görev yapmamalarından da kaynaklı özlük haklarında önemli eksiklik bulunmakta ve bu nedenle ciddi sorun yaşamaktadırlar. 
Infaz ve Koruma Memurları, ceza ve tutukevlerinde asayişi sağlayan görevlilerdir. Genellikle şehir merkezine uzakta kurulan ceza ve tutukevlerinde, bu kurumların zorlayıcı şartlarına göre çalışmaktadırlar. 
Örneğin, kapalı bir cezaevinde görev yapan infaz koruma memuru, telefon taşıyamaz, iletişim hakkından mahrumdur. Ceza ve tutukevlerine giriş çıkışları herhangi bir devlet kurumuna giriş çıkış şartlarına tabi değildir. Bayram tatili izinleri yoktur. Ücret ve özlük hakları Emniyet Sinifina mensup memur görevlilerden farklıdır ve Emniyet Sınıfında görev yapan memurlara nazaran daha az imkân ve özlük haklarına sahiptirler. 
İnfaz ve Koruma Memurları, ceza ve tutukevlerinde emniyet sınıfina mensup memurlar ile aynı şartlarda görev yapmaktadırlar. Ceza ve tutukevlerindeki asayiş ve güvenliğin sağlanmasından, mahkûm ve tutukluların korunmasından ceza ve tutukevleri çatısı altında ve sinırlarına tabi açık alanlarda her türlü güvenlikten, ceza ve tutukevlerinde görev yapan Emniyet Sınıfına mensup diğer kamu görevlileriyle eşit olarak sorumludur. Eşit işe, eşit ücret ve özlük haklarının sağlanması Anayasamız tarafindan güvence altına alınan ve Anayasamızın 10. Maddesinde düzenlenen “Eşitlik” ilkesinin gereğidir. 
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki infaz ve koruma memurları güç şartlar altında çalışmaktadırlar. Güvenlik personeli koşullarında çalışmalarına rağmen sosyal ve ekonomik açıdan karşılaştırıldığında bu personele göre özlük hakları oldukça yetersizdir. Emeklerinin karşılığını yeterli ölçüde alamayan personelin, kurumunda verimli çalışması mümkün olmamaktadır. 
İşbu Teklif ile bu adaletsiz durumun düzeltilerek infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirilme yapılması amaçlanmaktadır 

İNFAZ KURUMLARINDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNİN HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1-(1) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fikrasının birinci paragrafında yer alan “birinci, ikinci” ibaresinden önce gelmek üzere “Kazanılmış hak aylığı bakımından" ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 2- (1) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (B) alt bendine "f) İnfaz koruma başmemurları ve memurları ile infaz kurumlarında görev yapan şoförlerden," ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 3-(1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 nci maddesinin “VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinde yer alan “çarşı ve mahalle bekçisi," ibaresinden sonra gelmek üzere “infaz ve koruma memuru," ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 4- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
MADDE 46- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fikrası kapsamında sözleşmeli infaz ve koruma memuru olarak istihdam 
edilenler, altmış gün içinde aynı unvanlı memur kadrolarina atanırlar. Aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde bu kadrolar kendiliğinden ihdas edilmiş sayılır. Bu şekilde atananların sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin belirlenmesinde değerlendirilir." 

MADDE 5- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin 
"VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendinin (aa) ve (bb) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"aa) Yükseköğrenimliler 
1    3600 
2    2640 
3    1920 
4    1320 
5    1080 
6    960 
7    600 
8    540 
bb) Diğerleri 
1    1620 
2    1200
3    900 
4    720 
MADDE 6-(1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir. 
“EK MADDE 45- (1) Aşçi ve kaloriferei unvanlı memur kadroları teknik hizmetler sınıfında ihdas edilir." 
MADDE 7- (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
“Ceza infaz kurumlarında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere cari yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilir.” 
MADDE 8- (1) 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "hükümlülere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve infaz kurumlarında görevli personele” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 9- (1) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 15 inci maddesinin birinci fikrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 10- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun 19 uncu sırası ve birinci sütununda yer alan “Ceza infaz kurumlarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Denetimli serbestlik müdürlükleri dâhil)" ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 11-(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 12- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum