İnfaz ve Koruma Memurlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri

İnfaz ve Koruma Memurlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri
İnfaz ve Korumaların (Gardiyanların) genel mesleki ve özlük sorunları nelerdir? Sitemiz yazarı Mehmet Dağlı, İnfaz ve Koruma Memurlarının taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdi.
  1. GÜVENLİK İŞİ İCRA EDİLMEKLE BİRLİKTE; KANUNLARDA BU RİSKLİ VE ÖZEL İŞİN İCRASINA DAİR ATIFLAR, GÜVENCELER VE ÖZLÜK HAKLARI EKSİKTİR.

‘’ İnfaz ve koruma memurları’’ ile onların güvenlik ve asayiş işinin icrasındaki amirleri olan ‘’ infaz ve koruma başmemurları’’ ceza infaz kurumlarının iç güvenlik ve asayişlerinden aynı zamanda hükümlü ve tutukluların sağlık kurumlarındaki tedavilerinde refakat eden ve açık ceza infaz kurumları için hükümlülerinin sağlık hizmetlerinden infaz dahilinde faydalanması ile jandarma birimleri dışında bizzat ilgilenen memurlardır. Bu memurlar gayet riskli bir güvenlik işi yaptığı halde  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun’daki  ‘’ KISIM - II ‘’ bölümüne göre kadrosuz memur çalıştırılamaz ve bu kanuna göre memurların icra ettiği iş ve memurlar bazı özel meslekler ve bu mesleklere ait özel kanun ve hükümlerin saklı olması kaydıyla sınıflandırılır prensiplerine göre özel bir sınıflandırmaya tabi tutulmamışlardır. İnfaz ve koruma memurları yaptıkları işin ciddiyeti ve önemine ve de soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasında ülkemizin kolluk kuvvetleri olan Emniyet ve Jandarma teşkilatının muhatap olduğu aynı suç ve suçlu gruplarıyla mücadele vermektedir. Buna rağmen  657 Sayılı kanuna ve diğer özel kanun ve mevzuata göre özel sınıflara ayrılan ve icra ettikleri devlet görevi bazı özel mevzuata bağlanan  Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının kanun ve özlük hakları güvencesinden yoksundurlar. Aynı öneme haiz ve riskli iş icra edildiği halde infaz ve koruma memurlarından güvenlik işinin icrasını ve bunun sağlıklı ve güvenli şekilde icra edilmesi şu birkaç satır ile sağlanması beklenmektedir ve  bu mesleğin tanımlanması yapılmaktadır:

657 SAYILI DMK’NIN 36. MADDESİ: ‘’(…) ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel idare Hizmetleri sınıfını teşkil eder. ‘’

ve

‘’ CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN’un

Kurumların iç güvenliği kısmındaki:

MADDE 33.– (1) Kurumların iç güvenliği, Adalet Bakanlığına bağlı infaz ve koruma görev­lileri tarafından sağlanır. İç güvenlik görevlileri, ge­rektiğinde dış güvenlik görevlileri ile işbirliği yapar.

(2) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerindeki idare ile infaz ve ko­ruma görevlileri; firarların önlenmesi, asayiş ve disiplinin sağlanması için gözetim ve denetimle yükümlüdürler. ‘’

  1. KANUNLARDA TANIMLANMAYAN GÜVENLİK İŞİNİN FİİLEN İCRA EDİLMESİNE RAĞMEN GÜVENLİK İŞİNİN GEREKTİRDİĞİ ÖZLÜK HAKLARINDAN YOKSUN KALMAK VE YUKARIDAKİ SATIRLARA BİNAEN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NIN GÖRÜŞÜNE GÖRE İNFAZ VE KORUMA MEMURLARINA SENDİKA KURMA VE ÜYE OLMA HAKKININ YASAK OLMASI.

İnfaz ve koruma memurları ülkemizin diğer güvenlik birimleri gibi riskli bir iş icra etmektedir. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Hizmetlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e göre vücut ve ruh bütünlüğünün korunması gereken hükümlü ve tutukluların ve kurumun her türlü asayişini, disiplinini, eğitim ve bireysel gelişim programlarına ve sağlık hizmetlerine katılmasının sağlanması işini icra etmektedirler. Hükümlü ve tutuklularla ilgilenme konusunda yeri geldiğinde anne, baba, kardeş, doktor, psikolog olan infaz ve koruma memurları, yeri geldiğinde PTT memuru, yangın durumlarında itfaiye memuru, asayiş durumlarında polis memuru gibi işler icra etmektedirler. Bununla birlikte sosyal ve insan yoğunluklu olan kurumların acil ve olağan üstü hallerinde, nöbet sistemi dahilinde,  çözümler üretmeye çalışmakta, kurumun bölümlerinde veya hizmetlerinde arıza ya da aksaklık olduğunda çözüm üretmekte ya da gerekli müdahalenin anında yapılmasını temin etmektedir. Hükümlü ve tutukluların intihara sürüklenmesini önlemeye çalışan, bütün sağlık hizmetlerinin temin edilmesine çabalayan, hükümlülerin ve tutukluların birbirlerine, kuruma ya da memura karşı disiplinsizlik ve şiddet içerikli davranışlarını ve firarı önleyeme çalışan ve bununla birlikte kurumun sağlıklı bir şekilde işlerinin günlük ve de genelde 12 saatlik vardiya değişimleri dahilinde sorunsuz şekilde icra edilmesini ve devamını sağlayan infaz ve koruma memurları, bu işlerin icrasında; yangın durumlarında duman zehirlenmesi, jiletli veya diğer şiddet içerikli saldırılarda vücut ve ruh bütünlüğünün zarar görmesi gibi durumlara maruz kalmaktadırlar. Ayrıca terör örgütlerinin ve organize suç örgütlerinin hedefi olarak iş dışındaki günlük hayatlarında da ciddi şekilde tehdidi altındadırlar, üniforma ile devletimizi temsil ettiği için sürekli olarak saldırıya maruz kalmaktadırlar. (Jiletli saldırılar ile ilgili görseller bu çalışmada mevcut değildir. Bu çalışmaya koymayı uygun bulmadığımız ve son bulmasını dilediğimiz bu olayların görsellerini internet ve sosyal medya araştırmaları ile bulabilirsiniz https://twitter.com/infazwekoruma , https://twitter.com/genccte , https://twitter.com/cikcalisanlari , https://twitter.com/CezaeviSendika , https://twitter.com/Cipder , https://twitter.com/infazkorumalar , https://twitter.com/yeninesilikm ) Bütün bu sayılanlara ve de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgili görüş yazısı ile ispatlı şekilde infaz ve koruma memurlarının güvenlik işi icra etmesi durumuna rağmen infaz ve koruma memurları ülkemizin diğer güvenlik birimleri olan Emniyet, Jandarma, Orman ve Gümrük Muhafaza birimlerinden, hatta diğer üniforma giyen zabıta, itfaiye vb. birimlerden özlük hakları bakımından çok geridedirler. Güvenlik işi de icra etmenin neticesinde bu memurlarımıza sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı yasak durumdadır. Bu yüzden haklarını da arayamayan ve birliktelik kuramayan infaz ve koruma memurları mesleklerinin ülkemiz için ilerlemesine ve yol kat etmesine imkan bulamamaktadırlar. Sorunlara karşı yenilen bir çok memurumuz ise intihara sürüklenmektedir.

  1. İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU MESLEĞİ ÜLKEDEKİ GÜVENLİK İŞİ YAPAN VE DÜNYADAKİ DİĞER BİREBİR AYNI İŞİ İCRA ETTİĞİ MUADİLLERİNDEN FARKLI BİR TEŞKİLAT YAPISI İÇERİSİNDE ÇALIŞMAKTADIR. BU MESLEK BU ŞEKİLDE İCRA EDİLDİĞİNDE MEMURLAR YIPRANMAKTA VE CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ HİZMET KALİTESİ YÖNÜNDEN YÜKSEK POTANSİYEL HAYATA GEÇEMEMEKTEDİR.

İnfaz ve koruma memurluğu mesleği ülkemizde infaz ve koruma memuru ile baş memurlar tarafından icra edilmektedir. Bu mesleğin dünyadaki muadillerinde ve ülkemizdeki diğer üniformalı mesleklerde ilk derece amirlerden sonra üniforma giyen memurların amirlerinin rütbeleri ve üniformaları vardır. Orduda, emniyette, jandarmada, itfaiyede, zabıtada ve dünyadaki diğer cezaevi teşkilatlarında, teşkilatların üst düzey amirlerinin rütbeleri ve üniformaları vardır. Genel itibariyle sivil olarak görev icra etmelerine rağmen resmi olarak üniformaları ve rütbeleri mevcuttur ve teşkilatlarının rütbece en ast düzeydeki memurları ile aynı mesleği yapmaktadırlar, tüm dünyaca uygulanan sistem bu olmakla birlikte ülkemizde infaz ve koruma memurluğu mesleği memur ve baş memur rütbesi ile icra edilmektedir. Ceza infaz kurumları müdürleri ‘’ ceza infaz kurumları müdürleri’’ olarak görev icra etmektedirler. Dünyadaki diğer teşkilatlarda ise ceza infaz kurumlarından sorumlu ülkemizdeki adı ile tabirde bulunur isek ceza infaz kurumlarından sorumlu bir ‘ infaz koruma müdürü’ olarak hizmet vermekte ve hatta ceza infaz kurumlarındaki güvenlik işi icra eden diğer memurlar ile teşkilatın en başındaki görevli de (yani genel müdüre denk gelen makamları da) dahil olmak üzere aynı mesleği icra etmektedirler, sadece rütbeleri farklıdır. Ülkemiz bu durumdan mahrum olmaktadır ve Türkiye Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesi idealine göre dünyadaki standardı yakalamaması kabul edilemez bir durumdur. Bu mesleğin dünyadaki muadil teşkilatlarını incelemek için şu linklere bakabilirsiniz: https://youtu.be/FlFJ9rgpcNE , http://neayakbunlar.blogspot.com/2016/01/ulkemizdeki-guvenlik-teskilatlari-ile.html

Dünyadaki muadil teşkilatlardan örnekler:

Daha çok örnek için linkler: https://youtu.be/FlFJ9rgpcNE , http://neayakbunlar.blogspot.com/2016/01/ulkemizdeki-guvenlik-teskilatlari-ile.html 

Çözüm:

  1. İnfaz ve koruma memurluğu mesleğinin 657 Sayılı DMK’da Emniyet ve Jandarma Hizmetleri sınıflarında olduğu gibi sınıflandırılmasının amirleri ile birlikte organik bir teşkilat yapısı oluşturacak şekilde ayrı bir sınıf olarak tanımlanmasının yapılmasıdır.

Alternatif olarak,

  1. İnfaz ve koruma memurlarının özlük hakları ile birlikte Emniyet Hizmetleri Sınıfında tanımlanmasıdır.

İlk sayılan çözüm ise bütün dünyadaki sağlıklı uygulamalara daha yakındır.

Emniyet ve Jandarma Hizmetleri Sınıflarının kanundaki tanımları ise şöyledir:

VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI:(1)(3) Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.(2) VIII - JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI (Ek : 25/7/2016 – KHK-668/22 md.)(3)(4) Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaları kapsar.

Mehmet Dağlı /Kamubiz.com ÖZEL

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4 Yorum