İşte toplu sözleşmede memurları ilgilendiren ve uzlaşılamayan 74 madde!

İşte toplu sözleşmede memurları ilgilendiren ve uzlaşılamayan 74 madde!
Memurların toplu sözleşme görüşmelerinde komisyon raporu 4 bölümden oluşuyor. Raporda A,B ve C kategorilerinde yer alan konular revize, aynen devam ve yeni teklifleri açıklarken D bölümünde yer alan ve 74 maddeden oluşan tekliflerin görüşülüp görüşülemeyeceği konusunda uzlaşma sağlanamamıştı.

Memurlarda komisyon raporunun tamamı için sayfa sonundaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz

KOMİSYON RAPORU
A kategorisi, geçen toplu görüşmede kabul edilen ve aynen devam edecek olanlar,

B kategorisi, geçen toplu görüşmede olup rakamları revize edilenler,

C kategorisinde yer alan ise "yeni teklifleri" içeriyor."

D kategorisi toplu sözleşme kapsamında görüşülmesi konusunda uzlaşılamayan teklifler

HAKEM HEYETİ BU HAFTA KARARINI AÇIKLAYACAK
5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve hakem heyetine gidilmişti. Hakem heyetinin birkaç gün içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.

İşte Komisyon raporunda yer alan ve uzlaşılamayan teklifler bölümü
D) TOPLU SÖZLEŞME KAPSAMINDA GÖRÜŞÜLMESİ KONUSUNDA UZLAŞILAMAYAN TEKLİFLER
Ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis, tedavi ile protez giderleri

Madde 1- (1) Kamu görevlilerinin, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest çalışan diş hekimlerine yaptırdıkları, ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis ve tedavi giderleri ile bu kapsamda ağız ve diş protezlerine ilişkin giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.
Emeklilik hakları, ikramiye ve maaşı
Madde 2- (1) 5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara da; 5534 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi geçen çalışmalarının karşılığı, emekli ikramiyesi ödenir.
(2) Emekliye ayrılan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı; emekliye ayrılma- dan önceki son maaşının net tutarı ile son maaşındaki özel kesintiler toplamına (Ek ödemenin %75’i oranına) ilgili Kanundaki oranın uygulanması suretiyle bağlanır.
(3) Emeklilik ikramiyesi ödenmesinde en az çalışma süresi şeklinde alt süre sınırı uygulanmaz.
(4) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi ödenmesinde, tam fiili hizmet yılından eksik kalan süreler için; bir tam fiili hizmet yılına tekabül eden emekli ikramiyesi tutarının 365 günlük süreye karşılık olduğu kabul edilmek ve tam fiili hizmet yılından eksik kalan sürenin kaç gün olduğu dikkate alınmak suretiyle yapılacak kıyaslamaya göre hesaplanacak tutarda emekli ikramiyesi ödenir.
(5) 5510 sayılı Kanuna tabi olarak yapılan uygulamanın lehe olma durumu hariç kamu görevlilerine bağlanacak emekli maaşı ve ödenecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınır.

Muayene/tedavi/ilaç katılım payı
Madde 3- (1) Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere kamu görevlileri ve emeklilerinden, muayene, tedavi, reçete ve ilaç (ortez - protez dahil) katılım-katkı payı ve başka bir ad altında ücret alınmaz.
Kamu görevlisi emeklileri
Madde 4- (1) Emekli kamu görevlileri ile bunların dul aylığı veya yetim aylığı bağlanmasına müstahak yakınları; kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve
dinlenme tesislerinden, ilgili kurumun personeli için belirlenen fiyat tarifesi üzerinden %50 indirimli yararlanır.
(2) Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı  emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilir.
(3) Emekli olan kamu görevlileri, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik ilişkisini sürdürebilir. Emekli olduğu tarihte herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayan emekli kamu görevlileri, en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilir.
(4) Emekli kamu görevlileri, yaş sınır olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılır.
(5) Tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre emeklilik aylığı veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ilişkin hükümler çerçevesinde genel sağlık sigortasından yararlandırılır.
Geçici personel iken sözleşmeli statüye geçen personelin emeklilik sınırlaması
Madde 5- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenler hakkında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 9 uncu maddesinin 15 inci fıkrasındaki; “Bu madde kapsamında istihdam edilecek personelin sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.” hükmü uygulanmaz.

Ara rejim dönemi mağdurlarının kayıplarının tazmini
Madde 6- (1) 28 Şubat kararı çerçevesindeki uygulama, iş, işlem, düzenleme ve kararlara bağlı olarak; istifa etmek zorunda kalan, göreve başla(ya)mayan, görevine son verilen kamugörevlilerinin;
a) Durumu belgelendirmesi ve/veya tereddütte yer vermeyecek biçimde kanıtlaması halinde yeniden Devlet memurluğuna atanmaları sağlanır. Bu kişilerin açıkta geçen süreleri mali,sosyal ve özlük hakları başka bir işleme gerek kalmaksızın iade edilir ve haklarının iade edilmesinde göreve dönme şartı aranmaz. Bu kişilerin aynı döneme ilişkin kendileri tarafından ödenmiş sosyal güvenlik primleri; mükerrer kabul edilir, ödemenin gerçekleştireceği tarihteki güncel tutarlar esas alınarak kendilerine iade edilir.
b) Açıkta geçen sürelerde, diğer istihdam türlerinde ve/veya kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle emeklilik hakkı elde edenler; emekli maaşı ve diğer bakımlardan aleyhlerine bir durum oluşmaması ve istekte bulunmaları kaydıyla durumlarına uygun kadro ve görevlerle ilişkilendirilmek suretiyle kamu görevlisi emeklisi olarak kabul edilir ve buna dair intibakları yapılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ve tazmin edilmesi düzenlenen haklar dışında oluşan mağduriyet, kayıp ve benzeri durumların tespitine, tespit edilen mağduriyetlerin ve kayıpların tazminine yönelik çalışma yapılması ve buna ilişkin yasal ve idari düzenlemeye ihtiyaç duyulan hususların belirlenerek gerekli mercilere iletilmesi konularını yürütmek üzere yetkili konfederasyon ve sendikalardan birer temsilciyle birinci fıkrada belirtilen Karar kapsamında mağdur olanların kurduğu/üye olduğu dernekler arasından kamu görevlileri sendikaları heyet başkanınca belirlenen en fazla üçünden birer temsilcinin ve “Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından” birer temsilcinin katılımı ile oluşturulacak Mağduriyetleri Tespit ve Tazmin Komisyonu en geç 28.02.2020 tarihine kadar çalışmalarını raporlaştırır. Bu rapor 2020 Mart ayında yapılacak KPDK toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

Hizmet sınıfı değişiklileri
Madde 7- (1) Yardım Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri Genel İdari Hizmetler Sınıfında değerlendirilir.
(2) Matbaacı, teknisyen yardımcısı, aşçı, itfaiyeci, şoför, arşiv memuru, enformasyon memuru, fotoğrafçı, kameraman ve kaptan unvanında çalışan personel, güvenlikçi, kaloriferci, laborant yardımcısı, kuaför, berber ve mesleki teknik öğrenim gören diğer yardımcı hizmetler sınıfı personeli teknik hizmetler sınıfına değerlendirilir.
Pozitif ayrımcılık kapsamında sağlanacak haklar

Madde 8- (1) Engelli aile bireyi olan kamu görevlileri;
a) Gelir düzeyine ilişkin şart aranmaksızın ilgili mevzuatında belirtilen engelli bakım ücretinden yararlandırılır. Bu ücret, maaşlarıyla birlikte ödenir.
b) Engelli aile bireyinin bakım ücretinden yararlanmayı gerektiren düzeyde engeli bulunması kaydıyla, istekleri halinde günlük ve haftalık çalışma sürelerinin yarısında görev yapmama hakkından yararlandırılır.
c) Engelli aile bireyinin bakım ücretinden yararlanmayı gerektiren düzeyde engeli bulunması kaydıyla, her yıl için 90 gün fiili hizmet zammından (yıpranma payından)
yararlandırılır.
(2) Şehit/gazi yakını kapsamında ve gazilik unvanına bağlı olarak istihdam edilen kamu görevlilerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, kısıtlayıcı hükümler uygulanmaksızın yerine getirilir.
(3) Engelli kamu görevlilerinin TOKİ konutlarından satın almaları halinde, (tek konut için) faizsiz kredi kullandırılır.
(4) Engelli kamu görevlilerinin derece artışı, 2 yılda bir gerçekleştirilir. Buna ilave olarak her 5 yılda bir ilave bir derece verilir.
(5) Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir.25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınır. Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı, en son almakta olduğu maaşın % 85’inden az olamaz.
(6) Engelli kamu görevlileri, (emeklilikleri de dahil olmak üzere) derece ve kademelerine bakılmaksızın yeşil pasaport hakkından yararlandırılır.
(7) Engelli kamu görevlilerinin atanmasına ve yer değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile mevzuat düzenlemeleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda, bu toplu sözleşmenin tarafı olan Konfederasyon tarafından bildirilecek engelli kamu görevlileri temsilcisi yer alır.

(8) Engelli kamu görevlilerine, ulaşımlarını sağladıkları motorlu taşıt alımları KDV’den muaf tutulur.
(9) Engellilerin bir kereye mahsus olmak üzere istekte bulundukları yere, yer değiştirme suretiyle atanmalarında herhangi bir kayıt ve sınır uygulanmaz.
(10) Engelli kamu görevlisinin çalıştığı kurumun il dışında yapacağı eğitim, seminer vb. faaliyetlerde refakatçi götürmesine imkân verilerek masrafları kurumca karşılanır.
(11) Engelli kamu görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığınca koordine edilenler kapsamında Hac farizası ve Umre için % 3 kontenjanı uygulanır. Engelliler ve refakatçileri, hac ve umre ziyaretlerinden % 50 indirimli yararlanır.
(12) Ortaöğrenim (lise) ve yükseköğrenim mezunu olup hizmetli kadrosunda bulunan engelli kamu görevlileri, görevde yükselme sınavından muaf tutularak istekleri halinde VHKİ veya memur kadrolarına atanır.
(13) Bu madde kapsamındaki engelli kamu görevlisi ifadesi; engellilere mahsus kontenjana mahsus olarak kamu görevlisi olarak atanan engelliler ile göreve başladıktan sonra engelli kamu görevlisi olarak atanmayı gerektirecek düzeyde engeli olan kamu görevlilerinikapsar.
Bakım yükümlülüğü kapsamında sağlanacak haklar
Madde 9- (1) Kamu görevlileri, hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve birinci dereceden yakınları için, gelir düzeyine ilişkin şart aranmaksızın ilgili mevzuatında belirtilen yaşlı bakım ücretinden yararlandırılır. Bu ücret, maaşlarıyla birlikte ödenir.
(2) Eşi vefat eden veya boşanan kamu görevlilerinin, her çocuğu için bir kez olmak üzere çocuğunun öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerleşim alanına yer değiştirme suretiyle atamaları yapılır.
Kadın kamu görevlilerine yönelik pozitif ayrımcılık hükümleri
Madde 10- (1) Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere doğum sonrası ücretli izin süresi, 24 hafta olarak uygulanır.
(2) Kadın kamu görevlilerinin emekliliğe ilişkin yaş ve hizmet süresi, her çocuk için bir yıl eksik uygulanır.
(3) Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde düzenlenen süt izninin analık izninin bitimini müteakip ikinci altı aylık dönem için belirlenen süre de üç saat olarak uygulanır.
(4) Kadın kamu görevlilerine yönelik “mobbing” fiillerinin tespiti için “mobbing birimleri” kurulur. Kadın kamu görevlilerine yönelik “mobbing” fiilleriyle ilgili olarak
haklarında disiplin soruşturması ya da adli kovuşturma açılan kamu görevlileri hakkında, başkaca şart aranmaksızın ilgili mevzuatında belirtilen usul ve süre kayıtlarına uyularak görevden uzaklaştırma işlemi uygulanır. Kadın kamu görevlilerine yönelik “mobbing/psikolojik taciz” fiilini işlediği kesinleşenler hakkında; ilgili mevzuatında belirtilen yaptırımlar bir kat artırımlı uygulanır.
Sözleşmeli personelin iş sonu tazminatı
Madde 11- (1) Sözleşmeli personele, sözleşmelerinin sona ermesi sebebiyle ilgili mevzuatı uyarınca verilecek iş sonu tazminatı; gelir vergisinden müstesna tutulmasına yönelik düzenleme yapılmadığı sürece, söz konusu mevzuat uyarınca hesaplanacak tutarlar %10 artırılmak suretiyle ödenir.

Bazı unvanlara ve kadrolara ilişkin haklar

Madde 12- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36 ncı maddesinin (A) bendinin dördüncü fıkrasında belirtilen haktan, “ekonomist” unvanlı kadrolarda istihdam edilen kamu görevlileri de yararlandırılır.
(2) 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında öğrenime gönderilen ve mecburi hizmetlerini yapmak üze- re kamu kurumlarına farklı unvanlarda atamaları yapılan personel, kurumlarında bulunan öğrenimlerine uygun kariyer uzmanı kadrolarına sınavsız atanma hakkından yararlandırılır.

Kalkınmada öncelikli yörelerde geçen çalışma süreleri ile disiplin cezası almaksızın geçirilen süreler için ilave bir kademe verilmesi
Madde 13- (1) 657 sayılı Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki ilave bir kademe verilmesi hakkından, “mecburi olarak sürekli görevle atanma” şartı aranmaksızın madde içeriğindeki diğer şartları taşıyan bütün kamu görevlileri yararlanır.
(2) 657 sayılı Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki ilave bir kademe verilmesinde aranan iki yıl görev yapma şartı, engelli kamu görevlileri bakımından bir yıl olarak uygulanır.
(3) Kamu görevlilerine disiplin cezası almaksızın geçirdikleri her dört yıl için ilave bir kademe verilir. Dört yıllık sürenin hesaplanmasında aylıksız izinde geçirilen süreler ile adaylık süresi de dikkate alınır.
(4) 657 sayılı Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son dört yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.
Geçici görevlendirmede isteğe bağlılık
Madde 14- (1) 375 sayılı KHK’nın ek 25 inci maddesi kapsamında yapılacak geçici görevlendirmelerde kamu görevlisinin isteğinin bulunması ve/veya kamu kurum ve kuruluşunun muvafakatinin olması şartı aranır.
(2) Birinci fıkra hükmü, 03.05.2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” kapsamındaki geçici görevlendirmelerde de uygulanır.
Ödüllendirme esasları ve ödül tutarı
Madde 15- (1) Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarılarının niteliğine göre “başarı belgesi” ya da “üstün başarı belgesi” verilir. Kamu görevlilerine, bu fıkranın birinci cümlesinde belirtilen durum ve hallerin var olması ve aynı durum ve halleri için düzenlenmemesi kaydıyla birden
fazla başarı veya üstün başarı belgesi verilebilir.
(2) Başarı belgesi verilen kamu görevlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden ayda maaşıyla birlikte en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) iki katı tutarında başarı ödülü verilir.

(3) Üstün başarı belgesi verilen kamu görevlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden ayda maaşıyla birlikte en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) dört katı tutarında üstün başarı ödülü verilir.
(4) Başarı ve üstün başarılı ödülünden, damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.
(5) Kamu görevlilerine, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi- ne esas toplam hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilmek üzere; her üç başarı belgesi ile her üstün başarı belgesi için ilave kademe ayrıca verilir.
(6) Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı; hizmet sınıfı, görev yapılan kurum ve diğer hususlar gözetilerek sınırlanamaz.
(7) Bu madde hükümleri, istihdamlarına esas mevzuat hükümleri yönüyle ayırım yapılmaksızın geçici personel ile sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen kamu görevlileri hakkında da uygulanır.
(8) Ödüllendirme esas ve tutarına ilişkin diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümleri aykırı olmaması kaydıyla yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.
İstihdam fazlası olarak belirlenen personel ile kadrosu kaldırılan kamu görevlilerinin durumlarına uygun kadrolara ve diğer kurumlara nakilleri
Madde 16- (1) 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında kadroları kaldırılan Devlet memurları ile özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenen kamu görevlilerinden isimleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle sorumlu birime bildirilenlerin nakilleri, öğrenimleri ve unvanları itibarıyla atanabilecekleri hizmet sınıfına dâhil kadro ve unvanlara yapılır.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki haktan,
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personel,
b) 657 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda müdür ve daha üst unvanlı kadrolarda bulunanlar ve danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda bulunanlar da yararlandırılır.
(3) Kadrolarının kaldırılmasına veya istihdam fazlası personel olarak belirlenerek nakilleri bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında diğer kurumlara yapılan personelin yararlanacağı zam ve tazminatlar ile mali ve sosyal haklarının ödenmesinde, nakledildikleri kadro ve unvana ait mali ve sosyal haklarının parasal karşılığının nakil öncesi yürüttükleri görevlerden daha yüksek olması hali hariç olmak üzere nakledildikleri tarihten önce yararlandıkları en yüksek oran, gösterge rakamı ve tutar dikkate alınır. Bu kapsamdaki personel, emsali kamu görevlilerinin yararlandığı artışlardan yararlandırılır.
Dinlenme hakkı ve izinler
Madde 17- (1) Kamu görevlileri, yıllık ve mazeret izinlerini iş günü esasıyla kullanır.
(2) Yıllık izinlerde kullanılan izin süresinin beş günden az olmaması kaydıyla gidiş ve dönüş için birer gün yol izni kullandırılır.
(3) Yıllık izinler kamu görevlisinin isteği doğrultusunda kullandırılır. Yıllık izin kapsamında kullanılacak sürenin en az 3 gün olması esastır. Bundan daha kısa süre izin iş yerinintak- dirindedir.
(4) Sözleşmeli personel dâhil kamu görevlileri, yılı içerisinde kullanamadıkları izin sürelerini ertesi yıl kullanabilirler.
(5) Kullandırılmayan izin sürelerinin her günü için en yüksek devlet memuru aylığının yarısı tutarında izin tazminatı ödenir.
(6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerinin yararlandığı yıllık, aylıksız, mazeret, refakat, süt, ölüm, doğum ve benzeri izin haklarından sözleşmeli statüde görev yapanlar dâhil statü farklılığı olmaksızın bütün kamu görevlileri faydalandırılır.
(7) Engelli kamu görevlileri, yıllık izin haklarından %25, mazeret izninden %50, süt ve doğum izinlerinden %100 artırımlı yararlandırılır.
(8) Sözleşmeli personel statüsündeki kamu görevlileri hakkında yukarıdaki fıkrada yer verilenlere ilave olarak dinlenme ve izin hakkı kapsamında aşağıdaki hükümler de uygulanır. Söz konusu hükümler kadrolu statüde görev yapan personelin ilgili mevzuatında düzenlenenden daha geniş haklar içermesi halinde kadrolu statüde görev yapan personel hakkında da uygulanır.
(a) Hastalık, doğum, -evlat edinme dahil- analık, babalık, süt izni ile mazeret ve doğum sonrası dönemdeki yarı zamanlı çalışma haklarından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4/A kapsamındaki kamu görevlilerinin yararlandığı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.
(b) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalması durumunda ilgili mevzuatı kapsamındaki ücretli sağlık izninden yararlandırılır.
(c) En az %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalan- ması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir takvim yılı içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli mazeret izni kullanabilir.
(d) Evli olmayan çocuğunun (evli olmakla birlikte eşi en az yüzde 70 oranında engelli olan çocuklar ile evli olmakla birlikte eşi doğum yapmış olup doğumun üzerinden sekiz haftalık süre geçmemiş olan çocuklar dâhil), eşinin, birlikte ikamet ettiği ana veya babasının yatarak tedavi görmesi durumunda, refakat edilmemesi halinde hayati tehlike meydana gelebileceği yönünde sağlık raporu düzenlenmiş olması ve sadece sözleşmeli personel adına refakatçi kaydı çıkarılmış olması şartıyla, yatarak tedavi sırasındaki refakat süresini geçmemek ve her halükarda bir takvim yılı içinde üç aydan fazla olmamak üzere toptan veya bölümler hâlinde ücretli izin kullanabilir.
(9) İlgili mevzuatı kapsamında yarı zamanlı çalışması durumunda, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların, doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımlarının yarım olarak ödendiği döneme ilişkin prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanır. Bu fıkra kapsamına girenlerin yarım zamanlı olarak çalışılan günlere ilişkin sigorta primleri, normal zamanlı çalışılması hâlinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç tutarının yarısı üzerinden ödenir. Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren yükümlülüğünde
herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, sigorta primine esas aylık kazanç tutarının tamamı üzerinden ödenmeye devam olunur. Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenen sözleşmeli personelin eksik çalışılan süreleri, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları hâlinde, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanan borcu kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenir.
Statü, atama, yer değiştirme, derece yükselmesi, görevde yükselme ve diğer hususlar
Madde 18- (1) Taşra Uzmanlarına İlave Bir Derece; 657 sayılı Kanunu 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” başlıklı bölümünün “A) Özel Hizmet Tazminatı” fıkrasının (h) ve (i) bentlerinde sayılan uzman ve müfettiş unvanlı kadrolara atanmış olanlardan aynı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi kapsamında derece yükselmesinden yararlanmamış olanlar hakkında 15/1/2020 tarihi itibarıyla bir derece yükselmesi uygulanır.
(2) Emekliye Ayrılanlara Görev Silahının Tevdi Edilmesi ve Harçtan Muafiyet; Orman muhafaza memurları ile Gümrük muhafaza memurları dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı gereği silah taşıma ve kullanma yetkisine haiz kamu görevlileri; fiilen görev yaptıkları dönemde kurumlarınca kendilerine tahsis edilen zat’ı /şahsi silahlarını, emekli olduklarında herhangi bir harç, vergi ve ücret ödemeksizin edinebilirler. Bu kapsamdaki personelden emekli oldukları dönemde de, fiilen görev yaptıkları dönemde ya da emekli oldukları tarihten sonra edindikleri ayrımı yapılmaksızın sahip oldukları silaha ilişkin vergi, harç ve ücret alınmaz.
(3) Araçlara Kasko Yapılması; Kamu kurum ve kuruluşlara ait motorlu taşıtlara, kullanım amaçlarına ilişkin ayrım yapılmaksızın kasko sigortası yaptırılır. Buna ilişkin giderler ilgili kuruluşun bütçesinden karşılanır.
(4) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları; Kamu kurum ve kuruluşları her yıl en az bir defa boş kadroya ilişkin sayı sınırı olmaksızın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapar. Bu sınavların sonuçları, müteakip sınava kadar geçerli kabul edilir. Sınav sonuçlarının belli olmasından sonra boşalan ve ihtiyaç duyulan kadrolara öncelikle bu sınav kapsamında başarılı olanların atanması esastır. Unvan değişikliği sınavlarında baraj puanı uygulaması yapılmaz. Atama yapılacak kadro sayısının sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde unvan değişikliği sınavı yapılmaksızın ilgililer unvanlarına uygun kadrolarla
ilişkilendirilir.
Koruma güvenlik memurlarının çalışma hakkı ve diğer hususlar
Madde 19- (1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında bulunanlardan 45 yaşını dolduranlar, talepleri halinde, yönetici kadroları ile unvan değişikliği sınavlarına tabi kadrolar dışındaki kadrolara, sınav haricindeki koşulları taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın durumlarına ve idarenin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenecek diğer kadro veya pozisyonlara atanabilirler.
(2) Koruma güvenlik görevlileri unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarına diğer personel gibi katılır.
(3) Sağlık sorunları nedeniyle güvenlik görevinden ayrılan personel genel idari hizmetler sınıfında kendi unvan (güvenlik görevlisi şef, amir, memur) veya pozisyonuna uygun göreve atanırlar.
Kamu görevlilerinin anayasal haklarını kullanması ve teminat altına alınması
Madde 20- (1) Kamu görevlilerine, görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle;
a) Düşünce ve kanaat hürriyeti,
b) Düşünceyi açıklama hürriyeti,
c) Din ve vicdan hürriyeti,
d) İbadet hürriyeti,
e) Siyaset (Seçme-Seçilme) hakkı,
f) Çalışma Hakkı,
g) Sendika üyeliği, toplu sözleşme ve grev hakkı,
h) Toplantı ve gösteri yürüyüşü konularında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlama uygulanamaz. Bu hakların kullanımını imkânsızlaştıran veya zorlaştıran ya da bu hakların kullanılması halinde ilgililer hakkında disiplin cezası verilmesini öngören mevzuat hükümleri uygulanmaz.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada sayılan haklardan işyerlerinde kullanılabilecek olanların kullanımına ilişkin gerekli tedbirleri alır ve kuralları hayata geçirir.
(3) Kamu görevlileri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerinde kılık-kıyafet yasağı sonucu doğuran ve evrensel hukukun, insan onurunun ve temel özgürlüklerin ruhuna aykırı hükümlerine tabi olmak- sızın özgür tercihleriyle belirledikleri kılık-kıyafetle kamu hizmeti sunabilirler. Bu hakkın kullanılmasında, bağlı bulunan bakanlık, yargı organları ve benzeri çerçevede görev yapılan kurum dâhil olmak üzere unvan, kadro, mesleğin niteliği ve benzere sebeplere dayalı ayrım ve sınırlama yapılamaz.
(4) Kamu görevlileri dahil olmak üzere herkes, evrensel hukukta ve uluslararası anlaşmalarda belirtilen çerçeve içerisinde sendikal örgütlenme hakkından faydalanır. Bütünkamu görevlilerinin, sendika kurma ve kurulu sendikalara üye olma hakkına sahip olması esastır. 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer verilen sendikal örgütlenmeye ilişkin sınırlamalar ve yasaklar uygulanmaz.
(5) Kamu görevlileri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerinde kılık-kıyafet yasağı sonucu doğuran ve evrensel hukukun, insan onurunun ve temel özgürlüklerin ruhuna aykırı hükümlerine tabi olmak- sızın özgür tercihleriyle belirledikleri kılık-kıyafetle kamu hizmeti sunabilirler. Bu hakkın kullanılmasında, bağlı bulunan bakanlık, yargı organları ve benzeri çerçevede görev yapılan kurum dâhil olmak üzere unvan, kadro, mesleğin niteliği ve benzere sebeplere dayalı ayrım vesınırlama yapılamaz.
Ağır hastalık hallerinde avans
Madde 21- (1) Kamu görevlilerine, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin (eş, çocuk, anne, baba ve birinci derece kan ve sıhri hısımlarının), ağır hastalıklarının tedavisinde, organ ve doku nakilleri ile maliyeti yüksek tıp uygulamasını gerektiren teşhis ve tedavi hizmeti gerektiren durumlarda talepleri halinde, faiz işletilmemek ve 48 ayda geri ödenmek kaydıyla maaşlarının 4 katı tutarında avans verilir.
Komisyonlarda sendika temsilcisinin bulundurulması
Madde 22- (1) İlgili mevzuatında sendika temsilcisi bulundurulmasının zorunlu olduğu kurul ve komisyonlar haricinde, kamu kurumlarında oluşturulan lojman, ihale, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, spor ve bu gibi komisyonlarda hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikasının temsilcileri yer alır.
Toplu sözleşmeden yararlanma ve dayanışma aidatı
Madde 23- (1) Yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olan kamu görevlileri ile herhangi bir sendikaya üye olmayan kamu görevlileri, toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünden doğrudan yararlanırlar.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki kamu görevlilerinden yetkili sendika üyesi olmayanlar, hizmet kolu toplu sözleşmesinden yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilir. Dayanışma aidatı; yetkili sendika dışındaki sendikalara üye kamu görevlileri için emsali yetkili sendika üyesinin ödediği sendika aidatı kadar; (sendika üyesi olma hakkı olmakla birlikte) herhangi bir sendikaya üye olmayan kamu görevlileri için ise üyelik aidatının iki katıdır. 

Üniversite kamu konutlarının (lojman) dağıtımı
Madde 24- (1) Yükseköğretim kurumlarının uhdelerinde bulunan kamu konutlarının (hizmet tahsisli konutlar dikkate alınmaksızın) %80’i, sıra tahsisli konut kapsamında tahsis edilir. Konutların personele tahsisinde, tabi olunan personel mevzuatına dayalı ayırımcı uygulamalar yapılmaz.
Sözleşmeli statüden kadroya geçen personel
Madde 25- (1) 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli statüden kadroya geçen ve döner sermaye bünyesinde istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakları ile parasal karşılığı bulunan ödemeleri, genel bütçeden ödenir.
Sağlık personelinin emekli aylıklarına ilave ödeme
Madde 26- (1) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun ek 84 üncü maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere; emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, lisans mezunu olanlar için (4500) gösterge rakamının, ön lisans mezunları için (3500) gösterge rakamının, ortaöğretim mezunları için (2500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılmalıdır.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği
Madde 27- (1) Bu sözleşme döneminde, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları en az bir kez yapılır.
Uzman kadrolarına atama ve hizmet sınıfı değişikliği
Madde 28- (1) Adli Tıp Kurumu bünyesinde çalışan adli tıp uzmanlığı dışındaki teknik konularda bilirkişilik yapan, teknik raporları düzenleyen lisans mezunu (fizik, kimya, biyoloji adli bilişim, trafik ihtisas ve gözlem daireleri ) çalışanlara kariyer uzmanlık kadrosu verilmesi hususunda çalışma yapılır.
(2) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında Eğitim Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı, APK Uzmanı kadrolarında görev yapanların tamamı 633 sayılı Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Diyanet İşleri uzmanı kadrosuna atanırlar
(3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli, Vakıflar Yönetmeliğinin 158 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartlar aranmaksızın, kurum içi özel vakıf uzmanlığı sınavına katılma hakkından yararlanır.
(4) Adalet Bakanlığı teşkilatında zabıt katibi kadrosunda bulunanlar için kariyer basamağı oluşturmak amacıyla uzman katip unvanı oluşturulur, görev süresi 10 yılını
tamamlayan zabıt katipleri uzman katip olarak atanır. Uzman katiplerin mali ve sosyal hakları kurumda şef kadrosunda bulunanlarla eşit olarak belirlenir.
(5) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan ve aile, çalışma ve sosyal hizmetler uzmanı için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları mezkur Bakanlık tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, aile, çalışma ve sosyal hizmetler uzmanı kadrolarına atanırlar.
(6) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 44 üncü maddesine tabi sosyal sigorta uzman yardımcısı ve sosyal sigorta uzmanı kadroları oluşturulur. Kurum kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan ve sosyal sigorta uzmanı için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları mezkur Başkanlık tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, sosyal sigorta uzmanı kadrolarına atanırlar.
(7) İş ve meslek danışmanı kadro unvanı iş ve meslek edindirme uzmanı olarak değiştirilir.
(8) Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 44 üncü maddesine tabi gümrük uzman yardımcısı ve gümrük uzmanı kadroları oluşturulur. Kurum kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan ve gümrük uzmanı için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları
mezkur Bakanlık tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, gümrük uzmanı kadrolarına atanırlar.
(9) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında istatistikçi, matematikçi, ekonomist gibi lisans düzeyinde öğrenim mezunu olan, kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, TUİK uzmanı için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları mezkur Başkanlık tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, TUİK uzmanı kadrolarına atanırlar.
(10) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan personelden diğer şartları taşımaları kaydıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar açılacak kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavına başvurabilir.
(11) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde “ yerel yönetim uzmanı” ve “yerel yönetim uzman yardımcısı” unvanda personel istihdam edilmesine, söz konusu personelin kariyer uzman kapsamına alınmasına yönelik çalışma yapılır.
(12) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda; Kurumun Uzman Personel ihtiyacının karşılanması amacı ile yapılacak alımlarda, her alım döneminde vizelenmiş boş norm kadro sayısının %20 sine kadar olan kısmı, kurumda görev yapan ve şartları taşıyan Destek Personeli arasından ve yapılacak olan kurum içi sınavla alınır.
(13) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıylaen az beş yıl görev yapan, Mülkiyet uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Tapu ve KadastroGenel Müdürlüğü tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde üç defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, Mülkiyet Uzmanı kadrolarına atanırlar.
(14) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında çalışan personelin kurum içinde yapılacak sınav ile çevre ve şehircilik uzmanı kadrolarına atanabilmeleri için gerekli çalışma yapılacaktır.
(15) Bir defaya mahsus olmak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görevyapan personelden;
a) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olan,
b) Son üç yıllık süre içerisinde disiplin cezası almamış olan,
c) Tezli yüksek lisans veya doktora yapan veya hazırlayacakları tezleri Kurumca kabul
edilenler, öğrenim alanına göre teknik veya idarî uzman kadrosuna sınavsız olarak atanır.
(16) DHMİ’de Havacılık Bilgi Uzmanı pozisyonu ihdas edilir. AIM Memurupozisyonunda görev yapan personel bu pozisyona geçirilir.
(17) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kariyer uzman veuzman yardımcısı olarak görev yapan personel hizmet ihtiyacı çerçevesinde taşrada görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenler merkezde çalışan kariyer uzmanlarıyla aynımali haklardan yararlandırılır.
(18) Kültür ve Turizm Bakanlığında sözleşmeli (THS) Arşiv Uzmanı olarak görev yapmakta iken 6495 sayılı kanun ile kadroya alınırken GİH Uzmanı olarak atananlarının kadro unvanı THS Arşiv Uzmanı olarak değiştirilmiştir.

(19) İçişleri Bakanlığında Teknik Hizmetler Sınıfında Arşivci ve Arşiv Uzmanı kadrosu ihdas edilmesi için çalışma yapılacaktır.
(20) Teknik okul mezunu olup (meslek lisesi, meslek yüksek okulu, mimarlık,mühendislik, şehir plancısı, müze araştırmacısı, arkeolog v.b.) öğrenim durumları itibarı ile kadrosunda olmayanlara bir defaya mahsus unvan değişikliği sınavı olmaksızın kadro verilir.
(21) Orman Muhafaza Memurları, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında değerlendirilir.
(22) Matbaacı unvanında çalışan personel, Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil edilir.
(23) Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nda çeşitliunvanlarda Sözleşmeli Teknik Personel olarak istihdam edilmekte iken, 632 sayılı KHK ve 6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 4/A kadrosuna geçirilen ve GİH Sınıfında Uzman unvanına atamaları yapılan personel, Teknik Hizmetler sınıfına dâhil edilir.
(24) Çeşitli unvanlarda Sözleşmeli Teknik Personel olarak istihdam edilmekte iken, 632 sayılı KHK ve 6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 4/A kadrosuna geçirilen ve GİHSınıfında Uzman unvanına atamaları yapılan personel, Teknik Hizmetler sınıfına dâhil edilir.
(25) Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde her türlü denetim faaliyetlerinde çalışan personele‘Ulaştırma Denetmeni’ Unvanı verilir.
(26) ARFF Memurları, tekniker unvanı kullanabilir.
(27) Hava Trafik Kontrolörleri, Uzman (A Grubu) unvanı kullanır.
İkramiye
Madde 29- (1) 15/01/2012 tarihinden sonra mimar, mühendis, avukat, müze araştırmacısı ve şehir plancısı kadrolarında göreve başlayanlar ile görevde yükselme sınavı ile müdür ve şube müdürü olarak atananlara Haziran ve Aralık ayında olmak üzere iki maaş ikramiye verilir.
İdari kadrolara sivil personel atanması
Madde 30- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan sivil personel; idari, bütçe, ikmal, inşaat, emlak, lojistik, sosyal tesisler ile benzeri nitelikteki birimlerde amir ve yönetici görevleri/kadroları ile bunların yardımcılıklarına atanabilir. Bu mahiyetteki işlemlerin uygulanmasına engel nitelikteki hükümler uygulamada dikkate alınmaz.
Yemek yardımında mali sorumlulukların tazmini ve terkini
Madde 31- (1) Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları, belediye, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde kamu görevlilerine 01/01/2019 tarihinden önce ödenen yemek paralarıyla ilgili olarak personel hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, yapılan takibat sonucunda tahakkuk edilen tutarlar terkin, ilgililerden tahsil edilen tutarlar ise ilgili kurumlarca kendisinden tahsilat yapılan personele iade edilir.
Re’sen atananlar hakkındaki terkin ve iade işlemleri
Madde 32- (1) 01/01/2019 tarihine kadar il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından unvan değişikliği öngörülen kadrolara re’sen ataması yapılan personelden haklarında ilgili denetim birimleri ya da mali denetim yapmakla görevli kuruluşlar tarafından getirilen idari ya da mali teklife bağlı olarak bulundukları kadrolarla ilişiği kesilerek görev yaptıkları maaş ve ücret farklarının kişi borcu şeklinde tahsiline karar verilenler hakkında; kadrolarıyla ilişiği kesilenler görevlerine iade edilir, haklarında tahakkuk ettirilen borç tutarları terkin, tahsil edilenler ise iade edilir.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki personelden haklarında herhangi bir işlem tesis edilmeyenler için bulundukları kadro müktesep hak kabul edilir. 

Hac ibadeti için görevlendirme
Madde 33- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Hac Organizasyonlarında, Ülkemiz hacı adayları tarafından kesilecek kurbanlıkların denetim ve
kontrolüne dair işlemleri yapmak üzere; Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan Veteriner Hekimler görevlendirilirler.
Hususi damgalı pasaport verilmesi
Madde 34- (1) Engelli kamu görevlileri, kadro dereceleri 5 ve daha üzeri derecede olan kamu görevlileri, 2547 sayılı Kanunun 33/a ve 50/d maddeleri kapsamında istihdam edilen araştırma görevlileri ile İlbank AŞ. Kanununa tabii banka personeli hususi damgalı pasaport hakkından yararlandırılır.
Kurum içi yükselme sınavı
Madde 35- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan ve Sosyal Güvenlik Denetmeni olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl  içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarına atanırlar.
(2) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında görev yapan icra memurları öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecedeki kadrolara atanır. Kurumda yükseköğrenim mezunu olan personel için her yıl sınav açılarak bu sınavda başarılı olanların icra memuru kadrolarına atanması sağlanır.

Kurum içi denetmenlik sınavı
Madde 36- (1) Ticaret Bakanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Ticaret Denetmeni olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, Ticaret Denetmeni kadrolarına atanırlar.
Silah ruhsatı ve görev silahlarını edinme Madde 37- (1) Emniyet Teşkilatında görev yapan ve çalışırken silah taşıma ruhsatı
harcından muaf tutulan sivil memurlar ile Orman muhafaza memurları ve ilgili mevzuatına
dayanarak görevin yerine getirilmesi kapsamında silah taşımaya yetkisine haiz diğer kamu
görevlileri, bu hakları emeklilikte de harçsız olarak devam ettirilir.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki personel, görevleri gereği edindikleri resmi silahları bedelsiz satın alabilirler.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel ihtiyacı
Madde 38- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Personel İhtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü personel ihtiyacı
Madde 39- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel birimlerinin Personel İhtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

İşçilikte geçen sürenin sayılması
Madde 40- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde geçici işçi (büro personeli) olarak çalışırken, 5620 sayılı kanun ile 657 sayılı kanuna tabi kadrolara atanan personelin (özelleştirme nedeniyle kapatılan kurumlardan TKGM’ye devredilen personel dahil) aynı görevi yürütmeleri nedeniyle geçici işçi olarak çalıştıkları sürelerin kadro/derecelerine sayılmasına karar verilmiştir.
Araçlara kasko yapılması
Madde 41- (1) Teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli araçlar ile arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan araçlar dahil olmak üzere kamuya ait araçların kasko sigortası ilgili kamu kurumunca yaptırılır. Motorlu taşıtların zarar görmesi halinde, açık kastı ya da bilinçli taksiri olmadıkça, aracı kullanan kamu görevlisine rücu edilemez.
Mesleki mali sorumluluk sigortası
Madde 42- (1) Bu hizmet kolu kapsamında tehlike arz eden yanıcı, patlayıcı, parlayıcı, gazlı, tozlu, kömür, gaz, radyasyonlu, radyoaktif ve yüksek gerilimli ağır ve riskli ortamlar ile fabrika, atölye, baraj, gölet ve su kanalları, tünel inşaatları, açık ve kapalı maden ocakları ve enerji nakil hatlarında çalışan ve her türlü İSG tedbirine rağmen istenmeyen bir kaza yaşanma ihtimali olan kamu görevlilerine mesleki mali sorumluluk sigortası yapılır.
TKİ dinlenme kampları
Madde 43- (1) Dinlenme kamplarına katılacak kamu görevlisine gidiş-geliş yol masrafları olarak bu toplu sözleşmenin yürürlük tarihleri arasında 10 TL ödeyecektir. Kamplara katılan kamu görevlilerinden (işçi personelde olduğu gibi) yatak ücreti alınmaz.
Tren hazırlama teknik kontrolörü pozisyonu
Madde 44- (1) Vagon Servis Şefi, Vagon Teknisyeni, Revizör Şefi ve Revizör pozisyonunda görev yapan kamu görevlileri Kontrolör (Tren Hazırlama Teknik) unvanını
kullanır.
Derece verilmesi
Madde 45- (1) 644 sayılı KHK ile teknik hizmetler sınıfına aktarılan müze araştırmacısı, kütüphaneci, folklor araştırmacısı, arşivci ve kitap patoloğu kadrolarındaki personel dereceleri bir derece yükseltilir.

Zehirli gazlı ve radyasyonlu ortamlarda çalışan personelin izni
Madde 46- (1) Kamu görevlilerinden kadro ve unvanları kapsamında yürütttükleri hizmetlerin gereği olarak, zehirli, gazlı ve tozlu ortamlarda çalışanlar, kimyasallar ile radyasyona maruz kalan personel, söz konusu görevleri filen yürüttükleri sürece yıllık izinlerine ilaveten ayrıca her yıl bir ay sağlık izni verilir.
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri yürüten personelin mali hakları
Madde 47- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürüten personele, ilgili mevzuatında bu hizmetin yürütülmesi için gereken belgeye sahip olanlar için öngörülen ücret, maaşlarıyla birlikte ödenir.
Boş kadroya vekâlet ücreti
Madde 48- (1) Kamu görevlileri, vekâlet ettikleri kadro ve görevin unvanı yönüyle ayrım yapılmaksızın vekâlet ettikleri boş kadronun haklarından faydalandırılırlar.Kamu görevlilerine yönelik şiddetin engellenmesi ve şiddet mağdurlarının hakları
Madde 49- (1) Kamu görevlilerine yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak üzere; kamu hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı kamu görevlilerine karşı; cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi, kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması, işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukukî yardım yapılması noktasında düzenleme gerçekleştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.
(2) Kamu hizmetinin sunumundan kaynaklı olaylar nedeniyle bireysel veya toplu şiddet eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülen kamu görevlileri, ölümleri halinde hak sahipleri 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilirler.
(3) 5510 sayılı Kanun’un 47 inci maddesinin uygulandığı hallerde vazife malullüğüne ilişkin usul ve esasların mağduriyeti önleyecek şekilde somutlaştırılması konusunda çalışma yapılacaktır.
Rehberlik öğretmenlerinin nöbet görevi
Madde 50- (1) İlgili mevzuatında öğretmenler yönünden öngörülen nöbet görevi, rehberlik öğretmenleri yönünden isteklerine bağlı olarak verilebilir.
Öğretmenlerin askerlik hizmeti ve süreleri
Madde 51- (1) Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına ve sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atananlar, 7179 sayılı Askeralma Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında askerlik yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak atandıkları yerde yerine getirirler.
(2) Millî Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmalarını müteakip askerlik yükümlülüğünü yerine getirenlerin askerlikte geçen süreleri, sözleşmeli öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır.
Zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atananların hizmet puanları
Madde 52- (1) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanların hizmet puanları, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplanır.
Araştırma görevlilerinin atama işlemleri
Madde 53- (1) Halen söz konusu kadrolara atanalar da dâhil olmak üzere 2547 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atananlara, atama süresi sınırı uygulanmaz; kendi istekleri, disiplin ve 657 sayılı Kanun’un 98 inci maddesi hükümleri hariç olmak üzere görevleri kendiliğinden sona ermez.
(2) 2547 sayılı Kanun’un 50 nci maddesinin (d) bendi kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atananlardan lisansüstü eğitimlerini tamamlayanlar, yazılı başvuruları üzerine 2547 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atanırlar.
Yükseköğretim kurumlarında görevlendirmeler
Madde 54- (1) Yükseköğretim kurumlarında çalışan personel hakkında 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının (4) no.lu bendi ile 52 inci maddesinin (f) bendi kapsamındaki, personelin isteğine bağlı olanlar haricindeki görevlendirmeler, sebep, süre, maksat yönünden geçerli fiili ve hukuki gerekçelere dayalı olarak gerçekleştirilebilir.
İdari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği
Madde 55- (1) Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personel, muvafakat şartı aranmaksızın yükseköğretim kurumları arasında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12, 13, 14 ve 14/A maddelerine dayalı olarak Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar dâhilinde; aynı sınıftaki memurlar ise karşılıklı olarak, yer değişikliği talebinde bulunabilirler.
Yükseköğretim kurumları merkezi yazılı sınavları
Madde 56- (1) Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde öngörülen yazılı sınav, yükseköğretim kurumları yönünden ayrı ayrı gerçekleştirilmez; yazılı sınav Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezi olarak yapılır ya da Başkanlıkça Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Anadolu Üniversitesine merkezi olarak yaptırılır.
Kurumlar arası yer değişikliği
Madde 57- (1) Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri arasında eş durumu ve sağlık mazeretine bağlı olarak yapılacak naklen atamalar 10/7/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen atama sınırlamasına tabi tutulmaz.
(2) Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden eş durumuna bağlı olarak Sağlık Bakanlığı’na ve üniversite hastaneleri arasında yapılacak naklen atamalar, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen atama sınırlamasına tabi tutulmaz.
Sendikal haklar
Madde 58- (1) Kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile özlük haklarını ve çalışma koşullarını ilgilendiren kurul ve komisyonlarda yetkili sendika temsilcisi bulunur.
(2) Hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda yetkili sendikalara işyeri sendika temsilciliği odası tahsis edilir, işyeri sendika temsilci odalarının masa, sandalye, bilgisayar, yazıcı vb. donanımı kurumca karşılanır.
Vekil görevlilerin izin hakları
Madde 59- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil statüde görev yapan Kur’an Kursu Öğretici, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanların yıllık ve mazeret izinleri kadrolu personel gibi uygulanır.
Vekil ve ek ders ücreti karşılığı görev yapan personelin kadroya alınması
Madde 60- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı yasanın 4/B kapsamında sözleşmeli statüde çalışan tüm personel kazanılmış hakları korunarak 4/A kapsamında kadrolu statüye alınır.
(2) Kur’an Kursu, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan veya vekil statüde görev yapan 4/A kapsamında personel kadrolu statüye alınır.
(3) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanların Sosyal Güvenlik Sigorta primleri eksiksiz olarak 5510 Sayılı Kanun’un 80/j maddesi kıyasen uygulanarak ödenir.
Mahalli idarelerde sözleşme feshi
Madde 61- (1) 5393 sayılı Belediye Kanunu 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personelin istihdamına ve bu kapsamdaki personelin sözleşmelerinin feshine ilişkin hususları düzenleyen hükümlere yönelik çalışma yapılacaktır.
663 sayılı KHK madde 45/A kapsamı
Madde 62- (1) 3 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca çalışanlar 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamına geçirilir. 663 sayılı KHK 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele sağlık mazereti, eş durumu, can güvenliğinin tehlikeye düşmesi nedeniyle tayin hakkı verilir.
(2) 3 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı’nda çalışan vekil ebe ve hemşireler 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamına geçirilir.
Araştırma görevlilerinin derece yükseltilmesi
Madde 63- (1) 2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlileri, 2914 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde usul ve esaslar çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilirler.
Kadro ihdası ve derece verilmesi
Madde 64- (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde, Havacılık Güvenliği Uzmanı/Koordinatörü kadrosu ihdas edilir. Sivil Havacılık ihtisas alanlarında hizmet veren birimlerde görev yapmış ve 5118 sayılı kanuna tabi, an az 5 yıl süre ile havacılık güvenliği alanında tecrübe ile Ulusal Güvenlik Denetçisi, EADB Üyesi, SHT 17.2 kapsamında yetkili
eğitmen sertifikasına sahip Koruma ve Güvenlik personeline Havacılık Güvenliği Uzmanı/Koordinatörü kadrosu verilir.
Müze araştırmacısı kadrosuna bir derece verilmesi
Madde 65- (1) Kurumlarda Müze araştırmacısı unvanlı kadroda görev yapan ve“arkeolog” unvanına haiz olan personelin Teknik Hizmetler Sınıfı olması nedeniyle verilmeyen bir derece verilir.
Helal Akreditasyon Kurumu
Madde 66- (1) 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre kurulan Helal Akreditasyon Kurumu’nun Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeliklerine Tarım ve
Ormancılık Hizmet Kolu’nun Yetkili Sendikası adına birer üye atanır.
BTK’da görevde yükselme sınavı açılması
Madde 67- (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan personel için, ilgili mevzuat kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılır.
BTK’ da çalışan geçici görevli personele kadro verilmesi
Madde 68- (1) Kadroları diğer kurumlarda olup, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunda görev yapan kamu görevlilerinin kadrolarının kuruma nakli sağlanır.
RTÜK bünyesinde görev yapan tüm uzmanlara sarı basın kartı verilmesi
Madde 69- (1) 14/12/2018 tarihli 30625 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı İletişim Kurumu Basın Kartı Yönetmeliği’nin 13.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “I.Hukuk Müşavirine, Daire Başkanlarına, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Başkanlık Müşavirlerine, Daire Başkan Yardımcılarına, Bölge Temsilcilerine, Üst Kurul Uzmanlarına ve Üst Kurul Uzman Yardımcılarına sarı basın kartı verilir.” şeklinde uygulanır.

PTT A.Ş.’de görev yapan İHS’li personelin rapor ücretlerinin ödenmesi
Madde 70- (1) 5510 Sayılı Kanunun 4 a kapsamında sigortalı olan İHS li personel yılda 3 defa 2 güne kadar olan geçici iş göremezlik raporları kurum tarafından ödenirken ayı yıl içerisinde 4. ve üzeri 2 günü aşmayan raporlarda iş görmemezlik raporları ödenmemektedir. Bu 2 günü aşamayan raporlarda iş görmemezlik raporları sayı sınırı olmadan ödenir.
(2) 5510 Sayılı Kanunun 4 a kapsamında sigortalı olan İHS li personel 6 ayı aşan ücretsiz izin aldığında sigorta hizmetlerden faydalanamamaktadır. Bu personelinde diğer kamu görevlileri gibi ücretsiz izin süresi boyunca sağlık sigortası hizmetinden faydalandırılması sağlanır.
(3) 5510 sayılı kanunun 4.mad.- a ve c fıkralarına tabii 6475 sayılı kanuna göre görev yapan İHS li personelin raporlu oldukları sürece ödenmeyen ikramiyelerinin kurum tarafından ödenir.
Sağlık durumu bozulan personel
Madde 71- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde sağlık durumu
bozulduğundan veya psikoteknik testleri geçemediğinden pozisyonunu kaybeden personel, mevcut mali ve özlük haklarını koruyacağı eşdeğer pozisyonda istihdam edilir.
DHMİ’de çalışan elektrik personeline ATSEP Lisansı
Madde 72- (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüne bağlı Havalimanlarında çalışan elektrik personeline Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafındanATSEP Lisansı verilir.
Müdür yardımcısı pozisyonunda görev yapan personel
Madde 73- (1) TCDD, TCDD Bağlı Ortaklıkları ve DHMİ’de Şube Müdür Yardımcısı/Havalimanı Müdür Yardımcısı ve dengi tüm pozisyonlarda çalışan personel 399/I
sayılı cetvele geçirilir.
Başrepartitör ve repartitör pozisyonları
Madde 74- (1) TCDD ve TCDD Bağlı Ortaklıklarında Repartitör pozisyonunda çalışan personel; çalıştığı birimle ilgili Şef pozisyonunda, Başrepartitör pozisyonunda çalışan personel ise çalıştığı birimle ilgili Kontrolör pozisyonunda istihdam edilir.
(2) Başrepartitör ve Repartitör pozisyonları iptal edilir.
IV- SONUÇ
07-08 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen komisyon çalışmaları sonucunda;
(A), (B) ve (C) bölümlerinde yer alan konfederasyon tekliflerinin toplu sözleşme görüşmelerinin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünde görüşülebileceği konusunda uzlaşmaya varılmış,
(D) bölümünde yer alan tekliflerin ise (hizmet kollarına ilişkin komisyon raporlarının (D) bölümleri de değerlendirilmek ve bu bölümlerin hizmet kolu toplu sözleşme görüşmesinde ele alınmamak kaydıyla) toplu sözleşme kapsamında görüşülüp görüşülemeyeceği konusunda uzlaşı sağlanamamıştır.

Memurlarda komisyon raporunun tam metni için TIKLAYINIZ

sgkrehberi

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
8 Yorum