İtfaiye çalışanlarına genel idare hizmetleri sınıfı, 3600 ek gösterge ve yıpranma payı teklifi

İtfaiye çalışanlarına genel idare hizmetleri sınıfı, 3600 ek gösterge ve yıpranma payı teklifi
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan itfaiye çalışanlarının genel idare hizmetleri sınıfında ihdası, ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması ve yıpranma tazminatı alabilmeleri için kanun teklifi verildi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
İtfaiye Çalışanlarının Özlük Haklarına İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi Ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 24.12.2018 
Ömer Fethi Gürer/ Niğde Milletvekili 

GENEL GEREKÇE: 
Bilindiği üzere itfaiye çalışanları; Yanginlara müdahale etmek ve söndürmek, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, su baskınlarına müdahale etmek, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binalarin Yangından korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mük nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak, halki, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangin yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek, belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, imar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek, belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak, gibi geniş bir alanda faaliyet göstermektedirler. Ayrıca yerel yönetimlerde Belediye Başkanlari emrinde verilecek her türlü göreve hazır halde 7/24 saat hazir kita çalışmaktadırlar. Bu kapsamda itfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülmektedir. 

Mesleğin tüm zorluklarına rağmen büyükşehir ve bazı il belediyeleri hariç, pek çok il ve ilçe belediyesinde itfaiyeciler 24 saat görev yapmalarına rağmen yemek ücreti dahi alamamaktadır. İtfaiye personeline dönük yıpranma payı uygulamasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Kanuna aykırı olarak çıkartılan genelgelerle itfaiye personeline sadece yangilara müdahale ettikleri saatlerde yıpranma payı uygulanmaktadır. 
Olaylara müdahale sırasında dünyada her yıl yüzlerce, ülkemizde ise onlarca itfaiyeci yaşamını yitirmektedir. Birçok itfaiyeci soluduğu zehirli dumanlardan dolayı akciğer ve cilt kanseri riski taşımaktadır. Kısacası; görevleri icabıyla en çok iş riski ve güçlüğüne itfaiye çalışanları maruz kalmaktadır 
Anadolu'da özellikle küçük il ve ilçelerde, teşkilatın yemek, temizlik, çay gibi hizmetleri idari personel tarafından değil, bizzat itfaiye personeline yaptırılmaktadır. Avrupa ülkelerinde nüfus yoğunluğuna göre ortalama her 1000 kişiye 1 itfaiyeci düşerken, Türkiye'de bu rakam 3500 kişiye 1 itfaiyeci şeklindedir. 
Vermiş olduğumuz Kanun Teklifi ile hiç beklenilmedik bir anda yangın diğer risklere karşı hayatlarını hiçe sayarak topluma hizmet veren itfaiye çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi giderilmesi ve yaşamış olduğu mağduriyetin giderilmesiamaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ: 
MADDE 1- İtfaiyeci unvanlı memur kadrolarinin genel idare hizmetleri sınıfında ihdas edilmesi amaçlanmıştır. 
MADDE 2: Genel idare şınıfına geçirilen itfaiyeci ünvanlı memurların ek gösterge alabilmeleri amaçlanmıştır. 
MADDE 3- En tehlikeli meslek sınıflarından biri olan itfaiyecilerin yıpranma hakkı alabilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. İTFAİYE ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1-(1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 45- (1) İtfaiyeci unvanlı memur kadroları genel idare hizmetleri sinifında ihdas edilir." 
MADDE 2-(1) 657 sayılı Kanunun eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümüne (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“ğ) İtfaiyeciler 
1  3600 
2  2640 
3  1920 
4  1320 
5  1080 
6  960 
7  600 
8  540" 
MADDE 3- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (15) numaralı sırasında yer alan “Yangın söndürme işlerinde çalışanlar” ibaresinden önce gelmek üzere "itfaiyeciler ve” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 4- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL /ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4 Yorum