Jandarma personeli yurt dışı şartları Resmi Gazetede yayımlandı

Jandarma personeli yurt dışı şartları Resmi Gazetede yayımlandı
İçişleri Bakanlığınca dış temsilciliklerin korunmasında geçici süreli görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı Personeli hakkındaki yönetmelik, 9 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yapılan değişiklikle yurt dışı koruma görevine gidecek personel yazılı ve mülakat sistemiyle belirlenecek. Yazılı sınavına, fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak ve 31 aralık itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmakta şartı aranacak.

İçişleri Bakanlığınca dış temsilciliklerin korunmasında geçici süreli görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı Personeli hakkındaki yönetmelik, 9 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yapılan değişiklikle yurt dışı koruma görevine gidecek personel yazılı ve mülakat sistemiyle belirlenecek. Yazılı sınavına, fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak ve 31 aralık itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmakta şartı aranacak.

İŞTE İLGİLİ YÖNETMELİĞİN TAM METNİ

İçişleri Bakanlığından:

DIŞ TEMSİLCİLİKLERİN KORUNMASINDA GEÇİCİ SÜRELİ

GÖREVLENDİRİLECEK JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’nin dış temsilciliklerinde koruma görevlisi olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı personelinin seçim, eğitim, atama, görev, yetki, sorumluluk, disiplin ve performans değerlendirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, dış temsilciliklerde koruma görevlisi olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı personelini ve bu personel ile ilgili diğer konuları kapsar.

(2) Bulundukları ülke veya yer itibariyle korunması yönünden farklı uygulama yapılması kararlaştırılan dış temsilcilikler ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükler kapsamında dış temsilcilik niteliği taşımayan yurt dışı teşkilatında koruma görevlisi olarak görevlendirilecek personel hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesi, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ve 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Jandarma Genel Komutanlığı Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığını,

b) Biriminin en üst dereceli amiri: Genel Komutanlık merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında her bir birimin rütbe bakımından en üst dereceli komutanını/başkanını/müstakil daire başkanını,

c) Dış temsilcilik: Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatını oluşturan diplomatik temsilcilikler ile konsolosluk temsilciliklerini,

ç) Diplomatik kariyer memuru: Dışişleri Bakanlığında görevli meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarını,

d) Genel Komutan: Jandarma Genel Komutanını,

e) Genel Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığını,

f) Koruma amiri: Koruma memurunun amiri durumundaki jandarma branşına mensup muvazzaf üsteğmen ve üstü  rütbedeki subayı,

g) Koruma görevlisi: Misyon koruma görevini yerine getirmek üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre seçilen ve görevlendirilen jandarma branşında muvazzaf Jandarma Genel Komutanlığı personelini,

ğ) Koruma memuru: Jandarma Genel Komutanlığı mensubu jandarma branşında, astsubaylarda muvazzaf kıdemli çavuş, üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbesindeki personel ile en az II kademeli uzman jandarma çavuş rütbesindeki personeli,

h) Misyon koruma: Misyon şefinin veya görevlendireceği bir diplomatik kariyer memurunun talimatları çerçevesinde dış temsilciliklere ait bina ve konutların güvenliğinin sağlanması ile misyon görevlilerinin korunmalarına ilişkin görevleri,

ı) Misyon şefi: Dış temsilciliğin en üst amirini,

i) PYBS: Jandarma Genel Komutanlığı Personel Yönetim Bilgi Sistemini,

j) JNET: Jandarma Genel Komutanlığı intranet iletişim alt yapısını,

k) Sınav: Jandarma Genel Komutanlığı Misyon Koruma Sınavını,

l) Sınav dönemi: Yapılan iki sınav duyurusu arasında kalan süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Koruma Görevlisi Olacaklarda Aranılacak Şartlar

Aranılacak şartlar

MADDE 5 – (1) Dış temsilciliklerde görevlendirilecek koruma görevlilerinde, sınav için öngörülen müracaat tarihi itibariyle;

a) Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında jandarma branşında muvazzaf olarak çalışıyor olmak, statü farkı gözetmeksizin fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak, en az (1) Sıralı Hizmet Bölgesi (SHB) görevini tamamlamış olmak,

b) Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,

c) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaş esas alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın otuzbir aralık tarihi itibariyle otuzbeş yaşından gün almamış olmak,

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olmak,

d) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ya da son üç yıl içerisinde 2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında aylıktan kesme cezası almamış olmak,

e) Disiplin mahkemeleri/kurulları veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile cezalandırılmamış olmak,

f) Değerlendirme not ortalaması, 100 üzerinden 90 ve üzerinde olmak,

g) Yurt dışı eğitimi dâhil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar Jandarma teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,

ğ) Aylıksız izinli olmamak,

h) Daha önce herhangi bir yurt dışı görevine seçilip, sağlık sebepleri ve statü değişikliği haricindeki nedenlerle, görevlendirildiği yurt dışı göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanmadan kendi isteğiyle veya idarenin kararıyla görevi sonlandırılmış olmamak,

ı) Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,

i) Süresi altı ayın üzerinde olan yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitimi görmüyor olmak,

j) Sınava başvuru tarihi itibariyle subaylar için  üsteğmen, yüzbaşı rütbesinde, astsubaylar için kıdemli çavuş, üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve  başçavuş rütbesinde bulunmak,

k) Uzman jandarma çavuşlar için, en az  II kademeli uzman  jandarma çavuş olmak,

l) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi (FYDT)’nden geçerli not almış olmak ve beden kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi bir sağlık kuruluşundan belgelemek,

m) Subaylığa/astsubaylığa geçiş eğitimi görmüyor olmak,

n) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olmak,

o) Birliklerce en son yapılan tabanca atış görevlerinde başarılı olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Duyuru, Başvuru ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Duyuru

MADDE 6 – (1) Sınav yapma kararı Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken alınır. Sınavla ilgili duyuru Başkanlık tarafından yapılır.

Başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Sınava katılmak isteyen personel, Genel Komutanlıkça belirlenen tarihler içinde görev yaptığı asli kadrosunun bulunduğu birim aracılığıyla başvurur.

(2) Sınava katılabilecek personel listesi Başkanlıkça JNET ağında yayımlanır, personel sınava davet edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav, Sınav Komisyonu ve Nihai Başarı Sıralaması

Sınav

MADDE 8 – (1) Sınav, yazılı ve mülakat sınavlarından oluşur.

(2) Yazılı sınav; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda, koruma amiri olacaklar için ayrı, koruma memuru olacaklar için ayrı olmak üzere Ankara’da yapılır. Sınav süreci ilgili birimlerle Başkanlık eşgüdümünde yürütülür. Yazılı sınavın farklı il merkezlerinde yapılmasına da karar verilebilir. Bu yönde karar verilmesi halinde, bu sınavın yapılma usul ve esasları Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Genel Komutanlık tarafından belirlenir.

(3) Herhangi bir nedenle sınava katılamayan aday, başarısız sayılır.

(4) Yazılı sınavın, bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılması halinde, bu sınavın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumla müştereken belirlenir.

Sınav komisyonu

MADDE 9 – (1) Yazılı ve mülakat sınavları, İçişleri Bakanının uygun göreceği Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı başkanlığında, İçişleri Bakanının belirleyeceği iki daire başkanı ve Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek iki üyenin katılımı ile oluşan sınav komisyonu veya komisyonları tarafından yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sınav komisyonuna yardımcı olmak üzere, Dışişleri Bakanlığından ve Genel Komutanlıktan yeterli sayıda personel görevlendirilebilir. Sınav komisyonunun talebi ve isteği doğrultusunda uzmanlığından faydalanılması gereken personel ve kişiler de sınavda görev alabilir. Bu fıkra kapsamında görev alacak kişi ve personelin üstleneceği görev ve sorumluluklar sınav komisyonu tarafından belirlenir.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav çoktan seçmeli test sınavı şeklinde yapılır.

(2) Yazılı sınav, Genel Komutanlıkça aksine bir karar verilmedikçe Ankara’da yapılır.

(3) Yazılı sınav aşağıda belirtilen konu ve oranlara göre yapılır ve yüz tam puan üzerinden değerlendirilir:

a) İnsan Hakları (%10),

b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),

c) Kolluğu ilgilendiren mevzuat (%20),

ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10),

d) Protokol Bilgisi (%10),

e) Silah Bilgisi (%20),

f) Güncel ve Kültürel Konular (%10),

g) Yabancı Dil (%10).

(4) Dışişleri Bakanlığının ayrı ayrı olarak talep ettiği amir ve memur sayısının üç katı  personel genel başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere mülakat sınavına çağrılır.

(5) Yazılı sınav başarı listesinde eşitlik olması durumunda eşitlik bozuluncaya kadar aşağıdaki esaslar sırasıyla takip edilerek;

a) İnsan Hakları sorularında puanı fazla olan adaya,

b) Anayasa ve İdare Hukuku sorularında puanı fazla olan adaya,

c) Kolluğu ilgilendiren mevzuat sorularında puanı fazla olan adaya,

ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi sorularında puanı fazla olan adaya,

d) Protokol Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,

e) Silah Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,

f) Güncel ve Kültürel konulardaki sorularda puanı fazla olan adaya,

g) Yabancı Dil sorularında puanı fazla olan adaya,

ğ) Kıdem sıralamasına göre önde olan adaya,

öncelik tanınır.

(6) Yazılı sınav başarı listesi, JNET adresinden ilan edilir. Bu ilanla sonuç duyurusu tamamlanmış sayılır. Ayrıca bir tebligat yapılmaz.

(7) Sınava ait her türlü evrak, tutanak ve belgeler yeni açılacak sınava kadar Başkanlıkta saklanır. Yazılı sınav, bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılması halinde sınava ilişkin ilgili kurumda saklanacak belgeler ilgili kurumla müştereken belirlenir.

Yazılı sınava itiraz

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına maddi hata bulunduğu iddiasıyla, yazılı sınav başarı listesinin duyurusunu takip eden iki iş günü içinde yazılı olarak Başkanlığa itirazda bulunulabilir. Süresi içinde itirazda bulunmayan adayların itirazları dikkate alınmaz. İtirazlar yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilir.

Mülakat sınavı

MADDE 12 – (1)  Mülakat sınavı; yazılı sınav başarı listesi sıralamasına göre Ankara’da yapılır.

(2) Mülakat sınavı, sınav komisyonu tarafından dış temsilcilikleri koruma görevi için gerekli mesleki yeterliliği belirlemek üzere adayın; temsil yeteneğinin, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile yabancı dil bilgisinin puan vermek suretiyle değerlendirilmesidir. Mülakat sınavı;

a) Temsil yeteneği 40 puan,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği 40 puan,

c) Yabancı dil bilgisi 20 puan,

olmak üzere toplam yüz puan üzerinden yapılır. Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı bu Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan Mülakat Sınavı Aday Değerlendirme Formuna kaydolunur. Sınav komisyonunun yüz tam puan üzerinden verdiği puan adayın mülakat sınavı puanını oluşturur. Mülakat sınavı puanı 50 puanın altında olan personel başarısız sayılır ve nihai sıralamaya dâhil edilmez.

(3) Temsil yeteneğinin tespitinde; güncel ve kültürel konular, protokol bilgisi, giyim, kültürel farkındalık, tutum ve davranış, davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu ve uyum kabiliyeti gibi nitelikler aranır.

(4) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin tespitinde; mülakat sınavında adaylara sorulmak üzere, ölçmeye yönelik soru hazırlanabilir. Bu yönteme başvurulması halinde hazırlanan sorular, sınav komisyonu huzurunda adayın kendisi tarafından kura çekilmek suretiyle sorulur. Bir adaya sorulan soru bir başka adaya da sorulabilir. Adaya bu yöntemle kaç soru sorulacağına sınav komisyonu karar verir. Bu yönteme başvurulması sınav komisyonu üyelerinin ayrıca soru sormasına engel oluşturmaz.

Sınavı geçersiz sayılacaklar

MADDE 13 – (1) Aşağıdakilerin sınavı geçersiz sayılır:

a) Yerine bir başkası sınava girenler,

b) Kopya çekenler veya kopya çekme girişiminde bulunanlar,

c) Sınav kurallarına aykırı hareket edenler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hallerde fiilin niteliğine göre ilgililer hakkında adli ve/veya idari işlem başlatılır.

Nihai başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Nihai başarı sıralaması, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince yapılan yazılı sınav ile 12 nci maddesi gereğince yapılan mülakat sınavında başarılı sayılanların yazılı sınav puanları ile mülakat sınavı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak koruma amir ve memurları için ayrı ayrı hesaplanır. Koruma amir ve memurları, nihai başarı puanı en yüksek toplam puana ulaşan adaydan başlamak üzere kendi aralarında sıralanır.

(2) Yazılı ve mülakat sonuçlarına göre başarılı aday sayısının tespitinde; Dışişleri Bakanlığı tarafından Genel Komutanlığa ayrı ayrı bildirilen koruma amiri ve memuru sayısı kadar aday sayısı esas alınmakla beraber, koruma amir veya memurlarından başarılı olanların sayısı yeterli sayıya ulaşmasa dahi başarılı aday listesi bu haliyle Dışişleri Bakanlığına bildirilir.

(3) Koruma amir ve memurları için ayrı ayrı düzenlenecek nihai başarı sıralaması JNET üzerinden ilan edilir. Bu ilanla sonuç duyurusu tamamlanmış sayılır. Ayrıca adrese bir tebligat yapılmaz.

(4) Üçüncü fıkraya göre hazırlanacak nihai başarı listesinde eşitlik olması durumunda eşitlik bozuluncaya kadar aşağıdaki esaslar sırasıyla takip edilerek;

a) Yazılı sınavda yüksek puan alan adaya,

b) Kıdem sıralamasına göre önde olan adaya,

öncelik tanınır.

(5) Nihai başarı listeleri, müteakip sınav sonucu ilan edilinceye kadar geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev Öncesi Eğitim

Görev öncesi eğitim

MADDE 15 – (1) Misyon koruma sınavında başarılı olan personel, yurt dışı görev öncesi, eğitim programına tabi tutulur. Bu program iki bölümden oluşur. Birinci bölümde göreve hazırlık eğitimi, ikinci bölümde ise önemli kişilerin ve önemli tesislerin korunması eğitimi verilir.

(2) Görev öncesi eğitim programının süresi ve eğitim konuları Dışişleri Bakanlığı ile Genel Komutanlık tarafından müştereken belirlenir.

(3) Görev öncesi eğitim programına katılacak personel, harcırah ve yol masrafları atamasının bulunduğu birlik/kurum tarafından ödenmek üzere, görevli olarak Ankara’ya çağrılır.

(4) Adayların görev öncesi eğitim programına katılması şarttır. Programa izinsiz olarak veya idarece kabul edilebilir bir mazeret sunmaksızın altı ders saatinden fazla süre katılmayanlar eğitim programından çıkarılır ve misyon koruma görevine atanma hakkını kaybederler. Hastalık ve diğer zorunlu nedenlerle, programa katılamayanlar ile katılıp da devam edemeyenler hakkında tesis edilecek iş ve işlemler Genel Komutanlıkça belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sağlık Durumu, Atama, Görev Süresi, Geri Çağrılma,

Performans Değerlendirme ve Disiplin

Sağlık durumu

MADDE 16 – (1) Dışişleri Bakanlığınca ataması yapılacağı bildirilen personel, masrafları kendileri tarafından karşılanmak suretiyle Sağlık Bakanlığı tarafından engelli raporu vermeye yetkilendirilmiş hastanelerden, atama tebligat tarihi itibariyle son altı ay içerisinde alacakları her türlü iklim şartlarında görev yapabileceklerine dair sağlık kurulu raporunu Dışişleri Bakanlığına ibraz eder.

(2) Sağlık Kurulu raporunun olumsuz olması veya her türlü iklim koşullarında görev yapabileceğine dair sağlık kurulu raporunun ibraz edilememesi halinde, personel dış temsilciliklere atanma hakkını kaybeder.

Atama

MADDE 17 – (1) Nihai başarı listesindeki sıralamaya göre görevlendirme için aranan şartları taşıdığı Genel Komutanlıkça bildirilen personelin atama işlemleri Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir.

(2) Sınavı kazanan personel, branşının değişmesi halinde misyon koruma görevine atanma hakkını kaybeder.

(3) Sınavı kazanıp, görevlendirilen veya görevlendirme bekleyen personelden;

a) Süresi altı aydan daha fazla olan yurt dışı eğitim veya göreve katılmaya da hak kazanması halinde,

b) Astsubaylar için subaylığa geçiş sınavını kazanması ve/veya bu kapsamdaki eğitim programlarına katılması halinde,

Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde bu görevlerden birini tercih etmesi istenir. Tercihte bulunmayan personel, misyon koruma görevinin haricindeki görevi veya eğitimi tercih etmiş sayılır. Bu fıkra kapsamındaki personel nihai başarı listesinden çıkarılır ve durumu Başkanlıkça Dışişleri Bakanlığına bildirilir.

(4) Atamalarda hizmet gerekleri öncelikli olarak değerlendirilerek, görevin en iyi ve en verimli şekilde yerine getirilmesi hedeflenir. Atama yapılacak dış temsilciliğin tespitinde, imkânlar ölçüsünde adayların; yabancı dil durumu, mesleki uzmanlığı ve gidilecek ülkenin koşulları dikkate alınır.

Görev süresi

MADDE 18 – (1) Koruma görevlilerinin görev süresi bir yıldır, Dışişleri Bakanlığı ve Genel Komutanlık tarafından uygun görülmesi halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir.

Soruşturma ve kovuşturma sonucunda alınan cezaların görevlendirmeye etkisi

MADDE 19 – (1) Personel hakkında yürütülmekte olan adli ve/veya idari soruşturma ya da kovuşturma, Dış Temsilciliklerde koruma görevlisi olmak için başvuruda bulunmaya ve bu amaçla yapılan sınavlara katılmaya engel oluşturmaz.

(2) Personel hakkında yürütülen adli ve/veya idari soruşturma ya da kovuşturma bilgileri görevlendirme aşamasında Genel Komutanlık tarafından değerlendirilir. Görevlendirme tarihi itibariyle; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla, işkence, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hakkında adli soruşturma veya kovuşturma bulunanlar ile aynı suçlar nedeniyle hakkında idari soruşturma yürütülenlerin ataması ertelenir.

(3) Hakkında açılan adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamına giren nitelikte hapis cezası veya aynı fıkranın (d) ve (e) bendi kapsamına giren nitelikte disiplin cezası alanlar ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre engelleyici durumu haiz olanlar yurt dışı göreve atanmaz. Bu personelden, adli/idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda, haklarında mahkumiyet kararı verilmeyenlerden kararı kesinleşenler ile disiplin cezası almayanlar 5 inci maddedeki şartları halen taşımaları durumunda mevcut sırasına, mevcut sırası geçmiş ise tabi olduğu sınav dönemine ait bir sonraki görevlendirilecek personel listesinin başına ilave edilir.

Geri çağrılma

MADDE 20 – (1) Dış Temsilciliklerde görevli koruma görevlilerinden;

a) Atama için ön görülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,

b) Hakkında açılan adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamına giren nitelikte hapis cezası veya aynı fıkranın (d) ve (e) bentleri kapsamına giren nitelikte disiplin cezası alanlar,

c) Temsil yeteneğini kaybettiğine misyon şefince karar verilenler ile Dışişleri Bakanlığı mevzuatına göre yurt içi görevine dönmesine karar verilenler,

ç) Görevin gerektirdiği fiziki ve koruma yeterliliğinde, görevlerini yerine getiremeyecek derecede azalma veya tümden yitirme olduğu misyon şefince tespit edilenler,

d) Kabul edilebilir bir mazeretinden dolayı kendi rızasıyla merkeze dönüş talebi Dışişleri Bakanlığınca uygun bulunanlar,

e) Jandarma Genel Komutanlığınca yurt içinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar,

kalan görev sürelerine bakılmaksızın Jandarma Genel Komutanlığındaki görevlerine atanırlar. Kararın kesinleşmesinden sonra görevlendirilmesine engel hali ortadan kalkanlar kalan görev sürelerini tamamlamak üzere görevlerine iade edilirler.

(2) Yukarıda belirtilen sebeplerle misyon koruma görevi sona eren koruma görevlileri bu göreve yeniden müracaat edemez ve atanamaz.

(3) Yurt dışında görevlendirilmekle birlikte, yurt dışına ataması yapılmadan önce yurt içinde işledikleri bir suçtan dolayı, sonradan haklarında bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında adli soruşturma veya kovuşturma açılanlar ile aynı suçlar nedeniyle hakkında idari soruşturma başlatılanlar, ilgili mercilerce haklarında kesin karar verilinceye kadar Jandarma Genel Komutanlığındaki görevlerine atanırlar.

Disiplin, performans değerlendirmesi ve ödüllendirme

MADDE 21 – (1) Koruma görevlileri yurt dışı görevleri süresince disiplin, performans değerlendirmesi ve ödüllendirme bakımından Dışişleri Bakanlığı mevzuatına tabidir.

(2) Koruma görevlilerinin Dışişleri Bakanlığındaki görevleri boyunca işledikleri fiillerden dolayı disiplin soruşturması yürütme ve ceza verme yetkisi Dışişleri Bakanlığındadır.

(3) Koruma görevlilerinin görevleri süresince aldıkları performans değerlendirme puanı, disiplin cezaları ve ödüller Genel Komutanlık kayıtlarına geçirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Görev, yetki ve sorumluluk

MADDE 22 – (1) Koruma görevlileri, misyon şefinin veya görevlendireceği bir diplomatik kariyer memurunun talimatı çerçevesinde dış temsilciliklere ait bina ve konutların güvenliğinin sağlanması ile misyon mensuplarının korunmalarına ilişkin görevleri yerine getirirler. Koruma görevlileri koruma planı esasları ile misyon şefinin veya görevlendireceği diplomatik kariyer memurunun talimatına uygun şekilde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

(2) Koruma görevlileri birinci fıkrada belirtilen görev tanımlarına uygun işlerde görevlendirilirler.

(3) Koruma görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanacak talimat ile düzenlenir.

(4) Koruma görevlilerinin çalışma saatleri ve nöbet düzenleri görevlendirildikleri dış temsilciliğin misyon şefi veya görevlendireceği bir diplomatik kariyer memuru ile koruma amiri tarafından müştereken belirlenir. Nöbet düzenleri ile çalışma saatlerinin belirlenmesinde bulunulan ülkenin güvenlik koşulları ile dış temsilciliklere ait bina ve konutların yerleşim ve ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

(5) Dış temsilciliklerde görevlendirilen subaylar koruma amiri olarak, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar ise koruma memuru olarak görev yaparlar.

(6) Koruma memurları, koruma amirlerine bağlı olarak görev yaparlar. Koruma memurları, koruma amirleri tarafından verilecek görevleri yapmakla yükümlüdür. Koruma amirinin bulunmadığı hallerde en kıdemli koruma memuru koruma amirinin görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Koruma amiri koruma planının hazırlanması, uygulanması ve dış temsilciliklerin güvenliğiyle ilgili konularda misyon içi yazışma yapma yetkisini haizdir.

(7) İlgili birim veya daire başkanlığı tarafından duyurusu yapılması istenen hususlar ilgililere kendileri tarafından Başkanlığa bildirilen elektronik posta adresleri yoluyla iletilebilir.

(8) Statü değişikliği sınavlarına çağrılanlar, geçici görevli sayılırlar.

Müracaat

MADDE 23 – (1) Koruma memurları, dış temsilciliklerde görevleri süresince müracaatlarını, koruma amirleri aracılığıyla misyon şeflerine yaparlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koruma planı

MADDE 24 – (1) Dış temsilcilikte görevli koruma amiri, koruma amirinin bulunmaması halinde en kıdemli koruma görevlisi tarafından hazırlanan koruma planı görüş için misyon şefine veya onun görevlendireceği bir diplomatik kariyer memuruna sunulur. Koruma planının dış temsilciliğin bulunduğu ülkenin veya temsilciliğin koşulları göz önünde bulundurularak hazırlanması esastır. Misyon şefi veya onun görevlendireceği bir diplomatik kariyer memuru tarafından uygun görülen koruma planı onaylanmak üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

(2) Koruma planı en az 3 nüsha olarak düzenlenir ve dış temsilcilikler tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilir. Koruma planı dış temsilciliklerce düzenli olarak güncellenir.

Görev dönüşü

MADDE 25 – (1) Koruma görevi sona eren personel dış temsilcilikten ilişiği kesildiği tarihten itibaren on beş gün içinde Jandarma Genel Komutanlığındaki görevine başlar.

(2) Koruma görevlileri yurda dönüş yaptığı günü takip eden bir ay içerisinde yurt dışı görev dönüş raporunu iki nüsha olarak çalıştığı kadrolarının tahsisli olduğu birim aracılığıyla Başkanlığa gönderir. Raporun bir nüshası Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

Nöbet sistemi

MADDE 26 – (1) Dış temsilciliklerin faaliyetleri gereği koruma görevlileri, güvenliğin veya hizmetin devamını temin amacıyla, normal çalışma saatleri içinde veya dışında nöbet hizmeti yerine getirebilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – 12/4/2017 tarihli ve 30036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  İçişleri Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi kapsamında söz konusu kadrolara atanmaları uygun bulunanların hakkı saklıdır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Dışişleri Bakanları birlikte yürütür.

Eki için tıklayınız.

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.